Vārda dienu svin: Jana, Johanna, Hanna

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Tīnūžu pamatskola

pamatskola10
 

TĪNŪŽU PAMATSKOLA
"Kalnliepas", Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads LV - 5015
Tālr./fakss: 65068802, 26698640

Skolas vadība:

Direktora p.i.: Juris Saratovs
Skolas administrācija:
Direktora vietniece: Ineta Seile
Saimniecības vadītājs: Raimonds Slisis

Direktori:
1994.- 1997. gads - Eva Ozere
1997.- 1998. gads - Ieva Zveja
1999.- 2007. gads - Viktors Vasiļjevs
2007.- 2013. gads - Nelija Stauža
2013. - 2017. gads - Aelita Grase
No 2017. gada - p.i. Juris Saratovs

2017./2018. mācību gadā Tīnūžu pamatskolā mācās 111 izglītojamie, strādā 21 pedagogi un 16 tehniskie darbinieki.
Skola vīzija: Tīnūžu pamatskola būs prestiža un mūsdienīga izglītības iestāde. Tīnūžu un tuvākās apkaimes bērniem dodot iespēju kvalitatīvi apgūt vispārējās pamatizglītības pirmā posma programmas un piedāvājot daudzpusīgas interešu izglītības nodarbības.

Skolas misija: Tīnūžu pamatskola ir izcila spējā attīstīt ikviena izglītojamā individuālās spējas kļūt par atbildīgām personām – pārliecinātām par sevi – vispusīgi izglītotām. Spējā realizēt savu potenciālu (zināšanas, prasmes, talants), iegūstot prasmi strādāt komandā, un sasniegt izvirzītos mērķus.

Skolas darbības pamatmērķi:
• veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
• radīt izglītojamajiem iespējas gūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras sekmē pilnvērtīgas personības veidošanos, akceptējot mūsdienu darba tirgum atbilstošu izglītības iegūšanu un demokrātisku attiecību attīstību.

Skolas uzdevumi:
• īstenot licencētās programmas;
• nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu izglītību;
• sagatavot izglītojamos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē, izvēlēties mācību, audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
• sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai aizbildņiem;
• sadarboties ar pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citiem sadarbības partneriem;
• savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

Tīnūžu pamatskolā ir izveidojušās tradīcijas:
• Zinību diena
• Ziedu paklāja veidošana
• Sporta dienas
• Drošības diena
• Miķeļdienas gadatirgus
• Sākumskolas tematiskās pēcpusdienas
• Latvijas dzimšanas dienai veltīti pasākumi
• Skolotāju diena
• Svinīgs brīdis pie pieminekļa, lāpu gājiens
• Ziemassvētku pasākums
• Vecāku dienas
• Pēdējā zvana svētki

 
 
 

Jaunākās foto galerijas