Pirmsskolas izglītība

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA

Ar 2018. gada 10. aprīli spēkā stājušies Ikšķiles novada pašvaldības Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018. gada 31. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4/2018 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ikšķiles novadā”, kas nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Turpmāk pirmsskolas vecuma bērnus, arī obligātās pirmsskolas izglītības vecumu sasniegušos, reģistrēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē var:

 • klātienē personīgi Ikšķiles novada pašvaldībā (Peldu ielā 22, Ikšķile, LV – 5052) vai Ikšķiles novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (turpmāk KAC) Ikšķilē un Tīnūžos;
 • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv.

Visi līdz šim Ikšķiles novada pašvaldības iekšējā elektroniskajā datu bāzē reģistrētie pieteikumi ir apskatāmi pirmsskolu pieteikumu reģistrā www.epakalpojumi.lv sadaļā “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs”.  

Aicinām vecākus izmantot e pakalpojumu un portālā www.epakalpojumi.lv:

 • norādīt prioritārā secībā vēlamās pirmsskolas izglītības iestādes;
 • precizēt kontaktinformāciju;
 • pieteikumu iespējams arī anulēt;
 • ja uz bērnu attiecināms kāda no noteikumos piemērojamajām ārpus kārtas uzņemšanas priekšrocībām, vecākam personīgi jāiesniedz attaisnojošie dokumenti Ikšķiles novada pašvaldībā vai KAC.

Alternatīvas iespējas pirmsskolas izglītības apguvei Ikšķiles novadā ir:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguve privātā pirmsskolas izglītības iestādē;
 • bērna uzraudzības pakalpojuma saņemšana mājās, ko sniedz fiziska vai juridiska persona. 

Ikšķiles novadā darbojas šādas privātās pirmsskolas izglītības iestādes (PPII):

 • PPII „Ķiparu nams”;
 • Tautskola „99 baltie zirgi” filiāle "Ikšķiles brīvā skola".

Saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja:

 • bērna un viena no bērna vecākiem vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā;
 • bērns pirms pašvaldības atbalsta pieprasīšanas reģistrēts pašvaldības uzņemšanas reģistrā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē un netiek nodrošināts ar vietu.

Atbalsta apmērs aprēķināts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”.

Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu šo pakalpojumu saņemšanai saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.7/2016 “Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs un kārtību, kādā pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātām izglītības iestādēm”.

Pielikums

Saņemšanas kārtība un atbalsta apmērs 2018.gadā

Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumiem

Līdzfinansējums ir paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (turpmāk - aukle) par pilna laika (ne mazāk kā astoņas stundas dienā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas Ikšķiles administratīvajā teritorijā.
Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, aukle noslēdz līgumu ar Ikšķiles novada pašvaldību par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanas līdzfinansēšanu.

Līdz katra mēneša 5. datumam aukle Ikšķiles novada pašvaldībā iesniedz līdzfinansējuma pieprasījumu par iepriekšējo mēnesi:

 • Pieprasījumu līdzfinansējumam (1.pielikums sn. Nr. 2/2016)
 • Pieņemšanas-nodošanas aktu
 • Rēķinu

Pašvaldība pārskaita auklei uz savstarpēji noslēgtajā līgumā norādīto kontu pašvaldības līdzfinansējumu.

Pakalpojuma saņēmējs var būt:

 • Fiziska persona
 • Juridiska persona

Prasības auklei:

 1. jābūt reģistrētai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam vai jāiegūst individuālā komersanta statuss;
 2. jābūt reģistrētai Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam;
 3. ir noslēgusi līgumu ar bērna likumisko pārstāvi (vecāku).

Prasības bērnam, par kura pieskatīšanu vēlas saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, un bērna likumiskajam pārstāvim:

 1. sasniedzis pusotra gada vecumu;
 2. bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētās dzīvesvietas adrese ir Ikšķiles pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 3. ir reģistrēts pieteikums pirmsskolas izglītības programmas apguvei Ikšķiles pašvaldības izglītības iestādē;
 4. bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstveida līgumu ar aukli.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Ikšķiles novada pašvaldības iekšējie noteikumi Nr. 2/2016  „Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu bērnam pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai ģimenē pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja”.

Pielikums