Vārda dienu svin: Jana, Johanna, Hanna

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA

Normatīvie akti, kas reglamentē bērnu uzņemšanu pirmskolas izglītības iestādēs Ikšķiles novadā, ir Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.32/2011  “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība  Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”. http://www.ikskile.lv/index.php/pasvaldibas-normativie-akti/izglitiba/9-uncategorised/3614-konsolideta-versija-2014-nr-32-2011

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes bērni var sākt apmeklēt no 2 gadu vecuma. Bērnus reģistrē 1.pakāpes reģistrā, ja bērna un vismaz viena no vecākiem vai aizbildņa dzīvesvieta ir deklarēta Ikšķiles novadā, bet 2.pakāpes reģistrā reģistrē bērnus, ja bērna un vecāku vai aizbildņa dzīvesvieta nav deklarēta Ikšķiles novadā.
Bērnu reģistrāciju var veikt Ikšķiles novada pašvaldībā visu kalendāro gadu no bērna dzimšanas brīža līdz skolas vecumam.

Pirmsskolas izglītību Ikšķiles novadā nodrošina pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde “Urdaviņa”.

Alternatīvas iespējas pirmsskolas izglītības apguvei Ikšķiles novadā ir:

  • pirmsskolas izglītības programmas apguve privātā pirmsskolas izglītības iestādē;
  • bērna uzraudzības pakalpojuma saņemšana mājās, ko sniedz fiziska vai juridiska persona. 

Ikšķiles novadā darbojas trīs privātās pirmsskolas izglītības iestādes (PPII):

  • PPII „Mazulītis”;
  • PPII „Ķiparu nams”;
  • tautskola „99 baltie zirgi”

Saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja:

  • bērna un viena no bērna vecākiem vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā;
  • bērns pirms pašvaldības atbalsta pieprasīšanas reģistrēts pašvaldības uzņemšanas reģistrā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē un netiek nodrošināts ar vietu.

Atbalsta apmērs aprēķināts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”.

Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu šo pakalpojumu saņemšanai saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.7/2016 “Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs un kārtību, kādā pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātām izglītības iestādēm”.

http://www.ikskile.lv/index.php/9-uncategorised/5544-par-vienam-izglitojamajam-nepieciesamo-videjo-izmaksu-noteiksanu-pirmsskolas-izglitibas-programma-ikskiles-novada-pasvaldibas-izglitibas-iestades-un-kartibu-kada-pasvaldiba-nodrosina-pirmsskolas-izglitibas-programmas-izmaksu-segsanu-privatam-izglitibas-iestadem

Atbalsta apmērs 2017.gadā:

  • 241,01 euro mēnesī par bērniem 1.5-4 g.v.;
  • 180.88 euro mēnesī par bērniem 5-6 g.v.

Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumiem

Līdzfinansējums ir paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (turpmāk - aukle) par pilna laika (ne mazāk kā astoņas stundas dienā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas Ikšķiles administratīvajā teritorijā.
Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, aukle noslēdz līgumu ar Ikšķiles novada pašvaldību par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanas līdzfinansēšanu.

Līdz katra mēneša 5. datumam aukle Ikšķiles novada pašvaldībā iesniedz līdzfinansējuma pieprasījumu par iepriekšējo mēnesi:

·         Pieprasījumu līdzfinansējumam (1.pielikums sn. Nr. 2/2016)

·         Pieņemšanas-nodošanas aktu

·         Rēķinu

Pašvaldība pārskaita auklei uz savstarpēji noslēgtajā līgumā norādīto kontu pašvaldības līdzfinansējumu.

Pakalpojuma saņēmējs var būt:

·         Fiziska persona

·         Juridiska persona

Prasības auklei:
1) jābūt reģistrētai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam vai jāiegūst individuālā komersanta statuss;
2) jābūt reģistrētai Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam;
3) ir noslēgusi līgumu ar bērna likumisko pārstāvi (vecāku).

Prasības bērnam, par kura pieskatīšanu vēlas saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, un bērna likumiskajam pārstāvim:
1) sasniedzis pusotra gada vecumu;
2) bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētās dzīvesvietas adrese ir Ikšķiles pašvaldības administratīvajā teritorijā;
3) ir reģistrēts pieteikums pirmsskolas izglītības programmas apguvei Ikšķiles pašvaldības izglītības iestādē;

4) bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstveida līgumu ar aukli.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Ikšķiles novada pašvaldības iekšējie noteikumi Nr. 2/2016  „Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu bērnam pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai ģimenē pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja”.

http://www.ikskile.lv/index.php/9-uncategorised/4691-par-pasvaldibas-lidzfinansejuma-nodrosinasanu-bernam-pirmsskolas-izglitibas-programmas-apgusanai-gimene-pie-bernu-uzraudzibas-pakalpojumu-sniedzeja