IKŠĶILES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2011-2017

Ikšķiles novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.

Novada Vīzija

Ikšķiles novads ir kļuvis par prestižu vietu dzīvei netālu no galvaspilsētas Rīgas, novadā dzīvo stipra kopiena, kas savu labklājību vairo, aktīvi nodarbojoties ar videi draudzīgu ražošanu un lauksaimniecību, tādejādi nodrošinot esošajām un nākamajām paaudzēm augstu vides kvalitāti, kas ļauj izmantot aktīvās atpūtas un tūrisma iespējas. Pašvaldība rūpējas par saviem iedzīvotājiem, nodrošinot nepieciešamo pakalpojumu pieejamību dažādās dzīves situācijās, kā arī uzturot un pilnveidojot esošo infrastruktūru un rūpīgi izvērtējot to attīstību, maksimāli noturot sociālo, ekonomisko un vides procesu līdzsvaru.

Novada specializācija

Ņemot vērā Ikšķiles kultūrvēsturisko mantojumu un aktīvo kultūras dzīvi, kā novada specializācija tiek noteikta tieši kultūras joma, kas vērsta uz pievilcīgas dzīves un atpūtas vides izveidi ar plašām darbības iespējām kultūras jomā, piemēram, teātris, kori, deju kolektīvi, pasākumi estrādē. Ikšķiles novads sniedz plašas iespējas kultūras jomā un bagātina novada iedzīvotāju ikdienu. Ikšķiles novada kultūrvēsturiskais mantojums nodrošina īpašu dzīves vidi un piesaista atpūtniekus no kaimiņu novadiem. Nākotnē Ikšķiles novads nostiprinās savu tēlu iedzīvotāju un viesu prātos kā spēcīgs kultūras centrs ar plašām attīstības iespējām.

Programma vai saite uz dokumentu

Pielikumi:

Ikšķiles novada attīstības programma 2011-2017

2014. aktualizētā redakcija

2018.gada aktualizētā redakcija