IKŠĶILES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019-2025

Ikšķiles novada attīstības programma 2019.-2025.gadam ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības programma ir sagatavota saskaņā ar Ikšķiles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2011-2030 noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm un vīziju.

Ikšķiles novada attīstības programma 2019.-2025.gadam:

Pašreizējās situācijas raksturojums

Stratēģiskā daļa

Īstenošanas uzraudzības kārtība

Domes lēmums

2021.gada 27. janvārī Ikšķiles novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu "Par Ikšķiles novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam aktualizētā Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu"

Rīcības plāns

Investīciju plāns