Stratēģijas galvenais mērķis ir kalpot par ilgtermiņa ietvaru Teritorijas plānojumam un Attīstības programmai, radot priekšnoteikumus Ikšķiles novada ilgtspējīgai un integrētai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Ikšķiles novads 2030: novada attīstības vīzija

 • Saliedēta iedzīvotāju kopiena, kas atbildīgi piedalās lēmumu pieņemšanā par publiskās ārtelpas un kultūrvides veidošanu, veido kopējas tradīcijas un videi draudzīgā veidā apsaimnieko savu īpašumu, tādējādi nodrošinot esošām un nākamām paaudzēm augstu vides kvalitāti.
 • Ikšķiles novads ir kļuvis par ekskluzīvu vietu dzīvei netālu no galvaspilsētas Rīgas un piedāvā aktīvās atpūtas iespējas iedzīvotājiem un novada viesiem.
 • Rūpējoties par dzīves vides kvalitāti, pašvaldība uztur un pilnveido esošo publisko infrastruktūru visā novadā, kā arī nodrošina pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un plašāku pieejamību.

Ilgtermiņa prioritātes (IP):

IP1: Iedzīvotāju labklājība

Ilgtermiņa prioritāte ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz iedzīvotāju labklājības un nodarbinātības veicināšanu, kā arī novada darba un dzīves telpas konkurētspējas stiprināšanu. Tie paredz:

 • sekmēt jaunu darba vietu radīšanu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai;
 • uzlabot novada pieejamību un sasniedzamību;
 • rūpēties par iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

IP2:Stipra kopiena labi pārvaldītā novadā

Ilgtermiņa prioritāte ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz efektīvu pārvaldes veidošanu un kopienas identitātes un sabiedrības aktivitātes veicināšanu. Tie paredz:

 • iniciēt un atbalstīt kopienas attīstību stiprinošus pasākumus;
 • stiprināt novada identitāti un atpazīstamību;
 • iesaistīt kopienu novada pārvaldības lēmumu pieņemšanas procesos;
 • veicināt sadarbību ar sociālajiem partneriem un sabiedrības interešu grupām;
 • paaugstināt pašvaldības darbinieku kvalifikāciju;
 • uzlabot pašvaldības darbības efektivitāti;
 • veidot ilgtermiņa attīstības un investīciju budžeta plānošanas sistēmu.

IP3: Novada ilgtspējīga attīstība

Ilgtermiņa prioritāte ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz cilvēkkapitāla attīstību un izaugsmi, kā arī efektīvu novada resursu izmantošanu attīstībai. Tie paredz:

 • attīstīt aktīvās atpūtas un sporta infrastruktūru un pakalpojumus;
 • saglabāt, uzturēt un pilnveidot esošo izglītības infrastruktūru un pakalpojumus;
 • uzlabot kultūras un radošuma attīstības infrastruktūru un pakalpojumus;
 • veicināt iedzīvotāju dzīves telpas kvalitātes pieaugumu un rosināt iedzīvotājus uzturēt un attīstīt energoefektīvus un videi draudzīgus mājokļus;
 • atbalstīt svarīgāko veselības aprūpes pakalpojumu attīstību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai;
 • veidot sociālās aprūpes pakalpojumu grozu sadarbībā ar kaimiņteritorijām;
 • veicināt vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
 • attīstīt investīciju un darbības izmaksu ziņā efektīvu komunālo saimniecību un tās sniegtos pakalpojumus.

Stratēgija vai saite uz dokumentu

Pielikumi:

Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2011-2030 gadam