Projekti

Pārmaiņu procesa vadība izglītības sistēmā "Change process management in education system"

Projekta nosaukums

Pārmaiņu procesa vadība izglītības sistēmā “Change process management in education system”

Projekta numurs

PA-NET-1257

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība

 

Projekta mērķis

Uzlabot izglītības kvalitāti, ieviešot jaunas pārmaiņu procesa vadības metodes.

 

Finansējuma avots

Projekts tiek īstenots Ziemeļvalstu padomes biroja programmas “Valsts administrācija” ietvaros.

 

Projekta budžets

Atbalsta intensitāte ir 60%. Piešķirtais finansējums ir 5000 eiro.

Galvenās aktivitātes

Pašvaldības darbinieku un izglītības iestāžu vadītāju pieredzes apmaiņa Zviedrijā un Īslandē.

Projekta rezultāts

Iegūta Ziemeļvalstu pieredze un pielietotās pārmaiņu procesa vadības metodes pirmsskolās un skolās. Jaunu metožu izmantošana Ikšķiles izglītības iestādēs.

Projekta ilgums

19.08.2019-30.11.2019

Vairāk informācijas par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu „Valsts administrācija” tīmekļa vietnē.

nordic baltic

 

Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ikšķiles novada teritorijā

 

Projekta nosaukums

Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ikšķiles novada teritorijā

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir pilnveidot zivju resursu aizsardzības pasākumus un uzlabot to efektivitāti, iegādājoties atbilstošu aprīkojumu.

Finansējuma avots

Projekts tiek īstenots Zivju fonda pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2019. gada otrās kārtas ietvaros.

Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8243,07, no kurām

Zivju fonda finansējums ir EUR 7353,07

Pašvaldības finansējums ir EUR 890,00

Galvenās aktivitātes

Zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde

Projekta rezultāts

Uzlabota zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitāte.

Projekta ilgums

20.10.2019-20.12.2019

 

 

Skeitparkam Ikšķilē Būt!

Projekta nosaukums

Skeitparkam Ikšķilē Būt!

Projekta numurs

19-04-AL02-A019.2202-000003

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir attīstīt brīvā laika pavadīšanas iespējas un popularizēt aktīvu dzīves veidu novada iedzīvotājiem, izbūvējot

daudzfunkcionālu skeitparku.

Finansējuma avots

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ikšķiles novada pašvaldības finansējumu.

Projekta budžets

Attiecināmo izmaksu summa ir EUR 10 000, no kurām

ELFLA finansējums ir EUR 9 000

Pašvaldības finansējums ir EUR 1 000

Galvenās aktivitātes

Daudzfunkcionāla skeitparka būvniecība un teritorijas labiekārtošana

Projekta rezultāts

Dažādotas Ikšķiles novada iedzīvotāju un viesu brīvā laika pavadīšanas iespējas, izbūvēts jauns, ilgtspējīgs un daudzfunkcionāls aktīvās atpūtas objekts

Projekta ilgums

08.04.2018 – 01.09.2019

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Vairāk informācija par PPP “Zied zeme” – www.ziedzeme.lv

Pašvaldību darbi parkos

Projekta nosaukums

Pašvaldību darbi parkos

Projekta iesniedzējs

Latvijas Pašvaldību savienība

Partneris

Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta mērķis

Latvijas pašvaldības Meža dienās 2019 turpina tradīciju (2016-2019) - padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos.

Projekta budžets

Attiecināmo izmaksu summa ir EUR 770, no kurām EUR 280 kokmateriālu iegādei un EUR 490 stādu iegādei.

 

Galvenās aktivitātes

Rīgas ielas vēsturisko apstādījumu atjaunošana, iestādot 5 Krimas liepas.  

Projekta rezultāts

Iesaistoties Ikšķiles vidusskolas skolēniem, pašvaldības darbiniekiem un interesentiem, izglītojošas mācību stundas ietvaros atjaunoti senākās Ikšķiles ielas apstādījumi.  

Projekta ilgums

20.09.2019-20.10.2019