Projekti

Starpsektoru sadarbība jauniešu sasniegšanai

Projekta nosaukums

Cross-sectorial cooperation for reaching out to the youth

Projekta numurs

2020-1-LV02-KA205-003145

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir attīstīt starpsektoru sadarbībai nepieciešamās kompetences un instrumentus darba ar jaunatni kvalitātes celšanai Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā un Vācijā.

Projekts nodrošina atbalstu darbā ar jaunatni iesaistītajām pusēm vietējā līmenī, lai stiprinātu un uzturētu kvalitatīvu un ilgtspējīgu starpsektoru sadarbību un starptautiskās tikšanās pieredzes apmaiņai.

Finansējuma avots

Projekts finansē Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir 77 308.00 EUR, kas pilnībā tiek segtas no Erasmus+ piešķirtās dotācijas.

Galvenās aktivitātes

Projektā iesaistītajiem būs iespēja mācīties un pilnveidot savas kompetences, uzlabot esošās starpsektoru sadarbības pieejas, dalīties pieredzē ar saviem labās prakses piemēriem un kopumā uzlabot darba ar jauniešiem kvalitāti savā darbības teritorijā un piedalīties starptautiskās aktivitātēs:

- Starptautiskā projekta atklāšanas tikšanās Latvijā (Ikšķiles novada pašvaldība).

- Studiju vizīte par starpsektoru sadarbību jaunatnes jomā, Vācijā

- Apmācības par starpsektoru sadarbību jaunatnes jomā, Lietuvā.

- Apmācības par novērtēšanas un attīstības instrumentiem starpnozaru sadarbībai darbā ar jaunatni, Latvijā (Ikšķiles novada pašvaldība).

- Starptautiskā projekta noslēguma tikšanās Norvēģijā.

Projekta rezultāts

Plānotās aktivitātes sniegs inovatīvu ieguldījumu  darba ar jaunatni plānošanā, īstenošanā un turpmākajā attīstībā. No apzinātām starpsektoru sadarbības pieejām četrās valstīs tiks veidoti jauni labās prakses principi, tiks sniegta iespēja citu iestāžu darbiniekiem dalīties savās pieredzēs un apkopot dažādu iesaistīto pušu pieredzes fokusā liekot starpinstitucionālo sadarbību.

Projekta ilgums

2020.gada 1.augusts līdz 2021.gada 1.novembris

 

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Vairāk informācijas par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. Vairāk informācijas par Stratēģiskām partnerību izglītības, apmācības un jaunatnes jomās pieejams EK tīmekļa vietnē.

erasmus


Militārais mantojums

 

Projekta nosaukums

Latvijas-Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts, Est-Lat156

 

Vadošais partneris

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku Ceļotājs”

 

Projekta partneri

Latvijā:

Vidzemes Tūrisma asociācija, Kurzemes plānošanas reģions, Saldus novada pašvaldība, Ventspils muzejs, Rīgas plānošanas reģions, Olaines Vēstures un mākslas muzejs, Ikšķiles novada dome, Biedrība “Mores muzejs”, SIA “Sky Port”, Carnikavas novada pašvaldība, SIA “Rehabilitācijas Centrs Līgatne”, Amatas novada pašvaldība.

Igaunijā:

Peipusa Pārrobežu sadarbības centrs, Hāpsalu un Lēnes muzeju fonds, Sāremā Tūrisma informācijas centrs, Igaunijas Nacionālā mantojuma pārvalde, Lēne-Nigulas pašvaldība, Sāremā Kara lietu muzejs, NVO “Panga Areng”, NVO “Hījumā Militārās vēstures biedrība, Igaunijas Kara muzejs – Ģenerāļa Laidonera muzejs, Igaunijas lauku tūrisma asociācija, Setomā pašvaldība.

Projekta mērķis

Attīstīt militārā mantojuma tūrisma potenciālu Latvijas un Igaunijas teritorijā, izveidojot pievilcīgu un kopīgu militārā mantojuma tūrisma produktu vietējiem un ārvalstu tūristiem.

Finansējuma avots

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam 2.Prioritātes “Tīra un augstvērtīga dzīves vide”, 2.1. Specifiskā mērķa “Uz dabas un kultūras mantojuma balstīta tūrisma attīstība” ietvaros ar ERAM finansējumu un Ikšķiles novada pašvaldības finansējumu.

Projekta budžets

Attiecināmo izmaksu summa Ikšķiles novada pašvaldībai ir EUR 21 869.86, no kuras:

ERAF finansējums ir EUR  18 589.38

Pašvaldības finansējums ir EUR  3 280.48

Projekta kopējais budžets: 1 928 992,39 EUR, t.sk. ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas finansējums ir 1 639 643,53 EUR.

Galvenās aktivitātes

 • Izveidot sadarbību starp militārā mantojuma objektu īpašniekiem/apsaimniekotājiem, tūrisma attīstības plānotājiem un tūrisma pakalpojuma sniedzējiem ar mērķi izmantot efektīvāk militārā mantojuma resursu daudzveidīga tūrisma piedāvājuma izveidei.
 • Pārņemt labo praksi un pieredzi militāro objektu apsaimniekošanā un iekļaušanā tūrisma piedāvājumā, veidojot kontaktus ar militārā mantojuma organizācijām Eiropā un organizējot pieredzes apmaiņas vizītes.
 • Izstrādāt vienotu militārā mantojuma tūrisma produktu, kas ietvers 150-170 militārā mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā (muzeji, kolekcijas, kauju vietas, militārās būves, utt.), kā arī izveidot 10 tūrisma maršrutus.
 • Uzlabot 36 apskates vietas, pielāgojot atsevišķus militārā mantojuma objektus tūristu uzņemšanai, uzlabojot ekspozīcijas, ierīkojot norādes uz atsevišķiem objektiem dabā.
 • Īstenot mārketinga aktivitātes, lai piesaistītu vietējos un ārvalstu ceļotājus – militārā mantojuma tūrisma produkta brošūra un ceļveži, vienota Web un Facebook platforma, reklāmas video, sadarbība ar militārā mantojuma organizācijām Eiropā un tūrisma aģentūrām, dalība tūrisma izstādēs, reklāmas pasākumi medijos u.c.

 

Projekta rezultāts

Izveidots vienots militārā mantojuma tūrisma produkts, kas iepazīstinās ar Latvijas un Igaunijas kopīgo militāro mantojumu laika posmā no abu valstu neatkarības iegūšanas līdz tās atjaunošanai. Tūrisma produkts tiks veidots, apsekojot un dokumentējot objektus, izstrādājot tiem vienotu vizuālo identitāti un vienota formāta vēsturisko notikumu aprakstu, izdodot militārā mantojuma tūrisma ceļvežus, uzlabojot vairākas apskates vietas, kā arī izveidojot interneta platformu, kurā tiks apkopota informācija par objektiem.

Pie Ikšķiles novada kultūras mantojuma centra „Tīnūžu muiža” tiks izveidots interaktīvs stends, lai centra  apmeklētājus informētu par muzeja ekspozīciju un Pirmā pasaules kara cīņām.

 

Projekta ilgums

01.01.2020 – 31.12.2022

 

 

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Vairāk informācija projekta tīmekļa vietnē.page1image3380320704

Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums

Projekta nosaukums

“Apkārt Rīgai-vienots tūrisma piedāvājums”

Iesniedzējs

Biedrība “Pierīgas Partnerība”

 

Sadarbības partneri

Biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” un biedrība “Gaujas Partnerība” un 14 Rīgas apkārtnes novadi – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži ,Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde

Projekta mērķis

Attīstīt un pilnveidot vienota tūrisma produkta piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties vietējām rīcības grupām, un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem novados, kas atrodas ap Rīgu. Izveidot Pierīgas tūrisma reģionu, kā vienotu tūrisma galamērķi, apvienojot vienotā piedāvājumā visu iesaistīto novadu tūrisma produktus, pakalpojumu sniedzējus. Veicināt Pierīgas tūrisma reģiona atpazīstamību, pielietojot mobilitātes metodi informācijas izplatīšanā kā vienu no mārketinga metodēm. Stiprināt tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti, organizējot apmācību ciklu zināšanu papildināšanai par uzņēmējdarbībai un klientu piesaistei aktuālām tēmām.

Finansējuma avots

Projektu finansē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”

 

Projekta budžets

EUR 98 237,71

Galvenās aktivitātes

 1. Izstrādāta Pierīgas tūrisma reģiona identitāte – viena aktivitāte;
 2. Izstrādāta tūrisma reģiona mājas lapa, tai skaitā iestrādāta karte ar maršrutēšanas iespējām – viena aktivitāte;
 3. Izveidots un darbināts mobilais tūrisma informācijas centrs, nodrošinot tūrisma reģiona dalību un reklamēšanu vismaz 40 pasākumos;
 4. Noorganizētas trīs mārketinga speciālistu (21 dalībnieks) vizītes Pierīgas tūrisma reģionā;
 5. Noorganizētas divas apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (60 dalībnieki);
 6. Izveidota īsfilma par Pierīgu dažādos gadalaikos;
 7. Apvienotas 14 novadu tūrisma kartes.

 

Projekta rezultāts

Realizējot projektu ieguvēju loks, kuri varēs izmantot iepriekš minētos rezultātus un just to ietekmi savā ikdienas darbā, būs visai plašs: sākot ar uzņēmējiem, individuālajiem komersantiem, kuri nodrošina tūrisma pakalpojumus, aktīvās atpūtas un kultūras pasākumus, apskates objektu uzturēšanu Pierīgas tūrisma reģionā, kā arī mājražotāji, amatnieki, jo viņi būs primārie pakalpojumu sniedzēji vietējiem un ārvalstu tūristiem. Būtiskas labuma guvējas no šī projekta realizācijas būs arī iesaistīto novadu pašvaldības, jo tiks aktivizēta un popularizēta tūrisma pakalpojumu sniegšana to teritorijās, kā arī ieviesta jauna sadarbības forma vienota tūrisma produkta nodrošināšanai.

 

Projekta ilgums

No 2019. gada 1. jūlijam līdz 2021. gada 30. jūnijam

 

partneribas2l

 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta nosaukum


s

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

Projekta numurs

8.3.2.2/16/I/001

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība

Sadarbības partneris

Valsts izglītības satura centrs

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Finansējuma avots

Eiropas Sociālais fonds

Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 78 144.75

Galvenās aktivitātes

Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveide un ārvalstu metodiku ieviešana; 

Ilgtspējīga individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana izglītojamajiem mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumos.

Plānotie projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā Ikšķiles novada skolās vispārējās izglītības iestādēs būs ieviests izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes u.c.), kā arī alternatīvas neformālās izglītības pasākumi (tematiskās nometnes, konkursi, inovatīvas interešu izglītības programmas).

Projekta ilgums

2019.gada līdz  2021.gadam.

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta nosaukums

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Finansējuma avots

Specifiskā atbalsta plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 23 080 688 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 19 618 584 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 3 462 104 euro.

Projekta budžets

Projekta izmaksas no 2019.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam ir 25990,88 euro.

Galvenās aktivitātes

Projekta darbības laikā vispārējās izglītības iestādēs ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus iestāžu izglītojamiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās izglītības iestādēs;

Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem;

Projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana;

Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Projekta rezultāts

Vispārējās izglītības iestāde saņems ESF atbalstu karjeras izglītībā un attīstībā. Ikšķiles vidusskolā un pašvaldībā strādājošie pedagogi un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītie speciālisti iegūs papildizglītību karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos. Izstrādātas vadlīnijas karjeras atbalsta plānu īstenošanai.

Projekta ilgums

līdz 2020. gada 31.decembrim

Publikācijas par šo tēmu:

Pārmaiņu procesa vadība izglītības sistēmā "Change process management in education system"

Projekta nosaukums

Pārmaiņu procesa vadība izglītības sistēmā “Change process management in education system”

Projekta numurs

PA-NET-1257

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība

 

Projekta mērķis

Uzlabot izglītības kvalitāti, ieviešot jaunas pārmaiņu procesa vadības metodes.

 

Finansējuma avots

Projekts tiek īstenots Ziemeļvalstu padomes biroja programmas “Valsts administrācija” ietvaros.

 

Projekta budžets

Atbalsta intensitāte ir 60%. Piešķirtais finansējums ir 5000 eiro.

Galvenās aktivitātes

Pašvaldības darbinieku un izglītības iestāžu vadītāju pieredzes apmaiņa Zviedrijā un Īslandē.

Projekta rezultāts

Iegūta Ziemeļvalstu pieredze un pielietotās pārmaiņu procesa vadības metodes pirmsskolās un skolās. Jaunu metožu izmantošana Ikšķiles izglītības iestādēs.

Projekta ilgums

19.08.2019-30.11.2019

Vairāk informācijas par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu „Valsts administrācija” tīmekļa vietnē.

nordic baltic

 

Skeitparkam Ikšķilē Būt!

Projekta nosaukums

Skeitparkam Ikšķilē Būt!

Projekta numurs

19-04-AL02-A019.2202-000003

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir attīstīt brīvā laika pavadīšanas iespējas un popularizēt aktīvu dzīves veidu novada iedzīvotājiem, izbūvējot

daudzfunkcionālu skeitparku.

Finansējuma avots

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ikšķiles novada pašvaldības finansējumu.

Projekta budžets

Attiecināmo izmaksu summa ir EUR 10 000, no kurām

ELFLA finansējums ir EUR 9 000

Pašvaldības finansējums ir EUR 1 000

Galvenās aktivitātes

Daudzfunkcionāla skeitparka būvniecība un teritorijas labiekārtošana

Projekta rezultāts

Dažādotas Ikšķiles novada iedzīvotāju un viesu brīvā laika pavadīšanas iespējas, izbūvēts jauns, ilgtspējīgs un daudzfunkcionāls aktīvās atpūtas objekts

Projekta ilgums

08.04.2018 – 01.09.2019

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Vairāk informācija par PPP “Zied zeme” – www.ziedzeme.lv

 

Pašvaldību darbi parkos

 

Projekta nosaukums

Pašvaldību darbi parkos

Projekta iesniedzējs

Latvijas Pašvaldību savienība

Partneris

Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta mērķis

Latvijas pašvaldības Meža dienās 2019 turpina tradīciju (2016-2019) - padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos.

Projekta budžets

Attiecināmo izmaksu summa ir EUR 770, no kurām EUR 280 kokmateriālu iegādei un EUR 490 stādu iegādei.

 

Galvenās aktivitātes

Rīgas ielas vēsturisko apstādījumu atjaunošana, iestādot 5 Krimas liepas.  

Projekta rezultāts

Iesaistoties Ikšķiles vidusskolas skolēniem, pašvaldības darbiniekiem un interesentiem, izglītojošas mācību stundas ietvaros atjaunoti senākās Ikšķiles ielas apstādījumi.  

Projekta ilgums

20.09.2019-20.10.2019