Ikšķiles vidusskolas pārbūve

Projekta nosaukums    
Ikšķiles vidusskolas pārbūve
IesniedzējsIkšķiles novada pašvaldība
Projekta mērķis

Projekta mērķis ir palielināt Ikšķiles vidusskolas kapacitāti, izveidojot ergonomisku mācību vidi, lai sekmētu kompetenču pieejā balstītas vispārējās izglītības satura ieviešanu. 
Projekta ietvaros tiks veikta Ikšķiles vidusskolas pārbūve, kuras rezultātā tiks izbūvēts jauns sākumskolas korpuss, paplašināta skolas ēdnīca un veikti energoefektivitātes un ergonomiskas mācību vides paaugstināšanas darbi esošajā skolas ēkā. Pēc jaunā korpusa izbūves, esošajā skolā tiks uzlaboti informācijas un komunikāciju risinājumi informātikas kabinetā un labiekārtoti fizikas un ķīmijas kabineti. 

Projekta mērķis un projektā plānotās darbības ir vērstas uz horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” un “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanu, Ikšķiles vidusskolas piebūvē un skolas teritorijā tiks nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem.

Finansējuma avotsProjekts tiek līdzfinansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda un Valsts budžeta
Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir 4 260 550,43 EUR ieskaitot PVN, no kurām attiecināmās izmaksas ir 3 559 648,18 EUR.

ERAF finansējums – 1 968 659,00 EUR

Ikšķiles novada pašvaldības finansējums – 2 053,217,01 EUR;

Valsts budžeta dotācija – 238 674,42 EUR.

Galvenās aktivitātesProjekta ietvaros tiks izbūvēts jauns sākumskolas korpuss, uzlabota ergonomika un energoefektivitāte esošās skolas telpās, veicot dienvidu fasādes logu nomaiņu un pārbūvējot ventilācijas un apkures sistēmu.
Projekta rezultātsProjekta rezultātā Ikšķiles vidusskolas skolēniem būs pieejama pilnībā modernizēta vispārējās izglītības iestāde un nodrošināta ergonomiska mācību vide ar mērķi sekmēt kompetenču pieejā balstītas vispārējās izglītības satura ieviešanu.
Projekta ilgumslīdz 2018. gada septembrim
Logo

 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta nosaukums“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Projekta numurs8.3.2.2/16/I/001
IesniedzējsIkšķiles novada pašvaldība
Sadarbības partnerisValsts izglītības satura centrs
Projekta mērķisNodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Finansējuma avotsEiropas Sociālais fonds
Projekta budžetsProjekta kopējās izmaksas ir EUR 75 562.99
Galvenās aktivitātes

Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveide un ārvalstu metodiku ieviešana; 

Ilgtspējīga individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana izglītojamajiem mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumos.

Plānotie Projekta rezultātsProjekta īstenošanas rezultātā Ikšķiles novada skolās vispārējās izglītības iestādēs būs ieviests izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes u.c.), kā arī alternatīvas neformālās izglītības pasākumi (tematiskās nometnes, konkursi, inovatīvas interešu izglītības programmas).
Projekta ilgums07.09.2017. – 31.05.2019.
Ieguldījums tavā nākotnē

 

Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveide

Projekta nosaukumsValsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveide
IesniedzējsIkšķiles novada pašvaldība
Projekta mērķisProjekta mērķis ir izveidot vienotu klientu apkalpošanas centru, kurā iedzīvotājiem ir iespēja klātienē pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, kā arī saņemt pašvaldības sniegtos pakalpojumus. Nodrošināt konsultācijas par valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju.
Finansējuma avotsProjekts īstenots sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un tiek finansēts no Valsts budžeta finansējuma.
Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir 20786,00 EUR ieskaitot PVN, no kurām:

Ikšķiles novada pašvaldības finansējums – 5036,00 EUR;

Valsts budžeta dotācija – 15750,00 EUR.

Galvenās aktivitātesVPVKAC izveide, aprīkošana ar nepieciešamo inventāru.
Projekta rezultātsIkšķiles novada iedzīvotājiem ir iespēja saņemt gan pašvaldības sniegtos pakalpojumus, gan valsts iestāžu sniegtos pakalpojumus, kā arī saņemt konsultāciju par dažādiem e-pakalpojumiem, iegūt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju.
Projekta ilgumsSākot no 01.03.2017

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

latvija.lv reklāmas attēls

 

Radošās durvis uz vides aizsardzību

Projekta nosaukumsRadošās durvis uz vides aizsardzību
Projekta numurs2017-1-LV02-KA105-001518
IesniedzējsIkšķiles novada pašvaldība
Sadarbības partnerisSadraudzības pilsēta Hāpsala, Igaunija
Projekta mērķisProjekta mērķis ir veidot vidi, kas atspoguļo saudzīgu vides un dabas resursu izmantošanu un pieejamību ikdienā, radošā un jauniešiem saistošā veidā veicinot jauniešu pieredzes apmaiņu, izpratni un zināšanas par vides aizsardzību, tās saglabāšanu un atjaunošanu katrā pašvaldībā un valstī.
Finansējuma avotsProjekts tiek īstenots programmas Erasmus+ ietvaros, kas ir ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās laikposmam no 2014. – 2020. gadam.
Projekta budžetsProjekta kopējās izmaksas ir EUR 7826,00 ar PVN
Galvenās aktivitātesJauniešu apmaiņa starp Ikšķiles novada pašvaldību un Hāpasalas pilsētu Igaunijā. Galvenās aktivitātes – savstarpēji sadarbojoties iegūt pieredzi un zināšanas par vidi un ilgtspējīgu vides aizsardzību, veselīgu dzīvesveidu, materiālu otrreizēju izmantošanu ikdienā, atkritumu šķirošanu un dažādiem resursu saaudzēšanas veidiem, ar dažādu aktivitāšu īstenošanu informēt sabiedrību par vides aizsardzības nozīmīgumu.
Projekta rezultāts20 jaunieši no divām dažādām valstīm savstarpēji sadarbojoties ieguvuši zināšanas un pieredzi par vidi un tās aizsardzību, kuras nodod tālāk savai ģimenei un skolas biedriem. Izstrādāti vides aizsardzības rīcības plāni Ikšķiles jauniešu telpai un Hāpsalas jauniešu centram.
Projekta ilgums01.05.2017-30.11.2017
ERASMUS+

 

Minku parka 1.kārtas būvniecība

logo
Projekta nosaukumsMinku parka 1. kārtas būvniecība
Projekta numurs17-04-AL02 A019.2201-000006
IesniedzējsIkšķiles novada pašvaldība
Projekta mērķisProjekta mērķis ir dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas Ikšķiles novada iedzīvotājiem un viesiem, izveidojot jaunu atpūtas parku.
Finansējuma avotsProjekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu.
Projekta budžets

Attiecināmās izmaksu summa ir EUR 50 000

ELFLA finansējums ir EUR 35 000

Pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 15 000

Galvenās aktivitātesIzvietotas interaktīvas un dažāda vecuma bērniem saistošas atrakcijas, labiekārtota teritorija ar gājēju celiņiem, izbūvēta autostāvvieta
Projekta rezultātsIzbūvēta atpūtas parka “Minku parks” 1. kārta, kā rezultātā radīta jauna sabiedriskā aktivitāte un dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un viesiem
Projekta ilgums28.08.2017-16.07.2018

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Vairāk informācija par PPP “Zied zeme” – www.ziedzeme.lv

Atbalsts

 

Brīvdabas skatuve un teritorijas labiekārtojums

logo
Projekta nosaukumsBrīvdabas skatuve un teritorijas labiekārtojums
Projekta numurs16-04-AL02 A019.2201-000004
IesniedzējsIkšķiles novada pašvaldība
Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sekmēt kultūras, sabiedrisko pasākumu un tūrisma piedāvājuma daudzveidību Ikšķiles novadā, atjaunojot

vēsturiskā parka neapbūvēto teritoriju un izveidojot tajā labiekārtotu skvēru un brīvdabas skatuvi.

Finansējuma avotsProjekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 148 691,29 ar PVN, tai skaitā:

ELFLA finansējums ir EUR 35 000,00

Pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 113 691,29

Galvenās aktivitātesVēsturiskā “Ozoliņu parka” brīvdabas skatuves būvniecība, gājēju celiņu infrastruktūras izveide.
Projekta rezultātsUzbūvēta brīvdabas skatuve, labiekārtota teritorija ar izbūvētu apgaismotu gājēju celiņu infrastruktūru.
Projekta ilgums12.09.2016-31.05.2017

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Vairāk informācija par PPP “Zied zeme” – www.ziedzeme.lv

atbalstītāji

Publikācijas par šo tēmu:

Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde

Logo
Projekta nosaukumsBrīvdabas kino aprīkojuma iegāde
Projekta numurs16-04-AL02 A019.2202-000020
IesniedzējsIkšķiles novada pašvaldība
Projekta mērķisProjekta mērķis ir radīt jaunu sabiedrisko aktivitāti Ikšķiles novadā, iegādājoties brīvdabas kino aprīkojumu. Īstenojot projektu tiks veicināta arī Ikšķiles novada sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, jo iegādāto brīvdabas kino aprīkojumu ir paredzēts izmantot gan dažādos Ikšķiles novada pasākumos (Pilsētas svētki, Ģimenes dienas, Lāčplēša diena, 18.novembris, jauniešu pasākumi, u.tml.), gan veidot jaunu pasākumu piedāvājumu – brīvdabas kino vakari.
Finansējuma avotsProjekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu.
Projekta budžets

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 10 000, tai skaitā:

ELFLA finansējums ir 90% jeb EUR 9 000

Pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb EUR 1 000

Galvenās aktivitātesVideo un audio aprīkojuma iegāde
Projekta rezultātsIzveidota jauna sabiedriskā aktivitāte – brīvdabas kino vakari. Iegādāts rāmja ekrāna komplekts, video projektors, aktīvās skandas, mikrofons un papildus nepieciešamais uzstādīšanas un ekspluatācijas aprīkojums
Projekta ilgums14.02.2017 – 01.06.2017

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Vairāk informācija par PPP “Zied zeme” – www.ziedzeme.lv

atbalstītāji

Publikācijas par šo tēmu:

Ikšķilē būs brīvdabas kino