Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādēm

Projekta ietvaros Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādēm piegādāts sporta inventārs un aprīkojums, kas paredzēts izmantošanai sporta nodarbībās:

Ikšķiles vidusskolai - vingrošanas paklājs, volejbola statīvi ar tīkla spriegotāju un florbola nūjas;

Tīnūžu pamatskolai – telpu un pludmales volejbola bumbas, futbola bumbas, florbola nūjas un bumbiņas, pildbumbas, ķegļu komplekts, hanteles, frisbija diski, vingrošanas apļi, dažāda augstuma barjeras, svara manžetes, vingrošanas nūjas, tenisa bumbiņas, lecamauklas, vingrošanas soli, konusi, badmintona volāniņi un garās vingrošanas auklas;

PII “Urdaviņa” – rotaļu kluču komplekts, līdzsvara eži un dažāda lieluma tuneļi.

Projekta kopējās izmaksas – 7 072,96 EUR, tai skaitā:

 • valsts budžeta (IZM) finansējums – 3 500,00 EUR;
 • pašvaldības finansējums – 3572,96 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2016. – 01.11.2016.

Izglītības un zinātnes ministrija

 

Valsts sportam

 

 

Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS

Kopējais projekta mērķis ir uzlabot apstākļus ilgtspējīgai ūdens tūrisma attīstībai un
konkurētspējas palielināšanai ūdenstūrismam.
Projekta uzdevumi ir attīstīt teritoriju kā pievilcīgu galamērķi ūdenstūrismam:

 • attīstīt upes kā piemērotas laivošanai, attīrot upju gultnes un upju krastus, kā arī laivu apstāšanās un atpūtas zonu iekārtošana;
 • uzlabot ar ūdens tūrismu saistītu resursus (pie upes, ezerus, piekrastes), veicinot turpmāku tūrisma produktu attīstību;
 • Jaunu un kopīgu ūdens tūrisma produktus (kompleksi piedāvājumi) dažādām mērķa grupām Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Vācijā un Somijā, balstoties uz dažādām mērķa grupu vajadzībām;
 • Veicināt ūdens tūrismu kā aktīvās tūrisma sastāvdaļas pa Latviju un Igauniju, kā arī 4 mērķa tirgos - Lietuvā, Krievijā, Vācijā, Somijā, lai panāktu tūristu skaita palielinājumu.

Projekta piedalās 33 pašvaldības gan no Latvijas, gan Igaunijas.

Ikšķiles novada pašvaldība projekta ietvaros veiks:
Divu atpūtas vietu izveide ( viena pie Daugavas un viena pie Mazās Juglas).
Divu informācijas stendu izvietošana.
Mazās Juglas upes tīrīšana.

Projekta finansējums - 20 200 EUR (Ikšķiles novada pašvaldības aktivitāšu kopējā summa).
Paredzamais līdzfinansējums ir 3 434 EUR

EST LAT

 

Eiropas savienība

 

 

Āra trenažieri Ikšķilē

Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot publiski pieejamu āra trenažieru laukumu, uzstādot 9 āra trenažierus bērzu birzī pie Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas.

Projekta kopējās izmaksas – 11 661,96 EUR, tai skaitā:

 • ELFLA finansējums – 7228,48 EUR;
 • pašvaldības finansējums – 4433,48 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2014. – 30.06.2015.

ELFLA

 

Eiropas savienība

 

 

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ikšķiles novadā

Projekta ietvaros Ikšķiles novada teritorijā tiks izveidoti 5 un pilnveidots 1 publiskās interneta pieejas punkts, tai skaitā:

 • Ikšķilē tiks izveidoti 4 publiskie interneta pieejas punkti pašvaldības iestādēs (pašvaldības ēkā, Veselības un sociālo lietu pārvaldē, Tūrisma informācijas centrā un Ikšķiles tautas namā);
 • Tīnūžu pagastā tiks izveidots publiskais interneta pieejas punkts kultūras mantojuma centrā „Tīnūžu muiža”, nodrošinot bezvadu interneta pieejas zonu, kā arī tiks pilnveidots esošais publiskais interneta pieejas punkts Tīnūžu bibliotēkā, iegādājoties daudzfunkcionālo iekārtu drukāšanai, kopēšanai un skanēšanai.

Projekta kopējās izmaksas – 19 007,06 EUR, tai skaitā:

 • ERAF finansējums – 16 156,00 EUR;
 • valsts budžeta dotācija – 285,11 EUR;
 • pašvaldības finansējums – 2 565,95 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 01.12.2014. – 31.05.2015.

ERAF

Aprīkojuma uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā Daugavmalā, Ikšķiles novadā

Projekta ietvaros rotaļu laukumā ir uzstādīts slidkalniņš un smilškaste.

Projekta kopējās izmaksas – 1069,49 Ls, tai skaitā:

 • Biedrības „Daugavas savienība” finansējums - 500 Ls;
 • Ikšķiles novada pašvaldības finansējums – 569,49 Ls

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2010. - 31.07.2010.

Daugavas savienība

Autostāvlaukums pie Ikšķiles stacijas

Projekta ietvaros izveidots organizēts autotransporta stāvlaukums Ikšķiles dzelzceļa stacijai piegulošā teritorijā, kas rada sakārtotu un estētiski pievilcīgu apkārtējo vidi ap staciju, kā arī ir uzlabota satiksmes drošība.

Projekta kopējās izmaksas – 66 128,26 Ls, tai skaitā:

 • EZF finansējums – 7500,00 Ls;
 • pašvaldības finansējums – 58 628,26 Ls

Projekta īstenošanas laiks: 23.04.2012. - 31.12.2012.

ELFLA

Dārza kamīna un nojumes izbūve

Projektā uzbūvēts kamīns un lapene Tīnūžu pamatskolai mācību stundu un kopīgu atpūtas pasākumu organizēšanai skolēniem un vecākiem.

Projekta kopējās izmaksas – 5137,74 Ls, tai skaitā:

 • EZF finansējums – 3184,55 Ls;
 • pašvaldības finansējums – 1953,19 Ls

Projekta īstenošanas laiks: 06.07.2010. - 30.06.2011. 

EZF

Datorkursi Ikšķiles novada pensionāriem

Projekta ietvaros ir apmācīti 14 Ikšķiles novada iedzīvotāji pensijas vecumā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanā.

Projekta kopējās izmaksas - 732 Ls, tai skaitā:

 • Ogres rajona pašvaldības finansējums - 312 Ls;
 • Ikšķiles novada domes finansējums - 412 Ls.

Projekta īstenošanas laiks: 05.05.2009. līdz 13.07.2009.

Ģērbonis

Energoefektivitātes paaugstināšana Ikšķiles vidusskolā

Projekta ietvaros ir siltināti Ikšķiles vidusskolas pamati, cokols, sienas, jumts un logu aiļu vertikālās daļas.

Projekta kopējās izmaksas – 186 022,32 Ls, tai skaitā:

 • KPFI finansējums -  139 516,74 Ls;
 • pašvaldības finansējums - 46 505,58 Ls.

Projekta īstenošanas laiks: 11.11.2009. - 10.10.2010.

KPFI

 

Ikšķiles novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

Projekta ietvaros ir izstrādāta Ikšķiles novada attīstības programma 2011.-2017.gadam, ņemot vērā esošās situācijas novērtējuma rezultātus un ilgtermiņa prioritātes, formulēta novada vīzija, prioritātes un mērķi, kā arī izstrādāts investīciju plāns, iekļaujot prioritāšu un mērķu sasniegšanu atbilstoši pieejamajiem resursiem.  

Projekta kopējās izmaksas – 6411,12 Ls, tai skaitā:

 • ESF finansējums – 6411,12 Ls.

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2010. - 11.07.2011. 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF

 

Eiropas savienība

 

 

Ikšķiles novada Tīnūžu pamatskolas informatizācija

Projekta ietvaros Tīnūžu pamatskola ir apgādāta ar 2 portatīvajiem datoriem un 1 multimediju tehnikas komplektu, kurā ietilpst interaktīvā tāfele un projektors.

Projekta kopējās izmaksas – 5305,34 Ls, tai skaitā:

 • ERAF finansējums – 4933,07 Ls;
 • pašvaldības finansējums –372,27 Ls

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2010. - 29.02.2012.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ERAF

 

Eiropas savienība

 

 

Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības I kārta

Projekta ietvaros Ikšķilē ir:

 • izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un dzeramā ūdens sagatavošanas būves;
 • atjaunoti un paplašināti ūdensvada un kanalizācijas tīkli.

Projekta kopējās izmaksas - 7352534,31 Ls, tai skaitā:

 • KF finansējums - 4928074,77 Ls;
 • pašvaldības finansējums - 961240,24 Ls;
 • valsts budžeta finansējums - 341646,26 Ls;
 • neattiecināmās izmaksas (atgūstams PVN) - 1121573,04 Ls.

Projekta īstenošanas laiks: 14.02.2008. - 30.11.2010.

KF

 

Eiropas savienība

 

 

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ogres rajona Ikšķiles vidusskolā

Projekta ietvaros Ikšķiles vidusskolā veikta:  

1) ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas kabineta renovācija;

2) iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana prioritāro izglītības programmu īstenošanai:

 • materiāli tehniskās bāzes izveide (IZM centralizētais iepirkums);
 • mēbeļu iegāde (pašvaldības organizētais iepirkums).

Projekta kopējās izmaksas – 98 392 Ls, tai skaitā:

 • ERAF finansējums – 83 633 Ls;
 • pašvaldības finansējums – 11 808 Ls;
 • valsts budžeta dotācija - 2951 Ls

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2009. - 31.12.2010.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ERAF

 

Eiropas savienība

 

 

Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes stiprināšana

Pašvaldības loma projektā – Sadarbības partneris

Projektā ir paaugstināta pašvaldību projektu vadītāju un speciālistu kapacitāte projektu plānošanas, alternatīvu, lietderības, ieguvumu analīzes jomās un projektu prezentēšanā;

 • izstrādāta vienota projektu darba organizācijas shēma un izveidots apraksts tās ieviešanai un nodrošināšanai pašvaldībās;
 • veicināta kopīga projektu izstrāde un ieviešana kaimiņu pašvaldībās;
 • sagatavota speciālistu projektu darba organizācijas nodrošināšanai pagastos;
 • paaugstināta starptautisko projektu ieviešanas kapacitāte pašvaldībās.

Projekta kopējās izmaksas – 21 828 Ls, tai skaitā:

 • ESF finansējums – 21 828 Ls

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2011. - 31.07.2012.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF

 

Eiropas savienība

 

 

Pašvaldības ceļa C9 "Priedaiņi - Vīksnas" rekonstrukcija Ikšķiles novadā, Ogres rajonā

Projektā ir rekonstruēts pašvaldības ceļš C9 "Priedaiņi - Vīksnas" posmā no valsts 1.šķiras autoceļa P10 „Inčukalns - Ropaži - Ikšķile" līdz Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras filiālei „Ceplīši" 1700 m garumā.

Projekta kopējās izmaksas – 184 398,22 Ls, tai skaitā:

 • ELFLA finansējums – 78 750 Ls;
 • valsts budžeta līdzekļi – 26 250 Ls;
 • pašvaldības finansējums – 79 398,22 Ls.

Projekta īstenošanas laiks: 20.01.2009. - 31.12.2009.

ELFLA

Pilsētas 800 gadu parka labiekārtošana

Projekta ietvaros ir labiekārtots Ikšķiles pilsētas 800 gadu skvērs, kā rezultātā ir būtiski uzlabota pilsētas estētiskā vide un publiskā infrastruktūra.

Projekta kopējās izmaksas –  45 272,15 Ls, tai skaitā:  

 • EZF finansējums – 7500,00 Ls;
 • pašvaldības finansējums – 37 772,15 Ls.

Projekta īstenošanas laiks: 06.06.2010. - 30.06.2011. 

EZF

Sila ielas rekonstrukcija Kalnājos

Projektā ir rekonstruēta Sila iela Kalnājos, Ikšķiles novadā, nodrošinot tai asfalta segumu 268 m garumā.

Projekta kopējās izmaksas – 36077,72 Ls, tai skaitā:

 • EZF finansējums – 7500,00 Ls;
 • pašvaldības finansējums – 28 577,72 Ls

Projekta īstenošanas laiks: 06.07.2010. - 01.11.2010.

EZF

Skolas ielas sakārtošana Ikšķilē

Projektā ir rekonstruēta Skolas iela - uzlabots ielas brauktuves stāvoklis un satiksmes organizācija, izveidojot apļveida krustojumu pie autoceļa A6 „Rīga – Daugavpils” nobrauktuves pieslēguma un Melioratoru ielas, sakārtota gājēju – velobraucēju zona un veikti labiekārtošanas darbi.

Projekta kopējās izmaksas – 786 989,72 Ls, tai skaitā:

 • ERAF finansējums – 575 580,22 Ls;
 • pašvaldības finansējums – 201 252,21 Ls;
 • valsts budžeta dotācija – 10 157,29 Ls

Projekta īstenošanas laiks: 31.07.2010. - 31.12.2011.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ERAF

 

Eiropas savienība

 

 

Skolēnu autobusa piegāde Ikšķiles novada pašvaldībai

Projekta ietvaros Ikšķiles novada pašvaldībā iegādāts skolēnu pārvadāšanai paredzēts autobuss ar 49 sēdvietām.

Projekta kopējās izmaksas –   134 200 Ls, tai skaitā:

 • valsts budžeta finansējums –  35 000 Ls;
 • pašvaldības finansējums – 99 200 Ls.

Projekta īstenošanas laiks: 22.09.2010. - 05.09.2011.

VRAA

Speciālistu piesaiste Ikšķiles novada pašvaldībā

Projektā ietvaros Ikšķiles novada pašvaldībā ir piesaistīti divi speciālisti - būvinženieris, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu, ilgtspējīgu un plānveida pašvaldības infrastruktūras attīstību Ikšķiles novadā, un - vecākais datortīklu administrators, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu e-pārvaldes ieviešanu Ikšķiles novadā.

Projekta kopējās izmaksas – 18 500 Ls, tai skaitā: -   ESF finansējums – 18500 Ls

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2010. - 30.09.2011. 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF

 

Eiropas savienība

 

 

Energoefektivitātes paaugstināšana Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādē „Urdaviņa” un pašvaldības administratīvajā ēkā

Projekta mērķis - samazināt oglekļa dioksīda emisiju Ikšķiles pirmsskolas izglītības
iestādē „Urdaviņa” un administratīvajā ēkā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un
paaugstinot ēkas energoefektivitāti.

Projekta kopējās izmaksas – 379175,73 Ls, tai skaitā:

 • KPFI finansējums – 153099,49 Ls;
 • pašvaldības finansējums –150 194,28 Ls.

Projekta īstenošanas laiks: 01.12.2011. - 30.11.2012.

KPFI

Ikšķiles novada Dienas centra Mobilā brigāde

Projekta rezultātā tiek sniegts jauns sociālais pakalpojums - mobilā brigāde un ir
paplašināti Dienas centra pakalpojumi, nodrošinot iespēju novada iedzīvotājiem
saņemt kvalitatīvus sociālās/veselības aprūpes pakalpojumus pēc vienas pieturas
aģentūras principa gan dzīvesvietā, gan Dienas centra telpās.

Projekta kopējās izmaksas – 99 280 Ls, tai skaitā:

 • ESF finansējums – 99 280 Ls.

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2011. - 28.02.2013.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF

 

Eiropas savienība

 

 

Ogres novada un kaimiņu pašvaldību darbinieku starptautiskās sadarbības kapacitātes stiprināšana

Pašvaldības loma projektā – Sadarbības partneris

Projekta mērķis - stiprināt Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu
pašvaldību darbinieku kapacitāti, paaugstinot speciālistu kompetenci tieši sadarbības
projektu īstenošanā, piesaistot ārvalstu partnerus, strādājot ar dažādām starptautiskām
datu bāzēm, pielietojot informāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas, uzlabojot
komunikācijas prasmes ar ārvalstu partneriem.

Projekta kopējās izmaksas - 17851 Ls,

tai skaitā ESF finansējums – 17851 Ls

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2012. - 31.01.2013.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF

 

Eiropas savienība

 

Pārbrauktuves ielas rekonstrukcija Ikšķilē

Projekta ietvaros ir rekonstruēta Pārbrauktuves iela saskaņā ar tehnisko projektu 0,3 km
garumā.

Projekta kopējās izmaksas – 288626 Ls, tai skaitā:

 • ELFLA finansējums – 126000 Ls;
 • pašvaldības finansējums – 162626 Ls

Projekta īstenošanas laiks: 01.02.2012. - 31.10.2012.

ELFLA

Pūtēju orķestra „Ikšķile” izveide

Projekta ietvaros iegādāts inventārs pūtēju orķestra „Ikšķile” izveidei, līdz ar to
nodrošinot jaunu sabiedrisko aktivitāti Ikšķiles novada iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas – 11920,4 Ls, tai skaitā:

 • ELFLA finansējums – 7388,68 Ls;
 • pašvaldības finansējums – 4531,72 Ls

Projekta īstenošanas laiks: 01.12.2012. - 01.04.2013.

ELFLA

Pludmales labiekārtošana Daugavmalā, Ikšķiles novadā

Projekta ietvaros pludmalē pie Daugavas uzstādīti divi soliņi un piecas atkritumu tvertnes, tādējādi, radot iespēju pavadīt brīvo laiku sakoptā un pievilcīgā vidē.

Projekta kopējās izmaksas – 1524,6 Ls, tai skaitā:

 • biedrības „Daugavas Savienība” finansējums – 515 Ls;
 • pašvaldības finansējums – 1009,6 Ls.

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2013. – 30.06.2013.

Daugavas savienība

Ikšķiles novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija

Projekta ietvaros Jaunikšķilē un Lībiešu ielā posmā no Dārza ielas līdz Sila ielai tika nomainīti 49 gaismekļi (gāzizlādes dzīvsudraba (DRL) gaismekļi ar nominālo jaudu 284 W (gaismas avota jauda 250 W un balasta jauda 34 W) uz augstspiediena nātrija gaismekļiem ar nominālo jaudu 114 W (gaismas avota jauda 100 W un balasta jaudas 14 W), kā arī nomainīts 41 balsts.

Projekta kopējās izmaksas – 56 233,05 EUR, tai skaitā:

 • KPFI finansējums – 30 212,79 EUR;
 • pašvaldības finansējums – 26 020,26 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2013. – 30.08.2013.

KPFI

Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Ikšķiles vidusskolai

Projekta ietvaros Ikšķiles vidusskolai sporta nodarbībām tika iegādāta kombinētā rāpšanās sistēma, daudzfunkcionāls profesionāls statīva komplekts, pusaplis akrobātikai, līdzsvara spilvens, frisbija golfa mērķis un divi pārnēsājamie tablo.

Projekta kopējās izmaksas – 11 026,42 EUR, tai skaitā:

 • valsts budžeta (IZM) finansējums – 4268,62 EUR;
 • pašvaldības finansējums – 6757,80 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. – 31.10.2014.

IZM

Laivu piestātnes izveide Ikšķilē

Projekta ietvaros ir izveidota laivu piestātne pie Daugavas Ikšķiles novadā, lai
veicinātu zivsaimniecības un tūrisma sfēras attīstību.

Projekta kopējās izmaksas – 125 277,30 EUR, tai skaitā:

 • EZF finansējums – 21 343,08 EUR;
 • pašvaldības finansējums – 103 934,22 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2013. līdz 28.02.2014.

EZF

Afišu stabu izvietošana Ikšķiles novada teritorijā

Projekta ietvaros ir uzstādīti 9 mūsdienīgi afišu stabi visā novada teritorijā, tādējādi sekmējot vietējo iedzīvotāju iesaisti sabiedriskās aktivitātēs.

Projekta kopējās izmaksas – 58 031,98 EUR, tai skaitā:

 • ELFLA finansējums – 10 671,54 EUR;
 • pašvaldības finansējums – 47 360,44 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 03.09.2013. – 01.10.2014.

ELFLA

Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana Tīnūžu pamatskolā

Projekta ietvaros ir veikta pilnīga apgaismojuma nomaiņa Tīnūžu pamatskolā gan mācību klasēs, gan koplietošanas telpās, gan sporta zālē, nomainot esošo dienas gaismu un kvēlspuldžu apgaismojuma ķermeņus ar spuldzēm pret gaismas ķermeņiem ar LED spuldzēm, kas šobrīd tiek izvēlēti kā mazāka patēriņa enerģijas patērētāji.

Projekta kopējās izmaksas – 49 9998,83 EUR, tai skaitā:

 • KPFI finansējums – 17 480 EUR;
 • pašvaldības finansējums – 32 518,83 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 30.06.2014. – 30.09.2014.

KPFI