Ikšķiles novada teritorijas plānojums

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2021. gada 27. janvāra lēmumu Nr.17 (prot.Nr.1/2021) „Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu” tika apstiprināta Ikšķiles novada teritorijas plānojuma precizētā 2.1 redakcija un izdoti saistošie noteikumi Nr.2/2021 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Saistošie noteikumi Nr. 2/2021 nosaka arī to, ka spēku zaudē Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011. gada 21. decembra saistošie noteikumi Nr. 45/2011 “Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 2014. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr.12/2014 „Lokālplānojuma „Lībiešu parks” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, 2018. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr.9/2018 „Lokālplānojuma „Kraujas iela 6” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, 2020. gada 26. februāra saistošie noteikumi Nr.5/2020 „Lokālplānojuma „Skolas iela 2” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, 2008. gada 15. oktobra saistošie noteikumi Nr.35 „Par detālplānojuma zemes īpašumam Skolas iela 4a, Ikšķilē galīgās redakcijas apstiprināšanu”, 2010. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr.35 „Par detālplānojuma zemes īpašumam Skolas iela 4a, Ikšķilē galīgās redakcijas apstiprināšanu”, Ikšķiles pilsētas ar lauku teritoriju domes 2003. gada 19. marta saistošie noteikumi Nr.2 „Par detālplānojuma apstiprināšanu  zemes gabalam „Rītiņi””.

Saistošie noteikumi Nr. 2/2021, ar kuriem apstiprināts Ikšķiles novada teritorijas plānojums, stājas spēkā 11.02.2021. (nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”), un ir īstenojumi no 11.05.2021. (VARAM 11.05.2021. vēstule Nr. 15-2/4530 "Par Ikšķiles novada teritorijas plānojumu").

Ar Ikšķiles novada teritorijas plānojumu var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv un Ģeoportālā www.geolatvija.lv (materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19196).

Ikšķiles novada teritorijas plānojums (no 11.05.2021.):

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa - Ikšķiles novada funkcionālā zonējuma karte

                      - Ikšķiles pilsētas funkcionālā zonējuma karte

Paskaidrojuma raksts un tā

7.pielikums Transporta attīstības vispārīgs plāns (pielikums),

8.pielikums Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekts

Vides pārskats


ESOŠĀS AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀTĀS TERITORIJAS IKŠĶILES NOVADA TERITORIJĀ (no 11.05.2021.)

Esošās aizsargjoslas un apgrūtinātās teritorijas Ikšķiles novada teritorijā vektordatu formātā (MicroStation, AutoCAD) skatīt datnēs pielikumā.

Ņemot vērā mēroga noteiktību, attēlotas tikai tās aizsargjoslas, kuru platums ir lielāks vai vienāds ar 10 metriem, izņemot meliorācijas objektu aizsargjoslas un aizsargjoslas gar mākslīgiem ūdensobjektiem.
Informācija var tikt papildināta un precizēta.Informācija aktualizēta 12.05.2021.

Pielikumi: