Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 96. pantu ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību. Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību ietvertas arī Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pantā. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantā ir īpaši norādīts, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, bet šie dati ir jāapstrādā godprātīgi, noteiktiem mērķiem un ar attiecīgās personas piekrišanu vai ar citu likumīgu pamatojumu, kas paredzēts tiesību aktos. Tādējādi, lai aizsargātu fizisko personu intereses, būvvalde, nodrošinot personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā, informē , ka būvniecības ieceres un būvprojektu vāka noformējumā uzrādāma sekojoša informācija:
- Būvobjekta nosaukums
- Būvobjekta adrese
- Būvprojektēšanas stadija
- Būvprojekta daļas
- Gads

Iesniegums par adreses piešķiršanu vai maiņu

 

Iesniegums detālplānojuma ierosināšanai

Iesniegums reklāmas izvietošanai

Iesniegums zemes ierīcības projekta  izstrādes nosacījumu izsniegšanai

Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai

Vispārējā iesnieguma forma (brīva forma)

Iesniegums būvatļaujas pagarināšanai

Iesniegums par atmežošanas izraisīto negatīvo seku kompensācijas aprēķina pieprasījumu