IMMSkola2019

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola
Strēlnieku iela 10, Ikšķile, LV-5052
Tālr.+ 371 27814297
Tālr.+ 371 65030336
e-pasts: ikskilesmms@ikskile.lv

Direktore Valda Jermanova

Tālr. + 371 27814297
Tālr.+ 371 65030336
e-pasts: valda.jermanova@ikskile.lv

 

 

Ievads

Reiz pavisam nesenos laikos Ikšķiles gudrajie nolēma piepildīt sen lolotu sapni - uzburt līdz šim nebijušu pili, kas mirdzēs košās, radošās un raibās krāsās, skanēs toņos, pustoņos, krāšņos akordos. Tā radās pils, kur darbojas mazas bērnu rociņas, skan smalkas un skanīgas balstiņas, rosās lielu cilvēku lielās plaukstas, radot lielus un mazus mākslas un mūzikas brīnumus.

Mērķis

Mūzikas un mākslas skolas mērķis ir īstenot profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas mūzikas un mākslas nozarē.

Uzdevumi

Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības zināšanas un prasmes mūzikā un mākslā;

Sagatavot izglītojamos mūzikas un mākslas profesionālās vidējās izglītības un profesionālās augstākās izglītības programmu apguvei;

Piedāvāt apgūt mūzikas un mākslas interešu izglītības programmas;

Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;

Racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

Izglītības programmas

Mūzikas un mākslas skola īsteno licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes izglītības programmas: Vizuāli plastiskā māksla (2 programmas), Klavierspēle, Akordeona spēle, Flautas spēle, Trompetes spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle, Vijoles spēle, Čella spēle, Vokālā mūzika.

Skola īsteno interešu izglītības programmas bērniem no 6 gadu vecuma (mūzikas un mākslas sagatavošana, pieaugušajiem mākslā (akvarelis, eļļa, keramika) un mūzikā (mūzikas instrumenta spēle, dziedāšana, kolektīvā muzicēšana), ragu mūzikas meistarības spēli var apgūt pūtēju orķestrī “Ikšķile”.

Mūsu skolas saime

2021./2022. mācību gadā skolā čakli darbojas:

252 audzēkņi - profesionālās ievirzes programmās 169, interešu izglītības programmās 83

22 pedagogs – 5 mākslā un 17 mūzikā, 4 saimnieciskie darbinieki, 3 administratīvie darbinieki

Skolas darba laiks

No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.11.00.