PII Urdaviņa

PII „Urdaviņa”

 

 

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde „Urdaviņa”
Adrese: Melioratoru iela 10, Ikšķile, Ogres novads, LV5052
Tālrunis: 65030622; 65030755
E-pasts:urdavina@ikskile.lv
Direktore: Valda Krinkele

www.urdavina.lv

https://www.facebook.com/urdavina

 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Urdaviņa” atvērta 1986. gada 1.aprīlī. Mēs esam saziedējuši kā skaista ziedu pļava – Vizbulītes, Saulespuķes, Dadzīši, Māllēpītes, Pienenītes, Purenītes, Mežrozītes, Neaizmirstulītes, Sarkanais āboliņš, Vijolītes, Kaķpēdiņas, Margrietiņas, Mārpuķītes, Rudzupuķes, Magonītes un  Zvaniņi.

Informācija par iestādi 

"Urdaviņā" darbojas 16. grupas, kopējais audzēkņu skaits līdz 370, grupās līdz 27 bērniem.

4 grupas apmeklē bērni vecumā līdz 3 gadiem;

12 grupas apmeklē bērni vecumā no 3 līdz 7 gadiem.

Ar bērniem darbojas 32 pirmsskolas izglītības skolotāji, 3 mūzikas skolotāji, 2 fiziskās attīstības skolotāji, 2 logopēdi, speciālais pedagogs, psihologs, fizioterapeits un 28 tehniskā personālā darbinieki.

Pašvērtējums (2019./2020.mācību gads)

Pedagoģiskais darbs

Pirmsskolas izglītības iestāde realizē četras programmas –

Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);

Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611);

Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511);

Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 01015911).

Šī mācību gada pedagoģiskā procesa prioritātes:

Izglītības kvalitātes pilnveide balstoties uz jauno izglītības saturu – apstākļu un vides veidošana bērnu pašvadītā mācību darbībā, kur praktiski darbojoties un izzinot apkārtējo pasauli rosināt bērnus dalīties pārdzīvojumos, paust savu attieksmi, izteikt viedokli par apkārt notiekošajiem dzīves procesiem, veidot vērtējošu attieksmi par sevi, attīstīt gribu un spēju veikt uzticētos pienākumus.

Mācību darba organizācija

Galvenie virzieni darbā ar bērniem:

  • galvenais līdzeklis mācīšanās procesā ir rotaļa;
  • individuālā pieeja mācībām, rosinot bērnu pašam izdarīt izvēli;
  • vides radīšana grupā – fiziski un emocionāli droša, attīstoša un iekļaujoša vide;
  • veicināt katra bērna individuālo attīstību balstoties uz sadarbību ar ģimeni.

Interešu izglītība

Galvenie pasākumi: tautas tradīciju svētki – Miķeli, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Jāņi; sporta dienas, ģimenes diena – kopā ar vecākiem; pirmsskolas dzimšanas diena; atskaites koncerts, izlaidums. Pēcpusdienā bērni darbojas interešu pulciņos – dejo tautiskās dejas, izpaužas mākslā, apgūst angļu valodu, pamatus dambretē, robotikā un sporto.

Mūsu vadmotīvs

 “Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai.”

Filma:Kā radās Urdaviņa

Ogres novada domes lēmums: Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.36/2021 “Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” nolikums” apstiprināšanu

Nolikums