Tīnūžu pamatskola

 

 

 

TĪNŪŽU SĀKUMSKOLA
"Kalnliepas", Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads LV  5015
Tālr./fakss: 65068802, 26698640
E-pasts: tinuzusakumskola@ikskile.lv
Mājas lapa:  www.tinuzusakumskola.lv

Muižiņa

 

 

TĪNŪŽU SĀKUMSKOLA “MUIŽIŅA”
„Muižiņa”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts,
Ikšķiles novads LV 5015
Tālrunis: 65068802
Direktore: Zane Āboliņa
Saimniecības vadītājs: Raimonds Slisis

 

 

 

 

Direktori:

Kopš 2018. gada marta direktore Zane Āboliņa

Direktores vietniece kopš 2019. gada janvāra Oksana Grimaļuka – Nazarova

1994.- 1997. gads - Eva Ozere
1997.- 1998. gads - Ieva Zveja
1999.- 2007. gads - Viktors Vasiļjevs
2007.- 2013. gads - Nelija Stauža
2013. - 2017. gads - Aelita Grase
2017. - 2018.gads - Juris Saratovs

2018. gada 1. septembrī izglītības iestāde tika reorganizēta, kā rezultātā izglītības iestādē darbojās 6 pirmsskolas izglītības grupas un 6 sākumskolas klases, īstenojot 6 izglītības programmas.

Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskolas darbojās 2 adresēs:

  • “Kalnliepas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads – kur atrodas 2 vecākās pirmsskolas izglītības grupas un 6 sākumskolas klases, kā arī izglītības iestādes vadība un administrācija;
  • “Muižiņa”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads – kur atrodas 4 pirmsskolas izglītības grupas.

2020./2021. mācību gadā izglītības iestādē mācās 183 izglītojamie,  no kuriem 102 ir pirmsskolas izglītojamie un 81 sākumskolas izglītojamie.

Izglītības iestādē strādā 36 pedagogi,  no kuriem 12 pirmsskolas izglītības pedagogi un 6 ir atbalsta komandas pedagogi un 25 tehniskie darbinieki.

Izglītības iestādes pamatmērķi

Sākumskolas posmā:

1. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu pamatizglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu;

2. radīt iespējas iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras sekmē pilnvērtīgas personības veidošanos, akceptējot mūsdienu darba tirgum atbilstošu izglītības iegūšanu un demokrātisku attiecību attīstību, kas veicinātu bērnu un jauniešu veselīgu dzīvesveidu.

Pirmsskolas posmā:

1. organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;

2. veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Izglītības iestādes vispārīgie uzdevumi

1. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;

2. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

3. realizējot iestādes, noteiktos mērķus un uzdevumus, sadarboties ar dibinātāja institūcijām;

4. mācību un audzināšanas darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus.

Izglītības iestādes misija

Katra izglītojamajā un bērna individuālo spēju un talantu attīstīšana iekļaujošā, izglītojošā un mūsdienīgā vidē.

2020./2021.m.g. UZDEVUMI un PRIORITĀTES

PIRMSSKOLĀ galvenie pedagoģiskā darba uzdevumi:

1. Mācību satura pilnveidošana.

2. Ekoskolas programmas ieviešana mācību saturā.

 3. Veselības izglītības akcentēšana.

SĀKUMSKOLĀ:

Metodiskā darba prioritāte – jaunā mācību satura ieviešana 1. un 4. klasē.

Pedagoģiskā darba prioritāte – pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšana. Audzināšanas darba prioritāte – audzināšanas programmas aprobācija, akcentējot sadarbību starp klasēm.

Tīnūžu sākumskolas tradīcijas:

  • Zinību diena
  • Sporta dienas
  • Drošības dienas
  • Miķeldienas gadatirgus
  • Latvijas svētkiem veltītie pasākumi
  • Skolotāju diena
  • Ziemassvētku pasākums

Plašāka informācija par izglītības iestādi pieejama www.tinuzusakumskola.lv