Izglītības programmu licencēšana

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Interešu izglītības un pieaugušo neformālas izglītības programmu licencēšanas komisija Ikšķilē licencē interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas.

Komisijas priekšsēdētājs – Agnese Jankuna

Komisijas locekļi: Valda Krinkele, Sandra Peslaka, Agita Kābele, Ingūna Bērziņa, Jānis Kravalis.

Juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā un vēlas īstenot interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas, ir jāsaņem pašvaldībā licence. Tās saņemšanai ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti, kas norādīti Ikšķiles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 10/2014 “

Kārtība, kādā izvērtējamas Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmas”.

http://www.ikskile.lv/index.php/pasvaldibas-normativie-akti/izglitiba/9-uncategorised/2218-licencesanas-kartiba

Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas licencēšanas komisija izsniedz licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Ikšķiles administratīvajā teritorijā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojumu:

  • Izglītības likums http://likumi.lv/doc.php?id=50759
  • Ikšķiles novada saistošie noteikumi  Nr. 10/2014 “Kārtība, kādā izvērtējamas Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmas”.

Pakalpojuma saņēmējs:

  • Fiziska persona;
  • Juridiska persona;

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

  • Interešu izglītības pieteikums
  • Interešu izglītības programmas apraksts

Pielikumi:

LICENCU_SARAKSTS_INTERESU_IZGLITIBA%202018%20_27.11.2018..xlsx