Vecākiem, lai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs saņemtu Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu 150 eiro/mēnesī, ir jārīkojas šādi:

1. Jāizvēlas bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs, kurš ir reģistrēts:

1.1. Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs vai ir ieguvis individuālā komersanta statusu;

1.2. Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs (turpmāk – aukle).

2. Jānoslēdz līgums ar aukli (paraugs).

3. Jāiesniedz pašvaldībā iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu (iesnieguma veidlapa), klāt pievienojot noslēgtā līguma kopiju. Minētos dokumentus jāiesniedz Ikšķiles novada pašvaldībā Peldu ielā 22, 303.kabinetā.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja:

  • bērns sasniedzis 18 mēnešu vecumu;
  • bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētās dzīvesvietas adrese ir Ikšķiles novadā;
  • bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstveida līgumu ar aukli, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām;
  • izvēlētā aukle nav bērna likumiskais pārstāvis;
  • bērnam pašvaldības noteiktajā kārtībā ir reģistrēts pieteikums pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un bērns nav nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā tiek noslēgts trīspusējs līgums starp vecāku, aukli un pašvaldību.

Līdzfinansējums ir paredzēts auklei par pilna laika (ne mazāk kā astoņas stundas dienā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās, bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas.        

Svarīgi!!!  Ja bērnam tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, un bērna likumiskais pārstāvis no nodrošinātās vietas atsakās, tad pašvaldība nepiešķir līdzfinansējumu privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai.      

Informācija auklēm:

Līdz katra mēneša 5. datumam par iepriekšējo mēnesi pašvaldībā ir jāiesniedz:

  1. pieņemšanas – nodošanas akts (Pielikums līgumam);
  2. rēķins (rēķina paraugs).

Pašvaldība pārskaita auklei pašvaldības līdzfinansējumu 15 darbadienu laikā pēc rēķina saņemšanas.


*Informācija par reģistrēšanos bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā – skatīt šeit

*Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu bērnu uzraudzības pakalpojumam. Saistošie noteikumi Nr. 2/2019