Vecāku iesniegums komisijai

Vecāku iesniegums pedagoģiski medicīniskajai komisijai (1. pielikums)

 

1.pielikums

Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumam

Nr._____

Ikšķiles novada pašvaldības

pedagoģiski medicīniskajai komisijai

 

 

vecāku (aizbildņu), bāriņtiesas pārstāvja,

ja bērns ievietots audžuģimenē, vārds, uzvārds, personas kods

 

_________________________________________

 

 

(mājas adrese, tālrunis)

 

_________________________________________

 

IESNIEGUMS

Lūdzu izvērtēt mana dēla/meitas intelektuālās spējas un mācīšanās grūtību iemeslus pedagoģiski medicīniskajā komisijā.

Sniedzu ziņas par izglītojamo:

Izglītojamā vārds, uzvārds

Izglītojamā personas kods

Izglītojamā dzīvesvietas adrese

Izglītības iestādes nosaukums

Klase (grupa) ___________________________

 

Komisijai iesniegto dokumentu saraksts:

 

Skolas informācija par izglītojamo 20__. g. uz lp.

Psihologa 20.g.atzinums uz lp.

vārds, uzvārds

Logopēda 20.g.atzinums uz lp.

vārds, uzvārds

Psihiatra 20.g.atzinums uz lp.

vārds, uzvārds

Ārsta 20.g.atzinums uz lp.

vārds, uzvārds

Ģimenes ārsta 20.g.atzinums uz lp.

vārds, uzvārds

 

Vecāku (aizbildņu) vai bāriņtiesas pārstāvja:

 

(paraksts, datums) (vārds, uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

 

(paraksts, datums) (vārds, uzvārds)


Pielikumi:

IESNIEGUMS (1.pielikums)