Ikšķiles novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekts tiek nodots publiskai apspriešanai

Ikšķile no gaisa

Ikšķiles novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu nodot publiskai apspriešanai Ikšķiles novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projektu.

Ikšķiles novada attīstības programma 2019.-2025.gadam ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības programma ir sagatavota saskaņā ar Ikšķiles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2011-2030 noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm un vīziju.

Attīstības programmas izstrāde tika uzsākta 2017.gada septembrī. Programmas sagatavošanas laikā notika iedzīvotāju aptauja un vairākas tematiskās darba grupas, kurās novada iedzīvotāji un nozares speciālisti izvērtēja esošo situāciju un izteica viedokli par katras jomas turpmākās attīstības iespējām.

Lai uzklausītu Ikšķiles novada iedzīvotāju viedokli par sagatavoto attīstības programmas projektu, no 2019.gada 9.janvāra līdz 2019.gada 6.februārim tiek rīkota publiskā apspriešana, kuras laikā novada iedzīvotāji var izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par sagatavoto dokumentu.

Priekšlikumus ar norādi “Priekšlikumi attīstības programmai” var izteikt:

  • sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv;
  • iesniedzot personiski Ikšķiles novada pašvaldībā Peldu ielā 22, Ikšķilē vai kādā no klientu apkalpošanas centriem (Daugavas prospekts 34, Ikšķile un Tīnūžu tautas nams “Kraujas”, Tīnūži);
  • nosūtot pa pastu uz adresi: Ikšķiles novada pašvaldība, Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052.

2019.gada 14.janvārī plkst.18.00 Ikšķiles tautas namā (Lībiešu ielā 2, Ikšķilē) notiks attīstības programmas publiskās apspriešanas sanāksme, kurā novada iedzīvotāji ir aicināti piedalīties diskusijā par novada attīstību.

Ikšķiles novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekts:

Pašreizējās situācijas raksturojums

Stratēģiskā daļa

Rīcības plāns

Investīciju plāns

Īstenošanas uzraudzības kārtība

Domes lēmums

Ar Ikšķiles novada attīstības programmas projektu elektroniski var iepazīties arī portālā ĢeoLatvija.lv. Ar attīstības programmas projekta drukātā veidā var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldībā Peldu ielā 22, Ikšķilē darba laikā vai klientu apkalpošanas centros (Daugavas prospekts 34, Ikšķile un Tīnūžu tautas nams “Kraujas”, Tīnūži) darba laikā.