Ikšķiles novada pašvaldība vēršas Eiropas Savienības komisijā

ES karogi

Ikšķiles novada pašvaldība ir vērsusies Eiropas Savienības komisijā par ES tiesību normu neievērošanu, attiecībā uz Eiropas vietējo pašvaldību hartu.

Ikšķiles novada pašvaldības dome lēmusi apstiprināt sūdzību Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības tiesību normu neievērošanu. Sūdzībā minēts, ka hartas 5. panta* latviešu valodas tulkojuma jēga nav atbilstoša hartas 5. panta tekstam angļu valodā, kā rezultātā mainās šīs normas tvērums un netiek nodrošināta vienāda hartas normu piemērošana visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Hartas 5. pants angļu valodā nosaka iepriekšēju konsultēšanos ar vietējām kopienām pašvaldību robežu maiņas gadījumā. Tulkojums latviešu valodā nosaka citu, no hartas pamatteksta atšķirīgu, konsultēšanās veidu – konsultēšanos ar “vietējo varu”, tātad ar vietējām pašvaldībām: “Vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts”.

Eiropas Komisijas interneta vietnē, kur pieejami neoficiālie hartas tulkojumi, pieejama cita hartas redakcija latviešu valodā, kurā hartas 5. pants tulkots šādi: “Nav atļauts izdarīt grozījumus vietējo valsts varas institūciju teritoriju robežās, iepriekš nekonsultējoties ar attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem referenduma ceļā, kad tas ir atļauts”.

Salīdzinot hartas 5. panta tulkojumu latviešu valodā ar šī panta regulējumu oriģinālvalodā, secināms, ka hartas 5. panta latviešu valodas tulkojuma piemērošana neatbilst Eiropas Savienības demokrātijas principiem, hartas preambulā paustajām Eiropas Savienības dalībvalstu nostādnēm un ierobežo Latvijas iedzīvotāju tiesības piedalīties valsts pārvaldē, radot situāciju, ka Eiropas Savienības iedzīvotājiem dažādās dalībvalstīs ir nevienlīdzīgas tiesības.

Ikšķiles novada pašvaldība bija pirmā, kura organizēja aptauju ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par novada administratīvo teritoriju. 98,45% no aptaujas dalībniekiem izteica viedokli par Ikšķiles novada kā patstāvīgas administratīvās teritorijas saglabāšanu. Šāds rādītājs ir tuvs vidējiem vēlēšanu aktivitātes rādītājiem novadā un liecina par iedzīvotāju augstu ieinteresētību jautājuma risināšanā. Pārstāvot novada iedzīvotāju intereses, daudzu novadu pašvaldības ir organizējušas līdzīgas aptaujas un vērsušas valdības uzmanību uz problēmām administratīvi teritoriālās reformas modelī un pārkāpumiem tā virzības gaitā. Valdības pārstāvju centieni nepieļaut iedzīvotāju aptaujas un klaja iedzīvotāju viedokļa ignorēšana ir tiešas hartas 5. panta kļūdainā tulkojuma sekas.

*Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu”, kas stājās spēkā 1996. gada 28. februārī, Latvijas Republika ir ratificējusi Eiropas vietējo pašvaldību hartu, izņemot tās 9. panta 8. punktu.

EK sūdzība