Ikšķiles Sporta skolas programmas pievienos Ogres novada Sporta centram un Ogres Basketbola skolai

sporta skola logo

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, savukārt Izglītības likumā ir noteikti vairāki izglītības virzieni, un viens no tiem ir profesionālās ievirzes izglītība, kas ir sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī vērtīborientācijas veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā.

Šobrīd Ogres novadā darbojas vairākas profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikas un mākslas jomā nodrošina Ogres Mūzikas un mākslas skola, Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola un Birzgales Mūzikas skola, savukārt sporta jomā – Lielvārdes Sporta centrs, Ikšķiles Sporta skola, Ogres novada Sporta centrs, Ogres Basketbola skola, Ogres novada Sporta centrs, Ogres Basketbola skola, Ikšķiles Sporta skola un Lielvārdes Sporta centrs.

Izvērtējot Sporta skolas kā atsevišķas izglītības iestādes attīstības iespējas, secināts, ka  lietderīgi būtu veikt Sporta skolas likvidāciju un pievienot esošās programmas Ogres novada Sporta centram un Ogres Basketbola skolai – abām profesionālās ievirzes izglītības iestādēm ir plašs treneru kolektīvs un lielākas attīstības iespējas, kā arī efektīva metodiskā atbalsta sistēma veiksmīgai profesionālās ievirzes programmu īstenošanai.

Ikšķiles Sporta skolā izglītību iegūst 179 izglītojamie un nodarbināti pieci pedagogi,  tiek īstenotas 2 profesionālās ievirzes izglītības programmas basketbolā (vienā programmā 92 izglītojamie, programma akreditēta līdz 29.10.2021., otrā – 8 izglītojamie, turklāt šī programma nav akreditēta), orientēšanās sportā  – 46 izglītojamie,  programma nav akreditēta, kā arī smaiļošanā un kanoe airēšanā – 33 izglītojamie, programma nav akreditēta.

Lai izglītojamie saņemtu apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi, izglītības programmām jābūt licencētām un akreditētām.  

Ogres novada Sporta centrā tiek īstenotas 11 licencētas un akreditētas izglītības programmas: 2 programmas vieglatlētikā, 2 programmas futbolā, 2 programmas handbolā, 1 programma svarcelšanā, 2 programmas orientēšanās sportā un 2 programmas mākslas vingrošanā, kā arī 31 interešu izglītības sporta programma.  Profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūst 443 izglītojamie, interešu izglītību – 416 izglītojamie, skolā ir nodarbināti 35 pedagogi profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmu īstenošanai. Sporta centra audzēkņi un absolventi visos sporta veidos ik gadu pārstāv Latvijas Jaunatnes vai Pieaugušo izlases komandas. Daļa absolventu kļuvuši par iestādes pedagogiem. Viens no Sporta centra sporta veidiem, kurš pārklājas ar Ikšķiles Sporta skolas piedāvājumu, ir orientēšanās sports, kuram ir spēcīgas tradīcijas Ogres novadā, šajā sporta veidā trenējas 52 sportisti, novadā notiek vairākas par tradīcijām kļuvušas orientēšanās sacensības – orientēšanās sacensības “Reljefs”, orientēšanās sacensības “Lāčplēša kauss” ar nakts orientēšanās distancēm, Latvijas kausa posms Ogrē “Daugavas kauss”. Orientēšanās programmas audzēkņi dažāda vecumu grupa un dažādas distances Latvijas čempionātos ir konkurētspējīgi, gūst augstus rezultātus, startējot Latvijas izlases sastāvā gan Orientēšanās skrējienā, gan Velo orientēšanās, gan Orientēšanās ar slēpēm, pārstāvot Latviju Baltijas, Eiropas un Pasaules čempionātos; orientēšanās treneri iesaistās dažādu projektu īstenošanā, pilnveidojot treniņu vidi un organizējot sacensības gan sportistiem, gan Ogres novada iedzīvotājiem. Sporta centrā 2019. gadā notikusi akreditācija, kas noslēgusies ar augstiem vērtējumiem, izglītības iestāde akreditēta uz 6 gadiem. Jau šobrīd Sporta centrā programmas apgūst bērni un jaunieši no Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta teritorijas, ņemot vērā Sporta centra plašās iespējas un spēcīgās tradīcijas.

Ogres Basketbola skolā tiek īstenotas divas licencētas un akreditētas basketbola programmas, kuras apgūst 288 izglītojamie; skolā ir nodarbināti 10 pedagogi. Basketbola skola ir izglītības iestāde ar senām un spēcīgām tradīcijām, dibināta 1983. gadā, viena no nedaudzām basketbola skolām Latvijā. Izglītības iestādē ir izveidota basketbola piramīda no sākuma sagatavošanas līdz sporta meistarības pilnveidošanas grupām, ar komandu Nacionālajā basketbola līgā, Latvijas sieviešu basketbola līgā, kā arī Ogrē izveidots profesionāls basketbola klubs “Ogre”, kurā ir iespēja trenēties pie pieredzējušiem, profesionāliem treneriem. Talantīgākajiem Basketbola skolas audzēkņiem un tiem, kuri parāda augstvērtīgu rezultātu, ir iespēja arī spēlēt profesionāli. Vairāki Basketbola skolas absolventi kļuvuši par nacionālās izlases dalībniekiem, ik gadu vairāki audzēkņi kļūst par Jaunatnes izlašu dalībniekiem. Ir absolventi, kuri apguvuši sporta pedagoga profesiju. Basketbola skola akreditēta 2020. gadā ar ļoti augustiem vērtējumiem uz 6 gadiem. Arī Basketbola skolā jau šobrīd basketbola programmas apgūst bērni un jaunieši no Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta, ņemot vērā lielākas konkurences iespējas.

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam  2.2.4. punktā “Konkurētspējīga izglītība un sports” 2.2.4.1. apakšpunktā “Sports” noteikts, ka, iespējai nodarboties ar fiziskām aktivitātēm ir būtiska nozīme vispusīgas un veselīgas personības veidošanās procesā un ka Ogres novads ir bagāts ar sporta aktivitātēm nepieciešamajiem infrastruktūras objektiem un institūcijām, kurus objektus saturīga brīvā laika pavadīšanai izmanto ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī apkārtējo novadu iedzīvotāji. Novadam ir izveidojusies laba sadarbība ar kaimiņu novadiem un sporta organizācijām dažāda mēroga sporta pasākumu organizēšanā.

Likvidējot Ikšķiles Sporta skolu un programmas pievienojot Ogres novada Sporta centram un Ogres Basketbola skolai, tiks nodrošināta licencētu un akreditētu profesionālās izglītības programmu īstenošanu visās Ikšķiles Sporta skolas darbības jomās – basketbolā, orientēšanas sportā, smaiļošanā un kanoe airēšanā; tāpat tiks paaugstināta profesionālās ievirzes izglītības kvalitāte, radot lielāku konkurenci un vienotu metodisko darbu; koncentrējot personāla,  finanšu un tehniskos resursus, tie tiktu efektīvāk izmantoti izglītības programmu attīstībā, kā arī būs iespēja efektīvāk plānot izglītības programmu piedāvājumu.    

Saskaņā ar domes lēmumu par Ikšķiles Sporta skolas likvidāciju ar 2021. gada 29. oktobri šīs skolas orientēšanās, smaiļošanas un kanoe airēšanas programmas tiek pievienotas Ogres novada Sporta centra programmām, savukārt basketbola programmas tiek pievienotas Ogres Basketbola skolas programmām, to īstenošana notiks Ikšķiles pilsētā.

Likvidējot Ikšķiles Sporta skolu kā patstāvīgu profesionālās ievirzes izglītības iestādi, nav paredzēts samazināt izglītības programmu, izglītojamo un pedagogu skaitu.

Avots: www.ogresnovads.lv

Lēmums Nr.19