Līdz šī gada beigām izveidos vienotu sociālo dienestu novadā

soc dienests_ogre

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.).

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 18. punktu, sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem. Saskaņā ar minētā likuma 3. panta otro daļu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes.

Katrā no jaunizveidotā Ogres novada pašvaldībām sociālo palīdzību nodrošina  sociālie dienesti: Ogres novada sociālais dienests ar vairākām struktūrvienībām (Ogres, Madlienas, Suntažu un Taurupes sociālie centri, Ģimenes atbalsta dienas centrs un dienas centrs “Saime”), kopā nodarbinot 68 darbiniekus; Ikšķiles novada sociālais dienests, 10 darbinieki,  atsevišķu struktūrvienību nav; Lielvārdes novada sociālais dienests ar vienu struktūrvienību – Sociālais dienas aprūpes centrs, 23 darbinieki; Ķeguma novada sociālais dienests, 9 darbinieki, atsevišķu struktūrvienību nav.

 Izvērtējot katra apvienotā novada sociālā dienesta darbību, ņemot vērā jaunās Ogres novada pašvaldības lielumu, infrastruktūru, iedzīvotāju skaitu un blīvumu, pakalpojuma pieejamību visā novada administratīvajā teritorijā, telpu piemērotību sociālā dienesta funkciju īstenošanai, domes sēdē pieņemts lēmums ar šī gada 9. augustu uzsākt reorganizācijas procesu, apvienojot Ogres novada sociālo dienestu, Ikšķiles novada sociālo dienestu, Lielvārdes novada sociālo dienestu un Ķeguma novada sociālo dienestu, un uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidot jaunu Ogres novada sociālo dienestu, nodrošinot tā pieejamību Ogres novada administratīvajā teritorijā ietilpstošajās teritoriālajās vienībās.

Jāpiebilst, ka līdztekus ikdienas funkciju veikšanai visu līdzšinējo novadu sociālie dienesti pēdējo piecu gadu laikā ir realizējuši nozīmīgus Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansētos projektus sociālo pakalpojumu pilnveidošanā.

Domes lēmums nosaka, ka jaunais Ogres novada sociālais dienests darbību uzsāk ar 2022. gada 3. janvāri, līdz tam brīdim darbu turpina Ogres novada sociālais dienests, Lielvārdes novada sociālais dienests, Ķeguma novada sociālais dienests un Ikšķiles novada sociālais dienests, saglabājot to nosaukumus un funkcijas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai.

Apvienojot esošos sociālos dienestus un izveidojot vienu Ogres novada sociālo dienestu, tiks nodrošināta personāla un finanšu resursu koncentrācija un efektīvāka resursu (cilvēkresursi, tehniskie resursi un aprīkojums) izmantošana sociālās palīdzības īstenošanai un pilnveidošanai, tādējādi īstenojot labas pārvaldības principu, sociālā palīdzība būtu ērti pieejama ikvienam Ogres novada iedzīvotājam neatkarīgi no viņa dzīvesvietas, kā arī būs iespējams vienveidīgi attīstīt sociālo palīdzību un pakalpojumu pieejamību visā novadā, ievērojot mūsdienu sabiedrības vajadzības.

Saskaņā ar domes lēmumu Ogres novada Sociālā dienesta, Lielvārdes novada Sociālā dienesta, Ķeguma novada Sociālā dienests un Ikšķiles novada Sociālā dienesta reorganizācija tiek uzsākta ar 2021. gada 9. augustu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informējot reorganizējamo sociālo dienestu darbiniekus par reorganizāciju un izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās, kā arī attiecīgi brīdinot tos darbiniekus, ar kuriem nav iespējams nodrošināt darbu Ogres novada pašvaldībā, par darba tiesisko attiecību izbeigšanu atbilstoši Darba likuma 101. panta pirmās daļas 9. punktam, normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un apmērā izmaksājot atlaišanas pabalstu.

Sociālo dienestu reorganizācijas process norisināsies atbilstoši domes sēdē apstiprinātajam plānam.

Avots: www.ogresnovads.lv