Biedrība "Rasas krāsas"

BIEDRĪBA "RASAS KRĀSAS"


Biedrība “Rasas krāsas” dibināta 2011. gada 24. februārī Ikšķilē. Radošās izglītības aktivitātes tika aizsāktas jau 2009. gada augustā ar “Imanta Ziedoņa “Krāsaino pasaku” darbnīcu Zvejnieku ielā 29, tagadējā biedrības juridiskajā adresē. Novada iedzīvotāju lielās intereses dēļ mākslas pedagogi Lauma Palmbaha, Diāna Raģele un mūziķis Jānis Raģels 2010. gadā uzsāk regulāras mākslas un mūzikas nodarbības apm. 15 bērniem un pieaugušajiem. No 2010. gadam līdz 2013. gada jūnijam radošo darbnīcu apmeklētāju skaits pieaug līdz 100 apmeklētājiem, kuri regulāri apmeklē zīmēšanas, gleznošanas, keramikas, filcēšanas un stikla apgleznošanas nodarbības, piedalās izstādēs un kultūras izglītības pasākumos. “Rasas krāsas” vadības struktūra ir līdzvērtīgu tiesību valde, biedri un atbalstītāji.

Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un tā savā publiskajā darbībā:

  1. Konsekventi realizē statūtos izvirzītos mērķus un uzdevumus Ikšķiles novada iedzīvotāju interešu dažādošanas un jaunu kultūras un mākslas izglītības ideju popularizēšanā.  
  2. Ar sekmīgi realizētajiem sabiedriski nozīmīgiem projektiem, pozitīvajām atsauksmēm no Ikšķiles iedzīvotāju puses par profesionālo ieguldījumu novada bērnu mākslas un kultūras izglītības jomā esam apliecinājuši biedrības “Rasas krāsas” atbildīgo un mērķtiecīgo darbību Ikšķiles sabiedrības attīstības labā.
  3. Ar konkursos atbalstītu finansiāli atbildīgu projektu veiksmīgu realizāciju “Rasas krāsas” ir pierādījušas biedrības kapacitāti uzņemties ilgtspējīgu projektu finansiālu nodrošinājumu.                                                                                                            

Biedrība pastāvīgi pēta un analizē Ikšķiles sabiedrības interesi par jauniem kultūras izglītības virzieniem un meklē iespējas to piepildīšanā tuvu iedzīvotāju dzīves vietai. Veiksmīgi sadarbojamies ar Ikšķiles pašvaldības institūcijām, kultūras un izglītības iestādēm (kopīgi projekti ar Pirmskolu “Urdaviņa”, Ikšķiles vidusskolu, Ikšķiles Tautas namu, Tīnūžu Kultūras mantojuma centru u. c.). Radošajos projektos sadarbojamies ar vietējiem uzņēmējiem un popularizējam privātas iniciatīvas nozīmību Ikšķiles bērnu - nākamo Ikšķiles nodokļu maksātāju vidū (ar Ozoliņu kafejnīcu -projekts” Kūku darbnīca”, ar kokapstrādes uzņēmumu ”Rotas” - radošo projektu realizācija, u.c.).

Pašlaik biedrības “Rasas krāsas” pamatdarbībā koncentrējamies uz profesionālu un kvalitatīvu mākslas nodarbību pasniegšanu tēlotājas mākslas - zīmēšanas, gleznošanas, keramikas, filca mākslas, stikla apgleznošanas nozarēs, atbilstoši Ikšķiles pašvaldības licencētajām programmām (Licence Nr.4/2013). No 2014, gada janvāra nodarbības mākslas izglītību programmās apmeklē 76 izglītojamie (no 4 līdz 52 gadiem). Nodarbību pasniegšanā daudz izmantojam mākslas grāmatu paraugus un atsauces uz Pasaules mākslas vērtībām.

BIEDRĪBA "RASAS KRĀSAS"

Biedrība izvirzījusi mērķi – izveidot multimediju apmācību platformu un attīstīt esošās mākslas nodarbības interaktīvo tehnoloģiju virzienā, kā arī, uzlabot Ikšķiles sabiedrībā populāro filcēšanas apmācību tehnisko bāzi, kas ir likumsakarīgs un kvalitatīvi jauns solis mūsu novada nākotnes sabiedrības interešu piepildīšanā tuvu dzīves vietai, tādējādi konkurējot ar lielākajām pilsētām.

Ar multimediālo tehnoloģiju plašāku ienākšanu Ikšķiles sabiedrības izglītības iespēju apritē biedrība “Rasas krāsas” veicinās novada mākslas un kultūras izglītības prestiža celšanos valsts mērogā. Modernu multimediālu apmācības vidi it īpaši novērtēs Ikšķiles novada jaunās ģimenes, mūžizglītības interesenti un jaunieši. Šīs sabiedrības grupas veido novada radoši aktīvo daļu un modernas izglītības iespējas piesaistīs viņu lielāku interesi kvalitatīvi pavadīt Ikšķilē brīvo laiku.

BIEDRĪBA "RASAS KRĀSAS"

Biedrības pēdējo trīs gadu laikā nozīmīgākie projekti:

2011.g. kopā ar Pirmskolu “Urdaviņa” top mākslas prasmju apguves projekts (3-7g.) ”Mana Vasara”, kuru apmeklē ap 100 bērnu. Organizējam Radošās darbnīcas” Filcēšanas un tēlotājas mākslas nodarbības, kuras apmeklē ap 60 bērniem. Vasarā organizējam 3 tematiskas radošās darbnīcas, kurās piedalās 75 bērni. 2011. g. rakstām 3 kultūras un mākslas izglītības projektus. Visos ir piešķirts finansiāls atbalsts un visi veiksmīgi realizēti - ar VIAA kultūizglītības inovāciju projekts ”Dzīves bildes Tīnūžu muižiņā”, Ikšķiles novada domes Kultūras projektu konkurā sadarbībā ar Ikšķiles Pirmskolu “Urdaviņa”animācijas filmas projekts ”Kā radās Urdaviņa?”(piedalās ap 400 bērni), realizēts 2012. g., (sižets Ogres TV, raksts pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ikšķiles vēstis", informācija www.ikskile.lv), LAD un ELFLA projektu konkursā finansējumu iegūst projekts ”Ikšķiles novada mākslas darbnīcu pamatlīdzekļu iegāde” (2012. -2013. gadam projekts pilnībā realizēts ar Ikšķiles novada pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu un finansiālo atbalstu patapināto telpu Kalēju ielā 3, nomas apmaksai), (sižets Ogres TV - “Rasas krāsu”Keramikas cepļa atvēršanas svētki”, u. c. informācija plašsaziņas līdzekļos). Ar radošajām darbnīcām piedalāmies “Daugavas svētkos” Ikšķilē, top izstāde “Rasas krāsu Ziemassvētki” Ikšķiles Tautas namā, sadarbībā ar Imanta Ziedoņa fondu organizējam radošās darbnīcas Rīgā, kuras apmeklē ap 1000 koncertu apmeklētāji, u.c. aktivitātes.

BIEDRĪBA "RASAS KRĀSAS"

2012. g. paplašinām Radošo darbnīcu mākslas virzienu nodarbības - tēlotājmākslas, keramikas un filcēšanas un grafikas tehniku apguvē, kuras apmeklē apm. 100 dalībnieku, notiek izstādes Ikšķiles domes zālē, radošās darbnīcas Imanta Ziedoņa fonda rīkotajos pasākumos Dzelzceļa muzejā (apmeklē apm. 1500 cilvēku), Baltijas valstu grāmatu izstādē “Ķīpsalā” (apmeklē apm 700 cilv.), sadarbībā ar Ikšķiles bibliotēku un Ikšķiles vidusskolu, top Zentas Ērgles daiļradei veltītas darbnīcas, veidojam interaktīvus mākslas izglītības pasākumus Ikšķiles Tautas namā, īstenojam “Burtu darbnīcas “ ideju, “Mākoņu darbnīcu” un, sadarbībā ar Ozoliņu kafejnīcu, top “Kūku darbnīca” un citas aktivitātes Ikšķiles novada iedzīvotāju brīvā laika iespēju dažādošanai, realizējam LAD projektā ietvertos mērķus.

2013. gadā turpinām iesākto kultūrizglītības projektu realizēšanu saskaņā ar biedrības statūtiem un LAD izvirzītiem mērķiem un uzdevumiem, no 02.03. - 03.03. veidojam tematisku interaktīvu izstādi “Kas dzīvo pagrabā?” Ikšķiles tautas Namā, organizējam 4. radošās darbnīcas un centrālā Mākslas dienu objekta “Ikšķiles Tkrekli” izstrādi un apgleznošanu, radošās darbnīcas vasarā (50 bērniem), kolāžu izstādi “Rudens raža” Lielvārdes grāmatnīcā ”Jumava”, kopīgi ar Itālijas/Latvijas Dantes kultūras biedrības prezidentu Juri Visocki kultūras izglītības pēcpusdienu ”Bokačo daiļrades interpretācijas”, kolāžu izstādi Rīgā kafejnīcā “Mierā” decembrī, u.c. interaktīvus pasākumus.

BIEDRĪBA "RASAS KRĀSAS"

Arī turpmāk realizēsim biedrības statūtu īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, lai nodrošinātu Ikšķiles novada iedzīvotāju un mākslas izglītības daudzveidīgās iespējas.

2014, gadā ar Ikšķiles pašvaldības līdzfinansējuma atbalstu turpinam iesākto Vizuāli plastiskās mākslas, keramikas, filcēšanas un stikla apgleznošanas apmācību Licencēto programmu ietvaros. Publiskajos medijos izskanējušas labas atsauksmes (Ogres TV sižetā www. ikskile.lv, youtube., google.lv) par Ikšķiles Tautas namā veidoto radošo darbu izstādi “Rudens raža” š.g. februārī- martā.

Gatavojamies visu “Rasas krāsu”mākslas nozaru izstādei “Krāsainā daba ar direktoru” un Radošajām darbnīcām “Gaismas putni”, Mākslas dienu ietvaros, kā arī ir atvērta pieteikšanās vasaras radošajām darbnīcā (skat. “Ikšķiles vēstis” aprīļa Nr.) un piedalīšanās sadarbībā ar Ogres Mākslas skolu keramikas simpozijā jūlijā.

Biedrības “Rasas krāsas” ilgtermiņa mērķi:

Sekmēt Ikšķiles novada bērnu, jauniešu un mūžizglītības dalībnieku mākslas, kultūras dzīves dažādošanu un multimediālas izglītības pieejamību dzīves vietas tuvumā, tādējādi veicinot lauku iedzīvotāju konkurētspējīgu zināšanu un prasmju apguvi līdzvērtīgi Latvijas lielāko pilsētu iespējām.

Biedrības “Rasas krāsas” īstermiņa mērķi:

  1. Veicināt Ikšķiles novada iedzīvotāju ieinteresētību mākslas, kultūras izglītības ideju popularizēšanā, attīstībā, realizēšanā gan vietējās izstādēs un kultūras izglītības projektos, gan Latvijas un plašākā mērogā.
  2. Nodrošināt tradicionālās mākslas izglītības pasaules, Eiropas un Latvijas kultūras mantojuma pēctecību.  

                                                                             
Biedrības “Rasas krāss” Radošās izglītības centrs

piedāvā apmeklēt vizuāli plastiskās mākslas apmācības studijas

bērniem un pieaugušajiem

šādās Ikšķiles novada pašvaldības

licenzētas Nr.4/2013Interešu izglītības

programmas reģ. Nr. 40008173291

apakšprogrammās:

Vizuālā māksla(zīmēšana, gleznošana, kompozīcija) un kultūras vēstures studijas. Pasniedzēja M/art Lauma Palmbaha, mob.29274111

Māla plastika un porcelāna apgleznošana.

Pasniedzēja M/art Žanete Žvīgure, mob.29517016

Stikla apgleznošanas un kausēšanas māksla

Pasniedzēja Diāna Raģele, mob.29320051

Mākslinieciskā filcēšana.

Pasniedzēja Diāna Ruzaiķe, mob.29161137

Programmas īstenošanas vieta - Ikšķile, Kalēju iela 3, (Ikšķiles ev.lut.bazn. draudzes ēkā)

Pieteikšanās jaunajai sezonai 2014./2015.no š. g. maija un apmācības grafika saskaņošana pie izvēlēto apmācību programmu pasniedzējiem, sazinoties pa norādītajiem tālruņiem.

Biedrības “Rasas krāsas” un

Radošās izglītības centra pedagogu vārdā

M/art

Lauma Palmbaha