Domes sēdes datums 19.12.2012

Darba kārtība

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES SĒDE

 

19.12.2012.                                                                                                     Nr.13

plkst. 9.00

 

Darba kārtībā: 

1. Par daļēja finansējuma piešķiršanu biedrībai „Ogres slēpotāju klubs” . S. Tauriņa.

2. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „L.A.M.A.”. S. Tauriņa

3. Par finansējuma piešķiršanu Ikšķiles novada bērniem/ Igora Miglinieka sporta  skolas /IMS/ audzēkņiem, IMS skolas dibinātājam Igoram Migliniekam un IMS skolas direktorei Renātei Guslens. S. Tauriņa

4. Par finansējuma piešķiršanu F.Kempelim. S. Tauriņa

5.Par līdzfinansējumu noraidījumu grāmatas “ Dambrete bērniem un jauniešiem līdz 16.gadu vecumam” izdošanai

6.Par pašvaldības autonomās funkcijas – sabiedriskās kārtības nodrošināšana izpildes kārtību 2013.gadā. D. Kļaviņa

7.Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Par Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu”. D. Kļaviņa

8.Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr. 14, prot. Nr.9 „Par Tīnūžu pamatskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu”.  D. Kļaviņa 

9.Par grozījumu izdarīšanu pašvaldības 2011.gada 28.septembra iekšējos noteikumos “Valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma vispārējās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un sadalīšanas kārtība”.  M. Niedra, D. Kļaviņa

10.Par saistošo noteikumu Nr.__/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” apstiprināšanu. V. Bokmeldere

11.Par amatu saraksta un amatu  klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu. R.Kalniņa 

12.Par Ikškiles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu. R. Kalniņa

13.Par grozījumu izdarīšanu 25.07.2012. lēmumā Nr. 16 „Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu INPSIA „Ikšķiles māja””, prot. Nr.8.  D. Kļaviņa 

14. Par koncesijas procedūras uzsākšanu kvalitatīvas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai Ikšķiles novada pašvaldību administratīvajā teritorijā, veicot investīcijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē. I. Leja

15.Par vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekļa „Lejaskalnu pilskalns” daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā. D. Kļaviņa

16.Par detālplānojuma „Atvari-5, Atvari-6, Pilskalni-1” grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu grozījumu izdošanu. J. Veilands

17.Par nekustamā īpašuma „Juglas lejas” nosaukuma maiņu. J. Veilands

18.Par nekustamā īpašuma „Vidustammas 1”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940050041) sadali un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu. J. Veilands

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. J. Veilands

20.Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi „Celtnieks 103”  zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda . S. Augstkalna

21.Par  nekustamo īpašumu apvienošanu un ielu nosaukuma  likvidēšanu. S. Augstkalna

22.Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 28.10.2009. sēdes  lēmumā Nr. 29  (prot. 5/10) ”Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi (ceļi)”. S.Augstkalna

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                              J. Rudzītis

Domes lēmumi

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES SĒDES LĒMUMI

 

 

19.12.2012.                                                                                                     Nr.13

 

1. Par daļēja finansējuma piešķiršanu biedrībai „Ogres slēpotāju klubs” .

2. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „L.A.M.A”.

3. Par finansējuma piešķiršanu Ikšķiles novada bērniem/ Igora Miglinieka sporta  skolas /IMS/ audzēkņiem, IMS skolas dibinātājam Igoram Migliniekam un IMS skolas direktorei Renātei Guslens. 

4. Par finansējuma piešķiršanu F.Kempelim.

5.Par līdzfinansējumu noraidījumu grāmatas “ Dambrete bērniem un jauniešiem līdz 16.gadu vecumam” izdošanai

6.Par pašvaldības autonomās funkcijas – sabiedriskās kārtības nodrošināšana izpildes kārtību 2013.gadā.

7.Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Par Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu”.

8.Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr. 14, prot. Nr.9 „Par Tīnūžu pamatskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu”. 

9.Par grozījumu izdarīšanu pašvaldības 2011.gada 28.septembra iekšējos noteikumos “Valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma vispārējās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un sadalīšanas kārtība”. 

10.Par saistošo noteikumu Nr.27/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” apstiprināšanu.

11.Par amatu saraksta un amatu  klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu.

12.Par Ikškiles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu. 

13.Par grozījumu izdarīšanu 25.07.2012. lēmumā Nr. 16 „Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu INPSIA „Ikšķiles māja””, prot. Nr.8. 

14. Par koncesijas procedūras uzsākšanu kvalitatīvas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai Ikšķiles novada pašvaldību administratīvajā teritorijā, veicot investīcijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē.

15.Par vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekļa „Lejaskalnu pilskalns” daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā.

16. Par detālplānojuma „Atvari-5, Atvari-6, Pilskalni-1” grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu grozījumu izdošanu.

17. Par nekustamā īpašuma „Juglas lejas” nosaukuma maiņu.

18. Par nekustamā īpašuma „Vidustammas 1”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940050041) sadali un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

20.Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi „Celtnieks 103”  zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda .

21.Par  nekustamo īpašumu apvienošanu un ielu nosaukuma  likvidēšanu.

22.Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 28.10.2009. sēdes  lēmumā Nr. 29  (prot. 5/10) ”Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi (ceļi)”. 

23.Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām: biedrībām „Hokeja klubs „Ogre Juniors””, Bērnu un skolēnu sporta centrs „IKŠĶILE”, „Daiļslidošanas klubs ”Slidotprieks”” un „Igora Miglinieka sporta skola”.

1.Par daļēja finansējuma piešķiršanu biedrībai „Ogres slēpotāju klubs”

       Izskatot  Izturības sporta veidu entuziastu biedrības „Ogres slēpotāju klubs” , reģistrācijas Nr. 50008131641, juridiskā adrese Parka ielā 1A-24, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, valdes locekļa Ineša BABĀNA 05.12.2012. ( saņ. reģ. Nr.1848 ) un Latvijas triatlona federācijas  ģenerālsekretāra Kārļa KALNIŅA iesniegumu, ar lūgumu finansiāli atbalstīt 2013.gada 27. vai 28 jūlijā notiekošās sacensības Latvijas čempionāts Krostriatlonā, kas paredzētas Ikšķiles novada Dubkalna karjerā un pamatojoties uz Ikšķiles novada domes 2012.gada 25.aprīļa apstiprinātiem „Iekšējiem noteikumiem Nr.2/2012 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” 3.1 , 3.3.2. punktu  un sporta metodiķes Sanitas Tauriņas izvērtējumu,   

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”12- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša, „pret”  1- E. Logins, „ atturas” nav,  nolemj:

Piešķirt biedrībai „Ogres slēpotāju klubs”, reģistrācijas Nr. 50008131641, juridiskā adrese Parka ielā 1A-24, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001,  finansējumu Ls 390,- izdevumu segšanai „Latvijas čempionātam Krostriatlonā”, kas notiks 2013.gada 27.  vai 28. jūlijā.
Lēmuma 1. punktā paredzēto finansējumu piešķirt no sporta budžeta līdzekļiem.

2. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „L.A.M.A.”

       Atkārtoti izskatot biedrības „L.A.M.A.”, reģistrācijas Nr. 40008121247, juridiskā adrese Stacijas ielā 1A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, valdes locekļa Aināra VILCIŅA 21.11.2012. ( saņ. Reģ. Nr.1767), iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Nacionālo čempionātu skijoringā, kurš notiks laika posmā no 25.12.2012.- 30.03.2013. un pamatojoties uz Ikšķiles novada domes 2012.gada 25.aprīļa apstiprinātiem „Iekšējiem noteikumiem Nr.2/2012 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā”” 3.1 un 3.3.2. punktiem, kā arī sporta metodiķes Sanitas Tauriņas izvērtējumu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”12- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša, „pret”  nav, „ atturas” 1- E. Logins,  nolemj:

Piešķirt  biedrībai „L.A.M.A.” reģistrācijas Nr. 40008121247, juridiskā adrese Stacijas ielā 1A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, finansējumu Ls 700,-  apmērā izdevumu segšanai „Nacionālajā čempionātā skijoringā”,  kas notiks no 2012.gada 25. decembra līdz 2013. gada  30.martam .
Lēmuma 1. punktā paredzēto finansējumu piešķirt no sporta budžeta  līdzekļiem pēc finansējuma līguma noslēgšanas.

3.Par finansējuma piešķiršanu Ikšķiles novada bērniem/ Igora Miglinieka sporta  skolas /IMS/ audzēkņiem, IMS skolas dibinātājam Igoram MIGLINIEKAM un IMS skolas direktorei Renātei GUSLENS

        Izskatot biedrības „Igora Miglinieka sporta skola” skolas direktores Renātes GUSLENS reģ.nr.40008182928 Dīķu iela 16 B, Ikšķile,  iesniegumu  10.12.12.          ( reģ.nr. 1865) , par finansiālo atbalstu Ikšķiles novada bērniem/ IMS sporta skolas audzēkņiem daļēju ceļa izdevumu segšanai uz Maskavu, Krieviju, lai piedalītos starptautiskajā turnīrā „Draudzības kauss”, kas notiks 2013.gada 8 – 13. janvārim un pamatojoties uz Ikšķiles novada domes 2012.gada 25.aprīļa apstiprinātiem „Iekšējiem noteikumiem Nr.2/2012 Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” – finansiāls atbalsts – pēc iesnieguma satura- atbilst 3.1.; 3.2.; 3.3.punktiem, kritērijam 3.3.1. un sporta metodiķes Sanitas Tauriņas izvērtējumu,

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša, „pret”  nav, „ atturas” nav, / E. Logins -balsošanā nepiedalās, pildot likumā „ Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”  paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus)

  nolemj:

1.Piešķirt finansējumu:

1.1. Ls 55,- Igoram Migliniekam, finansiālam atbalstam daļēju izmaksu segšanai uz/ no sacensībām, pārstāvot „IMS skolu” starptautiskā turnīrā „Draudzības kauss”, kas notiks Maskavā 08. – 13.01.2013.

1.2. Ls 55,- Renātei Guslens, finansiālam atbalstam daļēju izmaksu segšanai uz/ no sacensībām, pārstāvot „IMS skolu” starptautiskā turnīrā „Draudzības kauss”, kas notiks Maskavā 08. – 13.01.2013.

1.3. Ls 55,- Raimondam Čekelim, finansiālam atbalstam daļēju izmaksu segšanai uz/ no sacensībām, pārstāvot „IMS skolu” starptautiskā turnīrā „Draudzības kauss”, kas notiks Maskavā 08. – 13.01.2013.

1.4. Ls 55,- Reinim Latišam, finansiālam atbalstam daļēju izmaksu segšanai uz/ no sacensībām, pārstāvot „IMS skolu” starptautiskā turnīrā „Draudzības kauss”, kas notiks Maskavā 08. – 13.01.2013.

1.5. Ls 55,- Reinim Dāvidam Doveikam, finansiālam atbalstam daļēju izmaksu segšanai uz/ no sacensībām, pārstāvot „IMS skolu” starptautiskā turnīrā „Draudzības kauss”, kas notiks Maskavā 08. – 13.01.2013.

1.6. Ls 55,- Artūram Viļumam, finansiālam atbalstam daļēju izmaksu segšanai uz/ no sacensībām, pārstāvot „IMS skolu” starptautiskā turnīrā „Draudzības kauss”, kas notiks Maskavā 08. – 13.01.2013.

1.7. Ls 55,- Mārtiņam Zvīnim, finansiālam atbalstam daļēju izmaksu segšanai uz/ no sacensībām, pārstāvot „IMS skolu” starptautiskā turnīrā „Draudzības kauss”, kas notiks Maskavā 08. – 13.01.2013.

1.8. Ls 55,- Paulam Gustavam Migliniekam,  finansiālam atbalstam daļēju izmaksu segšanai uz/ no sacensībām, pārstāvot „IMS skolu” starptautiskā turnīrā „Draudzības kauss”, kas notiks Maskavā 08. – 13.01.2013.

1.9. Ls 55,- Kristapam Pisarevam, finansiālam atbalstam daļēju izmaksu segšanai uz/ no sacensībām, pārstāvot „IMS skolu” starptautiskā turnīrā „Draudzības kauss”, kas notiks Maskavā 08. – 13.01.2013.

1.10. Ls 55,- Dmitrijam Ivanovam, finansiālam atbalstam daļēju izmaksu segšanai uz/ no sacensībām, pārstāvot „IMS skolu” starptautiskā turnīrā „Draudzības kauss”, kas notiks Maskavā 08. – 13.01.2013.

2.Lēmuma 1. punktā paredzēto finansējumu piešķirt no sporta budžeta līdzekļiem, ievērojot finansējuma piešķiršanas kārtību – iekšējie noteikumi – punkts 3.5.

4. Par finansējuma piešķiršanu F.KEMPELIM

     Izskatot F. KEMPEĻA personas kods xxxxxxxxx dzīv. xxxxxxx, Ikšķilē, iesniegumu 11.12.2012 ( saņ. Nr. – 1868 ),  par finansiālo atbalstu sagatavošanas procesā Latvijas čempionātā motokrosam, „Superkauss” seriālam un Eiropas čempionātam 2013.gadā, pamatojoties uz Ikšķiles novada domes 2012.gada 25.aprīļa apstiprinātiem „Iekšējiem noteikumiem Nr.2/2012 Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” – finansiāls atbalsts – pēc iesnieguma satura- atbilst 5.1 punkta, 5.2.2. punktam, kritērijam 5.3.2. un sporta metodiķes Sanitas Tauriņas izvērtējumu,  

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”12- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša, „pret”  nav, „ atturas” 1-E. Logins,  nolemj:

Piešķirt finansējumu Ls 150,- Fīlipam Kempelim, personas kods xxxxxxxxxxx dzīv. xxxxxx, Ikšķilē, finansiālam atbalstam sagatavošanās procesā dalībai Latvijas čempionātā, ”Superkauss” čempionātam un Eiropas čempionātam vai arī nosedzot dalības maksas LČ sacensībās 2013.gadā un daļēji sedzot izmaksas „Battery Superkauss” dalībai.
Lēmuma 1. punktā paredzēto finansējumu piešķirt no sporta budžeta līdzekļiem, ievērojot finansējuma piešķiršanas kārtību – iekšējie noteikumi – punkts 5.5.

5.Par līdzfinansējumu noraidīšanu grāmatas “ Dambrete bērniem un jauniešiem līdz 16.gadu vecumam” izdošanai

Izskatot Starptautiskā sporta meistara „64 lauciņu” dambretē Aivara Remeša,   11.12.2012. iesniegumu ( saņ. reģ.Nr. 1866) par finansiālu atbalstu grāmatas „Dambrete bērniem un jauniešiem līdz 16.gadu vecumam” papildus izdošanai, kas ir paredzēta kā cikla noslēgums metodiskiem materiāliem dambretes apmācībā.  Izvērtējot lūgumu, secināts, ka finansējums jau šī cikla grāmatas 50 eksemplāriem jau tika piešķirts 2012. gada septembrī, 

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša, E. Logins, „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

Līdzfinansējumu piešķiršanu Starptautiskā sporta meistaram „64 lauciņu” dambretē Aivaram Remesim grāmatas „Dambrete bērniem un jauniešiem līdz 16.gadu vecumam” papildus izdošanai noraidīt, jo 50. eksemplāru izdošanai jau tika sniegts atbalsts 2012.gada septembrī.

6.Par pašvaldības autonomās funkcijas – sabiedriskās kārtības nodrošināšana izpildes kārtību 2013.gadā

            Ņemot vērā, ka 2012.gada 7.jūnijā ar Reģionālo pašvaldības policiju (turpmāk „RPP”) noslēgtais Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma Nr.3-17/126 termiņš izbeidzas 2012.gada 31.decembrī,

Noklausoties Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Induļa Trapiņa, izpilddirektora Guntara Kurmja un juristes Daces Kļaviņas ziņojumus par RPP līguma saistību izpildi un pārvaldes uzdevumu deleģēšanas pieļaujamību, pamatojoties uz RPP darbības efektivitāti,

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 8.pantu (Ar likumu pašvaldībām var uzdot pildīt autonomās funkcijas, kas nav paredzētas šajā likumā, vienlaikus attiecīgajā likumā nosakot papildu finansēšanas avotus, ja funkciju izpilde saistīta ar izdevumu palielināšanos. Šajā pantā minēto funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības), 10.panta pirmo daļu (Pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts rakstveida līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti.), 21.panta pirmās daļas 23.punktu (Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi), 15.panta pirmās daļas 12.punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 12) piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību), trešo daļu (No katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.), Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu (Publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk), 41.panta pirmo daļu (Publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē. Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild attiecīgā publiskā persona), likuma „Par policiju” 4.panta pirmo daļu (Policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, starptautiskie līgumi, šis likums, citi Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, kā arī pašvaldību lēmumi, ja tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem.) un 19.panta pirmo daļu (Pašvaldības var izveidot pašvaldības policiju),

ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās daļas (Nevar deleģēt šādus pārvaldes uzdevumus: 1) nozares politikas veidošanu un attīstības plānošanu; 2) nozares darbības koordināciju; 3) iestāžu un pārvaldes amatpersonu uzraudzību; 4) publisku personu budžeta apstiprināšanu, finansu resursu sadali programmu un apakšprogrammu līmenī, finansu resursu kontroli.) un likuma „Par pašvaldībām” 10.panta trešās daļas (Citām pašvaldībām nevar deleģēt funkcijas, kas ir attiecīgās domes ekskluzīvajā kompetencē un noteiktas šā likuma 21.pantā, kā arī šā likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā pašvaldībām nodotās funkcijas) ierobežojumus,

ņemot vērā Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 23.maija lēmumu Nr. 1. „Par Ikšķiles novada pašvaldības policijas likvidēšanu un pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Reģionālajai pašvaldības policijai”, prot. Nr. 6,

respektējot Latvijas Republikas Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 2012.gada 6.septembra vēstulē Nr. 9/7-3-n/32-11/12 „Par normatīvo aktu skaidrojumu” un minētās komisijas un Saeimas Juridiskā biroja 2012.gada 3.oktobra tikšanās pausto viedokli par pašvaldības autonomās funkcijas – sabiedriskās kārtības nodrošināšana un tās ietvaros esošo pārvaldes uzdevumu deleģēšanas pieļaujamību citai publiskai personai,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”10- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis,  „pret”  1- E. Logins, I. Urtāne, D. Villeruša, „ atturas” nav,  nolemj:

Pašvaldības autonomās funkcijas – sabiedriskās kārtības nodrošināšana izpildi 2013.gadā organizēt, nododot šīs funkcijas ietvaros esošo pārvaldes uzdevumu - pašvaldības policijas izveidošana izpildi citai pašvaldībai - Ķekavas novada domei, deleģējot pašvaldības policijas kompetenci Ķekavas novada domes iestādei „Reģionālā pašvaldības policija”, noslēdzot Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu.

7.Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Par Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu” 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 12.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša, E. Logins„”pret”  nav  „ atturas” nav,  nolemj:

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Par Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu” šādus grozījumus:

Izteikt lēmuma 1.1.apakšpunktu šādā reakcijā:
„1.1. Maksa par iestādes nodrošinātajām ēdienreizēm tiek noteikta šādā apmērā:

par kompleksajām pusdienām– LVL 0,80 (nulle lati un astoņdesmit santīmi), tajā skaitā Pievienotās vērtības nodoklis (PVN), vienam izglītojamam dienā;
par komplekso launagu - LVL 0,40 (nulle lati un četrdesmit santīmi), tajā skaitā PVN, vienam izglītojamam dienā;
atbrīvot no maksas par kompleksajām pusdienām sākumskolas (1.-4.klašu) izglītojamos.”
Lēmuma grozījumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri.

8. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr. 14, prot. Nr.9 „Par Tīnūžu pamatskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu”

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 12.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša,E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.___, prot. Nr.9 „ „Par Tīnūžu pamatskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu” šādus grozījumus:

Papildināt lēmumu ar jaunu 1.3.apakšpunktu šādā reakcijā:
„1.3. Atbrīvot no maksas par kompleksajām pusdienām sākumskolas (1.-4.klašu) izglītojamos.”

Lēmuma grozījumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri.

9.Par grozījumu izdarīšanu pašvaldības 2011.gada 28.septembra iekšējos noteikumos “Valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma vispārējās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un sadalīšanas kārtība”

Noklausoties Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes “URDAVIŅA” vadītājas Valdas Krinkeles ziņojumu par nepieciešamību veikt izmaiņas pašvaldības iekšējos noteikumos “Valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma vispārējās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un sadalīšanas kārtība” sakarā ar speciālās programmes bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem atvēršanu,

noklausoties pašvaldības izglītības speciālistes Māras Niedras ziņojumu par nepieciešamību paredzēt minētajos noteikumos kārtību, kādā pašvaldības veic valsts budžeta mērķdotācijas sadalīšanu, nosakot konkrētas pašvaldības amatpersonas, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus mērķdotācijas sadales jautājumos,

 pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3., 7., 9.punktiem, 60.panta trešo daļu, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša,E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības 2011.gada 28.septembra iekšējos noteikumos “Valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma vispārējās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un sadalīšanas kārtība” šādus grozījumus:

Papildināt noteikumus ar jaunu 1.1.1 punktu šādā redakcijā:
“1.1.1  Šajos noteikumos paredzēto pašvaldības kompetenci vispārējās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju sadalīšanā starp izglītības iestādēm īsteno pašvaldības izglītības speciālists, pieaicinot pašvaldības Finansu un grāmatvedības nodaļu. Izglītības speciāltista pieņemto lēmumu par mērķdotācijas sadalīšanu apstiprina pašvaldības izpilddirektors.”

Papildināt noteikumus ar jaunu 1.1.2 punktu šādā redakcijā:
“1.1.2  Šajos noteikumos paredzēto pašvaldības kompetenci licencētu interešu izglītības programmu īstenojošo iestāžu, kā arī fizisko un juridisko personu pedagogu darba samaksai piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju sadalīšanā īsteno un lēmumus pieņem pašvaldības domes izveidota Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija komisija.”

Papildināt noteikumus ar jaunu 4.5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.5.8. skolotājs logopēds izglītojamiem ar jauktajiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611, 15-18 bērni 1,0 amata vienības;”

4. Papildināt noteikumus ar jaunu 4.5.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.5.9. speciālas izglītības skolotājs izglītojamiem ar jauktajiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611, 15-18 bērniem 1,0 amata vienības;”

5. Papildināt noteikumus ar jaunu 4.5.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.5.10. psihologs 0,5 amata vienības.”

10. Par saistošo noteikumu Nr. 27/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” apstiprināšanu

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu un LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”,  

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša,E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.27/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” saskaņā ar pielikumu;
Uzdot domes sekretārei Valentīnai Kābelei trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības  ministrijai zināšanai.
Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

11.Par amatu saraksta un amatu  klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. punktu, 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību" 201. punktu un Ikšķiles novada domes 17.08.2005. apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums” 11.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša,E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

Apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un amatu klasifikācijas rezultātus.
Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri.

12.Par Ikšķiles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša,E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

Apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.
Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri.

13.Par grozījumu izdarīšanu 25.07.2012. lēmumā Nr. 16 „Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu INPSIA „Ikšķiles māja””, prot. Nr.8

            Noklausoties pašvaldības izpilddirektora Guntara Kurmja ziņojumu, ka pašvaldības publisko teritoriju apgaismes objekti un tīkli nav nodoti Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrības ar pierobežu atbildību „Ikšķiles māja” (turpmāk „INPSIA „Ikšķiles māja”) īpašumā un valdījumā, jo minētā manta ir nesaraujami saistīta ar zemes īpašumiem pašvaldības ielu sarkanajās līnijās un ceļu nodalījuma joslās, kā arī citu publisko teritoriju zemes teritorijām, kas nav nodotas INPSIA „Ikšķiles māja” īpašumā un valdījumā, lai saglabātu pašvaldības kompetenci minēto īpašumu attīstīšanā un finansējuma piesaistē, kā arī apgaismes objektu uzturēšanai nepieciešamie darbaspēka un tehniskie resursi joprojām ir pašvaldības rīcībā, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, uzskatāms, ka šobrīd vēl INPSIA „Ikšķiles māja” nevar minēto pārvaldes uzdevumu veikt efektīvāk.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar 01.08.2012. noslēgtā Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma Nr. 3-17/183 1.6.punkts par pārvaldes uzdevumu – ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”11- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis,  D. Villeruša, „pret” 1- I. Urtāne, „ atturas” 1- E. Logins,  nolemj:

izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 25.jūlija lēmumā Nr. 16 „Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu INPSIA „Ikšķiles māja””, prot. Nr.8, šādus grozījumus:

Svītrot lēmuma 2.punktu.

14.Par koncesijas procedūras uzsākšanu kvalitatīvas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai Ikšķiles novada pašvaldību administratīvajā teritorijā, veicot investīcijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē 

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.pantu, Publiskās un privātās partnerības likuma 16.panta pirmās daļas 2.punktu un sesto daļu, Finanšu ministrijas 2012.gada 13.novembra vēstuli Nr.7-2-01/7306 „Atzinums par finanšu un ekonomiskajos aprēķinos minēto nosacījumu paredzamo ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un parādu” (turpmāk – FM Atzinums), kurā konstatēts, ka plānotais koncesijas līgums nerada ietekmi uz valsts budžeta deficītu un valsts parādu atbilstoši ESA-95 nosacījumiem, un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) 2012.gada 11.jūlija vēstuli Nr.39-2-3/4338 „Atzinuma sniegšana par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem”, kurā norādīts, ka CFLA, vērtējot projektu pēc tā juridiskās un ekonomiskās būtības, nav iebildumu pret tā ieviešanu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”10- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis,   „pret”  1- I. Urtāne, „ atturas” 2- E. Logins, D. Villeruša,   nolemj:

Par publiskās un privātās partnerības procedūru noteikt koncesijas procedūru – konkurss bez pretendentu atlases. Koncesijas procedūras mērķis ir kompetenta un stabila privātā dalībnieka noteikšana, kas sniegs nepārtrauktus, normatīvajiem aktiem un pasūtītāja prasībām atbilstošus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus.
Par publiskā partnera pārstāvi noteikt Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoru Guntaru Kurmi.
Par pārstāvjiem koncesijas procedūras komisijā noteikt Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoru Guntaru Kurmi, Attīstības nodaļas vadītāja Indra Leja, juriste Ināra Laganovska.
Koncesijas līguma termiņu paredzēt – 10 gadus no tā noslēgšanas dienas.
Nenodot privātajam partnerim publiskā partnera resursus. Publiskais partneris piedalās koncesijas līguma izpildē ar savām zināšanām par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novada pašvaldības teritorijā, informāciju par nekustamajiem īpašumiem, atkritumu sākotnējiem radītājiem un valdītājiem, kā arī uzrauga, lai sadzīves atkritumu sākotnējie radītāji un valdītāji pildītu pašvaldības saistošajos noteikumos tiem uzliktos pienākumus.
Noteikt, saskaņā ar FM Atzinumu, šādus publiskās un privātās partnerības līgumā obligāti iekļaujamos noteikumus:
6.1. finanšu un ekonomiskajos aprēķinos (turpmāk – FEA) noteiktā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa var tik pārsniegta vienīgi makroekonomisku apstākļu – patēriņa cenu izmaiņu vai citu saistīto cenu (apglabāšanas tarifa poligonā) izmaiņu – dēļ;

6.2. būvniecības, pieejamības un pieprasījuma risku pārdale jāparedz saskaņā ar FEA, jāparedz detalizēts risku vadības mehānisms saskaņā ar FM Atzinumā norādīto;

6.3. publiskajam partnerim nepieciešamības gadījumā (līguma pirmstermiņa izbeigšana vai līguma darbības beigās) ir tiesības pārņemt projekta ietvaros radītos aktīvus par ne vairāk kā aktīvu konkrētā brīža ekonomisko vērtību;

6.4. darbības, kas pēc koncesijas līguma termiņa beigām sniedz publiskajam partnerim iespēju nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.

7. Paredzēt koncesijas līgumā šādus būtiskus noteikumus:

7.1. Privātajam partnerim uzdot:

7.1.1. veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinot Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, veicinot apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu un ievērojot šādus principus: (1) veicināt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai; (2) atkārtoti izmantot pienācīgi sagatavotus atkritumus; (3) veicināt atkritumu pārstrādi; (4) veikt atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju;

7.1.2. piesaistīt pēc nepieciešamības ārējo finansējumu Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas paplašināšanai, pieejamības nodrošināšanai un sniegtā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai un nodrošināšanai;

7.1.3. veikt sadzīves atkritumu nogādi uz atkritumu apglabāšanas poligonu tikai pēc to priekšapstrādes un atkārtoti izmantojamo atkritumu izdalīšanas no kopējā atkritumu apjoma;

7.1.4. organizēt dalīti savākto atkritumu reģenerāciju, pēc iespējas samazinot poligonā „Getliņi” apglabājamo atkritumu daudzumu;

7.1.5. nodrošināt, sadarbība ar pašvaldību, lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanu vismaz reizi gadā;

7.1.6. nodrošināt šķiroto atkritumu vākšanas laukumus un sadzīves atkritumu dalītas savākšanas punktus (jānodrošina vismaz 1 laukums katrā pilsētā, paredzot iespēju iedzīvotājiem nodot arī bīstamos atkritumus (neizjauktas elektropreces, dienasgaismas lampas, akumulatori, baterijas, riepas), lielgabarīta atkritumus, kompostējamos atkritumus, citus sašķirotos atkritumus, nodrošināt vismaz vienu savākšanas punktu uz 500 iedzīvotājiem);

7.1.7. nodrošināt šķiroto sadzīves atkritumu pieņemšanu no atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem bez maksas;

7.1.8. nodrošināt atkritumu konteineru izvietošanu bez papildus maksas piemērošanas atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem;

7.1.9. motivēt un iesaistīt sabiedrību videi draudzīgā atkritumu apsaimniekošanā, rīkojot akcijas un pasākumus ar mērķi popularizēt dalīto atkritumu vākšanu, izplatot informatīvos materiālus;

7.1.10.nodrošināt pietiekamā daudzumā ar atkritumu konteineriem visus atkritumu sākotnējos radītājus vai valdītājus, nolietošanās rezultātā labot vai nomainīt atkritumu tvertnes;

7.1.11.ievērot, veicot tam uzdotos uzdevumus, privātā partnera piedāvājumā minēto sadzīves atkritumu šķirošanas intensitāti un citus nosacījumus, ko tas iekļāvis savā piedāvājumā, normatīvajos aktos, politikas plānošanas dokumentos, tajā skaitā Pierīgas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā, attiecīgajos pašvaldības saistošajos noteikumos, kas attiecas uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, noteikto;

7.1.12.privātais partneris uzņemas būvniecības, aprīkojuma iegādes, maksājumu iekasēšanas, pieejamības un pieprasījuma riskus.

7.2. Koncesijas līguma laikā privātais partneris ienākumus saņem no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma gala lietotājiem (sadzīves atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem) un no otrreiz izmantojamo atkritumu realizācijas.

7.3.    Ikšķiles novada pašvaldība negarantē Privātajam partnerim ienākumus no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas.

Noteikt par pienākumu uzraudzīt koncesijas procedūras īstenošanu Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim.
9. Uzsākt koncesijas procedūras īstenošanu sākot no 2013.gada 10.janvāra 

15.Par vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekļa „Lejaskalnu pilskalns” daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā

Izskatot, SIA „Promano Lat” 2012.gada 14.novembra piedāvājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5. punktu, 77.pantu, Tūrisma likuma 8.panta 3.punktu, ņemot vērā Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2012.gada 23.novembra atzinumu, prot. Nr. 28, SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” 03.12.2012. novērtējumu Nr. 29-11-2012/1, Ministru kabineta 29.10.1998. rīkojumu „Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts. (Nobeigums)”, kur „Lejaskalnu pilskalns” reģistrēts ar nr. 1881,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”12- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša,„pret”  nav, „ atturas” 1- E. Logins,  nolemj: 

Akceptēt vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekļa „Lejaskalnu pilskalns” daļas - nekustamā īpašuma „Lejaskalni 2”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, ar kadastra numuru 7494 007 0111, iegūšanu Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā pirkuma darījuma ceļā no SIA „Promano Lat” par pirkuma cenu EUR 10 857 (desmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi eiro), kas pēc Latvijas Bankas noteiktā EUR valūtas kursa ir LVL 7630,34, sekojošu pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai:
1.1.likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās autonomās funkcijas - sniegt atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai izpildes nodrošināšanai;

1.2.Tūrisma likuma 8.panta 3.punktā noteiktās autonomās funkcijas - nodrošināt tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām izpildes nodrošināšanai.

Izdevumus, kas saistīti ar šī lēmuma 1.punktā norādītā nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā, valdījumā un lietošanā, segt no Ikšķiles novada pašvaldības budžeta 2013.gadam līdzekļiem.
Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt šī lēmuma 1. punktā norādītā nekustamā īpašuma iegādi.

16.Par detālplānojuma „Atvari-5, Atvari-6, Pilskalni-1” grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu grozījumu izdošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma pārejas noteikumu 9.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta 5.daļu un 7.panta 6.daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.­1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1, 78.punktiem, Ikšķiles novada domes 2009.gada 22.jūlijā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.13/2009 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumi (2006.-2010) Ikšķiles novada lauku teritorijai (ar 2009.gada grozījumiem)” II. daļas ”Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.2.5.punktam, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 18., 23.1., 36.punktiem, ņemot vērā detālplānojuma izstrādes vadītāja 2012.gada 22.novembra atzinumu, kas rekomendē detālplānojumu apstiprināšanai, un Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2012.gada 12.decembra sēdē atbalstīto domes lēmuma projektu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša,E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Apstiprināt izstrādātos detālplānojuma „Atvari-5, Atvari-6, Pilskalni-1” grozījumus un izdot tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā saistošos noteikumus Nr. 28/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 2007.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.43 „Par detālplānojuma zemes īpašumiem „Atvari-5”, „Atvari-6” un Pilskalni-1” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”” (pielikumā);

2. Detālplānojuma ierosinātājam, atbilstoši līgumam par detālplānojuma izstrādi, divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt lēmumu par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu laikrakstos „Ikšķiles vēstis” un „Latvijas Vēstnesis”, ievietot Ikšķiles novada mājas lapā www.ikskile.lv, norādot vietu, kur var iepazīties ar detālplānojumu, pievienojot detālplānojuma sējumam publikācijas apliecinošus dokumentus;

3. Detālplānojuma „Atvari-5, Atvari-6, Pilskalni-1” grozījumos projektētajai zemes vienībai Nr.1, platība 0.7507 ha, piešķirt adresi „Lejasbirzes”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

3.1. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 0.4892 ha platībā;

3.2. komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 0.2615 ha platībā;

4. Likvidēt adreses „Ziedlauki”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. un "Ziedbirzes", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov;

5. Šī lēmuma 3. un 4.punkti stājas spēkā pēc saistošo noteikumu Nr. 28/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 2007.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.43 „Par detālplānojuma zemes īpašumiem „Atvari-5”, „Atvari-6” un Pilskalni-1” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”” stāšanās spēkā.

17.Par nekustamā īpašuma „Juglas lejas” nosaukuma maiņu

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 2.punktu, 53.panta 1) b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 44.punktiem,  ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2012.gada 12.decembra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša,E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Mainīt nekustamā īpašuma „Juglas lejas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940040597) nosaukumu, piešķirot īpašuma nosaukumu - „Magoņkalni”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

2. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940040597 un uz tās atrodošās būves ar kadastra apzīmējumu 74940040597001 adresi no „Juglas lejas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. par „Magoņkalni”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

3. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

18.Par nekustamā īpašuma „Vidustammas 1”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940050041) sadali un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 2.punktu, 53.panta 1) b) apakšpunktu, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2012.gada 12.decembra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša,E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Vidustammas 1”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940050041), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 74940050106, platība 1.2 ha, jauna nekustamā īpašuma veidošanai un piešķirt tam īpašuma nosaukumu - „Evitas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, 30., 31.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4.punktu, 16.1. apakšpunktu, 18.punktu, 23.3.apakšpunktu, 36.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 44.punktiem, Ikšķiles novada domes 2011.gada 22.jūnija lēmumu Nr.18 (prot.Nr.7) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Ozolu iela”, Ikšķile, Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74050010492) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74050010492 sadalīšanai un zemes vienību apvienošanai” un projekta izstrādātāja VSIA „Meliorprojekts” sertificētas mērnieces I.Suharevskas 2012.gada 10.decembra iesniegumu (reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā 2012.gada 10.decembrī, Nr.1863) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, ņemot vērā Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2012.gada 7.decembra saskaņojumu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša,E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ozolu iela”, Ikšķile, Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74050010492) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 74050010492, 74050010547, 74050010433, 74050010551, 74050010550, 74050010351;
Projektēto zemes vienību Nr.1, platība 1.8675 ha, saglabāt nekustamā īpašuma „Ozolu iela”, Ikšķile, Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74050010492) sastāvā un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
Projektēto zemes vienību Nr.2, platība 0.0195 ha, iekļaut jaunveidojamā nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirot tam īpašuma nosaukumu – „Ozolu ielas apstādījumi”, Ikšķile, Ikšķiles nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501);
Nekustamā īpašuma „Ozolu iela”, Ikšķile, Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74050010492) sastāvā esošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 74050010547, 74050010433, 74050010551, 74050010550, 74050010351 pēc apvienošanas vienā zemes vienībā likvidēt adreses:
4.1. Ozolu iela 7A, Ikšķile, Ikšķiles nov.;

4.2. Ozolu iela 28A, Ikšķile, Ikšķiles nov.;

4.3. Ozolu iela 52A, Ikšķile, Ikšķiles nov.;

4.4. Ozolu iela 54B, Ikšķile, Ikšķiles nov.;

4.5. Ozolu iela 54C, Ikšķile, Ikšķiles nov.;

Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā iesniegt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

20.Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi „Celtnieks 103”

zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas 2. punktu,  un saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012. gada 29. augusta sēdes lēmumu Nr. 31 (prot. Nr. 9) Par neapbūvētas lauku apvidus zemes piekritību pašvaldībai,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša,E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Nostiprināt īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma „Celtnieks 103” ar kadastra numuru 7494 002 0123, zemes vienību   ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0123, platība 0,0797 ha,  uz Ikšķiles novada pašvaldības vārda, saskaņā ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0123 zemes robežu plānu mērogā M 1:500.

2. Nekustamam īpašumam nav noteikti nekustamā īpašuma lietošanas apgrūtinājumi.

3. Zemes vienība pēc lietošanas mērķa – individuālo dzīvojamo  māju apbūves  zeme

 (kods 0601).

4.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Sarmītei Augstkalnai nekustamo īpašumu

reģistrēt Ogres rajona  tiesas zemesgrāmatu nodaļā

21.Par  nekustamo īpašumu apvienošanu un ielu nosaukuma  likvidēšanu

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta 1. daļas 14. punktu un  33. panta 1. daļas 3. punktu, Ministra kabineta noteikumu Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”  2.4. daļas 46.2. un 47. punktiem, Ministra kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”  V daļas 44. punktu,   kā arī atbilstoši Ikšķiles novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 21.decembra lēmumu Nr.28 (prot.Nr.13) „Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam apstiprināšanu” un ņemot vērā, ka ir nepieciešams sakārtot pašvaldības ceļu un ielu reģistru, 

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša,E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Akceptēt nekustamā īpašuma Asteru iela, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., ar kadastra numuru 7494 012 0436 likvidēšanu un tā sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra pazīmējumu 7494 012 1174 iekļaušanu nekustamā īpašumā Jāņu iela, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., ar kadastra numuru 7494 012 0819, saglabājot ielu nosaukumu - Jāņu iela, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

2. Likvidēt ielu nosaukumu – Asteru iela, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

3. Uzdot novada zemes speciālistam Andrim  Augstkalnam piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma  parakstīšanas iesniegt apliecinātu šī lēmuma kopiju Valsts zemes dienestam.

22.Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 28.10.2009. sēdes  lēmumā Nr. 29  (prot. 5/10) ”Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi (ceļi)”

            Ņemot vērā, ka veicot aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā,  konstatēta atšķirība platībās kadastra izziņā iesniegšanai zemesgrāmatā un lēmumā par pašvaldībai piekrītošo zemi „Ceļš Misiņi-Stūri”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. ar kadastra numuru 7494 010 0313 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7494 010 0313 un pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 263  „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.2.daļas 70. punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša,E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 28.10.2009. sēdes lēmuma Nr. 29 (prot. 5/10) “Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi (ceļi)” punktā 1.3. šādus grozījumus:

Aizstāt skaitli “0,23”  ar  skaitli “0,2452” ;

2. Uzdot nekustamo īpašumu pārvaldniecei Sarmītei Augstkalnai lēmumu piecu darba dienu   laikā pēc parakstīšanas nosūtīt LR Valsts zemes dienestam.

 23.Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām: biedrībām „Hokeja klubs „Ogre Juniors””, Bērnu un skolēnu sporta centrs „IKŠĶILE”, „Daiļslidošanas klubs ”Slidotprieks”” un „Igora Miglinieka sporta skola”

            Izskatot:

1. biedrības „Hokeja Klubs „Ogre Juniors”” valdes priekšsēdētāja K.Bergmaņa 2012.gada 10.oktobra iesniegumu par pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrības darbībai, kas pamatots ar faktiem: ka biedrība atbilstoši Ikšķiles novada pašvaldības 21.11.2012. izsniegtai licencei Nr. 4/2012 interešu izglītības programmas īstenošanai nodrošina bērnu un skolēnu sporta nodarbības, ka šobrīd biedrība organizē sporta nodarbības 16 bērniem, kuru dzīvesvietas ir Ikšķiles novadā;
2. biedrības „Bērnu un skolēnu sporta centrs „IKŠĶILE”” 2012.gada 11.oktobra iesniegumu (saņ. Nr. 1572) par pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrības darbībai, kas pamatots ar faktiem: ka biedrība atbilstoši Ikšķiles novada pašvaldības 30.03.2012. izsniegtai licencei Nr. 1/2012 interešu izglītības programmas īstenošanai nodrošina bērnu un skolēnu sporta nodarbības, ka šobrīd biedrība organizē sporta nodarbības 64 bērniem, kuru dzīvesvietas ir Ikšķiles novadā;
3. biedrības „Daiļslidošanas klubs „Slidotprieks”” 2012.gada 11.oktobrā iesniegumu (saņ. Nr. 1577) par pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrības darbībai, kas pamatots ar faktiem: ka biedrība atbilstoši Ikšķiles novada pašvaldības 21.11.2012. izsniegtai licencei Nr. 5/2012 interešu izglītības programmas īstenošanai nodrošina bērnu un skolēnu sporta nodarbības, ka šobrīd biedrība organizē daiļslidošanas sporta nodarbības 12 bērniem, kuru dzīvesvietas ir Ikšķiles novadā;
4. biedrības „Igora Miglinieka sporta skola” direktores Renātes Guslens 2012.gada 10.oktobra iesniegumu (saņ. Nr. 1573) par pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrības darbībai, kas pamatots ar faktiem: ka biedrība atbilstoši Ikšķiles novada pašvaldības 30.09.2011. izsniegtai licencei Nr. 2/2011 interešu izglītības programmas īstenošanai nodrošina bērnu un skolēnu sporta nodarbības, ka šobrīd biedrība organizē basketbola sporta nodarbības 152 bērniem, kuru dzīvesvietas ir Ikšķiles novadā,
pamatojoties uz Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Ikšķiles novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 2/2012 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” (apst. ar 25.04.2012. lēmumu Nr. 14, prot. Nr.5) 3.1.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne,  D. Villeruša,E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Atzīt, ka sporta organizāciju: biedrību „Hokeja klubs „Ogre Juniors””, Bērnu un skolēnu sporta centrs „IKŠĶILE”, „Daiļslidošanas klubs ”Slidotprieks”” un „Igora Miglinieka sporta skola” darbība ir Ikšķiles novada sporta nozares attīstību veicinoša.
2. Noteikt vienotu principu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai 2013.gadā katrai lēmuma 1.punktā minētajai sporta organizācijai, piešķirot finansējumu Ls 10,00 (desmit lati) katram sporta organizācijas audzēknim, kas ir Ikšķiles novada iedzīvotājs, kalendārajā mēnesī.


3. Ņemot vērā šī lēmuma 2.punktā noteikto principu un sporta organizāciju iesniegtos audzēkņu sarakstus, piešķirt finansējumu sekojošā apmērā:


3.1. biedrībai „Hokeja klubs „Ogre Juniors”” (reģ. Nr. 40008173982, juridiskā adrese: Bērzu aleja 14-8, Ogre, Ogres novads) LVL 1920,00 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit lati) apmērā ar mērķi - Ikšķiles novadā dzīvojošo bērnu hokeja treniņu un spēļu procesa nodrošināšanai 2013.gadā.

3.2. biedrībai Bērnu un skolēnu sporta centrs „IKŠĶILE” (reģ. Nr. 40008186900, juridiskā adrese: Priedaines iela 7, Daugavmala, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads), LVL 7680,00 (septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit lati) apmērā ar mērķi – Ikšķiles novadā dzīvojošo bērnu futbola treniņu un spēļu procesa nodrošināšanai 2013.gadā.

3.3. biedrībai „Daiļslidošanas klubs „Slidotprieks” (reģ. Nr. 40008148222, juridiskā adrese: Ābeļu iela 1, Ikšķile, Ikšķiles novads) LVL 1440,00 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit lati) apmērā ar mērķi - Ikšķiles novadā dzīvojošo bērnu daiļslidošanas treniņu un sacensību nodrošināšanai 2013.gadā.

3.4. biedrībai „Igora Miglinieka sporta skola” (reģ. Nr. 40008182928, juridiskā adrese: Dīķu iela 16B, Ikšķile, Ikšķiles novads) LVL 18 624,00 (astoņpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit četri lati) apmērā ar mērķi - Ikšķiles novadā dzīvojošo bērnu basketbola treniņu un spēļu procesa nodrošināšanai 2013.gadā.

Noteikt šādus nosacījumus pašvaldības finansējuma izmaksai:
4.1. desmit dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās sporta organizācija ar pašvaldību noslēgusi finansējuma līgumu;

4.2. Sporta organizācija finansējuma līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos apņēmusies regulāri atskaitīties pašvaldībai par audzēkņu sekmēm;

4.3. Sporta organizācijas finansējuma līgumā apņēmušās līdz 2014.gada budžeta pieprasījuma iesniegšanas termiņam akreditēties kā izglītības iestādes, nākošo budžetu periodos nodrošinot arī valsts budžeta finansējumu biedrību darbībai.

Šajā lēmumā norādīto finansējumu paredzēt no Ikšķiles novada pašvaldības budžeta 2013.gadam līdzekļiem.

 

Domes sēdes datums 28.11.2012

Darba kārtība

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

Ikšķilē

 

 

2012. gada 28. novembrī                                                                               Nr. 12

plkst. 9.00

 

Darba kārtībā:

 

 

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Tautas mūzikas un amatniecības centra telpu vienkāršotā renovācijas Elkšņu skolā”.  I.Leja
 2. Par izdevumu apmaksu medikamentu iegādei Ikšķiles novada Invalīdu biedrības biedriem. Dz. Švirkste
 3. Par kompensāciju transporta izdevumu segšanai. Dz. Švirkste
 4. Par finansējuma piešķiršanu „Konkursa par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai” . Dz. Čudare
 5. Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2012. gadam Ikšķiles novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm. M. Niedra
 6. Par Valdas Jermanovas iecelšanu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas direktores amatā.  R.Kalniņa
 7. Par profesionālās izglītības iestādes „Ogres Valsts tehnikums” pārņemšanu Ikšķiles novada pašvaldības padotībā. D. Kļaviņa
 8. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. R. Kalniņa
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. V. Bokmeldere
 10. Par pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. ___/2012 “Par pašvaldības atbalstu tautas kultūras jaunrades attīstības veicināšanai Ikšķiles novadā” izdošanu. Dz. Čudare
 11. Par saistošo noteikumu Nr.__/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” apstiprināšanu. V. Bokmeldere
 12. Par saistošo noteikumu Nr.12/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu piedziņas termiņu” precizēšanu.  I. Laganovska
 13. Par saistošo noteikumu Nr.__/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ikšķiles novadā 2013.gadā” apstiprināšanu. I. Laganovska
 14. Saistošo  noteikumu Nr. ..... „Grozījumi. Ikšķiles novada domes 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem pabalstiem”” apstiprināšanu. Dz. Švirkste
 15. Par saistošo noteikumu Nr. _/2012___ „Grozījumi Ikšķiles novada 17.08.2005. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu. R. Kalniņa
 16. Par  nekustamā īpašuma „Pagasta ceļi”  sastāva izmaiņām, īpašuma nosaukuma  piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. S. Augstkalna
 17. Par  nekustamā īpašuma „Celtnieks” ar kadastra numuru 7494 002 0242  sastāva izmaiņām,  jaunu īpašumu izveidi,  īpašuma nosaukuma  piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. S. Augstkalna
 18. Par  nekustamā īpašuma „Pagasta ceļi”  sastāva izmaiņām, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0221, jaunu īpašumu izveidi,  īpašuma nosaukuma  piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. S. Augstkalna
 19. Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi „Celtnieks 195”, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību  nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. S. Augstkalna
 20. Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi „Celtnieks 194”  zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda . S. Augstkalna
 21. Par detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” apstiprināšanu. J. Veilands

 

Priekšsēdētāja vietnieks                                                                      J. Rudzītis

Domes lēmumi

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS

 DOMES SĒDES LĒMUMI

Ikšķilē

 

 

2012. gada 28. novembrī                                                                                           Nr. 12 

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Tautas mūzikas un amatniecības centra telpu vienkāršotā renovācijas Elkšņu skolā”.
 2. Par izdevumu apmaksu medikamentu iegādei Ikšķiles novada Invalīdu biedrības biedriem.
 3. Par kompensāciju transporta izdevumu segšanai.
 4. Par finansējuma piešķiršanu „Konkursa par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai” .
 5. Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2012. gadam Ikšķiles novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm.
 6. Par Valdas Jermanovas iecelšanu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas direktores amatā.
 7. Par profesionālās izglītības iestādes „Ogres Valsts tehnikums” pārņemšanu Ikšķiles novada pašvaldības padotībā.
 8. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances.
 10. Par pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 3/2012 “Par pašvaldības atbalstu tautas kultūras jaunrades attīstības veicināšanai Ikšķiles novadā” izdošanu
 11. Par saistošo noteikumu Nr.23/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” apstiprināšanu.
 12. Par saistošo noteikumu Nr.12/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu piedziņas termiņu” precizēšanu. 
 13. Par saistošo noteikumu Nr. 24/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ikšķiles novadā 2013.gadā” apstiprināšanu.
 14. Saistošo noteikumu Nr. 25/2012„Grozījumi. Ikšķiles novada domes 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem pabalstiem”” apstiprināšanu.
 15. Par saistošo noteikumu Nr. 26/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada 17.08.2005. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 16. Par  nekustamā īpašuma „Pagasta ceļi”  sastāva izmaiņām, īpašuma nosaukuma  piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.
 17. Par  nekustamā īpašuma „Celtnieks” ar kadastra numuru 7494 002 0242  sastāva izmaiņām,  jaunu īpašumu izveidi,  īpašuma nosaukuma  piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.
 18. Par  nekustamā īpašuma „Pagasta ceļi”  sastāva izmaiņām, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0221, jaunu īpašumu izveidi,  īpašuma nosaukuma  piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.
 19. Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi „Celtnieks 195”, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību  nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
 20. Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi „Celtnieks 194”  zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda .
 21. Par detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” apstiprināšanu.
 22. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „L.A.M.A.”
 23. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu”.
 24. Par bāriņtiesas locekļa iecelšanu amatā.
 25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances.

1.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Tautas mūzikas un amatniecības centra telpu vienkāršotā renovācija Elkšņu skolā”

 

Pamatojoties uz biedrības „Tautskolas 99 Baltie zirgi” 2012.gada 12.septembra līdzfinansējuma pieprasījumu projektam „Tautas mūzikas un amatniecības centra telpu vienkāršotā renovācijas Elkšņu skolā”, 2012.gada 12.novembra Ikšķiles novada pašvaldības attīstības nodaļas kvalitātes izvērtējumu un uz likumu „Par pašvaldībām” 15 panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī Ikšķiles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 42/2011 „Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” 4.15. un 4.16. punktiem:

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 12-J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis,  „pret” nav, „atturas” 1 – E.Logins, nolemj:

 1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Tautskolas 99 Baltie zirgi” projektam „Tautas mūzikas un amatniecības centra telpu vienkāršotā renovācija Elkšņu skolā” 1833,32 Ls (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit trīs lati un 32 santīmi) jeb 10 % apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

2.Par izdevumu apmaksu medikamentu iegādei Ikšķiles novada Invalīdu biedrības biedriem

 

            Izskatot Ikšķiles novada Invalīdu biedrības, reģistrācijas Nr. 50008195661, juridiskā adrese Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles novadā,  priekšsēdētājas Laimas Melnes 15.10.2012. iesniegumu par izdevumu apmaksu medikamentu iegādei Ikšķiles novada invalīdu biedrības biedriem par summu Ls 780,00 (septiņi simti astoņdesmit latu 00 santīmu), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13-J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu Ikšķiles novada Invalīdu biedrībai, reģistrācijas Nr. 50008195661, juridiskā adrese Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles novadā Ls 780,00 apmērā, apmaksājot rēķinu par medikamentu iegādi biedrības biedriem;
 2. Lēmuma 1.punktā noteikto finansējumu paredzēt no pašvaldības administratīvā nodrošinājuma nodaļas budžeta (kods 3262).

  

3. Par kompensāciju transporta izdevumu segšanai

 

      Sociālajā dienestā 2012.gada 5.novembrī saņemts xxxxxx (personas kods xxxxxx– xxxxx) deklarētā dzīvesvieta: xxxxxxxxxx, Ikšķiles novads iesniegums, kurā viņa lūdz segt izdevumus par degvielu dēla xxxx. nogādāšanai uz izglītības iestādi – Jumpravas internātpamatskolas Ogres filiāli, Suntažu ielā 2, Ogrē.

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:

 1. Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums Nr.4, kurā ieteikts turpināt izglītību atbilstoši izglītības programmai – kods 21015811;
 2. ģimenes ārsta atzinums par xxxxxxx veselības stāvokli.

Pamatojoties uz I.G. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu un sociālo jautājumu komitejas  priekšlikumu,

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13-J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

 1. Piešķirt xxxxxxx personas kods xxxxxxxxxxxxx, kompensāciju transporta izdevumu segšanai Ls 3,00 (trīs lati) dienā par katru skolas apmeklējuma dienu ceļam uz Jumpravas speciālās internātskolas Ogres filiāli Suntažu ielā 2, Ogre.
 2. Šī lēmuma 1.punktā noteikto finansējumu paredzēt no pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem (izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei - kods 6423).
 3. Kompensāciju izmaksāt ar pārskaitījumu uz personas bankas kontu.

  

4.Par finansējuma piešķiršanu „Konkursa par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai”

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, „Konkursa par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai”  nolikumu (apstiprināts 2011.gada 30.novembra Ikšķiles novada domes sēdē  ( lēmuma Nr. 11,( prot.Nr.7)) un 2012.gada 16. novembra Ikšķiles novada pašvaldības projektu konkursa 2.kārtas iesniegto projektu vērtēšanas sanāksmes protokolu Nr.2 .

 

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

 

 1. Apstiprināt un piešķirt finansējumu LVL 441 apmērā biedrībai „Nesēdi mājā”

projektam „Distanču slēpošana 2x30km divu cilvēku stafetē”.

 1. Paredzēto finansējumu piešķirt no sporta  budžeta līdzekļiem.

 

5.Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2012. gadam Ikšķiles novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm

           

            Pamatojoties uz  MK 2001.gada 6.marta  noteikumu Nr.97 “Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi” 10.1. apakšpunktu un likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam””,

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

1.Noteikt šādu papildus piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadali 2012. gadam Ikšķiles novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm mācību literatūras iegādei:

 

1.1.Ikšķiles vidusskolai – Ls 892,00

1.2.Tīnūžu pamatskolai- Ls 220,00

 

6. Par Valdas Jermanovas iecelšanu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas direktores amatā

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. punktu, Ikšķiles novada domes 17.08.2005. apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums” 9. punktu un Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas nolikuma 15.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 10- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums,  Ģ. Baķis, „pret” nav, „atturas”  3- I. Mežaraupe, D. Villeruša, E. Logins, nolemj:

 1. Iecelt Valdu Jermanovu, personas kods xxxxxxx, Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas direktores  amatā.

2.Lēmums stājas spēkā ar 2012. gada 10. decembri.

 

7.Par profesionālās izglītības iestādes „Ogres Valsts tehnikums” pārņemšanu Ikšķiles novada pašvaldības padotībā

 

Izskatot Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2012.gada 22.marta vēstuli Nr. 1-14/1291 ar lūgumu pašvaldībai izvērtēt iespēju pārņemt pašvaldības padotībā Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās profesionālās izglītības iestādes un līdz 2012.gada 31.decembrim informēt ministriju par pieņemto lēmumu, vadoties no Ministru kabineta 2012.gada 16.februāra rīkojuma Nr. 84 „Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” pielikuma 7.4.apakšpunktu: „Radīt priekšnoteikumus profesionālās izglītības iestāžu nodošanai pašvaldībām vai nozaru profesionālajām organizācijām, koncentrējot visa veida izglītības kvalitatīvu nodrošināšanu reģionālas pārvaldības ietvaros un atbilstoši reģionālajām vajadzībām.” ar izpildes termiņu 2014.gada 1.septembris,

 

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 10- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, Ģ. Baķis, „pret” 1- E. Logins, „atturas”  2- I. Mežaraupe, D. Villeruša, nolemj:

 

 1. Konceptuāli atbalstīt valsts dibinātas Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošas profesionālās izglītības iestādes „Ogres Valsts tehnikums” (reģistrācijas numurs 90009621093, juridiskā adrese: „Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5001), turpmāk saukta „iestāde”, pārņemšanu Ikšķiles novada pašvaldības padotībā.
 2. Iestādes pārņemšanu veikt pie šādiem nosacījumiem:

2.1. ja tiek nodrošināts finansējums no valsts budžeta gan profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksām, gan pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

2.2. ja pašvaldības īpašumā bez atlīdzības tiek nodoti tie valsts nekustamie īpašumi, kas šobrīd tiek izmantoti iestādes izglītības procesa nodrošināšanai.

 

8.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 26.septembra domes sēdes lēmumu Nr. 11 „Par pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ikšķiles mūzikas un mākslas skola” dibināšanu””,

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 12- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis,  „pret” nav, „atturas” 1 - E. Logins, nolemj:

 1. Papildināt nolikuma 28.4.punktu ar 28.4.4.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„28.4.4. Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas direktoram – 11.algu grupā”.

 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances

 

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai daļai, Ministru kabineta 15.12.2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu un Ikšķiles novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites politikas punktu Nr.23,

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

 

 1. Norakstīt un izslēgt no bilances nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 571, 98 un nokavējuma naudu LVL 141.87 pavisam kopā LVL 713,85 ( septiņi simti trīspadsmit lati  85 santīmi) apmērā, saskaņā ar pielikumu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai Velgai Bokmelderei.

 

10.Par pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 3/2012 “Par pašvaldības atbalstu tautas kultūras jaunrades attīstības veicināšanai Ikšķiles novadā” izdošanu

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Dziesmu un deju svētku likuma 6.panta ceturto daļu, 9.panta trešo daļu,

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

Izdot pašvaldības iekšējos noteikumus Nr. 3/2012 „Par pašvaldības atbalstu tautas kultūras jaunrades attīstības veicināšanai Ikšķiles novadā” saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.

 

Pielikums

APSTIPRINĀTI

ar Ikšķiles novada pašvaldības domes

2012.gada 28.novembra  lēmumu Nr. 10 (prot. Nr. 12)

 

 

Iekšējie noteikumi Nr.3/2012

 

Par pašvaldības atbalstu tautas kultūras jaunrades attīstības veicināšanai Ikšķiles novadā

 

Izdoti saskaņā ar likuma

„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu

 

 1. Noteikumos lietotie termini

 

1.1.            Jaunrade - cilvēka darbība, kuras rezultātā tiek radītas kvalitatīvi jaunas, oriģinālas materiālās un garīgās vērtības vai idejas;

1.2.            Amatiermāksla - cilvēka radoša izpaušanās un līdzdalība kultūras izzināšanas, radīšanas, pārmantošanas, tālāknodošanas un popularizēšanas procesā. Tā ir viena no kultūras identitātes apzināšanās un uzturēšanas, t.sk. nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanas, uzturēšanas un pārmantošanas formām.

1.3.            Amatiermākslas kolektīvs - viendabīga vai dažāda vecuma un etniskās piederības personu grupa, kuru regulārai darbībai apvieno kopīgas intereses kādā no mūzikas, mākslas, dejas vai citas radošas izpausmes jomām. Ar savu darbību amatiermākslas kolektīvs iespēju robežās tiecas sasniegt iespējamos augstākos rezultātus mākslinieciskajā jomā, piedaloties pašu iniciētos, vietēja, valsts vai starptautiska mēroga pasākumos. Amatiermākslas kolektīva darbībai raksturīgs tas, ka kolektīva dalībnieki nesaņem atalgojumu par darbību kolektīvā. Katrs kolektīva dalībnieks individuāli vai visi dalībnieki kolektīvās darbības rezultātā kopīgi pilnveido zināšanas un prasmes attiecīgajā mākslinieciskās darbības jomā. Amatiermākslas kolektīvu statuss: fizisku personu grupa vai juridiska persona (biedrība, organizācija u.c.).

1.4.            Amatiermākslas kolektīva vadītājs - mākslinieciskais vadītājs, vadītājs, diriģents, režisors (turpmāk –Vadītājs) - persona, kuram ir atbilstoša izglītība un kompetence attiecīgajā mākslas, mūzikas vai dejas žanrā, ko praktizē konkrētais amatiermākslas kolektīvs.

1.5.            Koncertmeistars – persona, kurai ir atbilstoša izglītība un kompetences, kurš strādā kolektīva vadītāja tiešā vadībā, lai nodrošinātu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu procesu un koncertdarbību.

 

 1. Vispārīgie jautājumi

 

2.1.Šie noteikumi nosaka kartību, kādā Ikšķiles novada pašvaldība (turpmāk tekstā saukta „pašvaldība”), izpildot autonomo funkciju – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, sniedz materiāli tehnisku, finansiālu un organizatorisku atbalstu tautas jaunrades amatiermākslas kolektīviem, rūpējoties par dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu, attīstīšanu un nodošanu tālāk nākamajām paaudzēm.

 

2.2. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un Dziesmu svētku procesa nepārtrauktību, sekmēt pieejamību amatiermākslai un iedzīvotāju radošu brīvā laika pavadīšanu, saglabāt tautas tradīcijās sakņotas prasmes un sekmēt amatiermākslas daudzveidību, rosināt māksliniecisko jaunradi un atbalstīt kultūrvides attīstību Ikšķiles novadā, uzturēt augstu amatiermāksas kolektīvu māksliniecisko līmeni. Prioritāri atbalstāmi amatiermākslas kolektīvi, kas nodrošina Dziesmu svētku procesa nepārtrauktību.

 

2.3.Šo noteikumu izpildē pašvaldība vadās no Latvijas Republikā un Ikšķiles novadā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības domes lēmumiem.

 

2.4. Pašvaldības atbalsta sniegšanu organizē pašvaldības Kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā saukta „Pārvalde”).

 

2.5. Šajos noteikumos paredzēto pašvaldības atbalstu var saņemt Ikšķiles novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvi un kolektīvi, kas reģistrēti Pārvaldē šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Amatiermākslas kolektīviem, kuru dibinātājs nav pašvaldība vai kuri nav reģistrēti Pārvaldē šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, var sniegt pašvaldības organizatorisku atbalstu tikai gadījumos, ja par atbalsta sniegšanu šādam kolektīvam pašvaldības dome pieņēmusi atsevišķu lēmumu.

 

 1. Pašvaldības atbalstu veidi:

 

3.1.  organizatoriskais atbalsts;

3.2.  finansējuma piešķiršana;

3.3.  materiālo resursu nodrošināšana;

3.4.  pakalpojumu nodrošināšana;

3.5.  līdzdalība projektu īstenošanā;

3.6.  informatīvais atbalsts.

 

 1. Organizatoriskais atbalsts

 

4.1.            Pašvaldība sniedz organizatorisko atbalstu tautas kultūras jaunrades attīstības veicināšanai Ikšķiles novadā, dibinot pašvaldības amatiermākslas kolektīvus, kā arī atbalstot citu personu dibinātus amatiermākslas kolektīvus.

 

4.2.            Pašvaldība var nodibināt šādus Ikšķiles novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvus:

 

4.2.1.      Vokālie kolektīvi:

4.2.1.1. Koris – 21 līdz 60 (un vairāk) dziedātāju kolektīvs:

a) Jauktais koris (pieaugušo/jauniešu) – 21 līdz 60 (un vairāk) dziedātāju kolektīvs (četras

balsu grupas: soprāni, alti, tenori, basi);

 1. Sieviešu koris/vīru koris – 20 līdz 60 (un vairāk) dziedātāju kolektīvs (divas balsu

grupas: vīru koros – tenori un basi, sieviešu – soprāni un alti);

 1. Kamerkoris – 16 līdz 25 (jauktais vai vienbalsīgais) dziedātāju kolektīvs.
 2. Vokālais ansamblis – 2 līdz 15 (un vairāk) dziedātāju kolektīvs:

d)1 Mazais (kameransamblis) ansamblis – 2 līdz 5 dziedātāju kolektīvs (dueti, trio,

kvarteti, kvinteti). Var būt jauktais (dažādu soprānu, altu un tenoru, basu kombinējums)

d)2Vokālais ansamblis – 6 līdz 15 dziedātāju kolektīvs (jauktais vai viendabīgais).

4.2.2.      Tautas deju kolektīvi:

4.2.2.1.A grupas deju kolektīvs – vismaz 12 pāru attiecīga līmeņa jauniešu deju kolektīvs;

4.2.2.2.B grupas deju kolektīvs – vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa jauniešu deju kolektīvs;

4.2.2.3.C grupas deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa jauniešu deju kolektīvs;

4.2.2.4.D grupas deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa vidējās paaudzes deju kolektīvs;

4.2.2.5.E grupas deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa vidējās paaudzes deju kolektīvs;

4.2.2.6.F grupas deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa senioru deju kolektīvs;

4.2.2.7.Bērnu deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa deju kolektīvs.

4.2.3.      Instrumentālie kolektīvi

4.2.3.1.Pūtēju orķestru kolektīvi:

 1. Metāla pūšamo instrumentu orķestris – 25 un vairāk orķestra muzikantu kolektīvs (orķestrim ir metāla pūšamo un sitamo instrumentu grupas);
 2. Džeza orķestris (bigbends) - 20 orķestra muzikantu kolektīvs (speciāla sastāva orķestrim ir koka, metāla pūšamo, sitamo, taustiņu un stīgu instrumentu grupas);
 3. Pūšamo instrumentu ansambļi Orķestru deju grupa – 8 (un vairāk) dejotāju kolektīvs.

4.2.4. Stīgu instrumentu kolektīvi:

4.2.4.1.Kamerorķestris - 20 un vairāk orķestra muzikantu kolektīvs (orķestrim ir stīgu instrumentu grupas).

4.2.5.      Instrumentālie ansambļi (kvarteti, kvinteti, diksilendi) - 4 līdz 12 muzikantu kolektīvi, kas spēlē dažādus pūšamos, sitamos, stīgu un taustiņu instrumentus.

4.2.6.      Vokāli instrumentālie ansambļi – 4 un vairāk muzikantu kolektīvi, kas spēlē dažādus instrumentus un izpilda dziesmas vokāli.

4.2.7.      Folkloras un tautas mūzikas kolektīvi:

4.2.7.1.Folkloras kolektīvs – tradicionālās tautas daiļrades izpildītāju kolektīvs:

 1. Folkloras ansamblis – dziedātāju, muzikantu, dejotāju, stāstītāju kolektīvs (8 līdz 35 un vairāk dalībnieku). Folkloras ansamblis kopj novada etnisko kultūru, izpilda tautas dziesmas, dejas, rotaļas, spēles, instrumentālo mūziku, stāstījumus, precīzu folkloru, programmās, izmanto paražu materiālus u.tml., saglabā reģioniem raksturīgo dialektu, stilistiku, izpildes manieri., valkā 19. gs. beigu – 20. gs. sākuma tautas vai rekonstruētus vēsturiskos tērpus. Ansambļa dalībnieki – dziedātāji, stāstītāji, dejotāji, 1 līdz 2 muzikantu, instrumentālā grupa vai tradicionālā kapela.)
 2. Bērnu folkloras ansamblis (3 līdz 16 gadu vecumam) izpilda bērnu pasaules uztverei tuvāku tradicionālo tautas daiļradi;
 3. Jauniešu folkloras ansamblis (16 līdz 19 gadu vecumam) vairāk tiek piešķirta uzmanība tautas daiļradei, kas atspoguļo jaunatnes attiecības;
 4. Folkloras kopa – (3 un vairāk dalībnieku) dziedātāju, muzikantu grupas, kas kopj novada etnisko kultūru, izpilda tradicionālo tautas daiļradi.

4.2.7.2.Tautas mūzikas kolektīvi:

 1. Tautas muzikantu ansamblis/kolektīvs – 3 līdz 20 mūzikas izpildītāju (bērnu un/ vai pieaugušo) kolektīvs, kas spēlē tautas mūzikas instrumentus;
 2. Kapela – 5 un vairāk instrumentālās mūzikas izpildītāju, kas spēlē ar latviešu tautas un starptautiskajiem instrumentiem autoru darbus, kā arī tautas mūzikas apdares.

4.2.8.      Teātra mākslas kolektīvi

4.2.8.1.Amatierteātris – 8 un vairāk aktieru kolektīvs, kuru vada režisors ar atbilstošu kvalifikāciju;

4.2.8.2.Teātra studija – mācīšanās un izglītošanās rakstura kolektīvs, kuram ir ilgstoša rakstura mākslinieciskas darbības attīstīšanas programma un kuru vada režisors ar atbilstošu kvalifikāciju;

4.2.8.3.Teātra pulciņš – bērnu, jauniešu vai pieaugušo kolektīvs, kas tiecas pēc mākslinieciski radošas pašizpausmes un attīstības kādā no teātra jomām.

4.2.8.4.Teātra sporta kolektīvs – personu kolektīvs, kas apgūst un darbojas teātra sporta tehnikās, piedalās teātra sporta turnīros.

4.2.9.      Tautas lietišķās mākslas kolektīvi:

4.2.9.1.Tautas lietišķās mākslas studija/pulciņš/kopa – 12 un vairāk dalībnieku kolektīvs, kas nodrošina attiecīgās nozares tautas lietišķās/autentiskās mākslas pētniecību, saglabāšanu, tālāknodošanu, popularizēšanu, kas nodarbojas ar tradicionālām tautas tehnoloģijām, izmantojot māksliniecisko radošumu, veido to darinājumus, atdarinājumus un jaunradi.

4.2.10.  Citi kolektīvi:

4.2.10.1.        Deju grupa (pasaules, Eiropas, līnijdeju u.c.) – dalībnieku skaits nav noteikts, izpilda skatuves dejas, vadītājs ar atbilstošu kvalifikāciju;

4.2.10.2.        Popgrupa – vokālās mākslas kolektīvs bez vecuma un skaita ierobežojumiem, kas savā repertuārā izpilda populāro mūziku;

4.2.10.3.        Gleznošanas, foto studija - bērnu, jauniešu vai pieaugušo kolektīvs, kas tiecas pēc

mākslinieciski radošas pašizpausmes vizuālajās mākslās.

4.3.            Ikšķiles novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā dibina Pārvalde pēc savas iniciatīvas.

4.4.            Citu personu (fizisku vai juridisku) dibinātus amatiermākslas kolektīvus Pārvalde var atbalstīt, ja tie ir reģistrēti Pārvaldē šo noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.5.            Lai reģistrētu citu personu (fizisku vai juridisku) dibinātus amatiermākslas kolektīvus, minētā kolektīva dibinātājs iesniedz Pārvaldē atbilstoši šo noteikumu pielikumā Nr.1 aizpildītu amatiermākslas kolektīva reģistrācijas anketu.

4.6.            Pārvalde viena kalendārā mēneša laikā no anketas saņemšanas brīža izvērtē citas personas dibināta amatiermākslas kolektīva atbilstību šajā punktā minētajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par kolektīva reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt kolektīvu. Kolektīvam jāatbilst šādiem kritērijiem:

4.6.1. vismaz pusei no kolektīva dalībniekiem ir jābūt Ikšķiles novada pašvaldības iedzīvotājiem (deklarēta dzīvesvieta Ikšķiles novadā) vai Ikšķiles novadā reģistrēta darba devēja darbiniekiem vai Ikšķiles novadā reģistrētas izglītības iestādes izglītojamiem;

4.6.2. kolektīva dalībnieku skaits ir pietiekošs kolektīva sekmīgai darbībai un atbilst šajos noteikumos noteiktajam minimālajam dalībnieku skaitam;

4.6.3. kolektīvam ir vadītājs, kas atbilst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām prasībām;

4.6.4. šāda veida kolektīvu nav nodibinājusi pati pašvaldība.

4.7. Ikšķiles novada pašvaldības amatiermākslas kolektīviem tiek nodrošināts šāds organizatorisks pašvaldības atbalsts:

4.7.1. palīdzība kolektīva darbības administrēšanā;

4.7.2. kolektīva vadītāja, diriģenta, koncertmeistara u.c. speciālistu piesaistīšana;

4.7.2. šajos noteikumos noteikto pašvaldības atbalsta veidu sniegšanas organizēšana;

4.7.3. pašvaldības kultūras pasākumu organizēšana un kolektīvu iesaistīšana šo pasākumu norisē;

4.7.4. kolektīvu sadarbības veicināšana;

4.7.5. līdzfinansējuma piesaistes organizēšana;

4.7.6. Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa koordinēšana;

4.7.7. citas organizatoriskas darbības.

4.8. Pārvaldē reģistrētiem citu personu dibinātiem amatiermākslas kolektīviem pašvaldība var sniegt šādu organizatorisku atbalstu:

4.8.1. pašvaldības kultūras pasākumu organizēšana un kolektīvu iesaistīšana šo pasākumu norisē;

4.8.2. kolektīvu sadarbības veicināšana;

4.8.3. Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa koordinēšana;

4.8.4. citas organizatoriskas darbības.

 

 1. Finansējuma piešķiršana amatiermākslas kolektīvu darbībai

 

5.1.Pašvaldības finansējumu pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbībai piešķir šādiem mērķiem:

5.1.1. kolektīva vadītāja, diriģenta, koncertmeistara, režisora, kormeistara, mākslinieciskā vadītāja, repetitora, horeogrāfa u.c. speciālistu darba samaksai;

5.1.2.      tērpu, nošu materiālu, deju aprakstu, mēģinājumiem nepieciešamā tehniskā aprīkojuma iegādei;

5.1.3.      dalībai konkursos, skatēs, pasākumos, tostarp, brauciena izmaksu segšanai.

5.2.      Pašvaldības finansējumu Pārvaldē reģistrētu citu personu dibinātu amatiermākslas kolektīvu darbībai var piešķirt šo noteikumu 5.1.1. – 5.1.3. punktos minētajiem mērķiem.

 

5.3.                        Pašvaldības finansējums amatiermākslas kolektīviem tiek paredzēts pašvaldības budžetā, pamatojoties uz kolektīva vadītāja Pārvaldē iesniegto un saskaņoto budžeta pieprasījumu, kam pievienota finansējuma izlietojuma tāme.

5.4.                        Jaunizveidotam amatiermākslas kolektīvam, kam pašvaldības finansējums nav paredzēts pašvaldības budžetā, dome var piešķirt finansējumu ar atsevišķu domes lēmumu, norādot finansējuma avotu.

5.5.                        Šo noteikumu 5.1.2. un 5.1.3.punktos paredzētajiem mērķiem piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz finansējuma līguma pamata, ko savstarpēji paraksta pašvaldība un amatiermākslas kolektīva vadītājs. Finansējuma līgumā tiek paredzēta finansējuma izmaksas kārtība un finansējuma saņēmēja pienākums līgumā noteiktā termiņā atskaitīties par finansējuma izlietošanu, iesniedzot Pārvaldē attaisnojuma dokumentus.

5.6.                        Šo noteikumu 5.1.1.punktā paredzētajam mērķim var piešķirt pašvaldības finansējumu, ja speciālists, kura darbs tiek apmaksāts, atbilst šo noteikumu 2.pielikuma prasībām. Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz uzņēmuma līguma pamata, kas noslēgts starp pašvaldību un kolektīva vadītāju, diriģentu, koncertmeistaru, režisoru, kormeistaru, māksliniecisko vadītāju, repetitoru, horeogrāfu u.c. speciālistu, kura darba samaksu paredzēts finansēt, kā uzņēmēju. Slēdzot līgumu ar amatiermākslas kolektīva vadītāju, līgumam tiek pievienots šo noteikumu pielikums Nr.3 ar izpildāmajiem uzdevumiem.

5.7.                        Pašvaldības amatiermākslas kolektīvi savā darbībā ir tiesīgi izmantot pašvaldības simboliku – ģerboni. Pašvaldības nodeva par pašvaldības simbolikas izmantošanu no pašvaldības amatiermākslas kolektīviem netiek iekasēta.

5.8.                        Ar atsevišķu domes lēmumu pašvaldības finansējumu var piešķirt arī tādiem amatiermākslas kolektīviem, kurus nav dibinājusi pašvaldība un kuri nav reģistrēti Pārvaldē šo noteikumu paredzētajā kārtībā, ja finansējums pieprasīts tādai kolektīva darbībai, kuru dome atzīst par Ikšķiles novada tautas kultūras jaunrades attīstību veicinošu.

 

 1. Materiālo resursu nodrošināšana

 

6.1.            Pašvaldība bez maksas nodrošina pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbībai nepieciešamās mēģinājumu telpas, tehnisko aprīkojumu (instrumentus, tērpus, nošu materiālus, deju aprakstus, rekvizītus u.c. nepieciešamos resursus).

 

6.2.            Pašvaldība var nodot Pārvaldē reģistrētiem citu personu dibinātiem amatiermākslas kolektīviem lietošanā pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošas telpas, piemērojot nomas maksas atlaidi līdz 99% (deviņdesmit deviņi procenti) no pašvaldības domes apstiprinātās telpu nomas maksas.

 

6.3.            Pašvaldības telpu regulāra lietošana kolektīva vadītājam rakstveidā jāpiesaka Pārvaldē šādos termiņos:

6.3.1.      vismaz trīs nedēļas pirms sezonas sākuma - 1.septembra, ja telpas ir plānots lietot visu sezonu;

6.3.2.      vismaz divas nedēļas pirms paredzamā lietošanas laika vienreizējas un/vai īslaicīgas lietošanas gadījumā.

 

6.4. Kolektīva vadītāja iesniegumu par pašvaldības telpu regulāru vai vienreizēju lietošanu izskata Pārvaldes pilnvarotā amatpersona un piecu darba dienu laikā no iesnieguma reģistrēšanas dienas izvērtē:

6.4.1. kolektīva atbilstību šo noteikumu 6.1. vai 6.2.punktam;

6.4.2. kolektīvam piemērojamo nomas maksas atlaidi vai telpu piešķiršanu bezmaksas lietošanā;

6.4.3. telpu noslodzi un iespēju piešķirt telpas lietošanā kolektīva vadītāja pieprasītajos laikos un apjomos.

 

6.5.Ja kolektīva vadītāja pieprasīto telpu noslodze pieļauj to izmantošanu kolektīva vajadzībām, Pārvaldes pilnvarotā amatpersona iekļauj kolektīva plānotās aktivitātes attiecīgo telpu izmantošanas grafikā.

 

6.6. Par telpu nodošanu Pārvaldē reģistrētiem citu personu dibinātiem amatiermākslas kolektīviem tiek noslēgts telpu nomas līgums. Nomas līgumu savstarpēji paraksta pašvaldība vai pašvaldības mantas uzturētājs (valdītājs, pārvaldnieks, ilgtermiņa lietotājs u.c.) un kolektīva vadītājs. Līgumā tiek paredzēta mantas nodošanas kārtība, nomas maksas apmērs, atlaide, mantas lietošanas termiņš, atbildība par mantas saglabāšanu un līguma izbeigšanas kārtība.

 

6.7. Telpas, aprīkojumu un citus materiālos resursus pašvaldības amatiermākslas kolektīvu bezmaksas lietošanā nodod ar nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta Pārvaldes pilnvarota amatpersona un kolektīva vadītājs.

 

6.8. Telpu nomas līgumam un telpu nodošanas – pieņemšanas aktam pievieno telpu izmantošanas grafiku.

 

 1. Pakalpojumu nodrošināšana

 

7.1.            Pašvaldība bez maksas nodrošina pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dalībai skatēs, konkursos, festivālos un Dziesmu un deju svētkos nepieciešamos transporta pakalpojumus.

 

7.2.            Pašvaldība var sniegt Pārvaldē reģistrētiem citu personu dibinātiem amatiermākslas kolektīviem dalībai skatēs, konkursos, festivālos un Dziesmu un deju svētkos nepieciešamos transporta pakalpojumus, piemērojot atlaidi līdz 99% (deviņdesmit deviņi procenti) no pašvaldības domes apstiprinātās autotransporta izmantošanas maksas.

 

7.3.            Pašvaldības autotransporta izmantošanu pasažieru pārvadāšanai kolektīva vadītājs piesaka vismaz 5 (piecas) dienas pirms plānotā pārvadājuma dienas, iesniedzot Pārvaldē brīvas formas iesniegumu, kurā norāda pārvadājuma nolūku, brauciena galapunktu, laiku (brauciena datumu un plānoto ilgumu), pārvadājamo personu skaitu.

 

7.4.            Kolektīva vadītāja iesniegumu par pašvaldības autotransporta pasažieru pārvadāšanai regulāru vai vienreizēju lietošanu Pārvalde izskata, izvērtējot iespējas piešķirt autotransportu pieprasītajā laikā, nosakot autotransporta vienību un maksu, piemērojot pretendentam atbilstošu atlaidi vai maksas atbrīvojumu.

 

 1. Līdzdalība projektu īstenošanā

8.1.Pašvaldības līdzdalība kultūras projektu īstenošanā tiek veikta saskaņā ar pašvaldības domes 2009. gada 25. novembrī (lēm. Nr.9, prot. Nr. 6/11) apstiprināto Ikšķiles novada pašvaldības Kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa nolikumu un pašvaldības 2011.gada 30.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 42/2011 „Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem”.

 

 1. Informatīvais atbalsts

 

9.1.Pašvaldības informatīvais atbalsts var tikt sniegts gan pašvaldības amatiermāklsas kolektīviem, gan citu personu dibinātiem amatiermākslas kolektīviem šādā veidā:

            9.1.1. informācijas par kolektīvu darbību un plānotajiem pasākumiem izvietošana pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv un/vai informatīvajā izdevumā „Ikšķile Vēstis”;

            9.1.2. kolektīvu sasniegumu paziņošana pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv un/vai informatīvajā izdevumā „Ikšķile Vēstis”.

 

9.2. Lai saņemtu pašvaldības informatīvo atbalstu, amatiermākslas kolektīva vadītājs iesniedz Pārvaldē iesniegumu, kurā norāda publicējamo informāciju un publikācijas vēlamo laiku.

 

9.3. Pārvalde izvērtē iesniegumu un lēmumu par pašvaldības informatīvā atbalsta sniegšanu saskaņo ar pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistu.

 

9.4. Informācija izvietojama pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ikšķile Vēstis” nākamā mēneša izdevumā ar nosacījumu, ja iesniegums par tās izvietošanu iesniegts ne vēlāk kā kārtējā mēneša 28.datumā.

 

 1. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kartība

 

10.1. Šo noteikumu kārtībā pieņemtos Pārvaldes lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības domē.

 

10.2. Šo noteikumu kārtībā pieņemtos pašvaldības domes lēmumus, izņemot domes lēmumu, ar kuru tiek izdoti saistošie noteikumi par pašvaldības budžetu, var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

 

11.Noslēguma jautājumi

 

11.1. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai pieņemtie lēmumi par pašvaldības atbalstu amatiermākslas kolektīviem ir spēkā un izpildāmi, ja tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

 

11.2. Pārvalde līdz 2012.gada 31.decembrim nodrošina lēmumu par pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dibināšanu un citu dibinātāju amatiermākslas kolektīvu reģistrēšanu pieņemšanu un atbilstoši šo noteikumu prasībām attiecībā uz Ikšķiles novadā darbojošiem kolektīviem, kuri līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai saņem vai ir pieprasījuši pašvaldības atbalstu, vienlaicīgi izvērtējot minēto kolektīvu darbībai nepieciešamo finansējumu apjomu, kas paredzams pašvaldības 2013.gada budžetā.

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                    I.Trapiņš

 

 

 

Pielikums Nr.1

Ikšķiles novada pašvaldības 28.11.2012.

iekšējiem noteikumiem Nr. __/2012

„Par pašvaldības atbalstu tautas kultūras jaunrades attīstības veicināšanai Ikšķiles novadā”

 

Ikšķiles novada amatiermākslas kolektīva reģistrācijas

 

ANKETA

 

Kolektīvs ________________________________________________________________

Iestāde, pie kā darbojas vai NVO ______________________________________________

Darbības nozare _____________________________________________________

Kolektīva dibināšanas gads __________________________

Dalībnieku skaits ______________t.sk. sievietes____________, vīrieši____________

Vai saņem finansējumu no citām organizācijām (kādām)_____________________________

Kolektīva vadītājs_____________________________________________________

(vārds, uzvārds, dzimšanas dati)

Speciālists ___________________________________________________________

(vārds, uzvārds, dzimšanas dati)

Koncertmeistars _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, dzimšanas dati)

Nodarbību vieta ____________________________un laiki:

Pirmdiena _____________________ Piektdiena _____________________

Otrdiena _____________________ Sestdiena _____________________

Trešdiena _____________________ Svētdiena _____________________

Ceturtdiena _____________________

Kontaktpersona, tālruņa nr., e-pasts _____________________________________

 

SASKAŅOTS:

 1. ________________________            _____________________
 2. (iestādes, NVO vadītājs)                                (atšifrējums)
 3. ________________________            _____________________
 4. (darbības nozares MA vadītājs)                      (atšifrējums)
 5. ________________________            _____________________
 6. (amatiermākslas kolektīva                               (atšifrējums)

vadītāja paraksts)

 

 

Pielikums Nr.2

Ikšķiles novada pašvaldības 28.11.2012.

iekšējiem noteikumiem Nr. __/2012

„Par pašvaldības atbalstu tautas kultūras jaunrades attīstības veicināšanai Ikšķiles novadā”

 

Amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu, koncertmeistaru

kvalifikācijas prasības

 

1. Koriem:

1.1. kora mākslinieciskais vadītājs – vismaz 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā augstākā mūzikas izglītība, kvalifikācija: kordiriģents, kora priekšmetu pedagogs, vispārējās mūzikas izglītības skolotājs;

1.2. kora diriģents – vismaz 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā augstākā mūzikas izglītība, tālākizglītība, kvalifikācija: kordiriģents, kora priekšmetu pedagogs, vispārējās mūzikas izglītības skolotājs;

1.3. kormeistars – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas izglītība vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija: kordiriģents, vispārējās mūzikas izglītības skolotājs;

1.4. koncertmeistars – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas izglītība vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija- pianists.

 

2. Tautas deju kolektīviem:

2.1. mākslinieciskais vadītājs – vismaz 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā izglītība;

2.2. vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā nozarei atbilstoša augstākā izglītība vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras organizētās „Deju skolas” sertifikāts, vai sertifikāts/apliecība nozarei atbilstošā specialitātē; NKMVA sertifikāts par profesionālās pilnveides izglītību kultūras vadībā

2.3. vadītāja asistents, repetitors – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā nozarei atbilstoša augstākā izglītība vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai sertifikāts vai apliecība nozarei atbilstošā specialitātē, vai ilgstoša pieredze Tautas deju ansambļa darbā;

2.4. koncertmeistars – 2.līmeņa vai 1.līmeņa profesionālā mūzikas izglītība.

 

3. Instrumentālajiem kolektīviem:

3.1. mākslinieciskais vadītājs – vismaz 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas izglītība;

3.2. pūtēju orķestra, kokļu, tautas mūzikas ansambļa, instrumentālā ansambļa, vokāli

instrumentālā ansambļa vai orķestra vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas augstākā izglītība nozarei atbilstošā specialitātē, vai 1.līmeņa profesionālā

augstākā izglītība.

3.3. Pūtēju orķestra deju grupas vadītājs - 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā nozarei atbilstoša augstākā izglītība vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

 

4. Teātra mākslas kolektīviem:

4.1. režisors - 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā izglītība dramatiskā teātra, amatierteātra vai masu pasākumu režijā vai 1.līmeņa profesionālā izglītība amatierteātra režijā, sertifikāts vai apliecība nozarei atbilstošā specialitātē.

4.2. vadītājs - 1.līmeņa profesionālā izglītība amatierteātra režijā, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras sertifikāts, vai sertifikāts/apliecība nozarei atbilstošā specialitātē.

 

5. Tautas lietišķās mākslas kolektīviem:

vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mākslas augstākā izglītība vai 1.līmeņa profesionālā mākslas augstākā izglītība, vai Tautas daiļamata meistara kvalifikācija, vai Latvijas Amatniecības kameras meistara diploms, vai Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras organizēto tālākizglītības kursu tautas lietišķās mākslas studiju/ pulciņu vadītājiem un dalībniekiem sertifikāts.

 

6. Folkloras un tautas mūzikas kolektīviem:

6.1. vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas augstākā izglītība nozarei atbilstošā specialitātē vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras organizētās „Folkloras skolas” sertifikāts, vai sertifikāts vai apliecība nozarei atbilstošā specialitātē.

6.2. koncertmeistars – 2.līmeņa vai 1.līmeņa profesionālā mūzikas izglītība.

 

7. Vokāliem ansambļiem:

7.1. vokālā ansambļa vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas augstākā izglītība vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

7.2. koncertmeistars – 2.līmeņa vai 1.līmeņa profesionālā mūzikas izglītība.

 

8. Pasaules, mūsdienu deju grupas, popgrupas, teātra sporta pulciņi,

foto klubi, gleznošanas studijas:

vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā nozarei atbilstoša augstākā izglītība, vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai sertifikāts/apliecība nozarei atbilstošā specialitātē.

 

Pielikums Nr.3

Ikšķiles novada pašvaldības 28.11.2012.

iekšējiem noteikumiem Nr. __/2012

„Par pašvaldības atbalstu tautas kultūras jaunrades attīstības veicināšanai Ikšķiles novadā”

Amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba

uzdevumi un laika patēriņa proporcionāls sadalījums

 

Nr.

p.k.

Darba uzdevuma apraksts

Laika patēriņš (%)

 1.  

Vadīt un veidot kolektīvu. Rūpēties par kolektīva sastāvu, par

jaunu dalībnieku uzņemšanu un to profesionālo izaugsmi

Kolektīva darbības plānošana, deleģējot konkrētus uzdevumus

speciālistiem, koncertmeistariem, dalībniekiem.

 

7

2.

Pārdomāti izvēlēties atbilstošas grūtības pakāpes repertuāru

(materiāla izpēte, atlase, jaundarbu ierosināšana u.c.), saskaņā

ar valsts nozīmes, reģiona un novada kultūras pasākumu

plāniem.

Atkarībā no kolektīva veida, repertuāra nodrošināšanai vai citai

kolektīva darbībai, nepieciešams arī darbs bibliotēkā, arhīvos,

sadarbība ar komponistiem, horeogrāfiem, literātiem, lauka

pētījumi, sadarbība ar pētniekiem)

 

15

3.

Vadīt regulārus un pilnvērtīgus mēģinājumus pēc iepriekš

sastādīta grafika

40

4.

Plānot un īstenot kolektīva sabiedrisko un koncertdzīvi:

koncerti (vietējie, izbraukuma), piedalīšanās skatēs, konkursos,

festivālos, Dziesmu un Deju svētkos u.c. Organizēt kolektīva

pašpārvaldes darbu.

 

15

5.

Izvērtēt un pārdomāt kolektīva materiālās vajadzības, inventāra

iegādi un tā uzglabāšanu. Darba plānus un budžeta

pieprasījumu iesniegt iestādes direktoram norādītajā termiņā.

 

5

6.

Apmeklēt novada, reģiona, valsts mēroga rīkotos vadītāju

seminārus un sanāksmes. Būt informētam par novadā, valstī

notiekošajām aktualitātēm.

 

5

7.

Uzkrāt informāciju par kolektīvu. Sniegt nepieciešamo

informāciju par kolektīvu.

 

3

8.

Popularizēt savu iestādi, novadu valstī un pasaulē

5

9.

Izmantot iespējas, lai celtu savu kvalifikāciju

5

 

11.Par saistošo noteikumu Nr.23/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu un LR likumu „Par pašvaldību budžetiem” ,

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13-J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” saskaņā ar pielikumu;
 1. Uzdot pašvaldības sekretārei Valentīnai Kābelei trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības  ministrijai zināšanai.
 2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

Pielikums

APSTIPRINĀTI

Ar Ikšķiles novada domes 2012.gada  28. novembrī

lēmumu Nr.11 (prot.Nr. 12)

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.23/2012

„GROZĪJUMI 22.02.2012. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.2/2012

„PAR PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2012. GADAM”

Izdoti, pamatojoties uz LR „Par pašvaldībām”

21.panta1.daļas 2.punktu, 46.pantu

un likumu „ Par pašvaldību budžetiem”

 

 

Izdarīt Ikšķiles novada domes  22.02.2012. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” šādus grozījumus:

 

            1. Pamatojoties uz LR Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli „Par naudas līdzekļu atmaksu” Ls 347.41 apmērā par neattiecināmajām izmaksām projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, pārcelt Ls 350.00 Administratīvā nodrošinājuma nodaļas , kods 01.100, budžeta izdevumu tāmē no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kods 2275, uz valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām ES līdzfinansētiem projektiem, kods 7320, un Ls 800.00 no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kods 2275 uz iestādes reprezentācijas un darbības funkciju nodrošināšanas izdevumiem, kods 2239.

            2. Pamatojoties uz Finanšu-grāmatvedības nodaļas vadītājas Velgas Bokmelderes iesniegumu pārcelt Finanšu –grāmatvedības nodaļas, kods 01.120, budžeta tāmē Ls 380.00 no izdevumiem kancelejas precēm, kods 2311, uz izdevumiem procentu maksājumiem Valsts kasei , kods 4311.

            3. Pārcelt Dabas resursu nodokļa , kods 05.000, izdevumu tāmē līdzekļus Ls 6500.00 apmērā no izdevumiem par pakalpojumiem, kods 2200 uz izdevumiem kapitālajiem ieguldījumiem, kods 5000.

 

            4. Pārcelt Ielu apgaismošanas, kods 06.400, izdevumu tāmē Ls 9650.00 no līdzekļiem remonta un uzturēšanas materiālu iegādei, kods 2350, uz izdevumiem par elektroenerģiju, kods 2223, Ls 8000.00 un uz izdevumiem remontiem, kods 2241, Ls 1650.00.

            5. Pamatojoties uz Ikšķiles novada centrālās bibliotēkas vadītājas Valdas Račinskas iesniegumu pārcelt Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas, kods 08.211, izdevumu tāmē Ls 580.00 no izdevumiem citiem pakalpojumiem, kods 2279, uz izdevumiem inventāra iegādei Ls 500.00, kods 2312 un Ls 80.00 uz izdevumiem kancelejas preču iegādei, kods 2311.

 

            6. Pamatojoties uz PII „Urdaviņa” vadītājas Valdas Krinkeles iesniegumu pārcelt PII „Urdaviņa”, kods 09.101, budžeta izdevumu tāmē līdzekļus Ls 1400.00 no izdevumiem mīkstā inventāra iegādei, kods 2361, uz izdevumiem ēku, būvju, telpu remontiem, kods 2241, un Ls 2200.00 no izdevumiem mācību līdzekļu iegādei, kods 2370, uz izdevumiem pamatlīdzekļu iegādei, kods 5230.

 

            7. Palielināt budžeta ieņēmumus par vecāku maksājumiem bērnu ēdināšanai Tīnūžu pamatskolā par Ls 3800.00, kods 21359.

 

            8. Palielināt Tīnūžu pamatskolas, kods 09.210, budžeta izdevumu tāmē izdevumus ēdināšanai, kods 2363, par Ls 3800.00.    

            9. Palielināt budžeta ieņēmumus par papildus valsts budžeta līdzekļu sadali mācību literatūras iegādei 2012. gadam par Ls 1112.00, kods 18620.

 

10.Palielināt Ikšķiles vidusskolas , kods 09.211, budžeta izdevumu tāmē izdevumus mācību literatūras iegādei, kods 5233, par Ls 892.00.

 

            11. Palielināt Tīnūžu pamatskolas , kods 09.210, budžeta izdevumu tāmē izdevumus mācību literatūras iegādei, kods 5233, par Ls 220.00.

 

 

12.Par saistošo noteikumu Nr.12/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu piedziņas termiņu” precizēšanu

 

Ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 7.jūnija vēstuli Nr.17-1e/8906 „Par saistošajiem noteikumiem” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta ceturto daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu,

 

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

1. Precizēt saistošos noteikumus Nr.12/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu piedziņas termiņu” saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.

 1. Uzdot pašvaldības sekretārei Valentīnai Kābelei publicēt saistošos noteikumus un trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos kopā ar paskaidrojuma rakstu rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
 2. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

 

 

Pielikums

APSTIPRINĀTI

ar Ikšķiles novada pašvaldības domes

2012.gada 28.novembra lēmumu Nr.12 (prot. Nr.12)

 

Saistošie noteikumi Nr. 12/2012

 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu piedziņas termiņu”

 

Izdoti saskaņā ar likuma

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”

 9.panta otro daļu

 

 1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
 2. Noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu – septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
 3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar nākamo gadu.

 

                                                            

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                          J. Rudzītis

 

 

 

Saistošo noteikumu Nr.12/2012 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu piedziņas termiņu””

paskaidrojuma raksts

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu, 9.panta otro daļu un pārejas noteikumu 41.punktu.

2.Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts „Par nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu piedziņas termiņu” nosaka nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņa pagarinājumu.

3.Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ir paredzama ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi

Šie saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Ikšķiles novada pašvaldības teritorijā un attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Par šo saistošo noteikumu piemērošanu fiziskās un juridiskās personas var griezties pie Ikšķiles novada pašvaldības nodokļu administratores pirmdienās no 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8.30 līdz17.00, piektdienās no 8.30 līdz 15.00.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu papildinājumu izstrādes procesā sabiedrības līdzdalība nav izmantota.

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                      J. Rudzītis

 

 

13. Par saistošo noteikumu Nr. 24/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ikšķiles novadā 2013.gadā” apstiprināšanu

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu,

 

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 12-J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis,  „pret” nav, „atturas” 1- E. Logins, nolemj:

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ikšķiles novadā 2013.gadā” saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.

2. Uzdot pašvaldības sekretārei ar šī lēmuma 1.punktā apstiprinātos saistošos noteikumus trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

3. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

 

Pielikums

 

APSTIPRINĀTI

Ar Ikšķiles novada domes

2012.gada 28. Novembra lēmumu Nr. 13 (prot. Nr.12)

 

Saistošie noteikumi Nr.24/2012

„Par nekustamā īpašuma nodokli Ikšķiles novadā 2013.gadā”

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  1.panta otrās daļas 9.1punktu

 

 1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2013.gadā ar nodokli apliek dzīvojamo ēku palīgēkas un noteikts nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam par zemi pieauguma ierobežojums.
 2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, ar nodokli netiek apliktas.
 3. Attiecībā pret iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus), 2013.gada nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam par zemi piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu 25%, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
 4. Noteikumu 3.punktā noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumi neattiecas:

a) ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem;

b) uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.

 

 1. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

 

 

Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks                                             J.Rudzītis

 

 

Paskaidrojuma raksts
Ikšķiles novada pašvaldības 2012.gada 28. Novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2012 „
Par nekustamā īpašuma nodokli Ikšķiles novadā 2013.gadā"

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu. Pašvaldībai tiek deleģētas tiesības pieņemt lēmumu par nodokļa piemērošanu atsevišķos gadījumos, izdodot saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka, ka 2013.gadā nekustamā īpašuma nodoklis Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā netiks piemērots dzīvojamo māju palīgēkām, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžām.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

No dzīvojamo māju palīgēkām pašvaldības budžetā varētu ienākt salīdzinoši nelieli budžeta ieņēmumi, savukārt nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem šo noteikumu neieviešana palielinātu kopējo nekustamā īpašuma nodokļa apjomu. Bez tam Kadastra informācijas sistēmā un pašvaldībā daļai no palīgēkām piederība nav noskaidrota, tādēļ nodokļa maksātājs nav identificējams. Iedzīvotājiem tiek dota arī iespēja sakārtot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ikšķiles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa.

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Ikšķiles novada domes sēdē, nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti izdevumā „Ikšķiles Vēstis”, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā – www.ikšķile.lv .

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas

 

Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks                                                          J.Rudzītis

 

14. Saistošo noteikumu Nr. 25/2012. „Grozījumi. Ikšķiles novada domes 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem pabalstiem”” apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” , 43.panta trešo daļu un  “Sociālo pakalpojumu un  sociālās palīdzības  likuma” 35.panta 4. daļu,  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299  “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi   dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”,  

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 25/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem pabalstiem” saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.
 2. Uzdot pašvaldības sekretārei Valentīnai Kābelei publicēt saistošos noteikumus un trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos kopā ar paskaidrojuma rakstu rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
 3. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

  

Pielikums

Saistošie noteikumi Nr. 25/2012

Grozījumi Ikšķiles novada domes 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālajiem pabalstiem”

 

Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likuma” 35.p.anta 4. daļu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299

 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.

 

Izdarīt grozījumus Ikšķiles novada domes 16.05.2007. izdotajos saistošajos noteikumos Nr.10 „ Par sociālajiem pabalstiem” : ,

 

1. Izteikt 1.4. punktu sekojošā redakcijā:

1.4. Sociālās palīdzības pabalstus ir tiesīgas saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas personas un ģimenes.

1.4.1. Par maznodrošinātām personām atzīstamas personas, kuras dzīvo vienas un kuru vecuma vai invaliditātes pensija pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz Ls 165,00.

1.4.1.2. Par maznodrošinātām personām nevar atzīt personas, ja tām pieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot:

1.4.1.2.1. viens nekustamais īpašums ar zemes platību ne vairāk kā 3 ha un uz šīs zemes esošās ēkas, tostarp, mājoklis un tam piesaistītās palīgceltnes, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs;

1.4.1.2.2. kustamais īpašums – viena automašīna;

1.4.1.2.3. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam;

1.4.1.3. tā nav noslēgusi uztura līgumu;

1.4.1.4. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

 

1.4.2. Par trūcīgām personām/ģimenēm atzīstamas personas/ģimenes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kā arī tām var piederēt šāds nekustamais un kustamais īpašums :

      1.4.2.1 viens nekustamais īpašums ar zemes platību ne vairāk kā 3 ha un uz šīs zemes esošās ēkas, tostarp, mājoklis un tam piesaistītās palīgceltnes, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs;

      1.4.2.2. kustamais īpašums – viena automašīna ģimenei;

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                      J. Rudzītis

 

 

Saistošo noteikumu Nr. 25/2012

Grozījumi Ikšķiles novada domes 16.05.2007. saistošajos noteikumos

 Nr.10 „ Par sociālajiem pabalstiem”

paskaidrojuma raksts

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Mainījušies Ministru kabineta noteikumi saskaņā ar kuriem tiek deleģēts pašvaldībām noteikt kustamo un nekustamo īpašumu, kas drīkst piederēt trūcīgām ģimenēm.

Vienlaicīgi pašvaldība vēlas paaugstināt līmeni, no kura persona tiek atzīta par maznodrošinātu.

2.Īss projekta satura izklāsts

2.1.Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;

30.03.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.299 „ Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”

2.2. mērķis:

1) noteikt kustamo un nekustamo mantu, kas var piederēt trūcīgām ģimenēm.

2) Paaugstināt līmeni, no kura persona var tikt atzīta par maznodrošinātu.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

 

Budžetā plānoti papildus līdzekļi ~ 4 000 Ls, jo pabalsti būs pieejami lielākam iedzīvotāju skaitam

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi

 

Netiek plānots

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

 

Procedūra paliek iepriekšējā

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

 

Ir pieprasījums no pensijas vecuma personām ar nelielām pensijām

 

 

 

15. Par saistošo noteikumu Nr. 26/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada 17.08.2005. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punktu, 24.pantu,

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 26/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada 17.08.2005. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot pašvaldības sekretārei Valentīnai Kābelei trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
 3. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

Pielikums

APSTIPRINĀTI

ar Ikšķiles novada pašvaldības domes

2012.gada 28 .novembra

lēmumu Nr. 15 (prot.Nr. 12)

 

Saistošie noteikumi Nr. 26/2012

„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 17.08.2005. apstiprinātajos

saistošajos noteikumos Nr.3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā ar

 likuma „Par pašvaldībām”

21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu

 

 1. Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 17.08.2005. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1.Papildināt nolikuma 7.punktu ar 17.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„17) Ikšķiles mūzikas un mākslas skola”;

1.2.Nolikuma pielikumu Nr.1 „Ikšķiles novada pašvaldības struktūras shēma” izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

 1. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.decembrī.

 

Pielikums

 

 

Saistošo noteikumu Nr. 26/2012

„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 17.08.2005. apstiprinātajos

saistošajos noteikumos Nr.3

„Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”

paskaidrojuma raksts

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

2012.gada 26.septembra domes sēdes lēmumu Nr. 11 „Par pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola” dibināšanu”.

2.Īss projekta satura izklāsts

Projekts paredz papildināt tos punktu nolikumā un tā pielikumā, kur jāiekļauj pašvaldības iestāde – Ikšķiles mūzikas un mākslas skola. Projekts stāsies spēkā 2012.gada 1.decembrī.  

3.Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav paredzama

4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi

Nav paredzama

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav paredzama

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav paredzama

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                      J. Rudzītis

 

 

 1.  

 

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”  53. panta pirmās daļas 1.punkta b) apakšpunktu, Ministra kabineta noteikumu Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”  2.4. daļas 46.1.(3) un 47. punktiem, 3.2.daļas 70. punktu,  kā arī atbilstoši Ikšķiles novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 21.decembra lēmumu Nr.28 (prot.Nr.13) „Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam apstiprināšanu” un ņemot vērā, ka ir nepieciešams sakārtot pašvaldības ceļu un ielu reģistru, kā arī, veicot aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā,  konstatēta atšķirība platībās un lēmumā par pašvaldībai piekrītošo zemi nekustamā īpašumā „Pagasta ceļi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., ar kadastra numuru 7494 002 0215,

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

 

1. Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 22.12.2009. sēdes lēmumā Nr. 25 (prot. 7/12) “Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi (ceļi) ” šādus grozījumus:

1.1. apakšpunktā  1.5.1. aizstāt skaitli “0,75”  ar  skaitli “0,51” ;

1.2. apakšpunktā  1.5.4. aizstāt skaitli “0,1”  ar  skaitli “0,15” ;

1.3. apakšpunktā  1.5.7. aizstāt skaitli “0,1”  ar  skaitli “0,24” ;

 

 2. Akceptēt nekustamā īpašuma „Pagasta ceļi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., ar kadastra numuru 7494 002 0215, sastāva izmaiņas, atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem - 7494 004 0222, platība 0,21 ha, 7494 004 0193, platība 0,51 ha, 7494 004 0223, platība 0,15 ha, 7494 004 0224, platība 0,09 ha, 7494 004 0225, platība 0,09 ha, 7494 004 0226, platība 0,24 ha,   un veidojot jaunus īpašumus:

2.1.  jaunizveidotam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0222,

0,21 ha platībā,  piešķirt īpašuma nosaukumu – „Loka ceļš”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

 

2.2. jaunizveidotam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0193,

0,51 ha platībā,  piešķirt īpašuma nosaukumu – „Vaivariņu ceļš”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

 

2.3. jaunizveidotam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0223,

0,15 ha platībā,  piešķirt īpašuma nosaukumu – „Pieneņu ceļš”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

 

2.4. jaunizveidotam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0224,

0,09 ha platībā,  piešķirt īpašuma nosaukumu – „Pīpeņu ceļš”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

 

2.5. jaunizveidotam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0225,

0,09 ha platībā,  piešķirt īpašuma nosaukumu – „Dāliju ceļš”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

 

2.6. jaunizveidotam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0226,

0,24 ha platībā,  piešķirt īpašuma nosaukumu – „Bebru ceļš”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

 

 1. Jaunizveidotajiem īpašumiem noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods – 1101).

4. Uzdot novada zemes speciālistam Andrim  Augstkalnam mēneša laikā iesniegt VAS „Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu, izmaiņu veikšanai  pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.

5. Uzdot novada zemes speciālistam Andrim  Augstkalnam piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma  parakstīšanas iesniegt apliecinātu šī lēmuma kopiju Valsts zemes dienestam.

 

 

17.Par  nekustamā īpašuma „Celtnieks” ar kadastra numuru 7494 002 0242  sastāva izmaiņām,  jaunu īpašumu izveidi,  īpašuma nosaukuma  piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu

 

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”  53. panta pirmās daļas 1.punkta b) apakšpunktu, Ministra kabineta noteikumu Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”  2.4. daļas 46.1.(3) un 47. punktiem, 3.2.daļas 70. punktu,  kā arī atbilstoši Ikšķiles novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 21.decembra lēmumu Nr.28 (prot.Nr.13) „Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam apstiprināšanu” un ņemot vērā, ka ir nepieciešams sakārtot pašvaldības ceļu un ielu reģistru, kā arī, veicot aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā,  konstatēta atšķirība platībā un lēmumā par pašvaldībai piekrītošo zemi nekustamā īpašumā „Celtnieks”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., ar kadastra numuru 7494 002 0242,

 

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

 

1. Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 17.09.2008. sēdes lēmumā Nr. 24 (prot. 10) “Par lauku apvidus zemes piekritību pašvaldībai” apakšpunktā  1.1. šādus grozījumus:

aizstāt skaitli  “16,2”  ar  skaitli “10,2965” ;

2. Akceptēt nekustamā īpašuma „Celtnieks”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., ar kadastra numuru 7494 002 0242, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0242 sastāva izmaiņas, atdalot jaunizveidotās zemes vienības un veidojot jaunus īpašumus, saskaņā ar grafisko pielikumu:

2.1. jaunizveidotajam zemes īpašumam „A”, platība 0,3535 ha, piešķirt īpašuma nosaukumu – „Pļavu ceļš”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

2.2. jaunizveidotajam zemes īpašumam „B”, platība 0,4358 ha, piešķirt īpašuma nosaukumu – „Lapu ceļš”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

2.3. jaunizveidotajam zemes īpašumam „C”, platība 0,4930 ha, piešķirt īpašuma nosaukumu – „Brektu ceļš”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

2.4. jaunizveidotajai zemes vienībai „D”, platība 0,8360 ha, kura tiks pievienota nekustamam īpašumam „Ceļš Dālderi-Kalnakumpēni” ar kadastra numuru 7494 003 0137, piešķirt vienotu īpašuma nosaukumu – „Ceļš Dālderi-Kalnakumpēni”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.,

2.5. jaunizveidotajai zemes vienībai „E”, platība 0,0926 ha, kura tiks pievienota jaunizveidotajam nekustamam īpašumam „Vaivariņu ceļš” , piešķirt vienotu īpašuma nosaukumu – „Vaivariņu ceļš”, Dobelnieki , Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.,

2.6. jaunizveidotajai zemes vienībai „F”, platība 0,1549 ha, kura tiks pievienota jaunizveidotajam nekustamam īpašumam „Loka ceļš” , piešķirt vienotu īpašuma nosaukumu – „Loka ceļš”, Dobelnieki , Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.,

2.7. Jaunizveidotajām zemes vienībām „Pļavu ceļš”, „Lapu ceļš”, „Brektu ceļš”, „Vaivariņu ceļš”, Loka ceļš”  un „Ceļš Dālderi-Kalnakumpēni”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods – 1101).

2.8. Jaunizveidotajam zemes īpašumam „G”, platība 5,9969 ha, kas sastāv no sekojošām jaunizveidotām zemes vienībām:

2.8.1.  zemes vienība „G1”, platība 4,3558 ha,

2.8.2.  zemes vienība „G2”, platība 1,6411 ha,

piešķirt īpašuma nosaukumu– „Juglasmala”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., nosakot lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekrācijas nozīmes objektu teritorijas (kods 0501);

2.9. Jaunizveidotajam zemes īpašumam „H”, platība 1,4692 ha, piešķirt īpašuma nosaukumu– „Dālderu lauce”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., nosakot lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (kods 0501);

2.10. Jaunizveidotajam zemes īpašumam „I”, platība 0,4746 ha, kas sastāv no sekojošām jaunizveidotām zemes vienībām:

2.10.1.  zemes vienība „I 1”, platība 0,0631 ha,

2.10.2.  zemes vienība „I 2”, platība 0,1890 ha,

2.10.3.  zemes vienība „I 3”, platība 0,0543 ha,

2.10.4.  zemes vienība „I 4”, platība 0,0918 ha,

2.10.5.  zemes vienība „I 5”, platība 0,0764 ha,

piešķirt īpašuma nosaukumu– „Dobelnieku starpgabali”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., nosakot lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekrācijas nozīmes objektu teritorijas (kods 0501);

3. Uzdot novada zemes speciālistam Andrim  Augstkalnam mēneša laikā iesniegt VAS „Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu, izmaiņu veikšanai  pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.

4. Uzdot novada zemes speciālistam Andrim  Augstkalnam piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma  parakstīšanas iesniegt apliecinātu šī lēmuma kopiju Valsts zemes dienestam.

 

18.Par  nekustamā īpašuma „Pagasta ceļi”  sastāva izmaiņām, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0221, jaunu īpašumu izveidi,  īpašuma nosaukuma  piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu

 

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”  53. panta pirmās daļas 1.punkta b) apakšpunktu, Ministra kabineta noteikumu Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”  2.4. daļas 46.1.(3) un 47. punktiem, 3.2.daļas 70. punktu,  kā arī atbilstoši Ikšķiles novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 21.decembra lēmumu Nr.28 (prot.Nr.13) „Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam apstiprināšanu” un ņemot vērā, ka ir nepieciešams sakārtot pašvaldības ceļu un ielu reģistru, kā arī, veicot aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā,  konstatēta atšķirība platībās un lēmumā par pašvaldībai piekrītošo zemi nekustamā īpašumā „Pagasta ceļi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., ar kadastra numuru 7494 002 0215,

 

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

 

1. Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 22.12.2009. sēdes lēmumā Nr. 25 (prot. 7/12) “Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi (ceļi) ” apakšpunktā  1.5.2. šādus grozījumus:

aizstāt skaitli “0,2”  ar  skaitli “0,52” ;

2.Akceptēt nekustamā īpašuma „Pagasta ceļi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., ar kadastra numuru 7494 002 0215, sastāva izmaiņas, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0221, platība 0,52 ha, un veidojot jaunus īpašumus, saskaņā ar grafisko pielikumu.

3. Pēc zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0221sadales:

3.1. jaunizveidotajam zemes īpašumam „ A ”, platība 0,1358 ha, piešķirt īpašuma nosaukumu –

 „Kampēnu ceļš”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

3.2. jaunizveidotajai zemes vienībai „ B ”, platība 0,1486 ha, kura tiks pievienota nekustamam

īpašumam „Ceļš Dālderi-Kalnakumpēni” ar kadastra numuru 7494 003 0137, piešķirt vienotu

īpašuma nosaukumu – „Ceļš Dālderi-Kalnakumpēni”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.,

3.3. Jaunizveidotajām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods – 1101).

3.4. Jaunizveidotajam zemes īpašumam „ C ”, platība 0,2325 ha, piešķirt īpašuma nosaukumu– „Kampēnu lauce”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., nosakot lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo  māju apbūves  zeme (kods 0601).

4. Uzdot novada zemes speciālistam Andrim  Augstkalnam mēneša laikā iesniegt VAS „Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu, izmaiņu veikšanai  pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.

5. Uzdot novada zemes speciālistam Andrim  Augstkalnam piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma  parakstīšanas iesniegt apliecinātu šī lēmuma kopiju Valsts zemes dienestam.

 

19.Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi „Celtnieks 195”, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību  nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

                                                                                                                

Saskaņā ar   Ikšķiles novada pašvaldības 26.09.2012. domes sēdes lēmumu Nr.23 (prot. Nr.10)  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu uz neapbūvētu lauku zemi  „Celtnieks 195”  un ņemot  vērā, ka R. V. (personas kods xxxxxxxx) ir izmantojis zemes nomas pirmtiesību uz nekustamā īpašuma „Celtnieks 195” ar kadastra numuru 7494 002 0094, zemes vienību   ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0094, platība 0,0724 ha,  2012. gada 9. novembrī noslēdzot zemes nomas līgumu, kā arī pamatojoties uz likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas 2. punktu,

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

 

1. Pašvaldībai piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ikšķiles novada pašvaldības vārda  nekustamā īpašuma īpašuma „Celtnieks 195” ar kadastra numuru 7494 002 0094, zemes vienība   ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0094, platība 0,0724 ha.

2. Nostiprināt īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma „Celtnieks 195” ar kadastra numuru 7494 002 0094, zemes vienību   ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0094, platība 0,0724 ha,  uz Ikšķiles novada pašvaldības vārda, saskaņā ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0094 zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu mērogā M 1:500.

3. Nekustamam īpašumam noteikti nekustamā īpašuma lietošanas apgrūtinājumi:

3.1. 02030303– aizsargjoslas teritorija gar  valsts 2. šķiras un pašvaldības autoceļiem – 0,0065 ha;

3.2. 010402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,0348 ha;

3.3. 01020101 – ūdensteces aizsargjoslas teritorija vairāk par 100 km garas ūdensteces -  0,0724 ha;

4. Zemes vienība pēc lietošanas mērķa – individuālo dzīvojamo  māju apbūves  zeme (kods 0601).

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Sarmītei Augstkalnai nekustamo īpašumu reģistrēt Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā

 

 

20.Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi „Celtnieks 194”  zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41. panta otrās daļas 6. punktu, 

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

 

1. Nostiprināt īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma „Celtnieks 194” ar kadastra numuru 7494 002 0093, zemes vienību   ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0093, platība 0,0707 ha,  uz Ikšķiles novada pašvaldības vārda, saskaņā ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0093 zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu mērogā M 1:500.

2. Nekustamam īpašumam noteikti nekustamā īpašuma lietošanas apgrūtinājumi:

2.1. 02030303– aizsargjoslas teritorija gar  valsts 2. šķiras un pašvaldības autoceļiem – 0,0057 ha;

2.2. 010402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,0072 ha;

2.3. 01020101 – ūdensteces aizsargjoslas teritorija vairāk par 100 km garas ūdensteces -  0,0707 ha;

3. Zemes vienība pēc lietošanas mērķa – individuālo dzīvojamo  māju apbūves  zeme (kods 0601).

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Sarmītei Augstkalnai nekustamo īpašumu reģistrēt Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā

 

21.Par detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.7­11 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.1.apakšpunktu, 120.punktu ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2012.gada 21.novembra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

 

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 10- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, Ģ. Baķis, „pret”  1- E. Logins, „atturas” 2- I.Mežaraupe, D. Villeruša, nolemj:

1. Apstiprināt iesniegto detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” nekustamo īpašumu ”Gobas” (kadastra Nr. 74940150249), „Elkšņu ceļš” (kadastra Nr.74940150130), Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. teritorijai redakciju (1.pielikums);

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam Jānim Veilandam publicēt paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstos „Ikšķiles vēstis” un „Latvijas Vēstnesis”, kā arī Ikšķiles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ikskile.lv.

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 30.panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

 

22. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „L.A.M.A.”

 

Dome, atklāti balsojot ar 13  balsīm, „ par” 1- Stiliņš ,pret” nav, „ atturas” 12-  , noraida sagatavoto lēmumprojektu „Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „L.A.M.A.”, jo nav pietiekošas informācijas un  uzaicinātā persona nav ieradusies uz domes sēdi informācijas sniegšanai.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 34. panta trešo daļu, lēmuma projektu var iesniegt domei atkārtotai izskatīšanai pēc papildus informācijas saņemšanas.

 

23. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu”

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,

 

Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „par” 13- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

 

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu” šādus grozījumus:

 

Izteikt lēmuma pielikumu – izvēles ēdienu komponenšu cenrādi šādā reakcijā:

 

Pielikums domes 28.11.2012. lēmumam Nr. 23 (prot. Nr.12)

 

Kāpostu/ gurķu salāti 100 g.

                      0.07

Kāpostu/tomātu salāti ar eļļu 100 g.

                      0.07

Karamelizētās pārslas ar ķīseli 75/150 g.

                      0.25

Karstā siermaize gab.

                      0.13

Kartupeļi cepti 200  g.

                      0.09

Kartupeļi cepti 200 g.

                      0.11

Kartupeļi vārīti 200 g.

                      0.05

Kartupeļu biezenis 200 g

                      0.12

Kartupeļu kotlete gab.

                      0.14

Kartupeļu pankūkas gab.

                      0.12

Kartupeļu pīrāgs ar gaļu

                      0.25

Kartupeļu sacepums porc

                      0.40

Kartupeļu/dārzeņu pankūka gab.

                      0.13

Kefīrs 0.200 ml

                      0.12

Kompots 200 ml

                      0.05

Kornišona mērce 100 g.

                      0.15

Kotlete ( Mājas) 80 g.

                      0.30

Kotlete 1 gab 80 g.

                      0.25

Kotlete ar siera pild. gab.

                      0.35

Krējums skābais 0.040 g

                      0.05

Krējums skābais 0.020 g

                      0.03

Krējums skābais 10 g

                      0.01

Ķiploku grauzdiņi 70 g.

                      0.15

Lāsēns 200 ml

                      0.33

Lellopu gaļas strogonovs porcija

                      0.40

Liellopu gaļa pikantā mērcē porcija

                      0.50

Liellopu gaļas gulašs porcija

                      0.31

Maizīte ar olu pastēti gab.

                      0.10

Maizes zupa ar putukrējumu 150/50 g.

                      0.25

Maizīte ar desas pastēti gab.

                      0.09

Maizīte ar kausēto sieru gab.

                      0.06

Maizīte ar šokolādes sviestu gab.

                      0.07

Maizītes ar kausēto sieru 2 gab.

                      0.11

Mājas sautējums (Azu) ar cūkgaļu 200 g

                      0.30

Mājas sautējums ar cūkgaļu 200 g

                      0.30

Mājas sautējums ar liellopa gaļu 200 g

                      0.40

Makaroni ar sieru 200/30 g

                      0.18

Makaroni ar sieru 200/50 g

                      0.25

Makaroni jūrnieku gaumē.200 g

                      0.39

Makaroni vārīti 200 g

                      0.08

Makaronu sacepums  porc.

                      0.35

Maltas gaļas mērce 75/50g

                      0.34

Mannas biezputra ar ievārījumu 200/30 g

                      0.17

Marinēta gurķa šķēle 30g

                      0.05

Marinēti ķirbji 150 g

                      0.16

Melone 230 g

                      0.17

Mencas fileja cepta 100 g

                      0.45

Morss 200 ml

                      0.10

Nektarīns gab

                      0.30

Ogu jogurts

                      0.28

Ogu ķīselis ar pienu 100/150

                      0.21

Ogu ķīselis ar putukrējumu150/50

                      0.17

Ogu uzpūtenis ar pienu 100/150

                      0.15

Ola 1vārīta gab.

                      0.07

Pankūkas rauga 1 gab.

                      0.05

Pankūkas rauga 2 gab.

                      0.10

Persiki konservēti porc.

                      0.25

Persiku dabīgā sula 200 ml

                      0.20

Pica mazā gab.

                      0.20

Piena mērce porc.

                      0.05

Piena miežu zupa 250 ml

                      0.13

Piena nūdeļu zupa

                      0.13

Piena rīsu zupa

                      0.13

Piens 200 ml

                      0.12

Pikantā majonēzes mērce

                      0.09

Pipars pildīts

                      0.50

Plānā pankūka ar pildījumu (S)

                      0.19

Plānās pankūkas 2 gab ar krējumu

                      0.36

Plovs 200 g

                      0.30

Plūme 1 gab. 140g

                      0.12

Plūme 1 gab. 160 g

                      0.14

Pončiks ar ievārījumu gab.

                      0.15

Pupiņu dārzeņu sautējums  150 g.

                      0.17

Pupiņu zupa 250 ml

                      0.20

Raibie salāti 75 (K)

                      0.10

Raibie salāti (vieglie )75g

                      0.05

Raibie salāti vieglie 100g

                      0.07

Rasoļņika zupa 250 ml

                      0.20

Redīsu /burkānu salāti ar krējumu 50 g

                      0.05

Rīsi vārīti 200g

                      0.06

Risoto 200 g

                      0.35

Rīsu biezputra ar ievārījumu 250/30g

                      0.23

Rīsu krems ar ogu mērci 100/75

                      0.13

Rozā mērce

                      0.03

Rupjmaizes kārtojums ar putukrējumu porc.

                      0.25

Rupjmaizes škēles 2 gab.

                      0.04

Rupjmaizes šķēle 1 gab.

                      0.03

Saldā biezpiena masa ar ievārījumu

                      0.35

Saldā biezpiena masa

                      0.26

Saldā biezpiena masa ar ķīseli 100/150

                      0.30

Saldā biezpiena masa ar ogu ķīseli 100/150

                      0.30

Saldā cepta maizīte porc.

                      0.15

Saldā rulete

                      0.11

Saldais ogu /cepumu

                      0.25

Saldais šokolādes sieriņš 38 g

                      0.13

Sarkanā mērce 75 ml

                      0.03

Sendvidžs dubults ar vistas fileju

                      0.36

Skābā krējuma mērce 75 ml

                      0.05

Skābeņu zupa 250

                      0.25

Skābu kāpostu zupa 250 ml

                      0.19

Soļankas zupa 250 ml

                      0.35

Studentu mērce 0.040 g

                      0.05

Sula multivitamīnu 0.200 ml

                      0.20

Sula sadačok 200ml ar salmiņu

                      0.29

svaiga gurķa šķēlīte 30g

                      0.04

Svaigu kāpostu salāti50(K) +tomāts

                      0.07

Svaigu kāpostu zupa 250 g

                      0.19

Sviestmaize ar desu

                      0.10

Sviestmaize ar siera salātiem

                      0.13

Sviestmaize ar sieru

                      0.10

Sviestmaize ar sieru 2 gab.

                      0.19

Sviestmaize ar svaigu gurķi

                      0.08

Sviestmaize ar žāvētu gaļu

                      0.10

Sviestmaize gab.

                      0.04

Šampiņjonu mērce porc.

                      0.30

Šnicele gab.

                      0.40

Šokolādes sieriņš 45gr

                      0.19

Šokolādes krems ar vaniļas mērci 50/150

                      0.35

Tefteļi gab.

                      0.30

Tēja dažāda 200 ml

                      0.01

Tomātu dabīgā sula 200  ml

                      0.13

Tomātu šķēle 30g

                      0.03

Tostermaize

                      0.05

Ungāru zupa 250 ml

                      0.20

Uzpūtenis ar pienu 100/150

                      0.15

Vaniļas krēms ar ķīseli 50/150

                      0.25

Vaniļas krēms ar ķīseli 150/50

                      0.25

Vārīti rīsi ar ievārījumu 200/50

                      0.08

Vieglā majonēze 30g.

                      0.04

Vīnogas 150 g.

                      0.25

Vistas fileja siera mērcē

                      0.45

Vistas fileja ananāsu mērcē 75 g

                      0.45

Vistas fileja cepta 100 g

                      0.40

Vistas fileja krējuma mērcē porc.

                      0.35

Vistas gaļa franču gaumē porc.

                      0.55

Vistas gaļas nūdeļu zupa 250 ml.

                      0.10

Vistas gaļas čahombilli porc.

                      0.30

Vistas gaļas kotlete gab.

                      0.35

Vistas gaļas salāti

                      0.19

Vistas gaļas šašliks porc.

                      0.45

Vistas karbonāde no filejas(K).porc.

                      0.36

Vistas karbonāde no šķiņķīša 1 gab.

                      0.30

Vistas škiņķīitis ar sieru gab.

                      0.35

Vistas šķiņķītis cepts lielais 125 g

                      0.30

Vistas šķiņķītis cepts mazais 55 g

                      0.15

Vistas šķiņķītis krējuma mērcē  porc.

                      0.25

Zaļie zirnīši 20 g

                      0.03

Ziedkāpostu siera zupa 250 ml

                      0.26

Zirnīšu /burkānu sautējums porc.

                      0.10

Zirņu biezenis ar ceptu malto gaļu porc.

                      0.30

Zirņu zupa 250 ml

                      0.15

Zivju kotlete gab.

                      0.25

Zivju pirkstiņi 1 gab.

                      0.05

Zivs cepta (heks vai panētā) porc.

                      0.45

Žāvētu augļu ķīselis ar putukrējumu 150/30 g

                      0.15

 

 

24. Par bāriņtiesas locekļa iecelšanu amatā

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.apakšpunktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Ikšķiles novada bāriņtiesas nolikuma 2.3.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

iecelt Ikšķiles novada bāriņtiesas locekļa amatā Daci Kļaviņu, personas kods xxxxxx.

 

25.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un otrās daļas 4.punktu, atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmuma reģistrācijas 2012.gada 13.novembra lēmumu Nr.6-12/163757 par komercsabiedrības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Izumi” izslēgšanu no komercreģistra (pabeigta bankrota procedūra) un Ikšķiles novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtības punktu Nr.23,

 

Dome, atklāti balsojot ar  13 balsīm, „par” 13- J. Rudzītis, Z. Zēns, I. Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J. G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „atturas”  nav, nolemj:

 1. Norakstīt un izslēgt no bilances SIA „Izumi” , reģ. Nr.40003816903, juridiskā adrese: Biķernieku iela 121, Rīga, LV-1021, nekustama īpašuma nodokļa parādu LVL 15.00, nokavējuma naudu LVL 3.69, kopā – LVL 18.69 (astoņpadsmit lati 69 santīmi) apmērā.
 2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai Velgai Bokmelderei.

 

Domes sēdes datums 24.10.2012

Darba kārtība

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES SĒDE

Ikšķilē

2012. gada 24. oktobrī                                                                                                Nr. 11

plkst. 9.00

Darba kārtībā:

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Inventāra (Tautas deju tērpu) iegāde”. I. Leja
 2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas izveide Elkšņu skolā”. I. Leja
 3. Par finansējuma piešķiršanu Ikšķiles novada pašvaldības kultūras un izglītības konkursa 2.kārtas projektiem. Dz. Čudare
 4. Par finansējumu Latvijas politiski represēto apvienības Ogres nodaļai. Dz. Švirkste
 5. Par finansējuma piešķiršanu I. Lesniekam. S. Tauriņa
 6. Par grozījumiem 2011.gada 30.novembra sēdes lēmumā Nr.21 „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu” pielikumā „Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu amatu saraksts un amatu klasifikācija”. R. Kalniņa
 7. Par saistošo noteikumu Nr.__/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” apstiprināšanu. V. Bokmelder
 8. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu”. D. Kļaviņa
 9. Par pašvaldības autonomās funkcijas – sabiedriskās kārtības nodrošināšana izpildes kārtību. D. Kļaviņa, I. Trapiņš
 10. Par valsts nekustamo īpašumu Birzes ielā 33C un 33D, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, iegūšanu pašvaldības īpašumā. D. Kļaviņa, I. Trapiņš
 11. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 28.10.2009. sēdes  lēmumā Nr. 27  (prot. 5/10) ”Par pašvaldībai piekrītošo pilsētas zemi”. S. Augstkalna
 12. Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi Gravas ielā 2 zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. S.Augstkalna
 13. Par īpašuma nosaukuma maiņu. S. Augstkalna
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai.  J. Veilands
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību sadalīšanai. J. Veilands
 16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. J. Veilands

Papildus darba kārtībā

17.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības Kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa nolikumā . Dz. Čudare

18.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības Konkursa par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai nolikumā. Dz. Čudare 

19. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu. J. Veilands

Domes lēmumi

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI

Ikšķilē

2012. gada 24. oktobris                                                                                              

Nr. 11

 

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Inventāra (Tautas deju tērpu) iegāde”.
 2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas izveide Elkšņu skolā”.
 3. Par finansējuma piešķiršanu Ikšķiles novada pašvaldības kultūras un izglītības konkursa 2.kārtas projektiem.
 4. Par finansējumu Latvijas politiski represēto apvienības Ogres nodaļai.
 5. Par finansējuma piešķiršanu I. Lesniekam.
 6. Par grozījumiem 2011.gada 30.novembra sēdes lēmumā Nr.21 „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu” pielikumā „Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu amatu saraksts un amatu klasifikācija”.
 7. Par saistošo noteikumu Nr. 22/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” apstiprināšanu.
 8. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu”.
 9. Par pašvaldības autonomās funkcijas – sabiedriskās kārtības nodrošināšana izpildes kārtību.
 10. Par valsts nekustamo īpašumu Birzes ielā 33C un 33D, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, iegūšanu pašvaldības īpašumā.
 11. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 28.10.2009. sēdes  lēmumā Nr. 27  (prot. 5/10) ”Par pašvaldībai piekrītošo pilsētas zemi”.
 12. Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi Gravas ielā 2 zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
 13. Par īpašuma nosaukuma maiņu.
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību sadalīšanai.
 16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

17.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības Kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa nolikumā .

18.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības Konkursa par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai nolikumā.

19. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Inventāra (Tautas deju tērpu) iegāde”

Pamatojoties uz biedrības „Vidējās paaudzes deju kopa „UPE”” 2012.gada 2.oktobra līdzfinansējuma pieprasījumu projektam „Inventāra (Tautas deju tērpu) iegāde”, 2012.gada 10.oktobra Ikšķiles novada pašvaldības attīstības nodaļas kvalitātes izvērtējumu un uz likumu „Par pašvaldībām” 15 panta pirmās daļas 4. un 5.punktu, kā arī Ikšķiles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 42/2011 „Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” 4.15. un 4.16. punktiem:

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Vidējās paaudzes deju kopa „UPE”” projektam „Inventāra (Tautas deju tērpu) iegāde” 996,07 Ls (deviņi simti deviņdesmit seši lati un 07 santīmi) jeb 10 % apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas izveide Elkšņu skolā”

Pamatojoties uz biedrības „Tautskolas 99 Baltie zirgi” 2012.gada 12.septembra līdzfinansējuma pieprasījumu projektam „Ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas izveide Elkšņu skolā”, 2012.gada 10.oktobra Ikšķiles novada pašvaldības attīstības nodaļas kvalitātes izvērtējumu un uz likumu „Par pašvaldībām” 15 panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī Ikšķiles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 42/2011 „Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” 4.15. un 4.16. punktiem:

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Tautskolas 99 Baltie zirgi” projektam „Ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas izveide Elkšņu skolā” 995,99 Ls (viens deviņi simti deviņdesmit pieci lati un 99 santīmi) jeb 10 % apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

3.Par finansējuma piešķiršanu Ikšķiles novada pašvaldības kultūras un izglītības konkursa 2.kārtas projektiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Ikšķiles novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa nolikumu (apstiprināts 2011.gada 26.janvāra Ikšķiles novada domes sēdē  (prot.Nr.1/1;p.7)) un 2012.gada 10. oktobra Ikšķiles novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu konkursa 2.kārtas iesniegto projektu vērtēšanas sanāksmes protokolu Nr.2 ,

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Apstiprināt un piešķirt finansējumu LVL 256,80,- apmērā Daces Voitkevičas    projektam „Fotoizstāde „Rekonstrukcija” Ikšķiles novadā”;

2. Apstiprināt un piešķirt finansējumu LVL 1160,- apmērā Valda Villeruša projektam „Ikšķiles almanaha 4. laidiena redakcionālā sagatavošana”.

3. Paredzēto finansējumu piešķirt no kultūras budžeta līdzekļiem.

4. Par finansējumu Latvijas politiski represēto apvienības Ogres nodaļai

            Izskatot Ogres novada Politiski represēto kluba priekšsēdētāja Ivara Kaļķa 15.10.2012. iesniegumu par finansiālu atbalstu 18.novembra Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku organizēšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”12.pantu,

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. piešķirt Latvijas politiski represēto apvienības Ogres nodaļai, reģ. Nr.40008002052, juridiskā adrese: Rīgas iela 15, Ogre, finanšu līdzekļus Ls 1960,00 apmērā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svētku organizēšanai;
 2. lēmuma 1.punktā noteikto finansējumu paredzēt no pašvaldības administratīvā nodrošinājuma nodaļas budžetā paredzētajiem līdzekļiem, kods 3262.

5.Par finansējuma piešķiršanu I.Lesniekam

     Izskatot Intara LESNIEKA personas kods XXXXXXXX dzīv. XXXXXX, Ikšķilē, iesniegumu 10.10.2012 ( saņ. Nr. – 1551 ),  par finansiālo atbalstu dalībai motokrosa sacensībās ( Retro motociklu pasaules čempionātā) , kas plānotas – Čehijas pilsētā Strakonicē š.g. 27.oktobrī un pamatojoties uz Ikšķiles novada domes 2012.gada 25.aprīļa apstiprinātiem „Iekšējiem noteikumiem Nr.2/2012 Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” – finansiāls atbalsts – pēc iesnieguma satura- atbilst 5.1 punkta, 5.2.2. punktam, kritērijam 5.3.1. un sporta metodiķes Sanitas Tauriņas izvērtējumu,  

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu Ls 100,- Intaram Lesniekam, personas kods XXXX, dzīv. XXXXX, Ikšķilē,finansiālam atbalstam daļējai dalības maksas segšanai motokrosa sacensībām (Retro motociklu pasaules čempionātā), kas plānotas – 27.10.2012 Čehijas pilsētā Strahovicē.
 2. Lēmuma 1. punktā paredzēto finansējumu piešķirt no sporta budžeta līdzekļiem, ievērojot finansējuma piešķiršanas kārtību – iekšējie noteikumi – punkts 5.5.

6.Par grozījumiem 2011.gada 30.novembra sēdes lēmumā Nr.21 „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu” pielikumā „Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu amatu saraksts un amatu klasifikācija” 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. punktu, 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību" 201. punktu un Ikšķiles novada domes 17.08.2005. apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums” 11.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1.Izdarīt 30.11.2011. Ikšķiles novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 21 (prot. Nr. 12) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu” pielikuma „Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu amatu saraksts un amatu klasifikācija” šādus grozījumus:

1.1. Sadaļā „Sociālais dienests” samazināt amata vienības „sociālais darbinieks” skaitu par vienu amata vienību;

1.2.papildināt sadaļu „Sociālais dienests” ar amata vienību „sociālais pedagogs” sekojošā redakcijā:

Amatu grupa

Vienādo amatu skaits

Mēnešalgas grupa

amata saime, apakšsaime, līmenis vai amata kategorija

amata nosaukums

Sociālais dienests

39., III

Sociālais pedagogs

1

8

 

1.3.sadaļā „Ikšķiles vidusskola” svītrot amata vienību „dabaszinātņu laborants”.

2. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.novembrī.

 1. Par saistošo noteikumu Nr. 22/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” apstiprināšanu

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu un LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 22/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” saskaņā ar pielikumu;
 1. Uzdot domes sekretārei Valentīnai Kābelei trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības  ministrijai zināšanai.
 2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

 

8. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu”

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu” šādus grozījumus:

Izteikt lēmuma pielikumu – izvēles ēdienu komponenšu cenrādi šādā reakcijā:

Nosaukums

cena

Saldais šokolādes sieriņš 45 g

 Ls    0.19

Ābols gab.

 Ls    0.12

Arbūza šķēle 150 g

 Ls    0.11

Arbūzs 200 g

 Ls    0.20

Auzu pārsl. biezp.ievārījums 200/30 g

 Ls    0.18

Baltmaizes šķēle 20 g

 Ls    0.02

Balto redīsu/burkānu salāti 100 g

 Ls    0.08

Banāns 1 gab.

 Ls    0.13

Banānu krēms ar ķīseli 100/150 g

 Ls    0.30

Belašs gab.

 Ls    0.20

Biezpiena krēms ar ķīseli 100/150 g

 Ls    0.30

Biešu /ābolu salāti.100 g

 Ls    0.05

Biešu salāti 50 g

 Ls    0.03

Biešu salāti svaigi 100 g

 Ls    0.07

Biezās pankūkas 1 gab.

 Ls    0.07

Biezpiena krēms ar plūmju mērci 100/100 g

 Ls    0.40

Biezpiena plācenīši gab.

 Ls    0.25

Biezpiena sacepums 300 g

 Ls    0.40

Boršča zupa 250 ml

 Ls    0.16

Burkānu ķip./majonēzes salāti 50 g

 Ls    0.05

Burkānu salāti ar eļļu 100 g

 Ls    0.07

Burkānu salāti ar maj. ķipl.50 g

 Ls    0.04

Burkānu sēkliņu salāti 100 g

 Ls    0.07

Burkānu/ķiploku salāti ar majonēzi 100 g

 Ls    0.07

Cepetis 80 g

 Ls    0.32

Cepta mencas fileja ar 100 g

 Ls    0.45

Cepumi 55 g

 Ls    0.20

Cīsiņš vārīts 1gab.

 Ls    0.08

Cīsiņš vārīts 2 gab.

 Ls    0.16

Cūkgaļa gruzīnu gaumē porc.

 Ls    0.40

Cūkgaļa meksikāņu gaumē porc.

 Ls    0.40

Cūkgaļa pikantajā mērcē porc.

 Ls    0.40

Cūkgaļa sautēta mērcē porc.

 Ls    0.40

Cūkgaļa ungāru gaumē porc.

 Ls    0.40

Cūkgaļas gulašs porc.

 Ls    0.35

Cūkgaļas karbonāde 100 g

 Ls    0.45

Cūkgaļas karbonāde ar sieru gab.

 Ls    0.50

Cūkgaļas šašliku gaļa porc.

 Ls    0.35

Cūkgaļas veltnītis porc.

 Ls    0.40

Dārzeņi ar sieru porc.

 Ls    0.40

Dārzeņu sautējums 300 g

 Ls    0.30

Dārzeņu zupa ar gaļu 250 g

 Ls    0.21

Desas/ siera salāti 100 g

 Ls    0.30

Desu salāti 100 g

 Ls    0.25

Frikadeļu zupa 250 g

 Ls    0.32

Gaļas salāti 200 g

 Ls    0.40

Griķi vārīti 200 g

 Ls    0.11

Gurķa šķēle svaiga 20 g

 Ls    0.02

Gurķa šķēlīte svaiga 30 g

 Ls    0.05

Ievārījums 30 g

 Ls    0.07

Ievārījums 40 g

 Ls    0.10

Jogurts 125 g

 Ls    0.19

Jogurts mājas gaumē ar pārslām porc.

 Ls    0.27

Kafija ar pienu 200 ml

 Ls    0.10

Kafijas krēms ar ķīseli 100/150 g

 Ls    0.25

Kakao dzēriens 200 ml

 Ls    0.12

Kanēļmaizīte gab.

 Ls    0.10

Kāpostu salāti 50 g

 Ls    0.02

Kāpostu salāti ar eļļu/burkāni 100 g

 Ls    0.05

Kāpostu salāti ar eļļu 50 g

 Ls    0.02

Kāpostu tītenis  gab.

 Ls    0.30

Kāpostu tīteņi slinkie 200 g

 Ls    0.32

Kāpostu/ gurķu salāti 100 g

 Ls    0.07

Kāpostu/tomātu salāti ar eļļu 100 g

 Ls    0.07

Karamelizētās pārslas ar ķīseli porc.

 Ls    0.25

Kartupeļi cepti 200 g

 Ls    0.09

Kartupeļi vārīti 200 g

 Ls    0.05

kartupeļu pankūkas 2 gab.

 Ls    0.12

Kartupeļu biezenis  200 g

 Ls    0.12

Kartupeļu kotlete gab.

 Ls    0.14

Kartupeļu pankūkas gab.

 Ls    0.12

Kartupeļu sacepums porc.

 Ls    0.40

Kartupeļu/dārzeņu pankūka gab.

 Ls    0.12

Kefīrs 200 ml

 Ls    0.12

Kompots 200 ml

 Ls    0.08

Kornišona mērce 100 g

 Ls    0.15

Kotlete ( Mājas) 80 g

 Ls    0.30

 1. 80 g

 Ls    0.25

Krējums 10 g

 Ls    0.01

Krējums skābais 40 g

 Ls    0.05

krējums skābais 20 g

 Ls    0.03

Ķiploku grauzdiņi 70 g

 Ls    0.15

Lāsēns 200 ml

 Ls    0.33

Liellopu gaļas stroganovs porc.

 Ls    0.40

Liellopu gaļa pikantā mērcē porc.

 Ls    0.50

Liellopu gaļas gulašs porc.

 Ls    0.31

Maizes zupa ar putukrējumu 150/50 g

 Ls    0.25

Maizīte ar desas pastēti gab.

 Ls    0.09

Maizīte ar kausēto sieru gab.

 Ls    0.60

Maizītes ar kausēto sieru 2 gab.

 Ls    0.11

Mājas sautējums (AZU) ar cūkgaļu 200 g

 Ls    0.30

Mājas sautējums ar cūkgaļu 200 g

 Ls    0.30

Mājas sautējums ar liellopu gaļu g

 Ls    0.40

Makaroni ar sieru 200 / 50 g

 Ls    0.25

Makaroni ar sieru 200/30 g

 Ls    0.18

Makaroni jūrnieku gaumē 200 g

 Ls    0.39

Makaroni vārīti 200 g

 Ls    0.08

Maltas gaļas mērce 75/50 g

 Ls    0.34

Mannas biezp.200 /30 g

 Ls    0.15

Marinēta gurķa šķēle 30 g

 Ls    0.04

Marinēti ķirbji 150 g

 Ls    0.10

Morss 200 ml

 Ls    0.10

Ogu ķīselis ar pienu 100/150 g

 Ls    0.21

Ogu ķīselis ar putukrējumu 150/50 g

 Ls    0.17

Ola vārīta 1 gab.

 Ls    0.07

Pankūkas rauga 1 gab.

 Ls    0.05

Pankūkas rauga 2 gab.

 Ls    0.05

Persiku dabīgā sula 200 g

 Ls    0.20

Piena mērce  porc.

 Ls    0.05

piena miežu zupa 250 ml

 Ls    0.13

Piena nūdeļu zupa 250 ml

 Ls    0.13

Piena rīsu zupa 250 ml

 Ls    0.13

Piens 200 ml

 Ls    0.12

Pipars pildīts gab.

 Ls    0.50

Plānā pankūka ar pildījumu gab.

 Ls    0.15

Plānās pankūkas 2 gab. ar krējumu 40 g

 Ls    0.36

Plovs 200 g

 Ls    0.30

Plūme 1 gab 140 g

 Ls    0.12

Plūme 1 gab 160 g

 Ls    0.14

Pončiks ar ievārījumu gab.

 Ls    0.15

Puķkāpostu siera zupa 250 ml

 Ls    0.15

Pupiņu zupa 250 m.

 Ls    0.20

Raibie salāti 75 g

 Ls    0.10

Raibie salāti (vieglie )75g

 Ls    0.05

Rasoļņika zupa 250 ml.

 Ls    0.20

Redīsu /burkānu salāti ar krējumu 50 g

 Ls    0.05

Rīsi vārīti 200 g

 Ls    0.06

Risoto 200 g

 Ls    0.35

Rīsu krēms ar ogu mērci 100/75 g

 Ls    0.13

Rupjmaizes kārtojums ar putukrējumu porc.

 Ls    0.25

Rupjmaizes šķēles 2 gab .

 Ls    0.04

Rupjmaizes šķēle 1 g

 Ls    0.03

Saldā biezpiena masa ar ievārījumu porc.

 Ls    0.23

Saldā biezpiena masa ar ķīseli 100/150 g

 Ls    0.30

Saldā biezpiena masa ar ogu ķīseli 100/150 g

 Ls    0.30

Saldā cepta maizīte porc.

 Ls    0.10

Saldais ogu /cepumu porcija

 Ls    0.40

Saldais šokolādes sieriņš 38 g

 Ls    0.16

Skābā krējuma mērce 75 ml

 Ls    0.05

Skābeņu zupa 250 ml

 Ls    0.25

Soļankas zupa 250 ml

 Ls    0.35

Studentu mērce 40 g

 Ls    0.05

Sula multivitamīnu 200 g

 Ls    0.20

Sula sadačok 200 ml ar salm.

 Ls    0.29

Svaiga gurķa šķēlīte 30 g

 Ls    0.04

Svaigu kāpostu salāti ar tomātiem 50 g

 Ls    0.07

Svaigu kāpostu zupa 250 g

 Ls    0.19

Sviestmaize ar desu g

 Ls    0.07

Sviestmaize ar sieru gab.

 Ls    0.10

Sviestmaize ar sieru 2 g

 Ls    0.19

Sviestmaize gab.

 Ls    0.03

Šnicele gab.

 Ls    0.40

Tēja dažāda 200 ml

 Ls    0.01

Tomātu dabīgā sula 200 ml

 Ls    0.13

Tomātu šķēle 30 g

 Ls    0.03

Ungāru zupa 250 ml

 Ls    0.20

Uzpūtenis ar pienu 100/150 g

 Ls    0.15

Vaniļas krēms ar ķīseli 50/150 g

 Ls    0.25

Vaniļas krēms ar ķīselis 150/50 g

 Ls    0.25

Vārīti rīsi ar ievārījumu 200/50 g

 Ls    0.08

Vieglā majonēze 30 g

 Ls    0.04

Vīnogas 150 g

 Ls    0.25

Vistas fileja ananāsu mērcē 75 g

 Ls    0.50

Vistas fileja cepta 100 g

 Ls    0.50

Vistas fileja krējuma mērcē porc.

 Ls    0.40

Vistas gaļa franču gaumē porc.

 Ls    0.55

Vistas gaļas, nūdeļu zupa 250 ml

 Ls    0.10

Vistas gaļas kotlete gab.

 Ls    0.35

Vistas karbonāde porc.

 Ls    0.36

Vistas šķiņķītis ar sieru g

 Ls    0.35

Vistas šķiņķītis cepts g

 Ls    0.30

Zaļie zirnīši 20 g

 Ls    0.03

Zirņu zupa 250 g

 Ls    0.15

Zivju kotlete gab.

 Ls    0.25

Zivju pirkstiņi 1 gab.

 Ls    0.05

Zivs cepta (heks vai panētā) gab.

 Ls    0.45

9. Par pašvaldības autonomās funkcijas – sabiedriskās kārtības nodrošināšana izpildes kārtību

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 2012.gada 18.augusta vēstuli Nr. 17.18-1e/11950”Par pašvaldības policijas izveidi un tās kompetencē ietilpstošo pārvaldes uzdevumu deleģēšanu” un 2012.gada 17.septembra vēstuli Nr. 17.18-1e/12799 „Par Reģionālās pašvaldības policijas reorganizācijas gaitu”,

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 8.pantu (Ar likumu pašvaldībām var uzdot pildīt autonomās funkcijas, kas nav paredzētas šajā likumā, vienlaikus attiecīgajā likumā nosakot papildu finansēšanas avotus, ja funkciju izpilde saistīta ar izdevumu palielināšanos. Šajā pantā minēto funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības), 10.panta pirmo daļu (Pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts rakstveida līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti.), 21.panta pirmās daļas 23.punktu (Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi), 15.panta pirmās daļas 12.punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 12) piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību), trešo daļu (No katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.), Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu (Publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk), 41.panta pirmo daļu (Publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē. Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild attiecīgā publiskā persona), likuma „Par policiju” 4.panta pirmo daļu (Policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, starptautiskie līgumi, šis likums, citi Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, kā arī pašvaldību lēmumi, ja tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem.) un 19.panta pirmo daļu (Pašvaldības var izveidot pašvaldības policiju),

ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās daļas (Nevar deleģēt šādus pārvaldes uzdevumus: 1) nozares politikas veidošanu un attīstības plānošanu; 2) nozares darbības koordināciju; 3) iestāžu un pārvaldes amatpersonu uzraudzību; 4) publisku personu budžeta apstiprināšanu, finansu resursu sadali programmu un apakšprogrammu līmenī, finansu resursu kontroli.) un likuma „Par pašvaldībām” 10.panta trešās daļas (Citām pašvaldībām nevar deleģēt funkcijas, kas ir attiecīgās domes ekskluzīvajā kompetencē un noteiktas šā likuma 21.pantā, kā arī šā likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā pašvaldībām nodotās funkcijas) ierobežojumus,

ņemot vērā Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 23.maija lēmumu Nr. 1. „Par Ikšķiles novada pašvaldības policijas likvidēšanu un pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Reģionālajai pašvaldības policijai”, prot. Nr. 6, 2012.gada 25.jūlija lēmumu Nr. 8 „Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 11.jūnija vēstules Nr. 17.18-1e/9063 „Par pašvaldības policijas izveidi un tās kompetencē ietilpstošo pārvaldes uzdevumu deleģēšanu” izskatīšanu”, prot. Nr. 8, 2012.gada 7.jūnija Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu Nr. 3-17/126 starp Ikšķiles novada pašvaldību un Reģionālo pašvaldības policiju, kā arī faktu, ka starp Inčukalna, Ķekavas, Ikšķiles un Baldones novadu pašvaldībām nav panākta vienošanās par kopīgas iestādes izveidošanu likuma „Par pašvaldībām” 99.panta noteiktajā kārtībā (Kopīgu uzdevumu risināšanai pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes. Šādas iestādes darbojas uz attiecīgo domju apstiprināta nolikuma pamata. Nolikums nosaka pašvaldību kopīgās iestādes (turpmāk — kopīgā iestāde) kompetenci, tās finansēšanas, uzraudzības, likvidēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek izstāšanās no kopīgās iestādes, un citus pašvaldību kopīgās iestādes darbības jautājumus.),

respektējot Latvijas Republikas Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 2012.gada 6.septembra vēstulē Nr. 9/7-3-n/32-11/12 „Par normatīvo aktu skaidrojumu” un minētās komisijas un Saeimas Juridiskā biroja 2012.gada 3.oktobra tikšanās pausto viedokli par pašvaldības autonomās funkcijas – sabiedriskās kārtības nodrošināšana un tās ietvaros esošo pārvaldes uzdevumu deleģēšanas pieļaujamību citai publiskai personai,

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par” 9- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  „pret” nav, „atturas” 3- I. Urtāne, D. Villeruša, I. Mežaraupe,  nolemj:

 1. Pašvaldības autonomās funkcijas – sabiedriskās kārtības nodrošināšana izpildi turpināt organizēt atbilstoši Ikšķiles novada pašvaldības domes lēmumam Nr. 1. „Par Ikšķiles novada pašvaldības policijas likvidēšanu un pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Reģionālajai pašvaldības policijai”, prot. Nr. 6, nododot šīs funkcijas ietvaros esošo pārvaldes uzdevumu - pašvaldības policijas izveidošana izpildi citai pašvaldībai - Ķekavas novada domei, deleģējot pašvaldības policijas kompetenci Ķekavas novada domes iestādei „Reģionālā pašvaldības policija”, atstājot spēkā 2012.gada 7.jūnija Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu Nr. 3-17/126.
 2. Neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu par kopīgas iestādes – pašvaldības policijas izveidošanu ar Ķekavas, Inčukalna un Baldones novadu pašvaldībām.

10.Par valsts nekustamo īpašumu Birzes ielā 33C un 33D, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, iegūšanu pašvaldības īpašumā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.pantu, 5.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu,

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Ikšķiles novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij Latvijas Zemkopības ministrijas personā piederošos nekustamos īpašumus:

1.1.nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7405 002 0501) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7405 002 0563) 23 m2 platībā un garāžu (kadastra apzīmējums 7405 002 0552 006) – Birzes ielā 33C, Ikšķilē, Ikšķiles novadā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7405 002 0584) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7405 002 0564) 68 m2 platībā un garāžu (kadastra apzīmējums 7405 002 0552 004) – Birzes ielā 33D, Ikšķilē, Ikšķiles novadā.

 1. Noteikt, ka šī lēmuma 1.1. un 1.2. punktos norādītie nekustamie īpašumi pēc to iegūšanas Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā izmantojami šādu pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai:

2.1. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktā noteikto pašvaldības uzdevumu izpildei - veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā autotransporta novietošanu;

2.2. citu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas noteikto funkciju izpildei, nodrošinot pašvaldības iestāžu (izglītības iestādes, pašvaldības policijas, tūrisma informācijas centra, Dienas centra u.c.) autotransporta novietošanu un glabāšanu garāžās.

 1. Izdevumus, kas saistīti ar šī lēmuma 1.1. un 1.2. punktos norādīto nekustamo īpašumu atbrīvošanu un pieņemšanu pašvaldības īpašumā, valdījumā un lietošanā, segt no Ikšķiles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 2. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt šī lēmuma 1.1. un 1.2. punktos norādīto nekustamo īpašumu pārņemšanu, tajā skaitā, sagatavot nepieciešamos dokumentus, parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktus un veikt citas ar īpašumu pārņemšanu saistītās darbības.

11.Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 28.10.2009. sēdes  lēmumā Nr. 27  (prot. 5/10) ”Par pašvaldībai piekrītošo pilsētas zemi”

            Ņemot vērā, ka veicot aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, konstatēta atšķirība platībās kadastra izziņā iesniegšanai zemesgrāmatā un lēmumā par pašvaldībai piekrītošo zemi Paegļu iela, Ikšķile, Ikšķiles nov. ar kadastra numuru 7405 002 0162 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7405 002 0504 un pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 263  „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.2.daļas 70. punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 28.10.2009. sēdes lēmuma Nr. 27 (prot. 5/10) “Par pašvaldībai piekrītošo pilsētas zemi” punktā 1.14. šādus grozījumus:

Aizstāt skaitli “1324”  ar  skaitli “1568”

12.Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi Gravas ielā 2

zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Pamatojoties uz likuma  „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas 2. punktu, un ņemot vērā Ikšķiles novada pašvaldības 26.09.2012. domes sēdes lēmumu Nr.21 (prot. Nr.10)  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldībai piekrītošu apbūvētu lauku zemi  Gravas  ielā 2, un to, ka   Voldemārs Rudzītis (personas kods 170951-1103) ir izmantojis zemes nomas pirmtiesību uz nekustamo īpašumu Gravas iela 2, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. ar kadastra numuru 7494 004 0254, 2012. gada 9. oktobrī noslēdzot zemes nomas līgumu,

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Nostiprināt īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Gravas iela 2, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.ar kadastra numuru 7494 004 0254, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  7494 004 0254, platība 1249 m2 (0,1249 ha), uz Ikšķiles novada pašvaldības vārda.

2. Zemes vienība pēc lietošanas mērķa – individuālo dzīvojamo  māju apbūves  zeme (kods 0601).

3. Nekustamam īpašumam noteikti nekustamā īpašuma lietošanas apgrūtinājumi:

3.1. 01020105 – ūdensteces (mazās Juglas upe) aizsargjoslas teritorija -  0,1043 ha;

3.2. 020502 – aizsargjoslas teritorija gar  elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0010 ha;

3.3. 02050601 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos 20 kilovoltiem – 0,0027ha;

3.4. 050301 – ceļa servitūta teritorija – 0,0070 ha;

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Sarmītei Augstkalnai lēmumu piecu darba dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt LR Valsts zemes dienestam.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Sarmītei Augstkalnai nekustamo īpašumu reģistrēt Ogres  rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā.

13.Par īpašuma nosaukuma maiņu

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”  1. panta 1. daļas 14. punktu, un 53. panta 1. daļas 1. punkta b) apakšpunktu, Ministra kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”  V daļas 44. punktu, pašvaldības domes 23.03.2011. sēdes lēmuma 39 (prot. Nr. 4) punktu 10  un  ņemot vērā ka  no nekustamā īpašuma „Balceri 1” ar kadastra numuru 7494 011 0010 atdalīti un izveidoti nekustamie īpašumi - Skuju iela, Viršu iela, Rasas iela un Smilšu iela,

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Paliekošai nekustamā īpašuma „Balceri 1” ar kadastra numuru 7494 011 0010 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  7494 011 0309, 0,0118 ha platībā, likvidēt īpašuma nosaukumu „Balceri 1” un  piešķirt īpašuma nosaukumu – „Balceru taciņa”, Daugavmala,  Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;.

2. Uzdot novada zemes speciālistam Andrim  Augstkalnam piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma  parakstīšanas iesniegt apliecinātu šī lēmuma kopiju Valsts zemes dienestam 

14.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.apakšpunktu, 11., 12., 54.punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2012.gada 17.oktobra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

Dome, atklāti balsojot ar „11” balsīm, „par”11- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  /I. Trapiņš balsošanā nepiedalās, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”  paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus/  nolemj:

 1. Noteikt, ka ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalnstariņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 7494 010 0020) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940100020 un nekustamā īpašuma „Barži”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 7494 010 0051) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940100051 robežu pārkārtošanai, atbilstoši zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem (1.pielikums);
 2. Projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē. Lēmums par projekta apstiprināšanu var tikt pieņemts divu gadu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža;
 3. Atzīt par spēku zaudējušu Ikšķiles novada domes 2004.gada 16.jūnija lēmuma Nr.12.6 (prot. Nr.6) „Par adreses un īpašuma nosaukuma noteikšanu” 6.1.punktu;
 4. Likvidēt adresi - „Jancīši”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;
 5. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. un 11.punktiem šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

15.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību sadalīšanai 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.apakšpunktu, 11., 12.punktiem, Ikšķiles novada domes saistošo noteikumu Nr.45/2011 “Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.pielikuma 296., 308., 360.punktiem un 6.pielikumu, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2012.gada 17.oktobra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Ikšķiles novada domes 2010.gada 24.novembra lēmumu Nr.16 (prot. Nr.12) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma ”Pāvuli”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940040047) sadalīšanai”;
 2. Noteikt, ka ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pāvuli”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940040047) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940040047 sadalīšanai, atbilstoši zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem (1.pielikums);
 3. Projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē. Lēmums par projekta apstiprināšanu var tikt pieņemts divu gadu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. un 11.punktiem šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

16.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6.punktu, 18.punktu, 23.2.punktu, 36.punku, Ikšķiles novada domes saistošo noteikumu Nr.45/2011 “Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 7.pielikumu, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2012.gada 17.oktobra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Mainīt nekustamā īpašuma „Samtenes”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940120900) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940120900, platība 0.1500 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – no komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) par individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601);

2. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un informēt par pieņemto lēmumu Aleksandru Markeviču.

   Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

17.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības Kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa nolikumā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2009.gada 25.novembrī apstiprinātajā Ikšķiles novada pašvaldības Kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa nolikumā (lēm. Nr.9, prot. Nr.6/11) šādus grozījumus:

 1. Nolikuma 3.2.punktu izteikt šādā redakcijā:

“3.2.Projektu konkursa norises laikus nosaka un konkursu izsludina Konkursa organizētājs, ievērojot nosacījumu, ka konkurss tiek organizēts ne retāk, kā divas reizes gadā.”

 1. Nolikuma 4.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

“4.1. Konkursā var piedalīties jebkura privāta juridiska persona, organizācija vai fiziska persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskas darbības veicēja, izņemot publiskas personas un to iestādes, ar neierobežotu projektu skaitu, ja tie atbilst konkursa mērķim.”

18.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības Konkursa par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai nolikumā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 30.novembrī apstiprinātajā Ikšķiles novada pašvaldības Ikšķiles novada pašvaldības Konkursa par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai nolikumā (lēm. Nr.11, prot. Nr.12) šādus grozījumus:

Nolikuma 6.punktu izteikt šādā redakcijā:

“6. Konkurss tiek izsludināts divas reizes gadā.” 

19. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 2.punktu, 53.panta 1) b) apakšpunktu,

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,   Ģ. Baķis,  D. Villeruša, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Mainīt nekustamā īpašuma „Kataji”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940040363) nosaukumu, piešķirot īpašuma nosaukumu - „Neibergi”, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

 

Domes sēdes datums 26.09.2012

Darba kārtība

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES SĒDE

Ikšķilē

2012. gada 26. septembris                                                                        Nr. 10

plkst. 9.00

 

Darba kārtībā:

Darba kārtībā:

 1. Par finansējuma piešķiršanu grāmatas „Sibīrijas bērni” 2. sējuma tulkošanai D. Kļaviņa, I. Trapiņš
 2. Par kompensāciju transporta izdevumu segšanai. R. Stepāne
 3. Par kompensāciju transporta izdevumu segšanai. R. Stepāne
 4. Par līdzfinansējumu grāmatas “Dambrete bērniem un jauniešiem līdz 16.gadu vecumam” izdošanai. S. Tauriņa
 5. Par saistošo noteikumu Nr.__/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” apstiprināšanu. V. Bokmeldere
 6. Par saistošo noteikumu Nr.__/2012 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” apstiprināšanu. D. Kļaviņa
 7. Par saistošo noteikumu Nr. __/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr. 42/2011 „Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” apstiprināšanu I.Leja
 8. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 21.jūlijā apstiprinātajā Ikšķiles novada pašvaldības konkursa „Ikšķiles novada uzņēmēju (komersantu) gada balva” nolikumā (lēm. Nr. 19, prot. Nr.7) I.Leja
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. V. Bokmeldere
 10. Par dāvinājuma - nekustamā īpašuma „Kārļa iela”, Jaunikšķilē, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā pieņemšanu. D. Kļaviņa
 11. Par pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ikšķiles mūzikas un mākslas skola” dibināšanu. I. Trapiņš, D. Kļaviņa
 12. Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 7405 002 0523 un 7405 502 0006 Birzes ielā 33A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā iegūšanu pašvaldības īpašumā. D.Kļaviņa, I.Trapiņš
 13. Par projektēto zemes vienību adreses maiņu. J. Veilands
 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. J. Veilands
 15. Par detālplānojuma „Ozolkalni” realizācijas pirmo kārtu. J. Veilands
 16. Par zemes ierīcības projekta „Buras”, „Airi”, „Airu iela” apstiprināšanu J.Veilands
 17. Par zemes ierīcības projekta „Silarāji 2” apstiprināšanu J.Veilands

 

 

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs                                                                I.Trapiņš

Domes lēmumi

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES LĒMUMI

Ikšķilē

2012. gada 26. septembris                                                                             Nr. 10

 1. Par finansējuma piešķiršanu grāmatas „Sibīrijas bērni” 2. sējuma tulkošanai
 2. Par kompensāciju transporta izdevumu segšanai.
 3. Par kompensāciju transporta izdevumu segšanai.
 4. Par līdzfinansējumu grāmatas “Dambrete bērniem un jauniešiem līdz 16.gadu vecumam” izdošanai.
 5. Par saistošo noteikumu Nr. 19/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” apstiprināšanu.
 6. Par saistošo noteikumu Nr. 20/2012 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” apstiprināšanu.
 7. Par saistošo noteikumu Nr. 21/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr. 42/2011 „Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” apstiprināšanu
 8. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 21.jūlijā apstiprinātajā Ikšķiles novada pašvaldības konkursa „Ikšķiles novada uzņēmēju (komersantu) gada balva” nolikumā (lēm. Nr. 19, prot. Nr.7)
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances.
 10. Par dāvinājuma - nekustamā īpašuma „Kārļa iela”, Jaunikšķilē, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā pieņemšanu.
 11. Par pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola” dibināšanu.
 12. Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 7405 002 0523 un 7405 502 0006 Birzes ielā 33A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā iegūšanu pašvaldības īpašumā.
 13. Par projektēto zemes vienību adreses maiņu.
 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
 15. Par detālplānojuma „Ozolkalni” realizācijas pirmo kārtu.
 16. Par zemes ierīcības projekta „Buras”, „Airi”, „Airu iela” apstiprināšanu
 17. Par zemes ierīcības projekta „Silarāji 2” apstiprināšanu
 18. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības 20.10.2010. domes lēmumā Nr. 6. (prot. Nr. 11) „ Par Ikšķiles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu”
 19. Par grozījumiem 2011.gada 30.novembra sēdes lēmumā Nr.21 „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu” pielikuma „Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu amatu saraksts un amatu klasifikācija”
 20. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu”
 21. Par  zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldībai piekrītošu apbūvētu lauku zemi Gravas ielā 2
 22. Par  zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu uz  neapbūvētu lauku zemi „Liepu 3-15”
 23. Par  zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu uz neapbūvētu lauku zemi „Celtnieks 195”
 24. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74940110082 un 74940110108 apvienošanu
 25. Par zemes ierīcības projekta zemes vienībām ar adresēm Ozolu iela 80 un Ozolu iela 80A, Ikšķile, Ikšķiles nov. apstiprināšanu
 26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai.
 1. Par finansējuma piešķiršanu grāmatas „Sibīrijas bērni” 2. sējuma tulkošanai

Izskatot nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni”, reģistrācijas Nr. 40008057169, juridiskā adrese Graudu ielā 41A, Rīgā, LV-1058, valdes locekles, režisores Dzintras Gekas 10.09.2012. iesniegumu (saņ. Nr. 1374) par pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu grāmatas „Sibīrijas bērni” 2. sējuma tulkošanai angļu valodā un daļēju tipogrāfijas izdevumu segšanu Ls 500 apmērā un atbalsta gadījumā reklamēt Ikšķiles novada domi.

Izvērtējot finansiālo lūgumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. pantu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  E. Logins, „pret” nav, „ atturas”  1- D. Villeruša, nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”, reģistrācijas Nr. 40008057169, juridiskā adrese Graudu ielā 41A, Rīgā, Ls 500,- LV-apmērā grāmatas „Sibīrijas bērni” 2. sējuma tulkošanai angļu valodā un daļēju tipogrāfijas izdevumu segšanai.
 2. Lēmumprojekta 1. punktā paredzēto finansējumu piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. (kods 2275 ) 

2.Par kompensāciju transporta izdevumu segšanai

Pamatojoties uz  ****. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Piešķirt ***** kompensāciju transporta izdevumu segšanai ceļam uz Rīgas 2. speciālo internātskolu Ls 6,00 dienā par katru bērna xxxxxx  skolas apmeklējuma dienu, uzrādot skolas apstiprinājumu par apmeklētajām dienām mēnesī;
 2. Lēmumprojekta 1.punktā paredzēto finansējumu, piešķirt  no sociālā budžeta līdzekļiem (izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei kods 6423), pēc skolas izsniegtā apmeklējuma dienu grafika .
 3. Piešķirto kompensāciju pārskaitīt uz personas bankas kontu. 

3.Par kompensāciju transporta izdevumu segšanai

Pamatojoties uz ***. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

Piešķirt ***** kompensāciju transporta izdevumu segšanai ceļam uz Jumpravas speciālās internātpamatskolas Ogres filiāli, Ls 3,00 dienā par katru dēla skolas apmeklējuma dienu, uzrādot skolas apstiprinājumu par apmeklētajām dienām mēnesī;:

 1. Lēmumprojekta 1.punktā paredzēto finansējumu, piešķirt no sociālā budžeta līdzekļiem (izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei kods 6423), pēc skolas izsniegtā apmeklējuma dienu grafika .
 2. Piešķirto kompensāciju pārskaitīt uz personas bankas kontu.

4.Par līdzfinansējumu grāmatas “Dambrete bērniem un jauniešiem līdz 16.gadu vecumam” izdošanai

Izskatot Starptautiskā sporta meistara „64 lauciņu” dambretē Aivara Remeša, 10.09.2012. iesniegumu ( saņ. reģ.Nr. 1376) par finansiālu atbalstu grāmatas „Dambrete bērniem un jauniešiem līdz 16.gadu vecumam” izdošanai, kas ir paredzēta kā cikla noslēgums metodiskiem materiāliem dambretes apmācībā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu,  

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 187,50 apmērā Starptautiskā sporta meistaram „64 lauciņu” dambretē Aivaram Remesim grāmatas „Dambrete bērniem un jauniešiem līdz 16.gadu vecumam” izdošanai. 

5.Par saistošo noteikumu Nr.19/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” apstiprināšanu

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu un LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 19/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” saskaņā ar pielikumu;
 2. Uzdot domes sekretārei Valentīnai Kābelei trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
 3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

 6. Par saistošo noteikumu Nr.20/2012 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta trešo daļu un saskaņā ar 46.pantu, Nodokļa atbalsta pasākuma likuma 4.panta otro daļu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 20/2012 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.
 2. Uzdot domes sekretārei Valentīnai Kābelei publicēt saistošos noteikumus un trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos kopā ar paskaidrojuma rakstu rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
 3. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

7.Par saistošo noteikumu Nr. 21/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr. 42/2011 „Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” apstiprināšanu

Noklausoties Ikšķiles novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājas Indras Lejas ziņojumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša,  „pret” nav, „ atturas” 1- E. Logins,  nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 21/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr. 42/2011 „Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot domes sekretārei Valentīnai Kābelei trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos kopā ar paskaidrojuma rakstu rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
 3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

8.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 21.jūlijā apstiprinātajā Ikšķiles novada pašvaldības konkursa „Ikšķiles novada uzņēmēju (komersantu) gada balva” nolikumā (lēm. Nr. 19, prot. Nr.7)

Noklausoties Ikšķiles novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājas Indras Lejas ziņojumu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša,  „pret” nav, „ atturas” 1- E. Logins,  nolemj:

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 21.jūlijā apstiprinātajā Ikšķiles novada pašvaldības konkursa „Ikšķiles novada uzņēmēju (komersantu) gada balva” nolikumā (lēm. Nr. 19, prot. Nr.7) šādus grozījumus:

 1. Nolikuma 3.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

“3.1. Konkurss norisinās katru gadu ar uzvarētāju apbalvošanas ceremoniju katra nākošā gada sākumā.”

 1. Nolikuma 3.2. punktā vārdu “augusta” aizstāt ar vārdu “novembra” un skaitli un vārdu “30.septembrim” aizstāt ar skaitli un vārdu “31.decembrim”.
 2. Nolikuma 5.punkta tekstu aiz vārda “speciālbalvas” papildināt ar zīmi un vārdu

 “, piemēram” un aiz vārdiem “JAUNAIS KOMERSANTS” papildināt ar vārdiem “un tamlīdzīgi”.

9.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un otrās daļas 4.punktu, atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmuma reģistrācijas 2012.gada 20.aprīļa lēmumu Nr.6-12/57860 par komercsabiedrības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VML Partneri” izslēgšanu no komercreģistra (pabeigta bankrota procedūra) un Ikšķiles novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtības punktu Nr.23, dome,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša,  „pret” nav, „ atturas” 1- E. Logins,  nolemj:

 1. Norakstīt un izslēgt no bilances SIA „VML Partneri” , reģ. Nr.40003899110, juridiskā adrese: Lejas iela 10, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052, nekustama īpašuma nodokļa parādu LVL 10963,37, nokavējuma naudu LVL 1808,73, kopā – LVL 12772,10 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit divi lati 10  santīmi) apmērā.
 2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai Velgai Bokmelderei.

10.Par dāvinājuma - nekustamā īpašuma „Kārļa iela”, Jaunikšķilē, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā pieņemšanu

Izskatot Ērika Jansona, personas kods xxxxxxx, adrese Kārļa iela 12-3, Jaunikšķile, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, 30.08.2012. iesniegumu (saņ. Reģ. Nr. 1276) par nekustamā īpašuma „Kārļa iela”, Jaunikšķilē, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā dāvināšanu pašvaldībai, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punku, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 77.panta otro daļu, ņemot vērā Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 04.09.2012. lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 24),

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E.Logins,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Pieņemt dāvinājumu - nekustamo īpašumu „Kārļa iela” ar kadastra Nr. 7494 012 0601, kas atrodas Jaunikšķilē, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7494 012 0601 ar platību 0,2731 ha (2731 m2).
 2. Noteikt pašvaldības īpašumā iegūtā nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – zeme pašvaldības ielas nodalījuma joslā un izmantot to Ikšķiles novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzībām, nododot to publiskā lietošanā.
 3. Uzdot pašvaldības juristei Dacei Kļaviņai desmit darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot nekustamā īpašuma dāvinājuma līgumu.
 4. Uzdot pašvaldības nekustamā īpašums speciālistei Sarmītei Augstkalnai desmit darba dienu laikā pēc dāvinājuma līguma noslēgšanas sagatavot un iesniegt Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai nepieciešamos dokumentus par Ikšķiles novada pašvaldības īpašuma tiesību uz iegūto nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā.
 5. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus segt no attīstības nodaļas budžeta līdzekļiem citiem pakalpojumiem (kods: 2279);
 6. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

11.Par pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes

“Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola” dibināšanu 

 Noklausoties Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Induļa Trapiņa ziņojumu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktiem, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 22.panta pirmo daļu, 23.panta otro daļu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E.Logins,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Dibināt Ikšķiles novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādi “Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola”.
 2. Apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola” nolikumu saskaņā ar pievienoto redakciju.
 3. Līdz 2012.gada 31.decembrim:

3.1.  saskaņot šī lēmuma 1.punktā minētās iestādes dibināšanu ar Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju;

3.2.  izsludināt šī lēmuma 1.punkta minētās iestādes vadītāja amata vakanci un ar domes lēmumu iecelt amatā iestādes vadītāju.

 1. Par šī lēmuma 1. punktā minētās iestādes dibināšanas saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju atbild pašvaldības izglītības speciāliste Māra Niedra.
 2. Par šī lēmuma 1. punktā minētās iestādes dibināšanas saskaņošanu ar Kultūras ministriju atbild Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dzintra Čudare.
 3. Par šī lēmuma 3.2. punkta izpildes organizēšanu atbild pašvaldības izpilddirektors Guntars Kurmis.

12. Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 7405 002 0523 un 7405 502 0006 Birzes ielā 33A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā iegūšanu pašvaldības īpašumā

Noklausoties domes priekšsēdētāja Induļa Trapiņa ziņojumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punku, 15.panta pirmās daļas 2. un 6. punktiem, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 77.panta otro daļu, Tūrisma likuma 8.panta 2. un 4. punktiem, ņemot vērā Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2012.gada 18.septembra atzinumu, prot. Nr. 25,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša,  „pret” nav, „ atturas”  1- E. Logins,  nolemj:

 1. Akceptēt sekojošu nekustamo īpašumu:

1.1. nekustamā īpašuma Birzes ielā 33A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā ar kadastra numuru 7405 002 0523, sastāvoša no trīs zemes gabaliem ar kopējo platību 1732 m2, tostarp zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7405 002 0523 ar platību 778 m2, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7405 002 0524 ar platību 743 m2 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7405 002 0538 ar platību 211 m2;

1.2. ēku/būvju nekustamā īpašuma Birzes ielā 33, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (atbilstoši Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes 2010.gada 15.novembra lēmumam Nr. 11-10/48, pkt. 1.2. nek. īp. adrese ir Birzes iela 33A, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052) ar kadastra numuru 7405 502 0006, kas sastāv no sakaru mezgla ēkas un divām garāžām (atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem četrām ēkām: ar kadastra apzīmējumu 7405 002 0523 001 – sakaru mezgls un ar kadastra apzīmējumiem 7405 002 0524 001, 7405 002 0524 002 un 7405 002 0524 003 – garāžas); 

iegūšanu Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā.

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.1. un 1.2. punktos norādītie nekustamie īpašumi pēc to iegūšanas Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā izmantojami šādu pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai:
2.1. Tūrisma likuma 8.panta 2., 4 punktos noteikto pašvaldības uzdevumu izpildei: resursu nodrošināšana tūrisma attīstībai, savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšana; tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošana un finansēšana;
2.2. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktā noteikto pašvaldības uzdevumu izpildei - savas administratīvās teritorijas labiekārtošana (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana);
2.3. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktā noteikto pašvaldības uzdevumu izpildei - veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana;
2.4. citu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas noteikto funkciju izpildei, pēc nepieciešamības nodrošinot ar telpām pašvaldības iestādes.
3. Izdevumus, kas saistīti ar šī lēmuma 1.1. un 1.2. punktos norādīto nekustamo īpašumu iegūšanu pašvaldības īpašumā, valdījumā un lietošanā, segt no Ikšķiles novada pašvaldības budžeta 2012.gadam līdzekļiem dzīvokļu iegādei un neparedzētiem gadījumiem.
4. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt šī lēmuma 1.1. un 1.2. punktos norādīto nekustamo īpašumu iegādi.

13.Par projektēto zemes vienību adreses maiņu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 8., 44.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4.punktu, 16.1. apakšpunktu, 18., 36.punktiem,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E.Logins,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Ikšķiles novada domes 2011.gada 28.septembra lēmumā Nr.29 (prot.Nr.10) „Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Rožalejas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940150097) apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu” izsakot:

1.1. lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, platība 0,1420 ha, piešķirt adresi - ”Vējavas”, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)”;

1.2. lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, platība 0,1414 ha, piešķirt adresi - ”Rožalejas”, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)”;

2. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4.punktu, 14.1punkta 1.apakšpunktu, 17.punkta 7.apakšpunktu, 18.punktu, 23.punkta 1.apakšpunktu, 36.punku, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2012.gada 19.septembra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E.Logins,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Mainīt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7494 015 0332 (platība 0.3361 ha), 7494 015 0331 (platība 0.3668 ha), 7494 015 0324 (platība 0.3487 ha), 7494 015 0329 (platība 0.3937 ha), 7494 015 0333 (platība 0.3659 ha), 7494 015 0327 (platība 0.3454 ha), 7494 015 0325 (platība 0.3421 ha), 7494 015 0326 (platība 0.3486 ha), 7494 015 0330 (platība 0.3931 ha), 7494 015 0328 (platība 0.3936 ha) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601) par neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600);

2. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un informēt par pieņemto lēmumu Inetu Drusku.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

15.Par detālplānojuma „Ozolkalni” realizācijas pirmo kārtu

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 2.punktu, 53.panta 1) b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 7., 8., 44.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 14.1., 16.1., 18., 23.1., 36.punktiem, Ikšķiles novada domes 2008.gada 20.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.32, Ikšķiles novada domes 2008.gada 20.augusta lēmuma Nr.11 (prot.Nr.8) „Par detālplānojuma zemes īpašumam „Ozolkalni” galīgās redakcijas apstiprināšanu” 4.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Noteikt, ka ar Ikšķiles novada domes 2008.gada 20.augusta lēmuma Nr.11 (prot.Nr.8) „Par detālplānojuma zemes īpašumam „Ozolkalni” galīgās redakcijas apstiprināšanu” 1.punktu apstiprinātais detālplānojums var tikt realizēts vairākās kārtās, pirmajā realizācijas kārtā izveidojot sešas zemes vienības individuālo dzīvojamo māju apbūvei un vienu zemes vienību ielas izveidošanai (ar projektētās zemes vienības apzīmējumiem no Nr.4 līdz Nr.9 un Nr.41, atbilstoši detālplānojuma grafiskajai daļai);

2. Likvidēt ielas statusu un adresi Ozolkalnu iela, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. detālplānojumā „Ozolkalni” projektētajā zemes vienībā ar apzīmējumu Nr.3 plānotajai ielai;

3. Mainīt ielas nosaukumu Ziedoņu iela un adresi Ziedoņu iela, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. par ielas nosaukumu Ozolkalnu iela un adresi Ozolkalnu iela, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. detālplānojumā „Ozolkalni” projektētajā zemes vienībā ar apzīmējumu Nr.41 plānotajai ielai, piešķirot nekustamajam īpašumam, kurā tiks iekļauta šī zemes vienība, nosaukumu - Ozolkalnu iela, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

4. Mainīt ielas nosaukumu Saulgriežu iela un adresi Saulgriežu iela, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. par ielas nosaukumu Melleņu iela un adresi Melleņu iela, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. detālplānojumā „Ozolkalni” projektētajā zemes vienībā ar apzīmējumu Nr.42 plānotajai ielai;

5. Detālplānojumā „Ozolkalni” projektētajai zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.4 un platību 0.2854 ha piešķirt adresi Ozolkalnu iela 2, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600);

6. Detālplānojumā „Ozolkalni” projektētajai zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.5 un platību 0.1501 ha piešķirt adresi Ozolkalnu iela 4, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600);

7. Detālplānojumā „Ozolkalni” projektētajai zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.6 un platību 0.1511 ha piešķirt adresi Ozolkalnu iela 6, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600);

8. Detālplānojumā „Ozolkalni” projektētajai zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.7 un platību 0.1201 ha piešķirt adresi Ozolkalnu iela 8, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600);

9. Detālplānojumā „Ozolkalni” projektētajai zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.8 un platību 0.1201 ha piešķirt adresi Ozolkalnu iela 10, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600);

10. Detālplānojumā „Ozolkalni” projektētajai zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.9 un platību 0.1367 ha piešķirt adresi Ozolkalnu iela 12, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600);

11. 5. Detālplānojumā „Ozolkalni” projektētajai zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.41 un platību 0.5890 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);

12. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

16.Par zemes ierīcības projekta „Buras”, „Airi”, „Airu iela” apstiprināšanu

Pamatojoties Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, 30., 31.punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.7., 7.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 16.1., 18., 23.2.2., 36.punktiem, Ikšķiles novada domes 2011.gada 24.augusta lēmumu Nr.27 (prot.Nr.9) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamo īpašumu ”Buras”, „Airi”, „Airu iela”, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. sadalīšanai un robežu pārkārtošanai” un nekustamo īpašumu ”Buras”, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150064), ”Airi”, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150072) un ”Airu iela”, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150066) īpašnieka SIA „Engures Jahtklubs” (reģ.Nr.40003635368) valdes locekles I.Cinītes 2012.gada 16.jūlija iesniegumu (reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā 2012.gada 27.augustā, Nr.1274), ņemot vērā Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2012.gada 28.jūnija saskaņojumu un Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2012.gada 19.septembra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu ”Buras”, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150064) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940150540, ”Airi”, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150072) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940150548 un ”Airu iela”, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150066) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940150547, nosakot projekta īstenošanas secību divos posmos:

1.1. pirmajā posmā izveidojot projektēto zemes vienību Nr.6, kas tiek izveidota no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940150547 ar platību 0.3384 ha un daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940150540 0.28 ha platībā, veicot robežu pārkārtošanu, un saglabājot atlikušo zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940150540 daļu nekustamā īpašuma „Buras”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. sastāvā un saglabājot atlikušajai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);

1.2. otrajā posmā izveidojot projektētās zemes vienības Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 pēc projektētajā zemes vienībā Nr.6 plānotā ceļa izbūves un nodošanas ekspluatācijā;

2. Likvidēt ar Ikšķiles novada domes 2011.gada 23.marta lēmuma Nr.29 (prot.Nr.4) „Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma ”Vanķeni”, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940150028) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 74940150541, 74940150066 apstiprināšanu, adrešu un īpašuma nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu” 4.punktu piešķirto ielas nosaukumu – Airu iela;

3. Projektēto zemes vienību Nr.6 saglabāt nekustamā īpašuma „Airu iela”, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150066) sastāvā, mainot īpašuma nosaukumu par „Airu ceļš”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.6 ar platību 0.62 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);

5. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 iesniegt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

17.Par zemes ierīcības projekta „Silarāji 2” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, 30., 31.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 16.1., 18., 23.2.2., 36.punktiem, Ikšķiles novada domes 2011.gada 27.jūlija lēmumu Nr.32 (prot.Nr.8) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma ”Silarāji 2”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940060067) sadalīšanai” un projekta izstrādātāja SIA „Latvijasmērnieks.lv” Rīgas reģiona biroja vadītāja vietnieka J.Šembeļa 2012.gada 11.septembra iesniegumu Nr.10OG-03.3/30 (reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā 2012.gada 11.septembrī, Nr.1399) par projekta apstiprināšanu, ņemot vērā Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2012.gada 23.augusta saskaņojumu un Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2012.gada 19.septembra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Silarāji 2”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940060067) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940060067, nosakot projekta īstenošanas secību divos posmos:

1.1. pirmajā posmā izveidojot projektēto zemes vienību Nr.8, kas tiek izveidota no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940060067 daļas ar platību 0.40 ha un saglabājot atlikušo zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940060067 daļu nekustamā īpašuma ”Silarāji 2”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940060067) sastāvā un saglabājot atlikušajai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);

1.2. otrajā posmā izveidojot projektētās zemes vienības Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 pēc projektētajā zemes vienībā Nr.8 plānotā ceļa izbūves un nodošanas ekspluatācijā;

2. Projektēto zemes vienību Nr.8 iekļaut jaunveidojamā nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirot tam īpašuma nosaukumu – „Silmežu ceļš”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.8 ar platību 0.40 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);

4. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 iesniegt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov. 

18. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības 20.10.2010. domes lēmumā Nr. 6. (prot. Nr. 11) „ Par Ikšķiles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E.Logins,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Izdarīt  20.10.2010. Ikšķiles novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 6 . (prot. Nr. 11) „ Par Ikšķiles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1.Izteikt 28.4.2. punktu sekojošā redakcijā:

„28.4.2. pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Urdaviņa” vadītājam – 13.mēnešalgu grupā .”

2.Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.oktobrī.

19. Par grozījumiem 2011.gada 30.novembra sēdes lēmumā Nr.21 „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu” pielikuma „Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu amatu saraksts un amatu klasifikācija” 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. punktu, 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību" 201. punktu un Ikšķiles novada domes 17.08.2005. apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums” 11.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E.Logins,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1.Izdarīt 30.11.2011. Ikšķiles novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 21 (prot. Nr. 12) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu” pielikuma „Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu amatu saraksts un amatu klasifikācija” sadaļā „Ikšķiles vidusskola”šādus grozījumus:

1.1.papildināt amata vienības „virtuves darbinieks” skaitu par vienu amata vienību.

2. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.oktobrī.

20. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu”

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E.Logins,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu” šādus grozījumus:

Izteikt lēmuma pielikumu – izvēles ēdienu komponenšu cenrādi šādā reakcijā:

 

Pielikums

 2012. gada 26. septembra lēmumam

Nr. 20 (prot. Nr. 10)

„Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības

 domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9

„Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu”

 

 

Nosaukums

Cena (Ls)

Ābols gab.

0,12

Arbūza šķēle 150 gr

0,11

Arbūzs 200 gr

0,20

Auzu pārslu  biezp.0.200 /ievārījums 0.03

0,18

Balto redīsu/burkānu salāti 100gr

0,08

Banāns

0,13

Banānu krēms ar ķīseli

0,30

Biešu salāti 50 gr(K)

0,03

Biešu salāti svaigi (0.100gr)

0,07

Biezpiena krēms ar ķīseli

0,30

Biezpiena krēms ar ogu mērci

0,40

Biezpiena sacepums 300 gr

0,40

Boršča zupa 250 gr

0,16

Burkānu salāti ar eļļu 0.100 gr

0,07

Burkānu sēkliņu salāti 100 gr

0,07

Burkānu/ķiploku salāti ar majonēzi

0,07

Cepetis

0,32

Cepums 0.055 grami

0,20

Cīsiņš vārīts 1.gab.

0,08

Cīsiņš vārīts 2 gab.

0,16

Cūkgaļa gruzīnu gaumē

0,40

Cūkgaļa pikantajā mērcē

0,40

Cūkgaļa ungāru gaumē

0,40

Cūkgaļas gulašs

0,35

Cūkgaļas karbonāde 100

0,45

Cūkgaļas karbonāde ar sieru

0,50

Cūkgaļas veltnītis

0,40

Dārzeņu sautējums 0.300

0,30

Dārzeņu zupa ar gaļu

0,21

Desas/ siera salāti

0,30

Desu salāti

0,25

Frikadeļu zupa 250 gr

0,25

Gaļas salāti 0.200 gr

0,40

Griķi vārīti 200g

0,11

Gurķa šķēlīte svaiga

0,05

Ievārījums 0.03

0,07

Ievārījums 0.040

0,10

Jogurts 0.125

0,14

Kafijas krēms ar ķīseli

0,25

Kakao dzēriens

0,10

Kāpostu salāti 50 (K) + gurķis

0,02

Kāpostu salāti ar eļļu 0.100gr +burkāni

0,05

Kāpostu salāti ar eļļu 50gr(K)

0,02

Kāpostu tītenis

0,30

Kāpostu/ gurķu salāti 100 gr

0,07

Kāpostu/tomātu salāti ar eļļu 100 gr

0,07

Karamelizētās pārslas ar ķīseli

0,25

Kartupeļi vārīti 200gr

0,05

Kartupeļu pankūkas 2(S)

0,12

Kartupeļu pankūkas

0,12

Kartupeļu sacepums

0,40

Kefīrs 0.200 ml

0,12

„Kornišona” mērce

0,15

Kotlete 80 gr

0,25

Kotlete ( Mājas) 80 gr

0,30

krējums skābais 0.040 gr

0,05

Lāsēns 0.200 ml

0,33

Liellopu gaļas „Strogonovs”

0,40

Liellopu gaļa pikantā mērcē

0,50

Liellopu gaļas gulašs

0,33

Maizes zupa ar putukrējumu

0,25

Mājas sautējums

0,30

Mājas sautējums (AZU)

0,30

Makaroni ar sieru 0.200 gr/ 0.050

0,25

Makaroni ar sieru 200/0.030

0,18

Makaroni jūrnieku gaumē 0.200 gr

0,39

Makaroni vārīti 200 gr

0,08

Maltas gaļas mērce

0,37

Mannas biezp.0.200 /ievārījums 0.03

0,15

Marinēta gurķa šķēle

0,04

Marinēti ķirbji

0,10

Morss 0.200 ml

0,10

Ogu ķīselis ar putukrējumu150/50

0,17

Pankūkas rauga 1 gab.

0,05

Persiku dabīgā sula 0.200

0,20

Piena mērce

0,05

Piena miežu zupa

0,13

Piena nūdeļu zupa

0,13

Piena rīsu zupa

0,13

Piens 0.200

0,12

Pipars pildīts

0,50

Plānā pankūka ar pildījumu (S)

0,15

Plovs 0.200

0,30

puķkāpostu siera zupa

0,15

Pupiņu zupa

0,20

Raibie salāti 75 (K)

0,10

„Rasoļņika” zupa

0,20

Redīsu /burkānu salāti ar krējumu 50 ( K)

0,05

Rīsi vārīti 200g

0,06

Risoto

0,35

Rīsu krēms ar ogu mērci

0,13

Rupjmaizes kārtojums ar putukrējumu

0,25

Rupjmaizes šķēles 2 gab.

0,04

Rupjmaizes šķēle 0.040 grami

0,03

Saldā biezpiena masa ar ievārījumu

0,23

Saldā biezpiena masa ar ķīseli 100/150

0,30

Saldā biezpiena masa ar ogu ķīseli 100/150

0,30

Saldā cepta maizīte

0,10

Saldais šokolādes sieriņš

0,16

Skābā krējuma mērce

0,05

Skābeņu zupa 250

0,28

Soļankas zupa 0.250

0,35

Studentu mērce 0.040 gr

0,05

Sula multivitamīnu 0.200

0,20

Sula „Sadačok” 200ml ar salm.

0,29

Svaigu kāpostu salāti50(K) +tomāts

0,07

Svaigu kāpostu zupa 0.250 gr

0,19

Sviestmaize

0,03

Sviestmaize ar desu

0,09

Sviestmaize ar sieru

0,10

Sviestmaize ar sieru 2 gab.

0,19

Šašliku gaļa cūkas

0,35

Šnicele

0,40

Tēja dažāda

0,02

Tomātu dabīgā sula 0.200

0,13

Tomātu šķēle

0,03

Ungāru zupa 250

0,20

Uzpūtenis ar pienu

0,15

Vaniļas krēms ar ķīseli 50/150

0,25

vaniļas krēms ar ķīselis 150/50

0,25

Vīnogas 150 gr

0,25

Vistas fileja ananāsu mērcē 75 gr

0,50

Vistas fileja cepta fileja 0.100 gr

0,50

Vistas fileja krējuma mērcē 75gr

0,40

Vistas gaļas kotlete

0,35

Vistas karbonāde

0,50

Vistas šķiņķītis ar sieru

0,35

Vistas šķiņķītis cepts

0,30

Zirņu zupa

0,15

Zivju pirkstiņi 1 gab.

0,05

Zivs cepta (heks vai panētā)

0,47

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          I. Trapiņš

21. Par  zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldībai piekrītošu apbūvētu lauku zemi Gravas ielā 2

Saskaņā ar VZD Rīgas reģionālās nodaļas 18.06.2012. vēstuli Nr. 2-04-R/2668 ar zemes vienību sarakstu ar personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011. gada 30. decembrim un ir identificēta valsts kadastra informācijas sistēmā, VZD Rīgas reģionālās nodaļas 29.08.2012. vēstuli Nr. 2-04-R/3858, Va/s Latvijas Hipotēku un zemes banka” 13.09.2012. vēstuli Nr. 2.10.12/199 un ar bankas komentāriem papildināto Datu atlases sarakstu,  tajā skaitā nekustamā īpašuma Gravas iela 2 ar kadastra numuru 7494 004 0254, zemes vienība   ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0254,  par kuru  līdz 2011. gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”   un pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4. punktu, otro  un ceturto daļu , likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”  4. panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas 1. punktu,

dome,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E.Logins,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības V. R. (personas kods xxxxxxx) uz nekustamā īpašuma Gravas iela 2 ar kadastra numuru 7494 004 0254, zemes vienību   ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0254, platība 0,12 ha, ar 2011. gada 31. decembri.
 2. Uz zemesgabala atrodas V.R. piederoša dzīvojamā māja un palīgēka.
 3. Pašvaldībai piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ikšķiles novada pašvaldības vārda  apbūvēta lauku apvidus zemes Gravas iela 2, Tīnūži,  Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. ar kadastra numuru 7494 004 0254, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0254, 0,12 ha platībā.
 4. Noteikt, ka V.R. (personas kods xxxxxx), ir zemes nomas pirmtiesība uz nekustamā īpašuma Gravas iela 2 ar kadastra numuru 7494 004 0254 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0254, 0,12 ha platībā.
 5. Zemes gabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601);
 6. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Sarmītei Augstkalnai lēmumu piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma parakstīšanas iesniegt apliecinātu šī lēmuma kopiju Valsts zemes dienestā.
 7. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram G. Kurmim. 

22. Par  zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu uz neapbūvētu lauku zemi „Liepu 3-15”

Saskaņā ar VZD Rīgas reģionālās nodaļas 18.06.2012. vēstuli Nr. 2-04-R/2668 ar zemes vienību sarakstu ar personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011. gada 30. decembrim un ir identificēta valsts kadastra informācijas sistēmā VZD Rīgas reģionālās nodaļas 29.08.2012. vēstuli Nr. 2-04-R/3858, Va/s Latvijas Hipotēku un zemes banka” 13.09.2012. vēstuli Nr. 2.10.12/199 un ar bankas komentāriem papildināto Datu atlases sarakstu,  tajā skaitā nekustamā īpašuma „Liepu 3-15” ar kadastra numuru 7494 004 0266, zemes vienība   ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0266,  par kuru  līdz 2011. gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” un pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4. punktu,  2. un 21. daļu , likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”  4. panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas 2. punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E.Logins,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības A.A (personas kods xxxxxxxx) un A. A. (personas kods xxxxxxx) uz nekustamā īpašuma „Liepu 3-15” ar kadastra numuru 7494 004 0266, zemes vienību   ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0266, platība 0,2632 ha,  ar 2011. gada 31. decembri.

       Uz zemesgabala neatrodas A. A. un A.A. piederošas ēkas.

 1. Noteikt, ka A. A. (personas kods xxxxxxx) un A. A. (personas kods xxxxxxxxx) ir zemes nomas pirmtiesība uz nekustamā īpašuma „Liepu 3-15” ar kadastra numuru 7494 004 0266, zemes vienību   ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0266, platība 0,2632 ha.  Zemes nomas pirmtiesība jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.
 2. Zemes gabala lietošanas mērķis – zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (kods 0101);
 3.  Uzdot nekustamo īpašumu pārvaldniecei Sarmītei Augstkalnai lēmumu piecu darba dienu   laikā pēc parakstīšanas nosūtīt LR Valsts zemes dienestam.

23. Par  zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu uz neapbūvētu lauku zemi „Celtnieks 195”

Saskaņā ar VZD Rīgas reģionālās nodaļas 18.06.2012. vēstuli Nr. 2-04-R/2668 ar zemes vienību sarakstu ar personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011. gada 30. decembrim un ir identificēta valsts kadastra informācijas sistēmā, VZD Rīgas reģionālās nodaļas 29.08.2012. vēstuli Nr. 2-04-R/3858, Va/s Latvijas Hipotēku un zemes banka” 13.09.2012. vēstuli Nr. 2.10.12/199 un ar bankas komentāriem papildināto datu atlases sarakstu,  tajā skaitā nekustamā īpašuma „Celtnieks 185” ar kadastra numuru 7494 002 0094, zemes vienība   ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0094,  par kuru  līdz 2011. gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” un pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4. punktu,  2. un 21. daļu , likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”  4. panta trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas 2. punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E.Logins,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības R. V. (personas kods xxxxxxx) uz nekustamā īpašuma „Celtnieks 185” ar kadastra numuru 7494 002 0094, zemes vienība   ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0094, platība 0,07 ha,  ar 2011. gada 31. decembri

Uz zemesgabala neatrodas R. V. piederošas ēkas.

2. Noteikt, ka R. V. (personas kods xxxxxxx) ir zemes nomas pirmtiesība uz nekustamā īpašuma „Celtnieks 185” ar kadastra numuru 7494 002 0094, zemes vienību   ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0094, platība 0,07 ha. Zemes nomas pirmtiesība jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.

3. Zemes gabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601);

4. Uzdot nekustamo īpašumu pārvaldniecei Sarmītei Augstkalnai lēmumu piecu darba dienu   laikā pēc parakstīšanas nosūtīt LR Valsts zemes dienestam.

24.Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74940110082 un 74940110108 apvienošanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 44.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 18., 36.punktiem

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E.Logins,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 74940110082 un 74940110108, saglabājot apvienoto zemes vienību nekustamā īpašuma „Beverli”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 7494 011 0082) sastāvā, un saglabāt apvienotajai zemes vienībai ar aptuveno platību 0.2391 ha adresi - „Beverli”, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

2. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.       

25. Par zemes ierīcības projekta zemes vienībām ar adresēm Ozolu iela 80 un Ozolu iela 80A, Ikšķile, Ikšķiles nov. apstiprināšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, 30., 31.punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 44.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4.punktu, 16.1. apakšpunktu, 18.punktu, 23.3.apakšpunktu, 36.punktu, Ikšķiles novada domes 2011.gada 21.decembra lēmumu Nr.24 (prot.Nr.13) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību ar adresēm Ozolu iela 80 un Ozolu iela 80A, Ikšķile, Ikšķiles nov. robežu pārkārtošanai” un projekta izstrādātāja VSIA „Meliorprojekts” zemes ierīkotājas I.Suharevskas iesniegumu (reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā 2012.gada 20.septembrī, Nr.1448) par projekta apstiprināšanu, ņemot vērā Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2012.gada 12.septembra saskaņojumu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E.Logins,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Ozolu iela 80, Ikšķile, Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74050010324) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74050010324 un nekustamā īpašuma Ozolu iela 80A, Ikšķile, Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74050010328) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74050010328;
 2. Projektēto zemes vienību Nr.1, platība 0.1200 ha, saglabāt nekustamā īpašuma Ozolu iela 80, Ikšķile, Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74050010324) sastāvā;
 3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 un uz tās esošajām ēkām saglabāt vienotu adresi - Ozolu iela 80, Ikšķile, Ikšķiles nov.;
 4. Projektēto zemes vienību Nr.2, platība 0.0730 ha, saglabāt nekustamā īpašuma Ozolu iela 80A, Ikšķile, Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74050010328) sastāvā;
 5. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 un uz tās esošajai ēkai saglabāt vienotu adresi - Ozolu iela 80A, Ikšķile, Ikšķiles nov.;
 6. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

6.1. projektētajai zemes vienībai Nr.1, platība 0.1200 ha, - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

6.2. projektētajai zemes vienībai Nr.2, platība 0.0730 ha, - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

7. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā iesniegt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

26.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.apakšpunktu, 11., 12.punktiem,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, A. Stiliņš,  Ģ. Baķis,  D. Villeruša, E.Logins,  „pret” nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Noteikt, ka ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vakari”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940040485) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940040485 un nekustamā īpašuma „Ventas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940040058) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940040058 robežu pārkārtošanai,atbilstoši zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem (1.pielikums);
 2. Projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē. Lēmums par projekta apstiprināšanu var tikt pieņemts divu gadu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. un 11.punktiem šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10,

 

Domes sēdes datums 29.08.2012

Darba kārtība

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES SĒDE

Ikšķilē

2012. gada 29. augusts                                                                                  Nr. 9

plkst. 9.00

 

Darba kārtībā:

 1. Par Ditas Lūkas atbrīvošanu no Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra vadītājas amata. R. Kalniņa
 2. Par Ievas Zlemetas iecelšanu Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra vadītājas amatā. R. Kalniņa
 3.  Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA "TV STUDIO AG" projektam "Lai dzīvo bērni!". I. Bērziņa
 4. Par finansējuma piešķiršanu individuālajiem sportistiem Robertam PEIRĀGAM, Amandai PEIRĀGAI, Ralfam CĒBERAM. S.Tauriņa
 5. Par finansējuma piešķiršanu L.DOBELEI. S.Tauriņa
 6. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībai Bērnu un skolēnu sporta centrs "IKŠĶILE". V.Bokmeldere
 7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ikšķiles novada pašvaldības iestādēm. V.Bokmeldere
 8. Par maksas noteikšanu par Ikšķiles novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu. M.Niedra
 9. Par grozījumiem 2011.gada 30.novembra sēdes lēmumā Nr.21 "Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu". R. Kalniņa 
 10. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes "Urdaviņa" nolikumā (apstiprināts ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 22.septembra lēmumu Nr. 20, prot. Nr. 10. V. Krinkele
 11. Par Ikšķiles novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. M. Niedra
 12. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 10 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvu" (prot. Nr. 3). M. Niedra
 13. Par Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu. D. Kļaviņa
 14. Par Tīnūžu pamatskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu. D. Kļaviņa
 15. Par saistošo noteikumu Nr.__/2012 "Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 "Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam" apstiprināšanu. V. Bokmeldere
 16. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" precizēšanu. D. Kļaviņa
 17. Par saistošo noteikumu Nr._______ "Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.8/2012 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Ikšķiles novadā"" izdošanu. J.Veilands
 18. Par atļauju izmantot pašvaldības simboliku. D.Kļaviņa
 19. Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezmaksas lietošanā pašvaldības iestādei. D.Kļaviņa
 20. Par Ikšķiles novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu, nolikuma un komisijas apstiprināšanu. I.Šulca
 21. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 30.novembra lēmumā Nr. 13 "Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Elkšņu skola", Daugavmalā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā daļas nodošanu bezmaksas lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām", prot. Nr. 12. D.Kļaviņa
 22. Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi Nogāzes ielā 2, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. S.Augstkalna
 23. Par detālplānojuma "Meldriņi", "Noriņu ceļš" pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. J. Veilands
 24. Par detālplānojuma "Gobas", "Elkšņu ceļš" pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. J.Veilands
 25. Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma "Neilanti", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. zemes vienībām apstiprināšanu. J. Veilands
 26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai. J.Veilands
 27. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74940121142 un 74940121141 apvienošanu. J.Veilands

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                          J. Rudzītis

Domes lēmumi

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES LĒMUMI

Ikšķilē

 

2012. gada 29. augusts                                                                                 

 1. Par Ditas Lūkas atbrīvošanu no Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra vadītājas amata.
 2. Par Ievas Zlemetas iecelšanu Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra vadītājas amatā.
 3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA „TV STUDIO AG” projektam „Lai dzīvo bērni!”.
 4. Par finansējuma piešķiršanu individuālajiem sportistiem Robertam PEIRĀGAM, Amandai PEIRĀGAI, Ralfam CĒBERAM.
 1. Par finansējuma piešķiršanu L.DOBELEI.
 2. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībai Bērnu un skolēnu sporta centrs „IKŠĶILE”.
 3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ikšķiles novada pašvaldības iestādēm.
 1. Par maksas noteikšanu par Ikšķiles novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu.
 2. Par grozījumiem 2011.gada 30.novembra sēdes lēmumā Nr.21 „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”.
 3. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes „Urdaviņa” nolikumā (apstiprināts ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 22.septembra lēmumu Nr. 20, prot. Nr. 10.
 4. Par Ikšķiles novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 5. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 10 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvu” (prot. Nr. 3).

13. Par Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu.

14. Par Tīnūžu pamatskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu.

15. Par saistošo noteikumu Nr.18/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” apstiprināšanu.

16. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” precizēšanu.

 1. Par saistošo noteikumu Nr.16/2012 „Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.8/2012 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Ikšķiles novadā”” izdošanu.
 2. Par atļauju izmantot pašvaldības simboliku.
 3. Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezmaksas lietošanā pašvaldības iestādei.
 4. Par Ikšķiles novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu, nolikuma un komisijas apstiprināšanu.
 5. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 30.novembra lēmumā Nr. 13 „Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Elkšņu skola”, Daugavmalā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā daļas nodošanu bezmaksas lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām”, prot. Nr. 12.
 6. Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi Nogāzes ielā 2, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
 7. Par detālplānojuma „Meldriņi”, „Noriņu ceļš” pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 8. Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma ”Neilanti”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. zemes vienībām apstiprināšanu.
 9. Par detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai.
 11. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74940121142 un 74940121141 apvienošanu.
 12. Par papildus vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu noteikšanu Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā.
 13. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un zemes vienības adreses maiņu.
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību Raudu ielā 4 un Raudu ielā 6 robežu pārkārtošanai.
 15. Par neapbūvētas lauku apvidus zemes piekritību pašvaldībai

1. Par Ditas Lūkas atbrīvošanu no Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra vadītājas amataPamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. punktu, Ikšķiles novada domes 17.08.2005. apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums” 9. punktu, Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra nolikuma 5.2. punktu un 08.08.2012. vienošanos Nr. 4-10/40 par darba tiesisko attiecību izbeigšanu,

Dome, atklāti balsojot ar „12” balsīm, „par”11- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, D. Villeruša, „pret” nav, „ atturas”1- E. Logins, nolemj:

atcelt Ditu Lūku, personas kods xxxxxxxxx, no Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra vadītājas amata.

 1. Par Ievas Zlemetas iecelšanu Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra vadītājas amatā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. punktu, Ikšķiles novada domes 17.08.2005. apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums” 9. punktu un Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra nolikuma 5.2. punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”12- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, „pret” nav, „ atturas”1- E. Logins, nolemj: 

 1. Iecelt Ievu Zlemetu, personas kods xxxxxxxxxx, Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra vadītājas amatā;
 2. Lēmums stājas spēkā ar 2012. gada 1. septembri.

3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA „TV STUDIO AG” projektam „Lai dzīvo bērni!”

Izskatot filmu studijas SIA „TV STUDIO AG” , reģ. Nr. 40003491518,adrese:Zaķusalas krastmala 3, Rīga, LV-1509, 08.08.2012. iesniegumu (saņ. Nr. 1152), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4., 23. punktiem, 12.pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta ceturto daļu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 242,- (divi simti četrdesmit divi lati) apmērā SIA „TV STUDIO AG” , reģ. Nr. 40003491518,adrese:Zaķusalas krastmala 3, Rīga, LV-1509, projekta „Lai dzīvo bērni!” ietvaros paredzētajai bērnu izglītojošās spēlfilmas „Dullā dzimšanas diena” uzņemšanai.

2. Lēmuma 1.punktā noteikto finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (kods: 2275).

 1. Par finansējuma piešķiršanu individuālajiem sportistiem Robertam PEIRĀGAM, Amandai PEIRĀGAI, Ralfam CĒBERAM

   Izskatot biedrības sporta kluba „Petang Ikšķile” valdes locekļa Ģirta PEIRĀGA reģ.nr. 40008188494 Indrānu ielā 18, Ādamlauks, Ikšķiles nov., iesniegumu 13.08.2012 ( saņ. Nr. – 1181), par finansiālo atbalstu daļēju izmaksu segšanai uz/ no sacensībām, Robertam PEIRĀGAM, Amandai PEIRĀGAI, Ralfam CĒBERAM pārstāvot Latvijas valsts izlasi Eiropas čempionātā Beļģijā 01.11. – 04.11.2012. un pamatojoties uz Ikšķiles novada domes 2012.gada 25.aprīļa apstiprinātiem „Iekšējiem noteikumiem Nr.2/2012 Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” – finansiāls atbalsts – pēc iesnieguma satura- atbilst 5.1 punkta, 5.2.3. punktam, kritērijam 5.3.1. un sporta metodiķes Sanitas Tauriņas izvērtējumu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu Ls 100,- Robertam PEIRĀGAM, personas kods xxxxxx – xxxxx dzīv. xxxxxxxxxx., Ikšķiles nov., daļējai izmaksu segšanai uz/ no sacensībām, pārstāvot Latvijas valsts izlasi Eiropas čempionātā Beļģijā 01.11. – 04.11.2012.
 2. Piešķirt finansējumu Ls 100,- Amandai PEIRĀGAI, personas kods xxxxxx – xxxxx dzīv. xxxxxxxxx, Ikšķiles nov., daļējai izmaksu segšanai uz/ no sacensībām, pārstāvot Latvijas valsts izlasi Eiropas čempionātā Beļģijā 01.11. – 04.11.2012.
 3. Piešķirt finansējumu Ls 100,- Ralfam CĒBERAM, personas kods xxxxxx – xxxxx dzīv. Xxxxxxxxx, Ikšķiles nov., daļējai izmaksu segšanai uz/ no sacensībām, pārstāvot Latvijas valsts izlasi Eiropas čempionātā Beļģijā 01.11. – 04.11.2012.
 4. Lēmuma 1., 2. un 3. punktos paredzēto finansējumu piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem sportam, ievērojot pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.2/2012 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” 5.5.punktā noteikto finansējuma piešķiršanas kārtību
 1. Par finansējuma piešķiršanu L.DOBELEI

     Izskatot Lindas DOBELESpersonas kods xxxxxxx dzīv. xxxxxxxxx, Ikšķiles novadā, iesniegumu 14.08.2012 ( saņ. Nr. – 1183 ), par finansiālo atbalstu 2012.gada ārpus Latvijas sacensībām golfā, kas plānotas – USA, Ponte Vedra Beach/ gate American Junior event š.g. 19. – 22.decembrim un USA, Florida/ orange Bowl no 26 – 30 decembrim un pamatojoties uz Ikšķiles novada domes2012.gada 25.aprīļa apstiprinātiem „Iekšējiem noteikumiem Nr.2/2012 Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” – finansiāls atbalsts – pēc iesnieguma satura- atbilst 5.1 punkta, 5.2.2. punktam, kritērijam 5.3.2. un sporta metodiķes Sanitas Tauriņas izvērtējumu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu Ls 150,- Lindai Dobelei, personas kods xxxxxxxxx xxxxx dzīv. xxxxxxxx, Ikšķiles novadā, daļējai dalības maksai 2012.gada ārpus Latvijas sacensībām golfā, kas plānotas – USA, Ponte Vedra Beach/ gate American Junior event š.g. 19. – 22.decembrim un USA, Florida/ orange Bowl no 26 – 30 decembrim.
 2. Lēmuma 1. punktā paredzēto finansējumu piešķirt no pašvaldības budžeta līdzekļiem sportam, ievērojot pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.2/2012 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” 5.5.punktā noteikto finansējuma piešķiršanas kārtību.

6.Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībai Bērnu un skolēnu sporta centrs „IKŠĶILE”

            Izskatot biedrības Bērnu un skolēnu sporta centrs „IKŠĶILE” 16.08.2012. iesniegumu (saņ. Nr. 1202) par pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrības darbībai, kas pamatots ar faktiem: ka biedrība atbilstoši Ikšķiles novada pašvaldības 30.03.2012. izsniegtai licencei Nr. 1/2012 interešu izglītības programmas īstenošanai nodrošina bērnu un skolēnu sporta nodarbības, ka šobrīd biedrība organizē sporta nodarbības 30 bērniem, kuru dzīvesvietas ir Ikšķiles novadā, pamatojoties uz Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Ikšķiles novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 2/2012 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” (apst. ar 25.04.2012. lēmumu Nr. 14, prot. Nr.5) 3.1.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu LVL 1600,00 (viens tūkstotis seši simti lati) apmērā biedrībai Bērnu un skolēnu sporta centrs „IKŠĶILE” (reģ. Nr. 40008186900, juridiskā adrese: Priedaines iela 7, Daugavmala, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads), turpmāk saukta „Biedrība”, ar mērķi – biedrības darbībai un attīstībai 2012.gada septembra – decembra mēnešos, 50% apmērā sedzot biedrības administratīvās izmaksas un izdevumus treneru algošanai.
 2. Noteikt šādus nosacījumus lēmuma 1.punktā noteiktā finansējuma saņemšanai:

2.1. Biedrība nodrošina, ka Ikšķiles novadā dzīvojošo bērnu vecāku iemaksas par treniņiem un spēlēm vienam bērnam nepārsniegs 10 Ls/mēnesī.

2.2. Biedrība finansējuma līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos regulāri atskaitīsies pašvaldībai par biedrības komandā esošo Ikšķiles novadā dzīvojošo bērnu sekmēm.

 1. Šī lēmuma 1.punktā norādīto finansējumu paredzēt no Ikšķiles novada pašvaldības budžeta 2012.gadam līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (kods 2275).

7.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ikšķiles novada pašvaldības iestādēm

7.1.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Tīnūžu pamatskolai                 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6., 7.punktiem, 59.panta pirmo daļu, 60.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un sakarā ar skolēnu ēdināšanas reorganizāciju Tīnūžu pamatskolā,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”10- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „ atturas”3- I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, nolemj:

7.1.1. piešķirt finansējumu Ls 5083.00 apmērā Tīnūžu pamatskolai virtuves darbinieku atalgojumam un VSAO maksājumiem;

7.1.2. lēmuma 7.1.1.punktā piešķirto finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta 2012.gadam līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kods 2275.

7.2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ikšķiles vidusskolai

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6., 7.punktiem, 59.panta pirmo daļu, 60.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un sakarā ar skolēnu ēdināšanas reorganizāciju Ikšķiles vidusskolā un Ikšķiles vidusskolas direktores Laimas Kalniņas 06.08.2012. iesniegumu Nr.1129,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”10- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „ atturas”3- I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, nolemj:

7.2.1.piešķirt finansējumu Ls 17 953.00 apmērā Ikšķiles vidusskolai virtuves darbinieku atalgojumam, VSAO maksājumiem un virtuves inventāra iegādei;

7.2.2. Lēmuma 7.2.1.punktā piešķirto finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta 2012.gadam līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kods 2275.

7.3.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ikšķiles vidusskolai

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6., 7.punktiem, 59.panta pirmo daļu, 60.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, izskatot Ikšķiles vidusskolas direktores Laimas Kalniņas 02.08.2012 iesniegumu Nr.1121,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”10- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „ atturas”3- I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, nolemj:

7.3.1.      piešķirt finansējumu Ls 666.00 apmērā Ikšķiles vidusskolai negaisa laikā bojātās signalizācijas darbības atjaunošanai ēkā Skolas ielā 2, Ikšķilē, Ikšķiles novadā;

7.3.2.      Lēmuma 7.3.1.punktā piešķirto finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta 2012.gadam līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kods 2275.

7.4.   Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ikšķiles novada Bāriņtiesai

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 3.panta pirmo daļu, izskatot Ikšķiles novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Valda Bonkas 09.08.2012. iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu Bāriņtiesas locekļu darba samaksai sakarā ar darba apjoma palielināšanos,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”10- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, E. Logins, „pret” nav, „ atturas”3- I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, nolemj:

7.4.1.      piešķirt finansējumu Ls 993.00 apmērā Ikšķiles novada Bāriņtiesai tās locekļu darba apmaksai un VSAO maksājumiem;

7.4.2.      Lēmuma 7.4.1.punktā piešķirto finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta 2012.gadam līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kods 2275.

 1. Par maksas noteikšanu par Ikšķiles novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu 

Ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 05.04.2012. vēstuli Nr. 17-1e/6105 „Par saistošajiem noteikumiem” (saņ. 10.04.2012. Nr.530), pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

Noteikt maksu par Ikšķiles novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu šādā apmērā:

 1. Maksa par licences izsniegšanu - LVL 20,00 (divdesmit lati), tajā skaitā Pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
 2. Maksa par izsniegtās licences derīguma termiņa pagarināšanu - LVL 5,00 (pieci lati), tajā skaitā PVN. 

9. Par grozījumiem 2011.gada 30.novembra sēdes lēmumā Nr.21 „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”

PAMATOJOTIES UZ LIKUMA „PAR PAŠVALDĪBĀM” 21.PANTA PIRMĀS DAĻAS 13. PUNKTU, 2010.GADA 30.NOVEMBRA MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM NR.1075 „VALSTS UN PAŠVALDĪBU INSTITŪCIJU AMATU KATALOGS”, MINISTRU KABINETA 2009.GADA 22.DECEMBRA NOTEIKUMU NR.1651 "NOTEIKUMI PAR VALSTS TIEŠĀS PĀRVALDES IESTĀŽU AMATPERSONU UN DARBINIEKU DARBA SAMAKSU, KVALIFIKĀCIJAS PAKĀPĒM UN TO NOTEIKŠANAS KĀRTĪBU" 201. PUNKTU UN IKŠĶILES NOVADA DOMES 17.08.2005. APSTIPRINĀTO SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 3 „IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 11.PUNKTU,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

veikt sekojošus grozījumus 2011.gada 30.novembra domes sēdes lēmuma Nr.21 „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu” pielikumā „Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu amatu saraksts un amatu klasifikācija” sadaļā „Ikšķiles vidusskola”:

 1. svītrot amata vienību „Pavāra palīgs”;
 2. svītrot amata vienību „Šefpavārs”;
 3. amata vienībai „Pavārs” noteikt amata vienību skaitu „3”;
 4. noteikt amata vienībai „Virtuves strādnieks” amata vienību skaitu „2”;
  1.  

Amatu grupa

Vienādo amatu skaits

Mēnešalgas grupa

 

amata saime, apakšsaime, līmenis vai amata kategorija

amata nosaukums

 

23., I

Ēdnīcas kasieris-pārdevējs

1

4

       
 1.  
 2.  

10.Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes „Urdaviņa” nolikumā (apstiprināts ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 22.septembra lēmumu Nr. 20, prot. Nr. 10)

Izskatot Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes „Urdaviņa” vadītājas Valdas Krinkeles 15.08.2012. iesniegumu Nr. 1-7/26 (saņ. Nr. 1192) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

Izdarīt Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes „Urdaviņa” nolikumā (apstiprināts ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 22.septembra lēmumu Nr. 20, prot. Nr. 10) šādus grozījumus:

 1. Papildināt nolikumu ar jaunu 51.punktu šādā redakcijā:

„51. Iestādes pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietu adreses ir:

51.1. Melioratoru iela 10, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052;

51.2. „Muižiņa”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015.”

2. Nolikuma 11.punktu izteikt šādā redakcijā:

„11. Iestāde īsteno Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01 01 1111 un Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01 01 5611.”

 1. Svītrot nolikuma 14.punktu.

4. Nolikuma 20.punktu izteikt šādā redakcijā:

“20. Izglītojamo uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar šo Nolikumu un Ikšķiles novada pašvaldības 28.09.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 32/2011 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.” (spēkā no 10.11.2012.).”

5. Izteikt nolikuma 30.punktu šādā redakcijā:

„30. Iestādi vada iestādes vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ikšķiles novada pašvaldības (Dibinātāja) dome, saskaņojot ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju. Darba līgumu ar iestādes vadītāju slēdz , grozījumus tajā izdara un izbeidz pašvaldības (Dibinātāja) izpilddirektors.”

6. Nolikuma XV.nodaļas nosaukumā vārdu „skolas” aizstāt ar vārdu „iestādes”.

7. Nolikuma 54.punktu izteikt šādā redakcijā:

„54. Iestāde savā darbībā ievēro normatīvajos aktos noteiktās higiēnas, ugunsdrošības, civilās aizsardzības, darba drošības, darba aizsardzības un citas prasības.”

8. Svītrot nolikuma 55.punktu.

9. Svītrot nolikuma 56.punktu.

11.Par Ikšķiles novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

Ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 05.04.2012. vēstuli Nr. 17-1e/6105 „Par saistošajiem noteikumiem” (saņ. 10.04.2012. Nr.530), pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu, Ikšķiles novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr. 14/2010 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 4.punktu, Ikšķiles novada pašvaldības 2005.gada 18.augusta saistošo noteikumu Nr.3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums” 12. un 13.punktiem,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

Apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar pievienoto redakciju.

12. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 10 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvu” (prot. Nr. 3)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”9- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, „pret” 1- E. Logins, „ atturas” 3- I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, nolemj:

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 10 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvu”, prot. Nr. 3, šādus grozījumus:

 1. Izteikt lēmuma 1.4. punktu šādā redakcijā:

„1.4. Sandra Peslaka – komisijas locekle;”

 1. Izteikt lēmuma 1.5. punktu šādā redakcijā:

„1.5. Zigurds Zēns – komisijas loceklis.”

 1. Par Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu

Ņemot vērā Ikšķiles vidusskolas direktores Laimas Kalniņas 20.08.2012. vēstuli Nr. 1-12/131 (saņ. Nr.1217), pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”12- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, „pret” nav, „ atturas” 1- E. Logins, nolemj:

 1. Noteikt maksu par Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādes – Ikšķiles vidusskolas (izglītības iestādes reģ. Nr. 4313900190, juridiskā adrese: Skolas iela 2, Ikšķile, Ikšķiles novads) sniegtajiem izglītojamo ēdināšanas pakalpojumiem šādā apmērā:

1.1.Maksa par iestādes nodrošināto komplekso launagu vienam izglītojamajam - LVL 0,40 (nulle lati un četrdesmit santīmi), tajā skaitā Pievienotās vērtības nodoklis (PVN), dienā;

1.2.Maksa par iestādes nodrošināto komplekso pusdienu komplektu vienam izglītojamajam – LVL 0,80 (nulle lati un astoņdesmit santīmi), tajā skaitā Pievienotās vērtības nodoklis (PVN), dienā;

1.3. Maksa par izglītojamo izvēles ēdieniem tiek apstiprināta saskaņā ar pielikumā pievienoto ēdienu komponenšu cenrādi.

 1. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa piemērojama ar 2012.gada 3.septembri.

14. Par Tīnūžu pamatskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Noteikt maksu par Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādes – Tīnūžu pamatskolas (izglītības iestādes reģ. Nr.431290199, juridiskā adrese: „Kalnliepas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads) sniegtajiem izglītojamo ēdināšanas pakalpojumiem šādā apmērā:

1.1.Maksa par iestādes nodrošināto komplekso pusdienu komplektu vienam izglītojamajam – LVL 0,80 (nulle lati un astoņdesmit santīmi), tajā skaitā Pievienotās vērtības nodoklis (PVN), dienā;

1.2.Maksa par iestādes nodrošināto komplekso launagu vienam izglītojamajam – LVL 0,40 (nulle lati un četrdesmit santīmi), tajā skaitā Pievienotās vērtības nodoklis (PVN), dienā.

 1. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa piemērojama ar 2012.gada 3.septembri.

15.Par saistošo noteikumu Nr.18/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. Gadam” apstiprināšanu

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu un LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2/2012 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” saskaņā ar pielikumu;
 1. Uzdot domes sekretārei Valentīnai Kābelei trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības       ministrijai zināšanai.
 2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.
 1. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” precizēšanu

16. Ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 05.04.2012. vēstuli Nr. 17-1e/6105 „Par saistošajiem noteikumiem” (saņ. 10.04.2012. Nr.530), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Precizēt Ikšķiles novada pašvaldības 2012.gada 21.marta saistošos noteikumus Nr. 7/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” saskaņā ar pievienoto redakciju.
 2. Uzdot domes sekretārei Valentīnai Kābelei trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos kopā ar paskaidrojuma rakstu rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
 3. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapas administratorei Zandai Vītolai publicēt precizētos saistošos noteikumus nākošajā informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” numurā un pašvaldības interneta mājas lapā www.ikskile.lv.
 4. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

17. Par saistošo noteikumu Nr.16/2012 „Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.8/2012 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Ikšķiles novadā”” izdošanu

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) 2012.gada 31.maija vēstulēs Nr.17-1e/8547 (saņemta Ikšķiles novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) 2012.gada 4.jūnijā, reģ.Nr.828) un Nr.17-1e/10630 (saņemta pašvaldībā 2012.gada 23.jūlijā, reģ.Nr.1077) „Par saistošajiem noteikumiem” minēto, ka ministrija ir pieņēmusi zināšanai Ikšķiles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8/2012 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Ikšķiles novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) un vērš uzmanību un pauž viedokli par nepieciešamajiem precizējumiem, Ikšķiles novada dome konstatē:

1. saistošie noteikumi ir stājušies spēkā 2012.gada 8.jūnijā pēc to publicēšanas Ikšķiles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ikšķiles Vēstis”. Precizējumi saistošajos noteikumos var tikt veikti tikai apstiprinot saistošo noteikumu grozījumus;

2. ministrija vērš uzmanību, ka:

2.1. saistošo noteikumu norādē, uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti, nav jānorāda Ģeotelpiskās informācijas likuma 26.panta trešā daļa, kas pilnvaro pašvaldību noteikt kārtību, kādā veicama maksa par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes par pašvaldības administratīvo teritoriju, jo tā saistošajos noteikumos nav noteikta;

2.2. saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) 79.punktu precizējams saistošo noteikumu 5.punkts, kā arī papildināms saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums ar atsauci uz minēto Ministru kabineta noteikumu vienību;

2.3. Ministru kabineta noteikumu 69.punkts pilnvaro vietējo pašvaldību noteikt inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā. Minētie inženierkomunikāciju turētāji ir noteikti saistošo noteikumu 13.punktā, līdz ar to papildināms saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums ar atsauci uz minēto Ministru kabineta noteikumu vienību;

2.4. saistošo noteikumu 14.2.apakšpunktā precizējama atsauce uz saistošo noteikumu vienību, tā kā saistošajos noteikumos nav 9.1.apakšpunkta;

3. saistošo noteikumu 6.punktā ir noteikta 2.1.punktā minētā kārtība, par ko pašvaldība informēja ministriju 2012.gada 2.jūlija vēstulē Nr.828/3-7 „Par saistošajiem noteikumiem”, tāpēc precizējumi saistošajos noteikumos nav nepieciešami;

4. saistošo noteikumu 5.punkta prasības pilnvarojums ir minēts Ģeotelpiskās informācijas likuma 26.panta trešajā daļā. Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu 69.punkta un 79.punkta prasības ir nepieciešams papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu un precizēt 5.punkta un vienlaicīgi arī 14.2.apakšpunkta redakcijas, atceļot Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 27.jūnija lēmumu Nr.22 (prot.Nr.7) „Par saistošo noteikumu Nr.16/2012 „Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.8/2012 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Ikšķiles novadā”” izdošanu” ar kuru tika veiktas izmaiņas 14.2.apakšpunkta redakcijā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, ceturto daļu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu, 13.panta sesto daļu, pārejas noteikumu 11.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69.punktu un 79.punktu, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2012.gada 22.augustā sēdē atbalstīto domes lēmuma projektu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Atcelt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 27.jūnija lēmumu Nr.22 (prot.Nr.7) „Par saistošo noteikumu Nr.16/2012 „Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.8/2012 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Ikšķiles novadā”” izdošanu”;
 2. Neveikt grozījumus Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.8/2012 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Ikšķiles novadā””, svītrojot saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā norādi uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 26.panta trešo daļu;
 3. Izdot saistošos noteikumus Nr.16/2012„Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.8/2012 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Ikšķiles novadā”” saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju;
 4. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības sekretārei Valentīnai Kābelei trīs darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu Nr.16/2012 „Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.8/2012 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Ikšķiles novadā”” parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

18. Par atļauju izmantot pašvaldības simboliku

Izskatot biedrības sporta kluba „Petank Ikšķile”, reģ. Nr. 40008188494, juridiskā adrese Indrānu iela 18, Ādamlauks, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, 13.08.2012. iesniegumu (saņ. Nr. 1182), ar lūgumu atļaut izmantot Ikšķiles novada simboliku - ģerboni biedrības sporta kluba „Petank Ikšķile” logotipā un uz biedrības komandu treniņu un sacensību formām. Iesniegumam pievienota formas skice.

Saskaņā ar Ģerboņu likuma 8.panta pirmo daļu „ģerboņa īpašniekam… ir tiesības to lietot un nodot lietošanas tiesības citām personām.” Ievērojot šo normu, pašvaldība uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu ir izdevusi saistošos noteikumus par pašvaldības nodevas uzlikšanu pašvaldības simbolikas izmantošanu.

Saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības 2010.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām” 8.punktu „lēmumu par pašvaldības simbolikas izmantošanu pieņem Ikšķiles novada dome, izvērtējot personas iesniegumu ar paredzētā darba, pasākuma, produkcijas aprakstu, plānoto apjomu, preču zīmes skici vai preces paraugu”.

Iesniedzējs norāda mērķi novada simbolikas izmantošanai – biedrības sporta kluba „Petank Ikšķile” logotipā un uz biedrības komandu treniņu un sacensību formām. Dome uzskata par atbalstāmu šāda veida novada simbolikas izmantošanas veidu.

Saistošo noteikumu 7.1.punkts nosaka nodevas likmi par Ikšķiles novada pašvaldības simbolikas – ģerboņa  izmantošanu komerciāliem mērķiem (reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā u.tml.) vienam produkcijas veidam gadā - vienreizējam pasākumam, darbam - Ls 5,-. Savukārt, 12.2.punkts nosaka domei tiesības samazināt nodevas par pašvaldības simbolikas izmantošanu apmēru par 50% sabiedriskajām organizācijām, kuru juridiskā adrese reģistrēta Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā. Tā, kā iesniedzēja - biedrības sporta kluba „Petank Ikšķile” juridiskā adrese reģistrēta Indrānu ielā 18, Ādamlaukā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, iesniedzējam samazināms pašvaldības nodevas par novada simbolikas izmantošanu apmērs par 50%.

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto un pamatojoties uz Ģerboņa likuma 8.panta pirmo daļu, Ikšķiles novada pašvaldības 2010.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām” 8., 9., 12.2. punktiem,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Atļaut biedrībai sporta klubs „Petank Ikšķile”, reģ. Nr. 40008188494, juridiskā adrese Indrānu iela 18, Ādamlauks, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, izmantot Ikšķiles novada simboliku - ģerboni biedrības logotipā un uz biedrības komandu treniņu un sacensību formām.
 2. Noteikt pašvaldības nodevas samazinājumu par novada simbolikas izmantošanu šī lēmuma 1.punktā noteiktajā kārtībā – 50% apmērā.

19.Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezmaksas lietošanā pašvaldības iestādei

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 3.punktu, trešo, ceturto un sesto daļām, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 77.panta pirmo un otro daļām, ņemot vērā Ikšķiles novada pašvaldība Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas komisijas 2012.gada 7.augusta lēmumu Nr.3 (prot. Nr.21),

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”12- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis,   I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” 1- V. Krinkele, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Nodot Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumaar kadastra numuru 7494 004 0231, kas atrodas „Tīnūžu sākumskola”, Tīnūžos, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada 1.jūnija lēmumu Nr. 11-10/21 pkt. Nr. 3 „Par adreses piešķiršanu” mainīta nekustamā īpašuma adrese uz „Muižiņa”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015), sastāvoša no zemes gabala 2,6 ha platībā un uz zemes gabala esošām sākumskolas ēkas (kadastra apzīmējums 7494 004 0231 001) (rekonstruēta par pirmsskolas izglītības iestādi), dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 7494 004 0231 004) (rekonstruēta par administratīvo ēku) un zemesgrāmatā neierakstītas estrādes-nojumes (kadastra apzīmējums 7494 004 0231 005), daļu šādā apjomā – būves: Pirmsskolas izglītības iestāde (kadastra apzīmējums 7494 004 0231 001) ar platību 498,6 m2, administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 7494 004 0231 004) ar platību 137,5 m2, estrāde-nojume (kadastra apzīmējums 7494 004 0231 005) ar platību 53 m2; zemes gabals ar platību 7580 m2 saskaņā ar grafisko pielikumu, bezmaksas lietošanā Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Urdaviņa”, (turpmāk lēmumā saukta „PII „Urdaviņa”) izglītības iestādes reģ. Nr.1701901447, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000523172, juridiskā adrese: Melioratoru iela 10, Ikšķile, Ikšķiles novads, tās nolikumā (apst. ar Ikšķiles novada domes 2010.gada 22.septembra lēmumu Nr. 20, prot. Nr. 10) noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai – pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai.
 2. Bezmaksas lietošanā nododamā nekustamā īpašuma (Īpašums) apraksts:

2.1.1.   Īpašums ir teicamā tehniskā un vizuālā stāvoklī, tam ir funkcionējošas centralizētas ūdensapgādes, kanalizācijas novadīšanas, apkures, elektroenerģijas apgādes, gāzes apgādes, telekomunikāciju sistēmas (tīkli). Īpašuma rekonstrukcija un labiekārtojums pieņemti ekspluatācijā 2012.gada 19.jūlijā ar aktu Nr. 12 00011 7494.

2.1.2.   Īpašums tiek nodots ar visiem tā piederumiem un iekārtām, ar visu tajā esošo kustamo mantu.

2.1.3.   Īpašuma bilances vērtība sastāda LVL 855 397,66.

 1. Nekustamais īpašums tiek nodots PII „Urdaviņa” lietošanā ar sekojošu mērķi – PII „Urdaviņa” nolikumā (apst. ar Ikšķiles novada domes 2010.gada 22.septembra lēmumu Nr. 20, prot. Nr. 10) noteiktās darbības nodrošināšanai – pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai;
 2. Nododamā Īpašuma izmantošanas termiņš tiek noteikts – desmit gadi;
 3. Gadījumi, kad bezmaksas lietošanā nodotais Īpašums nododams atpakaļ pašvaldībai:

5.1.1.   ja PII „Urdaviņa” ir likvidēta vai reorganizēta, pievienojot citai iestādei;

5.1.2.   ja Īpašums nav nepieciešams PII „Urdaviņa” nolikumā noteikto funkciju izpildei un šī lēmuma 3.punktā noteiktajam mērķim;

5.1.3.   ja Īpašums tiek izmantots nesaimnieciski.

 1. Uzdot domes priekšsēdētājam Ikšķiles novada pašvaldības vārdā noslēgt līgumu un parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu par pašvaldības nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā šajā lēmumā minētajai iestādei.

20.Par Ikšķiles novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu, nolikuma un komisijas apstiprināšanu

Noklausoties Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes Ingas Šulcas ziņojumu, pamatojoties uz Valsts heraldikas komisijas 2012.gada 21. augusta lēmumu par apbalvojuma zīmes zīmējuma un dokumenta attēla apstiprināšanu, Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otro daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr. 928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 8.punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Dibināt Ikšķiles novada pašvaldības apbalvojumus „GODA NOVADNIEKS” un „Ikšķiles novada GADA CILVĒKS”.
 2. Apstiprināt nolikumu „Par Ikšķiles novada pašvaldības apbalvojumiem” saskaņā ar pievienoto redakciju.
 3. Apstiprināt Apbalvojumu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

3.1.Komisijas priekšsēdētāja – Inga Šulca;

3.2.Komisijas loceklis – Valentīns Špēlis;

3.3.Komisijas loceklis – Ģirts Baķis;

3.4.Komisijas locekle – Valda Kurša;

3.5.Komisijas loceklis - Jānis Rijnieks.

21.Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 30.novembra lēmumā Nr. 13 „Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Elkšņu skola”, Daugavmalā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā daļas nodošanu bezmaksas lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām”, prot. Nr. 12

Izskatot biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi”, reģ. Nr. 400080162211, juridiskā adrese Skolas ielā 2, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, faktiskā adrese „Elkšņu skola”, Daugavmala. Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, 08.08.2012. iesniegumu Nr. IBS-2012-3.5/28 (saņ. Nr. 1153) un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 41.punktu, trešo, ceturto, piekto un sesto daļām, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 77.panta pirmo un otro daļām, ņemot vērā Ikšķiles novada pašvaldība Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas komisijas 2011.gada 13.augusta atzinumu (lēm. Nr.2, prot. Nr.22),

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 30.novembra lēmumā Nr. 13 „Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Elkšņu skola”, Daugavmalā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā daļas nodošanu bezmaksas lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām”, prot. Nr. 12, šādus grozījumus:

1.1.Lēmuma 2.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.4. uz šī lēmuma 2.2. punktā norādītā zemes gabala esošās skolas ēkas (ēkas kadastra apzīmējums 7494 015 0133 001) 1.stāva telpas (telpu grupas Nr. 001; 002; 003; 004; 005; 012; 013) ar kopējo platību 277,50 m2 – atsevišķā lietošanā;”

1.2.Lēmuma 2.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.6. uz šī lēmuma 2.2. punktā norādītā zemes gabala esošās skolas ēkas (ēkas kadastra apzīmējums 7494 015 0133 001) 1.stāva telpas (telpu grupas Nr. 901; 902) ar kopējo platību 86,9 m2 – koplietošanā ar pašvaldību.”

 1. Noslēgt vienošanos ar biedrībām „Dzīves skola” un „Tautskola 99 Baltie zirgi” par grozījumu izdarīšanu 02.01.2012. noslēgtajā nekustamā īpašuma patapinājuma līgumā Nr. 3-17/3.
 2. Vienošanās (lēmuma 2.punkts) noslēgšanas dienā nodot ar vienošanos patapinātās telpas patapinājuma ņēmēju lietošanā ar nodošanas – pieņemšanas aktu
 3. Šī lēmuma 2. un 3.punktu izpildes nodrošināšanai uzdot pašvaldības juristei D.Kļaviņai desmit dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās sagatavot vienošanos pie patapinājuma līguma un telpu nodošanas – pieņemšanas aktu.

22. Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi Nogāzes ielā 2, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda                                                                                                                

Saskaņā ar VZD Rīgas reģionālās nodaļas 18.06.2012. vēstuli Nr. 2-04-R/2668 par zemes vienību sarakstu ar personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011. gada 30. decembrim un ir identificēta valsts kadastra informācijas sistēmā, tajā skaitā nekustamā īpašuma Nogāzes iela 2 ar kadastra numuru 7494 012 0405, zemes vienība   ar kadastra apzīmējumu 7494 012 0405, un Ikšķiles novada pašvaldības 25.07.2012. domes sēdes lēmumu Nr.11 (prot. Nr.8) Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Nogāzes ielā 2, un ņemot vērā, ka Pēteris Burka (personas kods 270551-11729) ir izmantojis zemes nomas pirmtiesību uz nekustamo īpašumu Nogāzes iela 2, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. ar kadastra numuru 7494 012 0405 un 2012. gada 3. augustā noslēdzis zemes nomas līgumu, kā arī pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas 2. punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Pašvaldībai piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ikšķiles novada pašvaldības vārda nekustamā īpašuma Nogāzes iela 2, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. ar kadastra numuru 7494 012 0405 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7494 012 0405, platība 0,129 ha.

2. Nostiprināt īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Nogāzes iela 2, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. ar kadastra numuru 7494 012 0405, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7494 012 0405, platība 1290 m2 (0,129 ha), uz Ikšķiles novada pašvaldības vārda.

3. Zemes vienība pēc lietošanas mērķa – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Sarmītei Augstkalnai nekustamo īpašumu reģistrēt Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Sarmītei Augstkalnai lēmumu piecu darba dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt LR Valsts zemes dienestam.

23.Par detālplānojuma „Meldriņi”, „Noriņu ceļš” pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Izskatot detālplānojuma izstrādātāja SIA „Metrum” (reģ.Nr.40003388748) telpiskās plānošanas nozares vadītāja M.Trukšāna 2012.gada 23.jūlija iesniegumu Nr.154/a/10-2012 (reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā 2012.gada 8.augustā, Nr.1148) par detālplānojuma pirmās redakcijas iesniegšanu un detālplānojuma izstrādes vadītāja Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotāja Jāņa Veilanda 2012.gada 8.augusta atzinumu, Ikšķiles novada dome konstatē:

Izstrādāto detālplānojuma „Meldriņi”, „Noriņu ceļš” nekustamo īpašumu „Meldriņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150351) un „Noriņu ceļš”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150355) zemes vienību teritorijā pirmo redakciju nepieciešams nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.­1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71., 72. un 75. punktiem, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2012.gada 22.augusta sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”9- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, „pret”1- E. Logins, „ atturas” 3- I. Urtāne, D. Villeruša, I. Mežaraupe, nolemj:

1. Nodot izstrādāto detālplānojuma „Meldriņi”, „Noriņu ceļš” nekustamo īpašumu „Meldriņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150351) un „Noriņu ceļš”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150355) teritorijā pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam SIA „SKOTT BALTIC” (reģ.Nr.42103043985), atbilstoši Ikšķilē, 2012.gada 26.aprīlī noslēgtajam līgumam par detālplānojuma izstrādes finansēšanu, četru nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu, kas ilgst ne mazāk par trim nedēļām, laikrakstos „Ikšķiles vēstis” un „Latvijas Vēstnesis”, pieprasīt atzinumus no darba uzdevumā minētajām institūcijām. Pirms sabiedriskās apspriešanas sākuma izvietot planšeti Ikšķiles novada pašvaldībā ar informāciju par detālplānojumu un sabiedriskās apspriešanas pasākumiem. Pēc sabiedriskās apspriešanas beigām četru nedēļu laikā sagatavot sabiedriskās apspriešanas materiālus.

Šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

24.Par detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Izskatot detālplānojuma izstrādātāja SIA „Alberta Projekts” valdes locekļa Dēvija Šīraka 2012.gada 15.augusta iesniegumu Nr.15-08/2012-1 (reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā 2012.gada 16.augustā, Nr.1199) par detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” pirmās redakcijas izskatīšanu un detālplānojuma izstrādes vadītāja Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotāja Jāņa Veilanda 2012.gada 16.augusta atzinumu, Ikšķiles novada dome konstatē:

Izstrādāto detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” nekustamo īpašumu ”Gobas” (kadastra Nr. 74940150249), „Elkšņu ceļš” (kadastra Nr.74940150130), Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. teritorijai pirmo redakciju nepieciešams nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.­1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71., 72. un 75. punktiem, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2012.gada 22.augusta sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”11- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,   „pret” 1- E. Logins, „ atturas” 1- D. Villeruša, nolemj:

1. Nodot izstrādāto detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” nekustamo īpašumu ”Gobas” (kadastra Nr. 74940150249), „Elkšņu ceļš” (kadastra Nr.74940150130), Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. teritorijai pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam Jānim Veilandam četru nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu, kas ilgst ne mazāk par trim nedēļām, laikrakstos „Ikšķiles vēstis” un „Latvijas Vēstnesis”, pieprasīt atzinumus no darba uzdevumā minētajām institūcijām. Pirms sabiedriskās apspriešanas sākuma izvietot planšeti Ikšķiles novada pašvaldībā ar informāciju par detālplānojumu un sabiedriskās apspriešanas pasākumiem. Pēc sabiedriskās apspriešanas beigām četru nedēļu laikā sagatavot sabiedriskās apspriešanas materiālus.

25. Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma ”Neilanti”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. zemes vienībām apstiprināšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, 30., 31.punktiem, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 2.punktu, 53.panta 1.b.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 8., 44.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, 18.punktu, 23.3.apakšpunktu, 36.punktu, Ikšķiles novada domes 2012.gada 21.marta lēmumu Nr.12 (prot.Nr.4) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību sadalīšanai” un nekustamā īpašuma „Neilanti” īpašnieku Lilijas Sudņikas (personas kods xxxxxxxxx) un Romualda Šmauksteļa (personas kods xxxxxxxx) 2012.gada 20.augusta iesniegumu (reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā 2012.gada 20.augustā, Nr.1221) par projekta apstiprināšanu, ņemot vērā Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2012.gada 15.augusta saskaņojumu un Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2012.gada 22.augusta sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”12- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, „pret” nav, „ atturas” 1- E. Logins, nolemj:

 1. 1.    Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Neilanti”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940030029) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 74940030029 un 74940030030;
 2. 2.    Projektēto zemes vienību Nr.1, platība 4.55 ha, saglabāt nekustamā īpašuma ”Neilanti”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940030029) sastāvā un noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
 3. 3.    Projektēto zemes vienību Nr.2, platība 4.35 ha, iekļaut jaunveidojamā nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirot tam īpašuma nosaukumu - ”Neilantu mežs”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. un noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201);
 4. 4.    Projektēto zemes vienību Nr.3, platība 9.40 ha, iekļaut jaunveidojamā nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirot tam īpašuma nosaukumu - ”Neilantu lauks”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. un noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
 5. 5.    Projektēto zemes vienību Nr.4, platība 9.20 ha, iekļaut jaunveidojamā nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirot tam īpašuma nosaukumu - ”Augšneilanti”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. un noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);

6. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 un uz tās atrodošajām ēkām saglabāt vienotu adresi ”Neilanti”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

7. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā iesniegt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

26.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai

Izskatot Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektora G.Kurmja 2012.gada 15.augusta iesniegumu (reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā 2012.gada 15.augustā, Nr.1195) par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamo īpašumu „Elkšņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940150023) zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74940150023, 74940150199 un „Ceļš Kārklu iela-Elkšņi”, Tīnūžu pag. Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150549) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940150192 robežu pārkārtošanai, atbilstoši vienošanās, kas noslēgta Ikšķilē, 2012.gada 10.augustā, starp Ikšķiles novada pašvaldību un nekustamā īpašuma „Elkšņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940150023) īpašnieku Ēvaldu Justu Ikšķiles novada dome konstatē::

1. nekustamais īpašums „Elkšņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940150023, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000085020) sastāv no divām apbūvētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 74940150023, platība 2.86 ha, 74940150199, platība 2.79 ha, kura atrodas ražošanas objektu un noliktavu teritorijā;

2. nekustamais īpašums „Ceļš Kārklu iela-Elkšņi”, Tīnūžu pag. Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150549, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000501459) sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940150192, platība 0.1623 ha, kura atrodas tehniskās apbūves teritorijā;

3. atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta otrajai daļai, projekta aptvertās teritorijas robežai jāsakrīt ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74940150023, 74940150199, 74940150192 ārējo robežu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.apakšpunktu, 11., 12.punktiem, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2012.gada 22.augusta sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”12- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša,, „pret” nav, „ atturas” 1- E. Logins, nolemj:

 1. Noteikt, ka ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „Elkšņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940150023) zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74940150023, 74940150199 un „Ceļš Kārklu iela-Elkšņi”, Tīnūžu pag. Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150549) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940150192 robežu pārkārtošanai, atbilstoši zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem (1.pielikums);
  1. Projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē. Lēmums par projekta apstiprināšanu var tikt pieņemts divu gadu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. un 11.punktiem šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

27.Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74940121142 un 74940121141 apvienošanu                                  

Izskatot nekustamo īpašumu Ādama iela 3, Ādamlauks, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940121142) un Ādama iela 1, Ādamlauks, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940121141) īpašnieka Aināra Andrejeva (personas kods 140574-12952) 2012.gada 13.augusta iesniegumu (reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā 2012.gada 13.augustā, Nr.1173) par zemes vienību apvienošanu,

Ikšķiles novada dome konstatē:

1. nekustamais īpašums Ādama iela 3, Ādamlauks, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940121142, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000508402) sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940121142, platība 0.1456 ha, kurai noteikta plānotā (atļautā) izmantošana mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

2. nekustamais īpašums Ādama iela 1, Ādamlauks, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940121141, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000508401) sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940121141, platība 0.0100 ha, kurai noteikta plānotā (atļautā) izmantošana tehniskās apbūves teritorija (T) un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201);

3. zemes vienības ir izveidotas, atbilstoši 2005.gada 19.oktobrī apstiprinātajam detālplānojumam „Zvaigznītes”, kurā zemes vienībā Ādama iela 1 tika plānota elektrības transformatora apakšstacijas izbūve, bet tā tika izbūvēta citā zemes vienībā. Detālplānojums „Zvaigznītes” ir zaudējis spēku 2011.gada 31.decembrī;

4. atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktam zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums;

5. zemes vienībām Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā ir reģistrētas adreses Ādama iela 3, Ādamlauks, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (adreses klasifikatora kods 105238391) un Ādama iela 1, Ādamlauks, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (adreses klasifikatora kods 105238383).

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 4.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 44.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 18., 36.punktiem, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2012.gada 22.augusta sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 74940121142 un 74940121141, saglabājot apvienoto zemes vienību nekustamā īpašuma Ādama iela 3, Ādamlauks, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940121142) sastāvā, saglabāt apvienotajai zemes vienībai ar aptuvenu platību 0.1556 ha adresi - Ādama iela 3, Ādamlauks, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

2. Likvidēt nekustamā īpašuma nosaukumu un zemes vienības adresi Ādama iela 1, Ādamlauks, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

3. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

28.Par papildus vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu noteikšanu Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā

Lai sagatavotos republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanām, kas notiks 2013. gadā, sakarā ar administratīvās ēkas Peldu ielā 2, Daugavmalā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nodošanu Ikšķiles novada pašvaldībai, kas plānota viena kalendārā mēneša laikā pēc objekta Brīvības ielā 48, Ogrē, Ogres novadā, rekonstrukcijas pabeigšanas un nodošanas Lauku atbalsta dienesta lietošanā, ņemot vērā LR Zemkopības ministrijas 18.04.2012. vēstuli Nr. 8.7-29/1402/2012 „Par vienošanās izpildi un nekustamo īpašumu nodošanas kārtību”, Lauku atbalsta dienesta 22.08.2012. vēstuli Nr. 10.2.3/2-12/3631 „Par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu”, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešo daļu,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

Noteikt papildus vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā - Peldu ielā 2, Daugavmalā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

29.Par nekustamā īpašuma nosaukuma un zemes vienības adreses maiņu

Izskatot nekustamā īpašuma „Luņģi-1”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940080058) īpašnieka Renāra Gaiļa (personas kods 070792-12761) pilnvarotās personas Ievas Gailes (personas kods 181172-12759) 2012.gada 21.augusta iesniegumu (saņemts Ikšķiles novada pašvaldībā 2012.gada 21.augustā, reģ. Nr.1226) par nekustamā īpašuma nosaukuma un zemes vienības adreses maiņu, piešķirot nosaukumu un adresi „Gaiļi”,

Ikšķiles novada dome konstatē, ka nekustamais īpašums „Luņģi-1”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940080058) sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940080057 (platība 13.12 ha), kurai piešķirta adrese „Luņģi 1”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 2.punktu, 53.panta 1) b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 8., 44.punktiem,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe,   I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,   D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

               1.Mainīt nekustamā īpašuma „Luņģi-1”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra   Nr.74940080058) nosaukumu, piešķirot īpašuma nosaukumu - „Gaiļi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

2. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940080057 adresi „Luņģi 1”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., piešķirot adresi - „Gaiļi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

               3.Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

30. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību Raudu ielā 4 un Raudu ielā 6 robežu pārkārtošanai

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.apakšpunktu, 11., 12.punktiem

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”11- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” 2- Ģ. Baķis, J. G. Rubenis, nolemj:

1. Noteikt, ka ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Raudu iela 4, Ikšķile, Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74050010546) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74050010546 un Raudu iela 6, Ikšķile, Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74050010542) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74050010542 robežu pārkārtošanai, atbilstoši zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem (1.pielikums);

2. Projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē. Lēmums par projekta apstiprināšanu var tikt pieņemts divu gadu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. un 11.punktiem šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

31.Par neapbūvētas lauku apvidus zemes piekritību pašvaldībai

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas 2. punktu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.daļu, saskaņā ar VZD Rīgas reģionālās nodaļas 18.06.2012. vēstuli Nr. 2-04-R/2668, kā arī atbilstoši Ikšķiles novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 21.decembra lēmumu Nr.28 (prot.Nr.13) „Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam apstiprināšanu”,

Dome, atklāti balsojot ar „13” balsīm, „par”13- J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, V. Krinkele, I. Bērziņa, Z. Bēķe, I. Viļums, J.G. Rubenis, Ģ. Baķis, I. Urtāne, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, E. Logins, „pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Pašvaldībai piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ikšķiles novada pašvaldības vārda sekojošas zemes vienības:

1.1. Neapbūvēta lauku apvidus zemes īpašuma „Celtnieks 103”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. ar kadastra numuru 7494 002 0123, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0123, 0,0797 ha platībā, uz kuru likumā noteiktajā termiņā ir noslēgts nomas līgums ar Tatjana Krotikova.

1.2. Neapbūvēta lauku apvidus zemes īpašuma „Celtnieks 1”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. ar kadastra numuru 7494 002 0146, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0146, 0,06 ha platībā, uz kuru likumā noteiktajā termiņā ir noslēgts nomas līgums ar Čikinu Kreicu.

2. Lēmumā uzrādītās platības vairāk vai mazāk var tikt precizētas, uzmērot zemes vienības un tā   robežas nosakot dabā.

3.Uzdot nekustamo īpašumu pārvaldniecei Sarmītei Augstkalnai lēmumu piecu darba dienu   laikā pēc parakstīšanas nosūtīt LR Valsts zemes dienestam.