Domes sēdes datums 30.10.2013

Darba kārtība

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 

Ikšķilē

 

30.10.2013.                                                                                                     Nr.11

plkst. 9.00

 

Darba kārtībā:

1. Par papildus piešķirto mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2013.gadam Ikšķiles novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm.

M. Niedra

2. Par papildus finansējumu Ikšķiles vidusskolas pedagogu samaksas līdzfinansējumam no pašvaldības budžeta. V.Bokmeldere

3. Par finansējumu Latvijas politiski represēto apvienības Ogres nodaļai. Dz.Švirkste

4. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”. V. Bokmeldere

5. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” apstiprināšanu. V. Bokmeldere

6. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.03.2013. saistošajos noteikumos Nr.5/2013 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

7. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 28.11.2012. saistošajos noteikumos Nr.24/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ikšķiles novadā 2013.gadā”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

8. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 30.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.42/2011 „Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

9. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

10. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

11. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

12. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.9/2011 „Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

13.Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 24.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.14/2010 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

14. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.04.2011. saistošajos noteikumos Nr.15/2011 „Ikšķiles novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

15. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 24.08.2011. saistošajos noteikumos Nr.46/2011 „Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

16. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.16/2010 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Ikšķiles novadā” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

17. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 24.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.9/2010 „Ikšķiles novada teritorijas un būvju uzturēšanas un kopšanas noteikumi”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

18. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 19.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.12/2013 „Par sabiedrisko kārtību un drošību Ikšķiles novada pašvaldības aktīvās atpūtas objektos”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

19. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.15/2010 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ikšķiles novadā” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

20. Par saistošo noteikumu Nr.25/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 19.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.12/2013 „Par sabiedrisko kārtību un drošību Ikšķiles novada pašvaldības aktīvās atpūtas objektos”” precizēšanu. M. Vēverbrante

21. Par Ikšķiles novada pašvaldības 25.04.2012. iekšējo noteikumu Nr.2/2012 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā”” grozījumu apstiprināšanu. M. Vēverbrante

22. Par grozījumu izdarīšanu Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” uzraudzības padomes nolikumā. D. Kļaviņa

23. Par uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. I. Leja

24. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. M. Niedra

25. Par Ikšķiles novada pašvaldības „Ikšķiles pilsētas zemes komisijas” sastāva apstiprināšanu. M. Vēverbrante

26. Par Ikšķiles novada pašvaldības domes „Dzīvokļu komisijas” sastāva apstiprināšanu.M. Vēverbrante

27. Par Ikšķiles novada simbolikas noteikšanu. D. Kļaviņa

28. Par I.Trapiņa komandējumu uz Azerbaidžānu . R. Kalniņa

29. Par amatu savienošanas atļauju I.Trapiņam. R. Kalniņa

30. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Māras ielā 50, 55, Ikšķilē, Ikšķiles novadā un „Lejasselēkas”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā atsavināšanas veida noteikšanu. D. Kļaviņa

31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. M. Vēverbrante

32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. M. Vēverbrante

33. Par Maijas Plataces iesnieguma izskatīšanu. M. Vēverbrante

34. Par Julianas Stoblovskas iesnieguma izskatīšanu. M. Vēverbrante

35. Par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā. V. Kābele

36. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 17.06.2009. sēdes lēmumā Nr.23 (prot. 6) ”Par pašvaldībai piekrītošo pilsētas zemi „Birztaliņas skvērs”. S. Augstkalna

37. Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi „Birztaliņas skvērs” zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. S. Augstkalna

38. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu. S. Augstkalna

39. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 22.12.2010. sēdes lēmumā Nr. 29 (prot. 13) ”Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi „Celtnieks 143”. S.Augstkalna

40 Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi „Celtnieks 143”, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. S. Augstkalna

41. Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi „Celtnieks 1”, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. S.Augstkalna

420. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Lapsenes”, Ikšķile, Ikšķiles novads, teritorijā. J.Veilands

43.Par detālplānojuma „Aigutas” apstiprināšanu. J. Veilands

44. Par nekustamā īpašuma „Rūcenes”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940090005) sadali un nekustamā īpašuma nosaukumu piešķiršanu. J. Veilands

45.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. J. Veilands

46.Par atteikumu veikt adreses maiņu. J. Veilands

Domes priekšsēdētājs                                                              I. Trapiņš

Domes sēdes datums 25.09.2013

Darba kārtība

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

Ikšķilē

2013. gada 25. septembrī                                                                                Nr. 10

Plkst.9.00

Darba kārtībā:

1.Par finansējumu Lindai Dobelei. S. Tauriņa

2.Par finansējumu Gunāram Gribuškam. S. Tauriņa

3.Par papildus finansējumu Tīnūžu pamatskolas pedagogu samaksas līdzfinansējumam no pašvaldības. V. Bokmeldere

4. Par papildus finansējumu Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolai. V. Bokmeldere

5.Par papildus finansējumu SIA Ogres Autobuss. V. Bokmeldere

6.Par papildus finansējumu INPSIA „Ikšķiles māja” . V. Bokmeldere

7. Par ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanas apturēšanu. V. Bokmeldere

8. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” apstiprināšanu.V. Bokmeldere

9. Par saistošo noteikumu Nr.21/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.9 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” precizēšanu. M.Vēverbrante

10.. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.03.2007. saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sabiedrisko kārtību Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

11. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 22.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.30/2009 „Par pašvaldības kompensācijām un naudas balvām Ikšķiles novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

12. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 16.04.2008. saistošajos noteikumos Nr.8 „Pašvaldības nodeva par Ikšķiles novada būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

13. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2010.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.40/2010 „Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” nolikums” apstiprināšanu. D. Kļaviņa

14.Par iekšējo noteikumu Nr.___/2013 „Tīnūžu pamatskolas nolikums” apstiprināšanu. M. Vēverbrante, A. Grase

15. Par iekšējo noteikumu Nr.___/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 22.08.2007. iekšējos noteikumos Nr.1 „Ikšķiles vidusskolas nolikums” apstiprināšanu.

M. Vēverbrante, L. Kalniņa

 

16.Par Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā citas personas īpašumā esošās kapsētas apsaimniekotāja apstiprināšanu. M. Vēverbrante

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7494 012 1156 . S. Augstkalna

 

18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7494 012 0866. S. Augstkalna

19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Celmiņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. zemes vienības sadalīšanai. J. Veilands

20.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. J. Veilands

21.Par zemes vienību apvienošanu. J. Veilands

22.Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Kadiķu mežs”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra Nr. 7494 015 0085 atsavināšanu un nekustamā īpašuma „Lībieši”, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, kadastra Nr. 7494 012 0549, iegūšanu pašvaldības īpašumā. D. Kļaviņa

23.Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Ceļš Kārklu iela – Elkšņi”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra Nr. 7494 015 0549, daļas atsavināšanu un nekustamā īpašuma „Elkšņi”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra Nr. 7494 015 0023, daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā. D. Kļaviņa

24.Par dāvinājuma - nekustamā īpašuma „Priedaines iela”, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, kadastra Nr. 7494 015 0185, pieņemšanu. D. Kļaviņa

25.Par Ikšķiles novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. I. Trapiņš

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          I. Trapiņš

Domes sēdes datums 11.09.2013

Darba kārtība

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

Ikšķilē

 

2013. gada 11. septembrī                                                                              Nr.10

 

plkst. 9.00

 

 

Darba kārtībā:

 1. Par papildus pašvaldības finansējuma piešķiršanu Ikšķiles vidusskolai mācību līdzekļu iegādei. I. Trapiņš, D. Kļaviņa
 1. Par finansējumu Ikšķiles novada pašvaldības organizēto skeitparka un BMX treilparka sacensību laureātu apbalvošanai. A. Jankuna

Domes priekšsēdētājs                                                                                      I. Trapiņš

Domes sēdes datums 28.08.2013

Darba kārtība

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE 
Ikšķilē


28.08.2013.                                     Nr. 9
plkst. 9.00


 1.  Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu. M.Vēverbrante
 2.  Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 20.12.2006. saistošajos noteikumos Nr.8 „Pludmales un peldvietas lietošanas, apsaimniekošanas un sanitārās tīrības noteikumi” apstiprināšanu. M.Vēverbrante
 3.  Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.9 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” apstiprināšanu. M.Vēverbrante
 4.  Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.5/2012 „Ikšķiles novada kapsētu izveidošanas, darbības un uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu. M.Vēverbrante
 5.  Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.8/2011 „Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm” apstiprināšanu. M.Vēverbrante
 6.  Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.03.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par mācību maksu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā” apstiprināšanu. M.Vēverbrante
 7.  Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 19.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.12/2013 „Par sabiedrisko kārtību un drošību Ikšķiles novada pašvaldības aktīvās atpūtas objektos”” apstiprināšanu. M. Vēverbrante
 8.  Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 22.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.4/2012 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante
 9.  Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 17.08.2005. saistošajos noteikumos Nr.3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu. M. Vēverbrante
 10.  Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” apstiprināšanu. V. Bokmeldere
 11.  Par grozījumu izdarīšanu pašvaldības 2011.gada 28.septembra iekšējos noteikumos “Valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma vispārējās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un sadalīšanas kārtība”. M.Niedra
 12.  Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības konkursa „Ikšķiles novada uzņēmēju (komersantu) gada balva” nolikumā. I. Leja
 13.  Par Ikšķiles novada pašvaldības uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas sastāva izmaiņām. I. Leja
 14.  Par izmaiņām Ikšķiles novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā. M. Niedra
 15.  Par izmaiņām Ikšķiles novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas sastāvā. I. Šulca
 16.  Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā . M. Niedra
 17.  Par Ikšķiles novada vēlēšanu komisijas izveidošanu. I. Trapiņš
 18.  Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13)  „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu” R.Kalniņa
 19.  Par Nelijas Staužas atbrīvošanu no  Tīnūžu pamatskolas direktores amata. R. Kalniņa
 20.   Par Aelitas Grases iecelšanu Tīnūžu pamatskolas direktores amatā. R. Kalniņa
 21.  Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Ikšķiles
  vidusskola”, Skolas ielā 2, Ikšķilē, Ikšķiles novadā un „Tīnūžu pamatskola”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, daļu nodošanu bezatlīdzības regulāra rakstura lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. M. Vēverbrante
 22.  Par “Ikšķiles novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2013.- 2020.gadam„ apstiprināšanu, Ikšķiles novada pašvaldības līdzdalību „Inteliģenta enerģija Eiropai”projekta „CONURBANT” realizācijā. I. Leja
 23.  Par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā. V. Kābele
 24.  Par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā. V. Kābele
 25.  Par grozījumiem Ikšķiles novada domes 2012.gada 28.novembra lēmumā Nr.21 (prot.Nr.12) „Par detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” apstiprināšanu” un 2013.gada 23.janvāra lēmumā Nr.27 (prot.Nr.1) „Par adrešu, īpašuma nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” teritorijā”. J. Veilands
 26.  Par lokālplānojuma „Lībiešu parks” izstrādes uzsākšanu. J. Veilands
 27.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Kalna Rozes” zemes vienības sadalīšanai. J. Veilands
 28.  Par zemes ierīcības projekta „Pāvuli” apstiprināšanu. J. Veilands
 29.  Par zemes vienību apvienošanu. J. Veilands
 30.  Par nekustamā īpašuma „Vecslankaiņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150157) sadali un nekustamā īpašuma nosaukumu piešķiršanu.  J.Veilands
 31.  Par Ikšķiles novada teritoriālā iedalījuma vienību Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta robežas grozījumiem un ciemu statusa atcelšanu, ielu nosaukumu piešķiršanu vai likvidēšanu un adrešu maiņu. J. Veilands


Domes priekšsēdētājs                        Indulis Trapiņš

Domes sēdes datums 31.07.2013

Darba kārtība

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

31.07.2013.                                                                                                     Nr. 8

plkst. 9.00

Darba kārtībā:

 

1.Par finansiālo atbalstu Vidējās paaudzes deju kolektīvam „UPE”. Dz. Čudare

2.Par finansējuma piešķiršanu D. E. Daksei. S. Tauriņa

3.Par naudas balvas piešķiršanu Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādes 2013 medaļniecei V.Bokmeldere 

4.Par pašvaldības piedalīšanos projektu konkursā un pašvaldības līdzfinansējuma apmēru I.Leja

5. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saimniecības daļai V.Bokmeldere

6.Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi 2013.gada 27.marta Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5/2013 „Koku ciršanas noteikumi ārpus meža”” apstiprināšanu. I. Laganovska

7.Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 17.08.2005. saistošajos noteikumos Nr.3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

8.Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu. I. Laganovska

9.Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām”apstiprināšanu I. Laganovska

10.Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 16.04.2008. saistošajos noteikumos Nr.8 „Pašvaldības nodeva par Ikšķiles novada būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām”” apstiprināšanu M. Vēverbrante

11.Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” apstiprināšanu V.Bokmeldere

12. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Zvaigznes ceļš”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā. D. Kļaviņa

13.Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu INPSIA „Ikšķiles māja” D.Kļaviņa

14.Par Ikšķiles novada pašvaldības rīkotā metu konkursa „Satiksmes organizācija Ikšķiles pilsētas centrā” žūrijas komisijas darbības izbeigšanu. I. Laganovska

15.Par izmaiņām Ikšķiles novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvāI. Laganovska

16.Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” uzraudzības padomes locekļu iecelšanuM. Vēverbrante

17.Par Daces Kļaviņas un Valdas Krinkeles iecelšanu Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” redakcionālās komisijas locekļu amatos M. Vēverbrante

18.Par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā. V. Kābele

19.Par pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemes gabala iznomāšanu biedrībai „Ikšķiles bērnu un jaunatnes tenisa skola” D.Kļaviņa 

20.Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 7405 001 0580) ar platību 195 kvadrātmetri nodošanu atsavināšanai D.Kļaviņa

21.Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi (ielas) un nekustamo īpašumu apvienošanu J.Veilands

22.Par detālplānojuma „Aigutas” pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai J. Veilands

23.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Drēviņi 1” zemes vienības sadalīšanai J. Veilands

24.Par zemes ierīcības projekta „Buras”, „Airi”, „Airu iela” īstenošanas otro posmu J. Veilands

25. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Jaundalbiņi” zemes vienības sadalīšanai J. Veilands

26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu J. Veilands

27. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu J. Veilands

28. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada domes 25.11.2009. lēmumā Nr. 30 pkt. 1.5. (prot. 6/11)”Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi (ielas)” J.Veilands

29.Par zemes ierīcības projekta „Jumuči” apstiprināšanu. J. Veilands

30.Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Kalna Rozes”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. teritorijā. J. Veilands

31.Par zemes ierīcības projekta „Ozolu iela 66” apstiprināšanu. J. Veilands

 

Domes priekšsēdētājs                                                  Indulis Trapiņš

Domes sēdes datums 19.06.2013

Darba kārtība

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

Ikšķilē

 

 

2013. gada 19. jūnijā                                                                                     Nr.7

plkst. 14.00

Darba kārtībā:

 1. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Māras Niedras informatīvais ziņojums.
 2. Domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. I. Trapiņš
 3. Domes pastāvīgo komiteju vēlēšanas. I. Trapiņš
 4. Par Ikšķiles novada pašvaldības Administratīvās komisijas apstiprināšanu. I. Laganovska
 5. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”. R. Kalniņa
 6. Par saistošo noteikumu Nr. ___/2013___ „Grozījumi Ikšķiles novada 17.08.2005. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu. R. Kalniņa
 7. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 28.septembra lēmumā Nr.20 „Par ekskluzīvo tiesību piešķiršanu sniegt ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā. I. Laganovska
 8. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 18.augusta lēmumā Nr.8 „Par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezmaksas lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai.” (prot. Nr.9). I.Laganovska
 9. Par Ikšķiles novada pašvaldības dalību atklātā projektu konkursā „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai. I. Leja, A. Jankuna
 10. Par saistošo noteikumu Nr. ____ „Par sabiedrisko kārtību un drošību Ikšķiles novada pašvaldības aktīvās atpūtas objektos” apstiprināšanu. I. Laganovska
 11. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Indulim Trapiņam. R. Kalniņa

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          I. Trapiņš

Domes sēdes datums 29.05.2013

Darba kārtība

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

Ikšķilē

2013. gada 29. maijā                                                                              Nr. 5

plkst. 9.00

Darba kārtībā:

1. Par sabiedriskā transporta maršruta Ogre-Tīnūži-Ropaži ieslēgšanu maršrutu tīklā. V. Bokmeldere

2. Par līdzekļu piešķiršanu SIA Ogres Autobuss V.Bokmeldere

3.Par papildus līdzekļu piešķiršanu INPSIA „Ikšķiles māja” V.Bokmeldere

 

4.Par līdzekļu piešķiršanu INPSIA „Ikšķiles māja” V.Bokmeldere

5.Par finansējuma piešķiršanu Lolitai Aleksējenko. S. Tauriņa

6.Par finansējuma piešķiršanu Kazimiram Nekrašam. S. Tauriņa

7.Par finansējuma piešķiršanu Gunāram Gribuškam. S. Tauriņa

8.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2013.gada 27.marta lēmumā Nr. 21 „Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta organizācijai - biedrībai „IKŠĶILES BĒRNU UN JAUNATNES TENISA SKOLA””, prot. Nr. 3 D.Kļaviņa

9.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu” R.Kalniņa

10. Par aizņēmumu no Valsts kases transportlīdzekļa iegādei Dienas centra vajadzībām. V. Bokmeldere

11.Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” apstiprināšanu. V. Bokmeldere

12. Par Ikšķiles novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. I.Šulca

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. J. Veilands

14. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu. J. Veilands

15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību sadalīšanai un robežu pārkārtošanai. J. Veilands

16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Tauriņu mežs”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. teritorijā. J. Veilands

17. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74940110109 un 74940110111 apvienošanu. J. Veilands

18. Par oficiālā vietvārda piešķiršanu. J. Veilands

Domes priekšsēdētājs                                                                          I. Trapiņš

Domes lēmumi

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI

Ikšķilē

2013. gada 29. maijā                                                                        

1. Par sabiedriskā transporta maršruta Ogre-Tīnūži-Ropaži ieslēgšanu maršrutu tīklā.

2. Par līdzekļu piešķiršanu SIA Ogres Autobuss.

3.Par papildus līdzekļu piešķiršanu INPSIA „Ikšķiles māja” .

4.Par līdzekļu piešķiršanu INPSIA „Ikšķiles māja” .

5.Par finansējuma piešķiršanu Lolitai Aleksējenko.

6.Par finansējuma piešķiršanu Kazimiram Nekrašam.

7.Par finansējuma piešķiršanu Gunāram Gribuškam.

8.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2013.gada 27.marta lēmumā Nr. 21 „Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta organizācijai - biedrībai „IKŠĶILES BĒRNU UN JAUNATNES TENISA SKOLA””, prot. Nr. 3.

9.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu” .

10. Par aizņēmumu no Valsts kases transportlīdzekļa iegādei Dienas centra vajadzībām.

11.Par saistošo noteikumu Nr. 9/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” apstiprināšanu.

12. Par Ikšķiles novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

14. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.

15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību sadalīšanai un robežu pārkārtošanai.

16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Tauriņu mežs”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. teritorijā.

17. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74940110109 un 74940110111 apvienošanu.

18. Par oficiālā vietvārda piešķiršanu.

19.Par zvejas rīku veidu un skaita noteikšanu Rīgas ūdenskrātuvē.

20.Par saistošo noteikumu Nr. 10/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2011.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2011 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu.

21.Par Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Ikšķiles novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”.

22.Par ēku nekustamā īpašuma Peldu ielā 2C, Daugavmalā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā INPSIA „Ikšķiles māja” deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei.

23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

1.Par sabiedriskā transporta maršruta Ogre-Tīnūži-Ropaži ieslēgšanu maršrutu tīklā

1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 19.punktu un SIA Ogres Autobuss, reģ. Nr.40003319407, juridiskā adrese Brīvības ielā 12A, Ogre, Ogres novads, valdes locekļa A.Bērziņa 13.05.2013. vēstuli (reģ.Nr.621) ar lūgumu izvērtēt eksperimentālā maršruta Nr.5416 Ogre-Tīnūži-Ropaži pastāvēšanas nepieciešamību,

      Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

lūgt Rīgas plānošanas reģionu ieslēgt autobusa maršrutu Nr.5416 Ogre-Tīnūži-Ropaži maršrutu tīklā.

2.Par līdzekļu piešķiršanu SIA Ogres Autobuss

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 19. punktu un Ikšķiles, Ogres un Ropažu novadu priekšsēdētāju un SIA Ogres Autobuss, reģ. Nr.40003319407, juridiskā adrese Brīvības ielā 12A, Ogre, Ogres novads , 07.02.2013. protokolu par vienošanos izveidot eksperimentālo reģionālo vietējās nozīmes maršrutu Nr. 5416 Ogre-Tīnūži-Ropaži 3 mēnešus no 11.03.2013. – 10.06.2013.gadam, piešķirt finansējumu Ls 420.00 apmērā ,

      Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

piešķirt finansējumu Ls 420.00 apmērā SIA Ogres Autobuss, reģ. Nr. 40003319407, juridiskā adrese Brīvības ielā 12A, Ogre, Ogres novads, eksperimentālā maršruta Nr. 5416 , Ogre-Tīnūži-Ropaži, finansēšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kods 2275.

3. Par papildus līdzekļu piešķiršanu INPSIA „Ikšķiles māja”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. punktu un INPSIA „Ikšķiles māja” , reģ. Nr. 40103416198, juridiskā adrese Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, valdes priekšsēdētāja Jāņa Gunāra Rubeņa 13.05.2013 iesniegumu (reģ. Nr.649) un pievienoto izmaksu tāmi ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu Ls 3533.59 apmērā bioloģisko atkritumu savākšanai pēc pavasara talkas un pilsētas uzkopšanas darbiem,

      Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” 1- E. Logins, „ atturas” nav, nolemj:

piešķirt finansējumu Ls 3533.59 apmērā INPSIA „Ikšķiles māja” , reģ. Nr. 40103416198, juridiskā adrese Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, bioloģisko atkritumu savākšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kods 2275.

4. Par līdzekļu piešķiršanu INPSIA „Ikšķiles māja”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2. punktu un INPSIA „Ikšķiles māja” , reģ. Nr. 40103416198, juridiskā adrese Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles novadā valdes priekšsēdētāja Jāņa Gunāra Rubeņa 13.05.2013 iesniegumu reģ. Nr.648 ar lūgumu piešķirt finansējumu Ls 3623.95 apmērā pļāvēja-sniega tīrītāja nomāšanai sakarā ar apkopjamo platību palielināšanos,

      Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

piešķirt finansējumu Ls 3623.95 apmērā INPSIA „Ikšķiles māja” , reģ. Nr. 40103416198, juridiskā adrese Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles novadā pļāvēja-sniega tīrītāja nomāšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kods 2275.

5.Par finansējuma piešķiršanu Lolitai ALEKSĒJENKO

Izskatot Rīgas pilsētas veterānu sieviešu volejbola komandas „Rīga” kapteines Anitas Gulbes iesniegumu ( saņ. 08.05.2013 Nr.616) ar lūgumu piešķirt finansējumu dalības maksas un ceļa izdevumu segšanai Ikšķiles novadā dzīvojošai sportistei Lolitai ALEKSEJENKO Vispasaules sporta veterānu olimpiādē, kas notiks no 01. – 11.augustam 2013.gadā Itālijas pilsētā Turīnā ( Rīgas pilsētas veterānu sieviešu 45+ volejbola komandas „Rīga” sastāvā) un pamatojoties uz Ikšķiles novada domes 2012.gada 25.aprīļa apstiprinātiem „Iekšējiem noteikumiem Nr.2/2012 Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” – finansiāls atbalsts – pēc iesnieguma satura- atbilst 5.1 punkta, 5.2. punkta, 5.2.2. punktam un 5.2.3. punktam un sporta metodiķes Sanitas Tauriņas izvērtējuma,

                   Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu Ls 150.00,- Lolitai ALEKSĒJENKO, personas kods. XXXXX–XXXX, dzīv. XXXXX, Ikšķiles novadā,LV – 5052, daļējas dalības maksas un ceļa izdevumu segšanai startiem Vispasaules sporta veterānu olimpiādē, kas notiks no 01.–11.augustam 2013.gadā Itālijas pilsētā Turīnā

6.Par finansējuma piešķiršanu Kazimiram NEKRAŠAM

Izskatot Kazimira Nekraša iesniegumu ( saņ. 14.05.2013 Nr.643) ar lūgumu piešķirt finansējumu dalībai Pasaules veterānu čempionātā, kas notiks no 2013. gada 01. – 11.augustam Itālijas pilsētā Turīnā ( iekļauts Latvijas basketbola senioru komandas vecuma grupas 65+ izlases sastāvā un pamatojoties uz Ikšķiles novada domes 2012.gada 25.aprīļa apstiprinātiem „Iekšējiem noteikumiem Nr.2/2012 Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” – finansiāls atbalsts – pēc iesnieguma satura- atbilst 5.1 punkta, 5.2. punkta, 5.2.2. punktam un 5.2.3. punktam un sporta metodiķes Sanitas Tauriņas izvērtējuma,

      Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Piešķirtfinansējumu Ls 150,- daļējas dalības maksas un ceļa izdevumu segšanai Kazimiram Nekrašam, personas kods XXXXX, dzīvo XXXXXXX Ikšķiles novadāstartiem Vispasaules sporta veterānu olimpiādei, kas notiks no 2013 . gada 01. – 11.augustam Itālijas pilsētā Turīnā

7.Par finansējuma piešķiršanu Gunāram Gribuškam

   Izskatot Gunitas Rudzītes 21.05.2013. iesniegumu ( saņ. Nr. – 678 ) par Gunāra Gribuška dalību Latvijas izlasē startiem Eiropas Jaunatnes čempionātā 100 lauciņu dambretē, kas norisināsies Polijā no 01.08.2013.- 06.08.2013. un pamatojoties uz Ikšķiles novada domes2012.gada 25.aprīļa apstiprinātiem „Iekšējiem noteikumiem Nr.2/2012 Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” – finansiāls atbalsts – pēc iesnieguma satura- atbilst 5.1 punkta, 5.2.2. punktam un 5.2.3. punktam, kritērijam 5.3.1. un sporta metodiķes Sanitas Tauriņas izvērtējumu,

      Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu Ls 150,- Gunāram Gribuškam, personas kods xxxxxxxxx, dzīv. xxxxxxxxx, Ikšķiles novadā, individuālo sporta veidu sportistam, izdevumu segšanai dalības maksai, ceļa izdevumiem un daļēji uzturēšanās maksu, startiem Latvijas izlasē Eiropas Jaunatnes čempionātā 100 lauciņu dambretē, kas norisināsies Polijā no 01.08.2013.- 06.08.2013.
 2. Lēmuma 1. punktā paredzēto finansējumu piešķirt no sporta budžeta līdzekļiem, ievērojot finansējuma piešķiršanas kārtību – iekšējie noteikumi – punkts 5.5.

8. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2013.gada 27.marta lēmumā Nr. 21 „Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta organizācijai - biedrībai „IKŠĶILES BĒRNU UN JAUNATNES TENISA SKOLA””, prot. Nr. 3

Izskatot biedrības „IKŠĶILES BĒRNU UN JAUNATNES TENISA SKOLA” valdes locekļa Viestura Meidropa 2013.gada 25.aprīļa iesniegumu (saņ. Nr. 567) par papildus pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībai sakarā ar biedrības audzēkņu skaita palielināšanos par 20 bērniem, kuru dzīvesvietas ir deklarētas Ikšķiles novadā, pamatojoties uz Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Ikšķiles novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 2/2012 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” (apst. ar 25.04.2012. lēmumu Nr. 14, prot. Nr.5) 3.1.punktu, ņemot vērā Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012. gada 19.decembra lēmuma Nr. 23, prot. Nr. 13 „Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām: biedrībām „Hokeja klubs „Ogre Juniors””, Bērnu un skolēnu sporta centrs „IKŠĶILE”, „Daiļslidošanas klubs ”Slidotprieks”” un „Igora Miglinieka sporta skola”” 2.punktu „2. Noteikt vienotu principu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai 2013.gadā katrai lēmuma 1.punktā minētajai sporta organizācijai, piešķirot finansējumu Ls 10,00 (desmit lati) katram sporta organizācijas audzēknim, kas ir Ikšķiles novada iedzīvotājs, kalendārajā mēnesī.”,

      Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2013.gada 27.marta lēmumā Nr. 21 „Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta organizācijai - biedrībai „IKŠĶILES BĒRNU UN JAUNATNES TENISA SKOLA””, prot. Nr. 3, šādus grozījumus:

Lēmuma 5.punktā skaitli „2790,-„ aizstāt ar skaitli „5590,-„.

9.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. punktu, un Ikšķiles novada domes 17.08.2005. apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums” 11.punktu,

      Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu” Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu amatu saraksta un amatu klasifikācijas sadaļā „Attīstības nodaļa” amata vienībai „Jaunatnes lietu speciālists” veikt sekojošas izmaiņas:

1.1.   noteikt amata vienību skaitu – „0,7”;

1.2.   noteikt minimālās mēnešalgas apmēru – Ls 465;

1.3.   noteikt maksimālās mēnešalgas apmēru – Ls 578.

 1. Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu” Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu amatu saraksta un amatu klasifikācijas sadaļu „Dienas centrs” papildināt ar amata vienību „Logopēds” sekojošā redakcijā:

Amatu grupa

Vienādo amatu skaits

Mēnešalgas grupa

Mēnešalgas apmērs 
1 amata vienībai vai amata vienības daļai

 

amata saime, apakšsaime, līmenis vai amata kategorija

amata nosaukums

 

Minimālā mēnešalga, Ls

Maksimālā mēnešalga, Ls

 

5.1. IC

Logopēds

0,5

8

245

307

 
 1. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.jūnijā.

10.Par aizņēmumu no Valsts kases transportlīdzekļa iegādei Dienas centra vajadzībām

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem” un likumu „Par valsts budžetu 2013. gadam” 14. panta 5. daļu un izsludināto iepirkumu Nr.INP/2013/13 „Mikroautobusa iegāde Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centram”

      Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 13 - I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” 1 – E.Logins, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Ņemt aizņēmumu25 000 apmērā Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai pie klientiem mājās un invalīdiem.
 2. Noteikt atmaksas termiņu 3 (trīs) gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi, uzsākot atmaksu ar nākošo mēnesi pēc aizņēmuma saņemšanas.
 3. Aizņēmuma apmaksu garantējam ar Ikšķiles novada pašvaldības budžetu.

11.Par saistošo noteikumu Nr. 9/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” apstiprināšanu

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu un LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”

      Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” saskaņā ar pielikumu;
 1. Uzdot domes sekretārei Valentīnai Kābelei trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
 2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

12.Par Ikšķiles novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,

                   Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,V.Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

Apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības 2012. gada publisko pārskatu.

13.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4.punktu, 14.1punkta 1.apakšpunktu, 17.punkta 7.apakšpunktu, 18.punktu, 23.punkta 1.apakšpunktu, 36.punku, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 22.maija sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

      Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Mainīt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7494 006 0200 (platība 0.2472 ha), 7494 006 0136 (platība 0.2741 ha), 7494 006 0199 (platība 0.2452 ha), 7494 006 0166 (platība 0.2596 ha), 7494 006 0198 (platība 0.2500 ha), 7494 006 0185 (platība 0.2618 ha), 7494 006 0197 (platība 0.2600 ha), 7494 006 0188 (platība 0.2690 ha), 7494 006 0269 (platība 0.2700 ha), 7494 006 0454 (platība 0.2592 ha), 7494 006 0266 (platība 0.3300 ha), 7494 006 0206 (platība 0.2531 ha), 7494 006 0220 (platība 0.3000 ha) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601) par neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600);

2. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un informēt par pieņemto lēmumu R. R.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

14.Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 2.punktu, 53.panta 1) b) apakšpunktu, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 22.maija sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

      Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Mainīt nekustamā īpašuma „Ievas”, kadastra Nr.74940150115 nosaukumu, piešķirot īpašuma nosaukumu - „Stradiņi”, atrašanās vieta – Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.,;

2. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības sekretārei piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to U.I. ("xxxxxxxxxxxxx, Ikšķiles nov., LV-5052).

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.                                               

15.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību sadalīšanai un robežu pārkārtošanai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.apakšpunktu, 11., 12.punktiem, Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.pielikuma 106.punktu, 108.2., 308.2.2.apakšpunktu, 360.punktu, 6.pielikumu,

      Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Noteikt, ka ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lejas Siliņi 1”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.(kadastra Nr.74940060027) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940060027 un nekustamā īpašuma „Lejas Siliņi 2”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940060012) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940060012 sadalīšanai un robežu pārkārtošanai,atbilstoši zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem (1.pielikums);

 2. Noteikt, ka lēmums par šī lēmuma 1.punktā minētā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu var tikt pieņemts divu gadu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. un 11.punktiem šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

16.Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Tauriņu mežs”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. teritorijā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 26.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.7­11 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 101., 102., 127.punktiem,

      Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” 1- E. Logins, nolemj:

 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940140027 biedrībai „Ogres stils” iznomātajā teritorijas daļā un apstiprināt darba uzdevumu saskaņā ar 1.pielikumu;
 2.  
 3.  

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja netiek izpildīts lēmuma 3.punkts.

17.Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74940110109 un 74940110111 apvienošanu--

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 4.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 44.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 18., 36.punktiem, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 22.maija sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu

      Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 74940110109 un 74940110111, iekļaujot apvienoto zemes vienību nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 74940110109 sastāvā un mainot šī nekustamā īpašuma nosaukumu no „Jansoni” par Viršu iela 5, atrašanās vieta - Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

2. Saglabāt apvienotajai zemes vienībai ar aptuvenu platību 0.3596 ha adresi - Viršu iela 5, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

3. Pēc šī lēmuma 1.punktā minēto zemes vienību apvienošanas, likvidēt nekustamā īpašuma nosaukumu „Stūrēni” un zemes vienības adresi "Stūrēni", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

4. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

18. Par oficiālā vietvārda piešķiršanu

Izskatot nekustamo īpašumu „Smiltāji” , Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940130025) un „Smiltaines”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940130019) īpašnieka pārstāvju īpašnieka pārstāvju Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieces V.Pūķes 2012.gada 13.decembra iesniegumu (saņemts Ikšķiles novada pašvaldībā 2013.gada 10.aprīlī, reģ.Nr.493, Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja E.Bartkeviča 2013.gada 21.maija iesniegumu (saņemts Ikšķiles novada pašvaldībā 2013.gada 21.maijā, reģ.Nr.684) par nosaukuma „Jaunie Ogres kapi” vai „Zilokalnu kapi” vai „Smiltāju kapi” piešķiršanu kapsētai, kas paredzēta uz zemes vienībām „Smiltāji” un „Smiltaines”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.,

un Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka E. Helmaņa 2013.gada 28. maija iesniegumu (saņemts Ikšķiles novada pašvaldībā 2013.gada 29.maijā, reģ.Nr.724) par konkrēta nosaukuma „Smiltāju kapi” piešķiršanu kapsētai,

Ikšķiles novada dome konstatē:

Ar Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada 23.novembra lēmumu Nr.2 (sēde Nr.43) ir akceptēts kapsētas 1.kārtas izbūves nekustamā īpašuma „Smiltāji” , Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940130025) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940130019 teritorijā tehniskais projekts, kas paredz turpmākajās izbūves kārtās kapsētas ierīkošanu arī daļā no nekustamā īpašuma „Smiltaines”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940130019) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940130014 teritorijas.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi” 18.11., 24.2.apakšpunktiem, 30.punktu, 31.2.apakšpunktu

      Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” nav, ,pret” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins nav, „ atturas” nav, nolemj:  

1. Piešķirt oficiālo vietvārdu – Smiltāju kapi, ģeogrāfiskajam objektam - kapsētai, kas atrodas (tiek būvēta) Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 74940130019 un 74940130014 (starp valsts reģionālā autoceļa P5 aizsargjoslu, dabas parka „Ogres Zilie kalni” ziemeļaustrumu malu un maģistrālā gāzesvada drošības aizsargjoslu);

2. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības sekretārei piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to VA „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” un Ogres novada pašvaldībai.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

19.Par zvejas rīku veidu un skaita noteikšanu Rīgas ūdenskrātuvē

Ņemot vērā R. Z., personas kods xxxxxxxxx, dzīvojoša xxxxxxxxx, Ikšķiles novadā 24.05.2013. iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanu pašpatēriņa zvejai Rīgas ūdenskrātuvē un pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, LR likuma “Zvejniecības likums” 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” 36.1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr. 1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4., 7 punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.1., 13., 14., 27.2., 32 punktiem,

         Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” nav, ,pret” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins nav, „ atturas” nav, nolemj:  

1.Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Rīgas ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai uz vienu gadu, nosakot zvejas rīku veidu – zivju murds ar sētu līdz 30 m, skaitu – 1 gab.

1.1. R.Z., personas kods xxxxxxxxxx, dzīvojošam xxxxxxxxxxx, Ikšķiles novadā

20.Par saistošo noteikumu Nr. 10/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2011.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2011 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu

           Noklausoties Ikšķiles novada pašvaldības izglītības darba speciālistes Māras Niedras ziņojumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, trešās daļas 12.punktu,

               Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” nav, ,pret” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins nav, „ atturas” nav, nolemj:  

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2011.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2011 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot domes sekretārei Valentīnai Kābelei trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos kopā ar paskaidrojuma rakstu rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
 3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

21.Par Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Ikšķiles novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”

           Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, Ministru Kabineta noteikumu Nr. 408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums” 28.3.2. punktu,

           Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” nav, ,pret” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins nav, „ atturas” nav, nolemj:  

 1. Realizēt projektu „Ikšķiles novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātā konkursa Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projektu konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" ietvaros.
 2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 40% apmērā 18 297,14 Ls (astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi lati 14 santīmi) apmērā. Projekta kopējās izmaksas – 45 742.84 Ls (četrdesmit pieci tūkstoši septiņi simti četrdesmit divi lati 84 santīmi). Projekta finansējšanas avots – pašvaldības 2013.gada budžets.
 3. Nodrošināt projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” realizācijai nepieciešamo priekšfinansējumu. Projekta realizācijas gaitā radušies papildus izdevumi (neattiecināmās izmaksas) tiks nodrošināti no budžeta līdzekļiem.

22.Par ēku nekustamā īpašuma Peldu ielā 2C, Daugavmalā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā INPSIA „Ikšķiles māja” deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei

Izpildot Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 30.novembra lēmuma Nr.13 „Par valsts nekustamo īpašumu Peldu ielā 2 un 2C, Daugavmalā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, iegūšanu pašvaldības īpašumā” (prot. Nr.12) 2.4.punktu, ņemot vērā 2012.gada 22.februāra Ministru Kabineta rīkojumu Nr.98 “Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā”, ņemot vērā, ka Lauku atbalsta dienests 2013.gada 10.aprīlī ar nodošanas – pieņemšanas aktu ir nodevis pašvaldības lietošanā nekustamos īpašumus Peldu ielā 2 un 2C, Daugavmalā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kā arī, ka nekustamā īpašuma Peldu ielā 2C nomnieks SIA „2K Serviss” nodevis objektu pašvaldības lietošanā 2013.gada 15.maijā ar nodošanas – pieņemšanas aktu, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 5.punktu, trešo un sesto daļām, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 2012.gada 1.augusta pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma Nr. 3-17/183, kas noslēgts starp pašvaldību un INPSIA „Ikšķiles māja” uz Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 25.jūlija lēmuma Nr.16 (prot. Nr.8) „Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu INPSIA „Ikšķiles māja”” 1.2., 3.3.punktiem,

     Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” nav, ,pret” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins nav, „ atturas” nav, nolemj:  

 1. Nodot daļu no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7494 512 0017 - būves ar kadastra apzīmējumu 7494 012 0033 007, kas atrodas Peldu ielā 2c, Daugavmalā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, telpas ar kopējo platību 989,6 kvadrātmetri atsevišķā bezatlīdzības lietošanā Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja” (reģ. Nr. 40103416198, juridiskā adrese: Strēlnieku iela 10, Ikšķiles, Ikšķiles novads) tai deleģēto pārvaldes uzdevumu pildīšanai.
 1. Lietošanā nododamās nekustamā īpašuma daļas sastāvs norādīts lēmuma grafiskajā pielikumā.
 2. Lietošanā nododamā nekustamā īpašuma bilances vērtība tiks atspoguļota šī lēmuma papildinājumos pēc nekustamā īpašuma pārņemšanas pašvaldības īpašumā no Zemkopības ministrijas un ieslēgšanas pašvaldības bilancē.
 3. Nekustamā īpašuma daļa tiek nodota kapitālsabiedrības lietošanā ar sekojošu mērķi –INPSIA „Ikšķiles māja” materiāli – tehniskās bāzes, tostarp, autotransporta un iekārtu glabāšanai, apkopes un remonta vajadzībām, sabiedrībai deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanai – Ikšķiles novada administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības organizēšanai.
 4. Nekustamā īpašuma izmantošanas termiņš – uz deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes laiku, kas nevar pārsniegt pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma termiņu.
 5. Gadījumi, kad bezatlīdzības lietošanā nodotais nekustamais īpašums nododams atpakaļ pašvaldībai:

6.1. ja kapitālsabiedrība ir likvidēta;

6.2. ja tiek izbeigts vai notecējis pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma termiņš vai ir atsaukts konkrētā pārvaldes uzdevuma deleģējums;

6.3. ja lietošanā nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots šī lēmuma 4.punktā noteiktajiem mērķiem;

6.4. ja lietošanā nodotais nekustamais īpašums tiek izmantots nesaimnieciski, tostarp, ja kapitālabiedrīna nenodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu vai nesedz ar to saistītos izdevumus;

6.5. ja kapitālsabiedrība nekustamajā īpašumā veic darbību, kas nav licencēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

6.6. ja tiek būtiski pārkāpti vai netiek ievēroti starp pašvaldību un kapitālsabiedrību noslēgtās vienošanās par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā noteikumi.

 1. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma nodošanu INPSIA „Ikšķiles māja” lietošanā.

23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 16.1., 17.5., 18., 23.3., 36.punktiem,

         Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” nav, ,pret” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins nav, „ atturas” nav, nolemj:  

1. Nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma „Gaiļi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940080058) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940080057 daļai ar platību 0.1500 ha (atbilstoši Ikšķilē, 2013.gada 18.aprīlī noslēgtajam zemes nomas līgumam) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)

2. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības sekretārei piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un informēt par pieņemto lēmumu R.G.

   Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, 30., 31.punktiem, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 2.punktu, 53.panta 1) b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 16.1., 18., 23.2.2., 36.punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 8.punktiem, Ikšķiles novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumu Nr.26 (prot.Nr.10) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai” un SIA „Baustelle” projektu vadītājas mērniecībā Andas Prančas 2013.gada 20.maija iesniegumu (reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā 2013.gada 21.maijā, Nr.679) par projekta apstiprināšanu, ņemot vērā Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2013.gada 3.maija saskaņojumu,

         Dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm, „ par” nav, ,pret” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins nav, „ atturas” nav, nolemj:  

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vakari”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940040485) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940040485 un nekustamā īpašuma „Ventas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940040058) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940040058;

2. Projektēto zemes vienību Nr.1 ar platību 4.44 ha saglabāt nekustamā īpašuma „Ventas”, atrašanās vieta Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., kadastra Nr.74940040058, sastāvā un noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);

3. Projektēto zemes vienību Nr.2 ar platību 0.71 ha saglabāt nekustamā īpašuma „Vakari”, atrašanās vieta Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., kadastra Nr.74940040485, sastāvā un noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 piešķirt adresi un uz tās esošajām ēkām mainīt adresi no "Ventas", Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. par adresi "Ventas", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

5. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 un uz tās esošajām ēkām ar būves kadastra apzīmējumiem 74940040485001, 74940040485002 saglabāt esošo adresi "Vakari", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

6. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 iesniegt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

Domes sēdes datums 24.04.2013

Darba kārtība

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

Ikšķilē

 

2013. gada 24. aprīlī                                                                                      Nr. 4

plkst.9.00

Darba kārtībā:

 1. Par finansējuma piešķiršanu Jānim Juhņēvičam. S. Tauriņa
 2. Par finansējuma piešķiršanu pensionēto izglītības darbinieku pasākuma organizēšanai. M. Niedra
 3. Par finansējumu piešķiršanu starpnovadu skolēnu Pirmās palīdzības sniegšanas sacensību organizēšanai. M. Niedra
 4. Par finansējuma piešķiršanu Ikšķiles novada pašvaldības kultūras un izglītības konkursa 1.kārtas projektiem. Dz. Čudare
 5. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13)  „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”. R. Kalniņa
 6. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.23 „Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām: biedrībām „Hokeja klubs „Ogre Juniors””, Bērnu un skolēnu sporta centrs „IKŠĶILE”, „Daiļslidošanas klubs ”Slidotprieks”” un „Igora Miglinieka sporta skola””, prot. Nr.13
 7. Par atlīdzības apmēru noteikšanu Ikšķiles novada vēlēšanu komisijai un iecirkņu komisijām. M. Niedra
 8. Par Ikšķiles novada vēlēšanu komisijas sastāva izmaiņām. M. Niedra
 9. Par Jāņa Rudzīša un Zanes Bēķes atcelšanu no Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” redakcionālās komisijas locekļu amatiem. D. Kļaviņa
 10. Par Ikšķiles novada pašvaldības 2012. gada pārskata apstiprināšanu. V. Bokmeldere
 11. Par saistošo noteikumu Nr.6/2013 „Par mācību maksu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā” precizēšanu. I. Laganovska, V. Jermanova
 12. Grozījums Ikšķiles novada domes 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem pabalstiem”
 13. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un zemes vienības adreses maiņu. J. Veilands
 14. Par detālplānojumu nekustamā īpašuma „Pārslas” (kad. Nr. 74940120617) teritorijai. J. Veilands
 15. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Zemturi” atcelšanu, Ikšķiles novada teritorijas plānojuma precizējumiem un adrešu un nekustamo īpašumu lietošanas mērķu piešķiršanu. J. Veilands
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai un zemes vienības sadalīšanai. J. Veilands
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Cipariņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. zemes vienības sadalīšanai. J. Veilands
 18. Par atteikumu pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Lapsenes”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940150362) sadalīšanai. J. Veilands

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                      J. Rudzītis

Domes lēmumi

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMI

Ikšķilē

 

2013. gada 24. aprīlī                                                                                      Nr. 4

 1. Par finansējuma piešķiršanu Jānim Juhņēvičam.
 2. Par finansējuma piešķiršanu pensionēto izglītības darbinieku pasākuma organizēšanai.
 3. Par finansējumu piešķiršanu starpnovadu skolēnu Pirmās palīdzības sniegšanas sacensību organizēšanai.
 4. Par finansējuma piešķiršanu Ikšķiles novada pašvaldības kultūras un izglītības konkursa 1.kārtas projektiem.
 5.  Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”.
 6.  Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.23 „Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām: biedrībām „Hokeja klubs „Ogre Juniors””, Bērnu un skolēnu sporta centrs „IKŠĶILE”, „Daiļslidošanas klubs ”Slidotprieks”” un „Igora Miglinieka sporta skola””, prot. Nr.13
 7. Par atlīdzības apmēru noteikšanu Ikšķiles novada vēlēšanu komisijai un iecirkņu komisijām.
 8. Par Ikšķiles novada vēlēšanu komisijas sastāva izmaiņām.
 9. Par Jāņa Rudzīša un Zanes Bēķes atcelšanu no Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” redakcionālās komisijas locekļu amatiem.
 10. Par Ikšķiles novada pašvaldības 2012. gada pārskata apstiprināšanu.
 11. Par saistošo noteikumu Nr.6/2013 „Par mācību maksu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā” precizēšanu.
 12. Grozījums Ikšķiles novada domes 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem pabalstiem”
 13. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un zemes vienības adreses maiņu.
 14. Par detālplānojumu nekustamā īpašuma „Pārslas” (kad. Nr. 74940120617) teritorijai.
 15. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Zemturi” atcelšanu, Ikšķiles novada teritorijas plānojuma precizējumiem un adrešu un nekustamo īpašumu lietošanas mērķu piešķiršanu.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai un zemes vienības sadalīšanai.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Cipariņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. zemes vienības sadalīšanai.
 18. Par atteikumu pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Lapsenes”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940150362) sadalīšanai.
 19. Par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā .
 20. Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2013. gadam Ikšķiles novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm .
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai. izslēgts
 23. Par zemes ierīcības projekta „Vārpas” apstiprināšanu.
 24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

1.Par finansējuma piešķiršanu Jānim Juhņēvičam

Izskatot Latvijas Armvrestlinga federācijas (LAF) prezidenta Normunda Tomsona 08.04.2013. iesniegumu ( saņ. Nr. – 482) par finansiālu atbalstu startam Eiropas armvrestlinga čempionātā, kas norisināsies no š.g. 05 – 12.maijam Lietuvas pilsētā Druskininkai un pamatojoties uz Ikšķiles novada domes 2012.gada 25.aprīļa apstiprinātiem „Iekšējiem noteikumiem Nr.2/2012 Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” – finansiāls atbalsts – pēc iesnieguma satura- atbilst 5.1 punkta, 5.2. punkta, 5.2.2. punktam un 5.2.3. punktam un sporta metodiķes Sanitas Tauriņas izvērtējuma,

      Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Piešķirt daļēju finansējumu Ls 150.00,- Jānim Juhņēvičam, personas kods XXXXXX, dzīvo „XXXXXX”, XXXXXX, Ikšķiles novadā, startiem Eiropas armvrestlinga čempionātā, kas norisināsies no š.g. 5. – 12.maijam Lietuvas pilsētā Druskininkai.
 2. Lēmuma 1. punktā paredzēto finansējumu piešķirt no sporta budžeta līdzekļiem.

   2.Par finansējuma piešķiršanu pensionēto izglītības darbinieku pasākuma organizēšanai

Izskatot LIZDA Ogres starpnovadu arodbiedrības organizācijas, reģistrācijas Nr. 90000334441, juridiskā adrese Brīvības ielā 44, Ogrē, LV-5001, priekšsēdētājas Airisas Leperes 03.04.2013. iesniegumu (saņ. Nr. 479) par pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu pensionēto izglītības darbinieku pasākumam š.g.17.maijā un daļēju šī pasākuma organizēšanas izdevumu segšanu Ls 100 apmērā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu,

            Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu Ls 200,- apmērā LIZDA Ogres starpnovadu arodbiedrības organizācijas, reģistrācijas Nr. 90000334441, juridiskā adrese Brīvības ielā 44, Ogrē, LV-5001, rīkotajam pensionēto izglītības darbinieku pasākumam š.g.17.maijā.
 2. Lēmumprojekta 1. punktā paredzēto finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta 2013.gadam izglītības vadības sadaļas. (kods 2239 ) .

3. Par finansējumu piešķiršanu starpnovadu skolēnu Pirmās palīdzības sniegšanas sacensību organizēšanai

Izskatot biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”, reģistrācijas Nr.40008002279, juridiskā adrese Mālkalnes prospekts 30, Ogrē, LV 5003, Ogres komitejas š.g.19.marta iesniegumu ( saņ. reģ.Nr. 412) par finansiālu atbalstu starpnovadu skolēnu Pirmās palīdzības sniegšanas sacensību organizēšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15. panta pirmās daļas 4. punktu,

Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu Ls 200,00 apmērā biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”, reģistrācijas Nr.40008002279, juridiskā adrese Mālkalnes prospekts 30, Ogrē, LV 5003, Ogres komitejas rīkotajām starpnovadu skolēnu Pirmās palīdzības sniegšanas sacensību organizēšanai š.g. maijā.
 2. Lēmumprojekta 1. punktā paredzēto finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta 2013.gadam izglītības vadības sadaļas. (kods 2239 )

4.Par finansējuma piešķiršanu Ikšķiles novada pašvaldības kultūras un izglītības konkursa 1.kārtas projektiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Ikšķiles novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa nolikumu (apstiprināts 2011.gada 26.janvāra Ikšķiles novada domes sēdē (prot.Nr.1/1;p.7)) un 2013.gada 11. aprīļa Ikšķiles novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu konkursa 1.kārtas iesniegto projektu vērtēšanas sanāksmes protokolu Nr.1,

                   Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Apstiprināt un piešķirt finansējumu LVL 1500,- apmērā Gunitas Zariņas projektam „Ikšķiles 13. – 15.gadsimta iedzīvotāji”
 2. Paredzēto finansējumu piešķirt no Kultūras un sporta pārvaldes budžeta līdzekļiem.

5.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. punktu, un Ikšķiles novada domes 17.08.2005. apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums” 11.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Veikt Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmuma Nr.11 (prot.Nr.13) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu” sekojošas izmaiņas:

1.1.   papildināt Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu amatu saraksta un amatu klasifikācijas sadaļu „Ikšķiles mūzikas un mākslas skola” ar sekojošu amata vienību:

Amatu grupa

Vienādo amatu skaits

Mēnešalgas grupa

Mēnešalgas apmērs 
1 amata vienībai vai amata vienības daļai

 

amata saime, apakšsaime, līmenis vai amata kategorija

amata nosaukums

 

Minimālā mēnešalga, Ls

Maksimālā mēnešalga, Ls

 

3.IIA

Saimniecības pārzinis

1

6

375

467

 

1.1.   Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu amatu saraksta un amatu klasifikācijas sadaļā „Bāriņtiesa” amata vienībai „Bāriņtiesas priekšsēdētājs” noteikt amata vienības skaitu – „1”; minimālo mēnešalgas apmēru – Ls 744; maksimālo mēnešalgas apmēru – Ls 930;

1.2.   Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu amatu saraksta un amatu klasifikācijas sadaļā „Kultūras mantojuma centrs „Tīnūžu muiža”” amata vienībai „Apkopējs” noteikt minimālo mēnešalgas apmēru – Ls 60.

 1. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.maijā.

6.Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.23 „Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām: biedrībām „Hokeja klubs „Ogre Juniors””, Bērnu un skolēnu sporta centrs „IKŠĶILE”, „Daiļslidošanas klubs ”Slidotprieks”” un „Igora Miglinieka sporta skola””, prot. Nr.13

Izskatot biedrības „Igora Miglinieka sporta skola” dibinātāja un valdes locekļa Igora Miglinieka 2013.gada 5.aprīļa mutisku iesniegumu un ziņojumu domei, kurā izteikts lūgums atcelt nosacījumu sporta skolām ik mēnesi atskaitīties par audzēkņu sekmēm, nodrošinot pašvaldības finansējumu tikai tie bērniem, kuru vidējās sekmes mēnesī ir ne zemākas par 6 ballēm, pamatojoties uz Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Ikšķiles novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 2/2012 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” (apst. ar 25.04.2012. lēmumu Nr. 14, prot. Nr.5) 3.1.punktu,

      Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 12 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” 1- A.Stiliņš, nolemj:

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.23 „Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām: biedrībām „Hokeja klubs „Ogre Juniors””, Bērnu un skolēnu sporta centrs „IKŠĶILE”, „Daiļslidošanas klubs ”Slidotprieks”” un „Igora Miglinieka sporta skola””, prot. Nr.13, šādus grozījumus:

1.Izteikt lēmuma 4.2.punktu šādā redakcijā:

1.1.Sporta organizācija atskaitās pašvaldībai par audzēkņu sekmēm vienu reizi pusgadā.

2. Izdarīt grozījumus noslēgtajos finansējuma līgumos.

7.Par atlīdzības apmēru noteikšanu Ikšķiles novada vēlēšanu komisijai un iecirkņu komisijām

          Izskatot Ikšķiles novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Māras Niedras priekšlikumu, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likua 21.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 61.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā katra komisijas locekļa pienākumus un izvērtējot viņu atbildību un apstiprināto vēlēšanu komisijas budžetu,

      Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Noteikt šādu darba stundas tarifa likmi novada vēlēšanu komisiju locekļiem un iecirkņu komisiju locekļiem:

Amats vēlēšanu komisijā

Darba stundas

likme (latos)

1.1.Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

10,00

1.2.Novada vēlēšanu komisijas sekretāre

8,00

1.3.Novada vēlēšanu komisijas loceklis

4,00

1.4.Iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

5,00

1.5.Iecirkņa vēlēšanu komisijas sekretāre

4,00

1.6.Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis

3,00

 

8.Par Ikšķiles novada vēlēšanu komisijas sastāva izmaiņām

Izskatot Ikšķiles novada vēlēšanu komisijas locekļu Sigitas Erenfrīdas un Violas Erenfrīdas 2013.gada 11.marta iesniegumus, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 11.panta pirmo un ceturto daļām,

Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Apstiprināt Ikšķiles novada vēlēšanu komisijas locekļu Sigitas Erenfrīdas un Violas Erenfrīdas darbības izbeigšanu komisijā.                                 

9.Par Jāņa Rudzīša un Zanes Bēķes atcelšanu no Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” redakcionālās komisijas locekļu amatiem          

Izskatot Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Rudzīša 2013.gada 11.aprīļa iesniegumu Nr. 508 un domes deputātes Zanes Bēķes 2013.gada 10.aprīļa (saņemts 12.aprīlī) iesniegumu Nr.507 par dalības atsaukšanu informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” redakcionālajā komisijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 9. punktiem, Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ikšķiles Vēstis” redakcionālās komisijas nolikuma (apstiprināts ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 27.jūlija lēmumu Nr. 24, prot. Nr. 8) 7.punktu,

            Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 7 – J. Rudzītis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, ,pret” nav, „ atturas” 6- I. Trapiņš, Z. Zēns, Ģ. Baķis, D. Villeruša, V. Špēlis, V. Krinkele, nolemj:

 1. Atcelt no Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ikšķiles Vēstis” redakcionālās komisijas locekļa un komisijas priekšsēdētāja vietnieka amata Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Rudzīti.
 2. Atcelt no Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ikšķiles Vēstis” redakcionālās komisijas locekļa amata Ikšķiles novada pašvaldības domes deputāti Zani Bēķi.                       

10.Par Ikšķiles novada pašvaldības 2012. gada pārskata apstiprināšanu

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu, 72. pantu, LR likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 30. pantu, Ministru kabineta 2010.gada 17. augusta noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,

      Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V.Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

Apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības 2012. gada pārskatu.

11.Par saistošo noteikumu Nr.6/2013 „Par mācību maksu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā” precizēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, 43.panta trešo daļu un saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu un ņemot vērā 10.04.2013. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumus,

   Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 12 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” 1- D. Villeruša, nolemj:

 1. Precizēt saistošos noteikumus Nr.6/2013 „Par mācību maksu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā” saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.
 2. Uzdot pašvaldības sekretārei Valentīnai Kābelei publicēt saistošos noteikumus un trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos kopā ar paskaidrojuma rakstu rakstiskā veidā ar pasta starpniecību vai elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informācijai.
 3. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

12.Par saistošo noteikumu Nr. 7/2013. „Grozījums Ikšķiles novada domes 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem pabalstiem”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi   dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.punktu un ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 06.03.2012. norādījumus,      Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2013 „Grozījums Ikšķiles novada domes 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem pabalstiem” saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.
 2. Uzdot pašvaldības sekretārei Valentīnai Kābelei publicēt saistošos noteikumus un trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos kopā ar paskaidrojuma rakstu rakstiskā veidā ar pasta starpniecību vai elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
 3. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

13.Par nekustamā īpašuma nosaukuma un zemes vienības adreses maiņu

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 2.punktu, 53.panta 1) b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 44.punktiem, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 17.aprīļa sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu

           Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V.Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Mainīt nekustamā īpašuma „Audriņi”, kadastra Nr.74940070385, atrašanās vieta - Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., nosaukumu, piešķirot īpašuma nosaukumu - „Tutuči”;

2. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940070385 adresi no „Audriņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. par „Tutuči”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

3. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības sekretārei piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un Lienei Vidai.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.                

14.Par detālplānojumu nekustamā īpašuma „Pārslas” (kad. Nr. 74940120617) teritorijai

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 28.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.7­11 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 101., 102.punktiem, Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.pielikuma 282.2., 283.2.apakšpunktiem, 310., 311., 312., 313.punktiem, 7.pielikumu,

                 Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V.Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Ikšķiles novada domes 2007. gada 21.marta lēmuma Nr.9 (prot.Nr.3) „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemes īpašumam „Pārslas”” 3.punktu un Ikšķiles novada domes 2011. gada 27.jūlija lēmuma Nr.34 (prot.Nr.8) „Par detālplānojumu nekustamā īpašuma „Pārslas” (kad.Nr. 74940120617) teritorijai” 2.punktu;

2. Apstiprināt darba uzdevumu saskaņā ar 1.pielikumu;

3. Uzdot Ikšķiles novada domes priekšsēdētājam Indulim Trapiņam noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju Reini Raznaču (personas kods 120871-12978), atbilstoši līguma projektam (2.pielikums), divu nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā;

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja netiek izpildīts lēmuma 3.punkts.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.          

15.Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Zemturi” atcelšanu, Ikšķiles novada teritorijas plānojuma precizējumiem un adrešu un nekustamo īpašumu lietošanas mērķu piešķiršanu

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.1 pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 7., 8.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.2.apakšpunktu, 28.punktu, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 17.aprīļa sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

                 Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.8/2013 ”Par Ikšķiles novada domes saistošo noteikumu Nr.6 „Detālais plānojums zemes gabalam „Zemturi”, kadastra Nr.7494-015-0001)” atzīšanu par spēku zaudējušiem un grozījumiem Ikšķiles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” (pielikumā);

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc paziņojuma par to izdošanu publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”;

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ikšķiles novada domes 2005.gada 16.novembra (protokols Nr.17) lēmumus Nr.27 „Par detālplānojuma „Zemturi” apstiprināšanu” un Nr.28 „Par detālplānojuma „Zemturi” saistošās daļas apstiprināšanu”;

4. Nekustamajiem īpašumiem saglabāt nosaukumus, zemes vienībām saglabāt vai likvidēt adreses un saglabāt vai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, atbilstoši 1.pielikumam;

5. Mainīt uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940150001 esošajām ēkām ar būvju kadastra apzīmējumiem 74940150001001 un 74940150001002 adresi no „Zemturi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. par Rīgas iela 38, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

6. Mainīt uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940150335 esošajām ēkām ar būvju kadastra apzīmējumiem 74940150001003, 74940150001004 un 74940150001005 adresi no „Zemturi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. par Rīgas iela 40, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

7. Likvidēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940100003 piešķirto adresi „Zemturi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

8. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940150337, platība 0.0885, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);

9. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotājam nosūtīt šo lēmumu Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai (Puškina ielā 14, Rīgā, LV-1050) un šī lēmuma 1.pielikumā minēto nekustamo īpašumu īpašniekiem;

10. Noteikt, ka šī lēmuma 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punkti stājas spēkā reizē ar šī lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanos.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šī lēmuma 4., 5., 6., 7., 8.punktus var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

16.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai un zemes vienības sadalīšanai

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.apakšpunktu, 11., 12., 54.punktiem, Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.pielikuma 107., 308.2.2.apakšpunktu, 360.punktu, 6.pielikumu, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 17.aprīļa sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

                 Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Noteikt, ka ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Putni”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 7494 003 0105) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940030105 sadalīšanai, nekustamā īpašuma „Laši”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 7494 003 0181) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940030181 un nekustamā īpašuma „Kurmīši”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 7494 003 0182) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940030182 robežu pārkārtošanai, atbilstoši zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem (1.pielikums);

2. Noteikt, ka lēmums par šī lēmuma 1.punktā minētā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu var tikt pieņemts divu gadu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. un 11.punktiem šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.                                  

17.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Cipariņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. zemes vienības sadalīšanai

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, otro daļu, 9.panta pirmo daļu, 11 panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.apakšpunktu, 11., 12., 15.punktiem, Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.pielikuma 107., 108.punktu, 308.2.2.apakšpunktu, 360.punktu, 6.pielikumu, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 17.aprīļa sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

                   Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1.  
 2.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. un 11.punktiem šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.  

18.Par atteikumu pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Lapsenes”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940150362) sadalīšanai

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.apakšpunktu, Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.pielikuma 349.5.apakšpunktu, 7.pielikumu, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 17.aprīļa sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

                 Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

Atteikt pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību, atbilstoši iesniegtajam sadales priekšlikumam, nekustamā īpašuma „Lapsenes”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940150362) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940150362 sadalīšanai.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. un 11.punktiem šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

19.Par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā

Izskatot Krievijas pilsones N. N. 2013.gada 17. aprīļa iesniegumu par nekustamā īpašuma Lupīnu ielā 8, Ādamlaukā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra Nr.7494 012 0156 ar kopējo zemes platību 0,1349 ha,   iegūšanu īpašumā, konstatēts, ka minētā persona zemi var iegūt īpašumā ar ierobežojumiem un tikai, saņemot pašvaldības domes piekrišanu. Saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības Teritorijas plānojumu, zemes izmantošanas mērķis ir mazstāvu dzīvojamo māju apbūve.

Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta trešās daļas b) apakšpunktu, 30. panta pirmo un otro daļu,

                 Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 8 – I. Trapiņš, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, ,pret” nav, „ atturas” 5- Ģ. Baķis, A. Stiliņš, J. Rudzītis, V. Krinkele, D. Villeruša, nolemj:

1. Piekrist, ka Krievijas pilsone N. N., dzīvojoša xxxxxx, Maskavā, iegūst īpašumā nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7494 012 0156 ar kopējo platību 0,1349 ha, kas atrodas Lupīnu ielā 8, Ādamlaukā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

2. Noteikt, ka darījuma rezultātā iegūstamās zemes izmantošanas veids saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības Teritorijas plānojumu ir mazstāvu dzīvojamo māju apbūve.

20.Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2013. gadam Ikšķiles novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm

           Saskaņā ar MK 2001.gada 6.marta noteikumu Nr.97 “Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi” 10.2. apakšpunktu,

                 Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

noteikt šādu valsts budžeta līdzekļu sadali mācību literatūras iegādei 2013. gadam:

 1. Ikšķiles vidusskolai – Ls 4179,00
 2. Tīnūžu pamatskolai- Ls 1040,00

21.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

---------------------------------------------------------------------------------------------------

               Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Veckalni”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940080138) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940080138 un nekustamā īpašuma „Ceļmallapas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940080199) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940080199;

2. Projektēto zemes vienību Nr.1 ar platību 0.83 saglabāt nekustamā īpašuma „Ceļmallapas”, atrašanās vieta Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., kadastra Nr.74940080199, sastāvā un noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

2.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 0.53 ha platībā;

2.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) 0.30 ha platībā;

3. Projektēto zemes vienību Nr.2 ar platību 3.03 ha saglabāt nekustamā īpašuma „Veckalni”, atrašanās vieta Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., kadastra Nr.74940080138, sastāvā un noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201);

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 un uz tās esošajai jaunbūvei saglabāt esošo adresi "Ceļmallapas", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

5. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 iesniegt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai.  

   Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.                                               

23.Par zemes ierīcības projekta „Vārpas” apstiprināšanu

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vārpas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940080048) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940080048;

2. Projektēto zemes vienību Nr.1 ar platību 17.76 ha iekļaut jaunveidojamā nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirot tam īpašuma nosaukumu – „Lielvārpas”, atrašanās vieta Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., un noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

2.1. derīgo izrakteņu ieguves teritorija (kods 0401) 11.06 ha platībā;

2.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 5.18 ha platībā;

2.3. fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302) 1.52 ha platībā;

3. Projektēto zemes vienību Nr.2 ar platību 1.20 ha saglabāt nekustamā īpašuma „Vārpas”, atrašanās vieta Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., kadastra Nr.74940080048, sastāvā un noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 un uz tās esošajām ēkām ar būvju ar kadastra apzīmējumiem 7494008004800174940080048002 saglabāt esošo adresi "Vārpas", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

5. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 un uz tās esošai ēkai ar būvju ar kadastra apzīmējumu 74940080048003 piešķirt adresi "Lielvārpas", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

6. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 iesniegt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai. 

   Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

24.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Izskatot biedrības „Ogres stils” (reģ.Nr.40008114620) valdes priekšsēdētāja Modra Krūzes 2013.gada 22.aprīļa iesniegumu (saņemts Ikšķiles novada pašvaldībā 2013.gada 22.aprīlī, reģ.Nr.554) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemei no nekustamā īpašuma „Tauriņu mežs”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940140004),

Ikšķiles novada dome konstatē:

1. atbilstoši Rīgā, 2013.gada 18.aprīlī noslēgtajam zemes nomas līgumam Nr.SR4-13-146-li, nekustamā īpašuma „Tauriņu mežs”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940140004) īpašnieks SIA „Rīgas meži” ir iznomājis biedrībai „Ogres stils” zemes gabala daļu ar platību 3.18 ha sporta kompleksa būvju un komunikāciju izbūvei. Iznomātā zemes vienības daļa atrodas Rekreācija (ZR) teritorijā, kurai izstrādājams detālplānojums;

2. nekustamā īpašuma „Tauriņu mežs”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940140004, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0048 7235) sastāvā atrodas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74940140027, platība 66.96 ha, kurai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tai ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201);

3. atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 16.1.p., nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienības daļa. Atbilstoši noteikumu Nr.496 17.5.p. iepriekš noteikto lietošanas mērķi, ja tas neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai, maina, ja nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams. Ņemot vērā, ka detālplānojums ir nepieciešams, bet pašlaik nav izstrādāts, zemes vienības daļai jānosaka esošais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 16.1., 17.5., 18., 23.3., 36.punktiem,

       Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns, V. Špēlis, I.Bērziņa, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Ģ. Baķis, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Nekustamā īpašuma „Tauriņu mežs”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940140004) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940140027 daļai ar platību 3.18 ha (atbilstoši Rīgā, 2013.gada 18.aprīlī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.SR4-13-146-li norādītajai teritorijai) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201)

2. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības sekretārei piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to biedrībai „Ogres stils” (reģ.Nr. 40008114620) (Akmeņu iela 51, Ogre, Ogres nov., LV-5001) un Valsts zemes dienestam.  

   Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

Sēdes vadītājs                                                                         I. Trapiņš

Domes sēdes datums 27.03.2013

Darba kārtība

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES SĒDE

Ikšķilē

2013. gada 27. martā                                                                                     Nr. 3

plkst. 9.00

Darba kārtībā:

 1. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai "Ogres TSK” dalībniekam Ērikam Ozoliņam. S. Tauriņa

2. Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam "Kokneses fonds”. V. Bokmeldere

3. Par finansiālo atbalstu jauktajam korim "Ikšķile” un „Grams”. Dz. Čudare

4. Par finansējuma  piešķiršanu ārstēšanās izdevumu segšanai. Dz. Švirkste

5. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 "Grozījumi Ikšķiles novada domes 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013"„Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” apstiprināšanu. V. Bokmeldere

6. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 "Koku ciršanas noteikumi ārpus meža” apstiprināšanu. I. Laganovska

7. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 "Par mācību maksu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā” apstiprināšanu. V. Jermanova, I. Laganovska

8. Par Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas noteikumu "Izglītojamo uzņemšanas noteikumi” apstiprināšanu. V. Jermanova

9. Par grozījumu Ikšķiles novada domes 2010.gada 24.februārī apstiprinātajā nolikumā "Ikšķiles novada pašvaldības apstādījumu saglabāšanas komisijas nolikums” apstiprināšanu. I. Laganovska

10. Par grozījumu Ikšķiles novada domes 2012.gada 22.februārī apstiprinātajā nolikumā "Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes nolikums” apstiprināšanu. A. Kauliņa

11. Par  Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra sniegtās aprūpes mājās pakalpojuma  maksas noteikšanu. Z. Vītola

12. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13)  "Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”. R. Kalniņa 

13. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam  I.Trapiņam. R. Kalniņa

14. Par 2009.gada 19.oktobrī izsniegtās zemnieku saimniecībai "Vārpas” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.186 anulēšanu. A. Kauliņa

15. Par grozījumiem Ikšķiles novada domes 2012.gada 23.maija lēmumā Nr.17 (prot. Nr.6) "Par detālplānojuma "Aigutas, Urdziņas” izstrādes uzsākšanu”. J. Veilands

16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. J. Veilands

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ievu ielā 7A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā. J. Veilands

18. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 25.jūlija lēmumā Nr.13 (prot. Nr.8) „Par detālplānojuma "Ikšķiles pilsētas centrālais laukums un piegulošā teritorija„ izstrādes uzsākšanu”. J. Veilands

19. Par zvejas rīku veidu un skaita noteikšanu Rīgas ūdenskrātuvē. I. Trapiņš

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          I. Trapiņš

Domes lēmumi

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

Ikšķilē

2013. gada 27. martā                                                                                     Nr. 3

 1. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Ogres TSK” dalībniekam Ērikam Ozoliņam.
 2. Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam „Kokneses fonds”.
 3. Par finansiālo atbalstu jauktajam korim „Ikšķile” un „Grams”.
 4. Par finansējuma  piešķiršanu ārstēšanās izdevumu segšanai.
 5. Par saistošo noteikumu Nr.4/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” apstiprināšanu.
 6. Par saistošo noteikumu Nr.5/2013 „Koku ciršanas noteikumi ārpus meža” apstiprināšanu.
 7. Par saistošo noteikumu Nr.6/2013 „Par mācību maksu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā” apstiprināšanu.
 8. Par Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas noteikumu „Izglītojamo uzņemšanas noteikumi” apstiprināšanu.
 9. Par grozījumu Ikšķiles novada domes 2010.gada 24.februārī apstiprinātajā nolikumā „Ikšķiles novada pašvaldības apstādījumu saglabāšanas komisijas nolikums” apstiprināšanu.
 10. Par grozījumu Ikšķiles novada domes 2012.gada 22.februārī apstiprinātajā nolikumā „Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes nolikums” apstiprināšanu.
 11. Par  Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra sniegtās aprūpes mājās pakalpojuma  maksas noteikšanu.
 12. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13)  „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”.

13. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam  I.Trapiņam.

14. Par 2009.gada 19.oktobrī izsniegtās zemnieku saimniecībai „Vārpas” Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.186 anulēšanu.

15. Par grozījumiem Ikšķiles novada domes 2012.gada 23.maija lēmumā Nr.17 (prot. Nr.6) „Par detālplānojuma „Aigutas, Urdziņas” izstrādes uzsākšanu”.

16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ievu ielā 7A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā.

18. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 25.jūlija lēmumā Nr.13 (prot. Nr.8) „Par detālplānojuma „Ikšķiles pilsētas centrālais laukums un piegulošā teritorija„ izstrādes uzsākšanu”.

19. Par zvejas rīku veidu un skaita noteikšanu Rīgas ūdenskrātuvē.

20. Par nekustamā īpašuma „Bērzu ielas turpinājums”, Kalnājos, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā iegūšanu pašvaldības īpašumā.

21. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta organizācijai - biedrībai „IKŠĶILES BĒRNU UN JAUNATNES TENISA SKOLA”.

22. Par Ikšķiles Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes dievnama skiču projekta publiskās apspriešanas rezultātiem un būvniecības ieceri.

23.Par zemes ierīcības projekta „Elkšņi” un „Ceļš Kārklu iela-Elkšņi” apstiprināšanu.

24.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības iekšējos noteikumos Nr. 1/2012 “Kārtība, kādā Ikšķiles novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”.

 1. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Ogres TSK” dalībniekam Ērikam Ozoliņam

     Izskatot biedrības „Ogres TSK” valdes priekšsēdētāja Aivara OZOLIŅA  iesniegumu 05.03.2013 ( saņ. Nr. - 320) par Ēriku OZOLIŅU pers.kods  XXXXXX, dzīv.  XXXXXXX Ikšķiles novadā, ar lūgumu finansiāli atbalstīt startu dalībai rallijam „Talsi 2013” ( papildus statuss - Talsi Rally of Champions), kas norisināsies 17. – 18.05.2013 un pamatojoties uz Ikšķiles novada domes 2012.gada 25.aprīļa apstiprinātiem „Iekšējiem noteikumiem Nr.2/2012 Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” – finansiāls atbalsts – pēc iesnieguma satura- atbilst 3.1. punktam un 5.1 punkta, 5.2.2. punktam, kritērijam 5.3.1. un sporta metodiķes Sanitas Tauriņas izvērtējumu,   

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, Ģ. Baķis,  ,pret” nav, „ atturas”  1- E. Logins, nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu Ls 300,- biedrībai „Ogres TSK” dalībniekam Ērikam OZOLIŅAM, personas kods 100992-xxxxx, dzīv. Ikšķiles novada, Tīnūži, Tīnūžu pag., „Plakani”, dalībai rallijam „Talsi 2013”( papildus statuss - Talsi Rally of Champions), kas norisināsies 17. – 18.05.2013
 2. Lēmuma 1. punktā paredzēto finansējumu piešķirt no sporta budžeta līdzekļiem, ievērojot finansējuma piešķiršanas kārtību – iekšējie noteikumi – punkts 5.5.

2.Par finansējuma  piešķiršanu nodibinājumam „Kokneses fonds”

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un nodibinājuma „Koknese fonds”, reģ. Nr.40008092535, juridiskā adrese Lāčplēša iela 75-III, Rīga, LV-1011,  valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa 26.02.2013. vēstuli reģ. Nr.284  par finansiālu atbalstu  Likteņdārza centrālās daļas –amfiteātra –vidusdaļā 38 Latvijas Ozolu godasardzes izveidošanu,

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 11 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums,  D. Villeruša, Ģ. Baķis,  ,pret” 2 – I. Mežaraupe, I. Urtāne, „ atturas”  1- E. Logins, nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu Ls 250.00 apmērā nodibinājumam „Kokneses fonds”, reģ. Nr.40008092535, juridiskā adrese Lāčplēša iela 75-III, Rīga, LV-1011 Likteņdārza 38 Latvijas Ozolu godasardzes izveidošanai.
 2. Lēmuma 1. punktā paredzēto finansējumu piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kods  2275.

3.Par finansējuma piešķiršanu jauktajam korim „Ikšķile” un „Grams”

Ņemot vērā  jauktā kora “Ikšķile” diriģentes Līgas Dziedātājas, jauktā kora ‘Ikšķile” prezidentes Ilzes Balodes, jauktā kora rēķinvedes Aijas Romanovskas iesniegumu (reģ.Nr. 312) par finansiālu atbalstu ceļa izdevumiem  LVL 1500.00 apmērā, koncertceļojumam uz Kaļiņingradas apgabalu un Poliju  un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu,

Dome, atklāti balsojot ar  13  balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis,   V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis,  E. Logins ,pret”  nav, „ atturas”  nav, /Z. Zēns balsošanā nepiedalās, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”  paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus/, nolemj: 

 1. Piešķirt finansējumu LVL 750.00 apmērā jauktā kora “Ikšķile” un „Grams”  koncertceļojumam uz Kaļiņgradas apgabalu un Poliju.
 2. Paredzēto finansējumu piešķirt no administrācijas neparedzētajiem līdzekļiem.  

4.Par finansējuma  piešķiršanu ārstēšanās izdevumu segšanai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”12.pantu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, Ģ. Baķis,  E. Logins,  ,pret” nav, „ atturas”  nav, nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu  Ls 250.00 apmērā  J. L.,  pers.kodsxxxxxxxxxxxxx, dzīv. xxxxxx, Ikšķiles novadā, par plānveida operācijas  daļēju  apmaksu;
 2. lēmuma 1.punktā noteikto finansējumu paredzēt no Ikšķiles novada pašvaldības Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem – izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, kods 6423.

5. Par saistošo noteikumu Nr.4/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” apstiprināšanu.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu un LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, Ģ. Baķis,  E. Logins,  ,pret” nav, „ atturas”  nav, nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” saskaņā ar pielikumu;
 1. Uzdot domes sekretārei Valentīnai Kābelei trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības  ministrijai zināšanai.
 2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

6. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2013 „Koku ciršanas noteikumi ārpus meža” apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta trešo daļu, Meža likuma 8.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, Ģ. Baķis,  ,pret” nav, „ atturas” 1- E. Logins, nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2013 „Koku ciršanas noteikumi ārpus meža” saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.
 2. Uzdot pašvaldības sekretārei Valentīnai Kābelei publicēt saistošos noteikumus un trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
 3. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim.
 4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ikšķiles novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošos noteikumus Nr.45/2010 „Koku ciršana ārpus meža zemes”.

7. Par saistošo noteikumu Nr.6/2013 „Par mācību maksu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā” apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, 43.panta trešo daļu un saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu,

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 12 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, Ģ. Baķis,    ,pret” nav, „ atturas”  2- D. Villeruša, E. Logins, nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2013 „Par mācību maksu Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā” saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.
 2. Uzdot pašvaldības sekretārei Valentīnai Kābelei publicēt saistošos noteikumus un trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos kopā ar paskaidrojuma rakstu rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
 3. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

8. Par Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas noteikumu „Izglītojamo uzņemšanas noteikumi” apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas nolikuma 39.2.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 12 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne,  Ģ. Baķis,    ,pret”  1- D. Villeruša, „ atturas”  1- E.Logins, nolemj:

Apstiprināt Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas noteikumus „Izglītojamo uzņemšanas noteikumi” saskaņā ar pielikumu.

 1. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

 

Pielikums

APSTIPRINĀTS

ar Ikšķiles novada pašvaldības domes

2013.gada 27. marta

lēmumu Nr.8, prot. Nr.3

 

Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS

NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar

Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas

nolikuma 39.2.punktu

 

I Vispārējie noteikumi

 1. Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā (turpmāk – Izglītības iestāde) izglītojamo uzņemšana notiek profesionālās ievirzes izglītības programmās un interešu izglītības programmās (sagatavošanas klasē, mūzikas un mākslas studijās).
 2. Profesionālās ievirzes izglītības programmās izglītojamais kārto uzņemšanas eksāmenus.
 3. Izglītības iestādē īstenojamās profesionālās ievirzes izglītības programmas, un īstenošanas uzsākšanas gads:

Nr. p.k.

Izglītības programma

Programmas kods

Īstenošanas uzsākšanas gads

1.

Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle

20V212 01

2013.

2.

Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle

20V212 01

2013.

3.

Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle

20V212 02

2013.

4.

Stīgu instrumentu spēle – čello spēle

20V212 02

2013.

5.

Stīgu instrumentu spēle – ģitāras spēle

20V212 02

2016.

6.

Stīgu instrumentu spēle – kokles spēle

20V212 02

2016.

7.

Pūšaminstrumentu spēle – trompetes spēle

20V212 03

2013.

8.

Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle

20V212 03

2013.

9.

Pūšaminstrumentu spēle – klarnetes spēle

20V212 03

2013.

10.

Pūšaminstrumentu spēle – saksofona spēle

20V212 03

2013.

11.

Sitaminstrumentu spēle

20V212 04

2015.

12.

Vokālā mūzika – kora klase

20V212 02

2013.

13.

Vizuāli plastiskā māksla

20V211 00

2013.

14.

Deja

20V2012 10

2017.

 

4. Uz uzņemšanas eksāmeniem izglītojamais ierodas vecāka/aizbildņa pavadībā.

 1. Uzņemšanas eksāmens notiek jūnijā. Nenokomplektēto grupu gadījumā notiek papildus uzņemšana.

6. Profesionālās ievirzes izglītības programmās Izglītības iestāde pirms uzņemšanas eksāmeniem rīko bezmaksas konsultācijas. Konsultāciju datumi tiek noteikti, izsludinot uzņemšanas eksāmenus.

 1. Izglītojamo pieteikšanās uz profesionālās ievirzes izglītības programmām tiek noteikta izsludinot uzņemšanas eksāmenus.

II Izglītības programmu apguves sākums un ilgums

8. Izglītojamais profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūst līdztekus vispārējai izglītībai.

9. Izglītības programmas apguves uzsākšanas vecums un ilgums dažādās izglītības programmās ir diferencēts :

Nr. p.k.

Izglītības programma

Programmas uzsākšanas vecums

Programmas apguves ilgums

1.

Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle

7, 8 gadi

8 gadi

2.

Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle

9, 10 gadi

6 gadi

3.

Stīgu instrumentu spēle- Vijoļspēle

7, 8 gadi

8 gadi

4.

Stīgu instrumentu spēle- Čello spēle

7, 8 gadi

8 gadi

5.

Stīgu instrumentu spēle– Ģitāras spēle

9, 10 gadi

6 gadi

6.

Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle

9, 10 gadi

6 gadi

7.

Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle

9, 10 gadi

6 gadi

8.

Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle

9, 10 gadi

6 gadi

9.

Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle

9, 10 gadi

6 gadi

10.

Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle

9, 10 gadi

6 gadi

11.

Sitaminstrumentu spēle

9, 10 gadi

6 gadi

12.

Vokālā mūzika – Kora klase

7, 8 gadi

8 gadi

13.

Vizuāli plastiskā māksla

7, 8 gadi

9, 10 gadi

5 gadi

6 gadi

14.

Deja

9, 10 gadi

 1. gadi

III Izglītojamo uzņemšanas eksāmenu prasības profesionālās ievirzes izglītības programmās  „Instrumentālā mūzika” un „Vokālā mūzika”

10. Izglītības programmu „ Instrumentālā mūzika” un „Vokālā mūzika” uzsākšanai nosaka  individuāli pārbaudot:

10.1.muzikālās dotības 

muzikālo dzirdi

·      intonēt skaņu augstumus pēc pedagoga spēlētiem uz klavierēm motīviem (5 – 8 skaņas), vienas oktāvas apjomā (do1 – do2) „tā” vai „ti – ti” nošu ilgumos;

·      saklausīt skaņu skaitu (1, 2, 3 daudz) pedagoga spēlētajās saskaņās – konsonējošās vai disonējošās

ritma izjūtu

·      izplaukšķināt ritma frāzi pēc atmiņas, noklausoties melodijas frāzi 2, 3 reizes. Tajā ietvertas ritma grupas: tā, tā – ā, ti – ti, tiri – tiri, ti – tiri, tiri – ti, sā, tā – i – ti, tim – ri, u.c. 2/4 vai ¾ taktsmēros

muzikālo atmiņu

 

·      dziedāt dziesmas melodiju ar tekstu (2, 3 panti) pēc izglītojamā izvēles, ņemot vērā izglītojamā intonēšanas precizitāti attiecīgajā skaņkārtā un tonalitātē;

·      nodziedāt vienkāršu melodisku frāzi pēc atmiņas, noklausoties to 2, 3 reizes (dziedāt ar neitrālu zilbi)

Pārbaudes veids

·      individuāla pārbaude, ar laika limitu līdz 15 minūtēm vienam izglītojamajam

10.2.fizioloģisko attīstību atbilstoši konkrētā mūzikas instrumenta spēles īpatnībām un vecumu.

IV Izglītojamo uzņemšanas eksāmenu prasības profesionālās ievirzes izglītības programmā  „Vizuāli plastiskā māksla”

11.Izglītojamā atbilstību izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” uzsākšanai nosaka individuāli pārbaudot:

11.1. māksliniecisko uztveri 

ritma, krāsu, proporciju izjūta, tēmas interpretācijas radošums, darba kompozīcija, krāsu un tonālās attiecības, tehniskais izpildījums

divu tematisku darbu zīmēšana divās dažādās tehnikās par uzdoto tēmu:

·      grafiska kompozīcija (melnbalta) uz A3 lapas formāta ar parastajiem zīmuļiem (cietība 3B līdz 4B);

·      krāsu kompozīcija uz A3 lapas formāta ar guašām, akvareļiem, akvareļu krītiņiem vai krāsainajiem zīmuļiem

Pārbaudes veids

·      individuāla pārbaude, vienlaicīgi zīmējot 15 –30 izglītojamajiem, ar laika limitu līdz 90 minūtēm

11.2. fizioloģisko attīstību (vecumu).

12.Uz uzņemšanas eksāmenu izglītojamais ierodas ar materiāliem – parastie zīmuļi (3B līdz 4B cietība); guašas, akvareļu krāsas, akvareļu krītiņi, krāsainie zīmuļi (pēc izglītojamā izvēles); otas; dzēšgumija.

13.Izglītības iestāde nodrošina ar zīmēšanas papīru, ūdens traukiem un krāsu jaukšanas paletēm.

V Izglītojamo uzņemšanas eksāmenu prasības profesionālās ievirzes izglītības programmā  „Deja”

14.Izglītojamā atbilstību izglītības programmas „Deja” uzsākšanai nosaka individuāli pārbaudot:

14.1.muzikālās dotības un fiziskās dotības

muzikalitāte, ritma izjūta, artistiskums, dejiskums

·      dažādu tempu un žanru mūzikas pavadījumā, pedagogam demonstrējot, izglītojamie izpilda ritmiskas kustības (soļos, teciņus, polkas solis, galops, u.c.)

ķermeņa fizisko atbilstību un attīstību (kustību plastiskums, pacēlums, solis, lēciens, iegurņa izvērsums, pēda, ķermeņa proporcijas, stāja).

·      pedagogam demonstrējot, izglītojamais individuāli izpilda fiziskus vingrinājumus

pārbaudes veids

·      individuāla pārbaude, vienlaicīgi dejojot 15 - 30 izglītojamajiem ar laika limitu 15-30 min.

·      individuāla pārbaude fiziskiem vingrinājumiem ar laika limitu līdz 10 min.

 

14.2. fizioloģisko attīstību (vecumu).

15.Uz uzņemšanas eksāmenu izglītojamie ierodas, līdzi ņemot īsās zeķītes; īsi svārciņi meitenēm/ šorti zēniem; triko krekliņš.

VI Uzņemšanas komisija

16.Uzņemšanas komisijas sastāvu nosaka direktors ar rīkojumu.

17.Uzņemšanas eksāmenu vērtē uzņemšanas komisija 10 ballu sistēmā. Uzņemšanas komisija vērtēšanu protokolē.

18.Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu eksāmena dienā.

19.Uzņemšanas komisija nedēļas laikā pēc eksāmena rezultātus paziņo izglītojamā vecākiem.

20.Uzņemamo skaitu nosaka Izglītības iestādes direktors.

21.Uzņemtos izglītojamos Izglītības iestādes direktors ar rīkojumu ieskaita Izglītības iestādē līdz mācību gada sākumam.

VII Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti

22.Līdz uzņemšanas eksāmeniem vecāks/aizbildnis uz Izglītības iestādes direktora apstiprinātas veidlapas iesniedz iesniegumu, kas adresēta Izglītības iestādes direktoram;

23.Uz uzņemšanas eksāmeniem izglītojamais ierodas ar ģimenes ārsta izziņu un uzrāda izglītojamā personu apliecinoša dokumenta oriģinālu;

24.Izglītojamā vecāks/aizbildnis pēc uzņemšanas eksāmenu rezultātu paziņošanas:

24.1.iesniedz izglītojamā fotogrāfiju 3 x 4 cm;

24.2.slēdz līgumu par mācībām Izglītības iestādē ar Izglītības iestādes direktoru.

VIII Uzņemšanas kārtība interešu izglītības programmās

25.Izglītojamo uzņemšana sagatavošanas klasē notiek jūnijā un augustā bez iestājeksāmeniem.

26.Izglītojamo uzņemšana mūzikas vai mākslas studijās notiek augustā un visa mācību gada garumā bez iestājeksāmeniem un bez vecuma ierobežojuma.

27.Pieteikšanās kārtība interešu izglītības programmās:

27.1.izglītojamais vecāka/aizbildņa pavadībā individuāli ierodas Izglītības iestādē, pilngadīgs izglītojamais ierodas personīgi;

27.2.vecāks/aizbildnis uz Izglītības iestādes direktora apstiprinātas veidlapas iesniedz iesniegumu, kas adresēts Izglītības iestādes direktoram; pilngadīgs izglītojamais aizpilda iesniegumu personīgi;

27.3.uzrāda izglītojamā personu apliecinošu dokumentu;

27.4.par mācībām Izglītības iestādē izglītojamā vecāks/aizbildnis (pilngadīgs – personīgi) slēdz līgumu ar Izglītības iestādes direktoru.

IX Izglītojamo uzņemšanas kārtība, pārejot no citas profesionālās ievirzes izglītības iestādes

28.Pārejot no citas profesionālās ievirzes Izglītības iestādes, Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā izglītojamais drīkst turpināt mācības uzsāktajā izglītības programmā atbilstošā klasē, ja šādu programmu piedāvā Ikšķiles mūzikas un mākslas skola.

29.izglītojamā vecāks/aizbildnis iesniedz Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā sekojošu dokumentāciju:

29.1.vecāka/aizbildņa iesniegumu adresētu Izglītības iestādes direktoram (uz Izglītības iestādes direktora apstiprinātas veidlapas);

29.2.izglītojamā fotogrāfiju 3 x 4 cm;

29.3.uzrāda izglītojamā personu apliecinošu dokumentu;

29.4.izziņu no iepriekšējās profesionālās ievirzes izglītības iestādes (ar informāciju par izglītības programmu, apgūto mācību priekšmetu un stundu apjomu) un pēdējā mācību pusgada vai gada sekmju un zināšanu vērtējumu (sekmju liecības kopija).

30.Pēc pedagoģiskās padomes lēmuma pieņemšanas izglītojamā vecāks/aizbildnis slēdz līgumu ar Izglītības iestādes direktoru  Par mācībām Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā.

X Izglītojamo uzņemšanas noteikumu un to grozījumu pieņemšanas kārtība

31.Grozījumus Izglītojamo uzņemšanas noteikumos var izdarīt pēc Izglītības iestādes direktora priekšlikuma. Grozījumus Izstrādā Izglītības iestādes direktors, ievērojot Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteikto. Grozījumus paraksta Izglītības iestādes direktors un apstiprina Ikšķiles novada pašvaldības dome.

 

Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas direktore                                 Valda Jermanova

 

9.Par grozījumu Ikšķiles novada domes 2010.gada 24.februārī apstiprinātajā nolikumā Ikšķiles novada pašvaldības apstādījumu saglabāšanas komisijas nolikums” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.panta trešo daļu,

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, Ģ. Baķis,  E. Logins,  ,pret” nav, „ atturas”  nav, nolemj:

 1. Apstiprināt grozījumus Ikšķiles novada domes 2010.gada 24.februārī apstiprinātajā nolikumā „Ikšķiles novada pašvaldības apstādījumu saglabāšanas komisijas nolikums” saskaņā ar pielikumu.
 2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.                   

10.Par grozījumu Ikšķiles novada domes 2012.gada 22.februārī apstiprinātajā nolikumā „Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes nolikums” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13. un 14.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.panta trešo daļu, likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu un 6.panta 4.punktu, Ministru kabineta 1997.gada 25.jūnija ieteikumiem Nr.2 „Būvvaldes paraugnolikums”

 1. Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, Ģ. Baķis,  E. Logins,  ,pret” nav, „ atturas”  nav, nolemj:
 2. Apstiprināt grozījumus Ikšķiles novada domes 2012.gada 22.februārī apstiprinātajā nolikumā „Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes nolikums” saskaņā ar pielikumu.
 3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

11. Par  Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra sniegtās aprūpes mājās pakalpojuma  maksas noteikšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. panta g) apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās  palīdzības likuma 8. panta pirmo daļu, 18.03.2013. Sociālo jautājumu komitejas priekšlikumu par Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra  sniegto aprūpes mājās pakalpojuma  maksas noteikšanu un Dienas centra vadītājas Zandas Vītolas ziņojumu,

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, Ģ. Baķis,  ,pret” nav, „ atturas” 1- E. Logins, nolemj:

 1. Noteikt Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra sniegtās aprūpes mājās pakalpojuma  maksu, izvērtējot aprūpes līmeņus:

1.1.  I-III aprūpes līmenim 1,80 Ls/st;

1.2. IV aprūpes līmenim 2,30 Ls/st

 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot finanšu – grāmatvedības nodaļas vadītājai Velgai Bokmelderei.

12.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13)  „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. punktu, un Ikšķiles novada domes 17.08.2005. apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums” 11.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, Ģ. Baķis,  ,pret” nav, „ atturas” 1- E. Logins, nolemj:

 1. Papildināt Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13)  „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu” sadaļu „Attīstības nodaļa” ar sekojošu amata vienību:

Amatu grupa

Vienādo amatu skaits

Mēnešalgas grupa

Mēnešalgas apmērs 
1 amata vienībai vai amata vienības daļai

 

amata saime, apakšsaime, līmenis vai amata kategorija

amata nosaukums

 

Minimālā mēnešalga, Ls

Maksimālā mēnešalga, Ls

 

35.III

Jaunatnes lietu speciālists

0,3

10

200

248

 
 1. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.maijā.

 

13.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam  I.Trapiņam

Pamatojoties uz Darba likuma 149.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, Ikšķiles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 52.2., 53.4. un 91.punktu, kā arī uz Induļa Trapiņa 2013.gada 11.marta iesniegumu,

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins, ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

 1. Piešķirt Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Indulim Trapiņam atvaļinājumu laikā no 2013.gada 8.aprīļa līdz 2013.gada 23.aprīlim, tajā skaitā ikgadējā atvaļinājuma daļa - 14 kalendārās dienas par periodu 01.07.2012.- 30.06.2013., un papildatvaļinājums – 2 darba dienas.
 2. Izmaksāt I.Trapiņam atvaļinājuma pabalstu 35 procentu apmērā no viņa mēnešalgas.

14.Par 2009.gada 19.oktobrī izsniegtās zemnieku saimniecībai „Vārpas” Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.186 anulēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, Ģ. Baķis,  ,pret” nav, „ atturas” 1- E. Logins, nolemj:

 1. Pamatojoties uz likuma „Par zemes dzīlēm” 6.panta ceturto daļu un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 2008.gada 23.septembrī izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu derīgo izrakteņu ieguvei kūdras un smilts atradnē „Miemenes – 3” īpašniekam Andrejam Klimenko, anulēt „Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.186”, kas 2009.gada 19.oktobrī izsniegta zemnieku saimniecībai „Vārpas”.
 2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 37.punktu, uzdot Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldei informēt Valsts Vides dienestu par anulēto „Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.186”.

15.Par grozījumiem Ikšķiles novada domes 2012.gada 23.maija lēmumā Nr.17 (prot. Nr.6) „Par detālplānojuma „Aigutas, Urdziņas” izstrādes uzsākšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 28.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.7­11 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 102., 103.punktiem,

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, Ģ. Baķis,  ,pret” nav, „ atturas” 1- E. Logins, nolemj:

1. Izdarīt Ikšķiles novada domes 2012.gada 23.maija lēmumā Nr.17 (prot. Nr.6) šādus grozījumus:

1.1. lēmuma nosaukumu izteikt šādā redakcijā:

„Par detālplānojuma „Aigutas” izstrādes uzsākšanu”;

1.2. lēmuma 1.punktā, lēmuma 1.pielikuma virsrakstā un lēmuma 1.pielikuma 1.3.punktā vārdus un skaitļus „nekustamo īpašumu ”Aigutas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940080012) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940080062 teritorijā un ”Urdziņas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940080388) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940080386 teritorijas daļā” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „nekustamā īpašuma ”Aigutas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940080012) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940080062 teritorijas daļā”;

1.3. lēmuma 1.pielikuma 1.3.punktā svītrot vārdus „meži (M)”;

1.4. lēmuma 1.pielikuma visā tekstā vārdus un skaitļus „Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”” visos locījumos aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.7­11 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” attiecīgajā locījumā”;

1.5. lēmuma 1.pielikuma 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3. Izstrādājamā detālplānojuma robežas

Nekustamā īpašuma ”Aigutas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940080012) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940080062 teritorijas daļa aptuveni 10.4 ha platībā, atbilstoši grafiskajam pielikumam.”;

1.6. lēmuma 1.pielikuma 4.5.apakšpunktā svītrot vārdus un skaitļus „V.nodaļas”;

1.7. lēmuma 1.pielikuma 4.5.3.apakšpunktā vārdu „noteikumi” aizstāt ar vārdu „nosacījumi”;

1.8. lēmuma 1.pielikuma svītrot 4.5.4.apakšpunktu;

1.9. lēmuma 1.pielikuma 4.6.apakšpunktā svītrot vārdus un skaitļus „VI.nodaļas”;

1.10. lēmuma 1.pielikuma izteikt 4.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

     „4.8. Detālplānojumu Ikšķiles novada pašvaldībā iesniedz ne mazāk kā 5 eksemplāros (divi eksemplāri necauršūti, trīs eksemplāri cauršūti un iesieti) ar paskaidrojuma rakstu, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem (*.doc un *.pdf formātos) un grafisko daļu (*.dgn vai *.dwg un *.pdf formātā) digitālā veidā uz elektroniskā datu nesēja, kā arī pārskatu par detālplānojuma izstrādi ne mazāk kā divos cauršūtos un iesietos eksemplāros ar visiem dokumentiem digitālā veidā uz elektroniskā datu nesēja *.pdf formātā.”;

1.11. lēmuma 1.pielikuma 5.4.apakšpunktā vārdus „nosacījumi publicēti  mājaslapā  www.vzd.gov.lv” ” aizstāt ar vārdiem „saskaņo detālplānojuma grafisko daļu”;

1.12. lēmuma 1.pielikuma 6.2.apakšpunktā svītrot vārdus „un „Latvijas Vēstnesis””;

1.13. lēmuma 1.pielikuma grafisko pielikumu izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar grafisko pielikumu;

 1. Pagarināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņu līdz 2014.gada 1.septembrim.

3. Uzdot Ikšķiles novada domes priekšsēdētājam Indulim Trapiņam noslēgt vienošanos par grozījumiem līgumā par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju Gunu Elsi (personas kods xxxxxxx), atbilstoši vienošanās par grozījumiem 2012.gada 31.maija līgumā projektam (1.pielikums), divu nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā;

4. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja netiek izpildīts lēmuma 3.punkts.

16.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 17.4., 18., 23.1., 28., 36.punktiem, Ikšķiles novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumu Nr.17 (prot.Nr.1) „Par detālplānojuma „Meldriņi”, „Noriņu ceļš” apstiprināšanu”

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Atbilstoši detālplānojumam „Meldriņi”, „Noriņu ceļš”, nekustamā īpašuma „Meldriņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150351) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940150351, platība 0.59 ha, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem:

1.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 0.52 ha platībā;

1.2. fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302) 0.05 ha platībā;

1.3. dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) 0.02 ha platībā;

2. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to SIA „Skott Baltic” (reģ.Nr. 42103043985), Mucenieku iela 3A, Ziemeļblāzma, Skultes pag., Limbažu nov., LV-4025 un Valsts zemes dienestam.

   Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ievu ielā 7A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6.punktu, 18.punktu, 23.2.punktu, 36.punku, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 20.marta sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Mainīt nekustamā īpašuma Ievu iela 7A, Ikšķile, Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74050010556), platība 0.0835 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no reliģisko organizāciju ēku apbūve (kods 0905) par individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601);

2. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un informēt par pieņemto lēmumu Ellu Jevsejevu.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

18.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 25.jūlija lēmumā Nr.13 (prot. Nr.8) „Par detālplānojuma „Ikšķiles pilsētas centrālais laukums un piegulošā teritorija„ izstrādes uzsākšanu”

Atbilstoši Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 25.jūlija lēmuma Nr.13 (prot. Nr.8) „Par detālplānojuma „Ikšķiles pilsētas centrālais laukums un piegulošā teritorija„ izstrādes uzsākšanu” 1.pielikuma 6.1.1. un 6.1.2. apakšpunktos noteiktajam, Ikšķiles novada dome konstatē:

Ikšķiles pilsētas centrālā laukuma un satiksmes organizācijas risinājumu variantu publiskā apspriešana notika četras nedēļas no 2013.gada 18.februāra līdz 2013.gada 16.martam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notika 2013.gada 28.februārī un 2013.gada 11.martā. Tika saņemtas 16 aptaujas anketas, rakstveida iesniegumi un atsauksmes. Anketās un sanāksmēs pamatā tika atbalstīta laukuma Ikšķiles vidusskolas un Tautas nama priekšā veidošana bez autotransporta kustības. Šāda risinājuma plānošanai detālplānojuma izstrādes teritorijā ir nepieciešams iekļaut plānotā autostāvlaukuma pie ēkas Birzes ielā 33A teritoriju sarkano līniju noteikšanai un zemes vienību robežu pārkārtošanai. Saņemtos priekšlikumus par plānoto ielu tehniskajiem parametriem, autostāvietu izvietojumu, labiekārtojuma risinājumiem, kas atbilst detālplānojuma izstrādes uzdevumā noteiktajiem mērķiem, nepieciešams izvērtēt detālplānojuma 1.redakcijas izstrādes laikā.

Ņemot vērā, ka 2012.gada 19.oktobrī ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.7­11 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, darba uzdevumā ir nepieciešams veikt attiecīgas izmaiņas.

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 28.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.7­11 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 102., 103.punktiem,

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1. Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 25.jūlija lēmumā Nr.13 (prot. Nr.8) „Par detālplānojuma „Ikšķiles pilsētas centrālais laukums un piegulošā teritorija„ izstrādes uzsākšanu” šādus grozījumus:

1.1. papildināt 1.punktu un 1.pielikuma 3.punktu aiz vārdiem un skaitļiem „Strēlnieku iela 10,” ar vārdiem un skaitļiem „Birzes iela 33A, Birzes iela 33C, Birzes iela 33D, Birzes iela 33F, Skolas iela 2B, „Birzēni”, Birzes iela 22 ” un aiz skaitļiem „74050020457,” ar skaitļiem „74050020523, 74050020538, 74050020524, 74050020564, 74050020563, 74050020614, 74050020574, 74050020552, 74050020420,”;

1.2. 1.pielikumā visā tekstā vārdus un skaitļus „Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”” visos locījumos aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.7­11 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” attiecīgajā locījumā”;

1.3. 1.pielikuma 2.3.apakšpunktā vārdus „ar ierobežotu autotransporta kustības iespēju” aizstāt ar vārdiem „bez autotransporta, izņemot specializēto dienestu autotransportu un skolēnu pārvadāšanas autobusu, kustības iespējas”;

1.4. 1.pielikuma 3.punktā skaitļus „5.8” aizstāt skaitļiem „6.5”;

1.5. 1.pielikuma 4.5.apakšpunktā svītrot vārdus un skaitļus „V.nodaļas”;

1.6. 1.pielikuma 4.5.3.apakšpunktā vārdu „noteikumi” aizstāt ar vārdu „nosacījumi”;

1.7. 1.pielikumā svītrot 4.5.4.apakšpunktu;

1.8. 1.pielikuma 4.8.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

     „4.8. Detālplānojumu Ikšķiles novada pašvaldībā iesniedz ne mazāk kā 5 eksemplāros (divi eksemplāri necauršūti, trīs eksemplāri cauršūti un iesieti) ar paskaidrojuma rakstu, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem (*.doc un *.pdf formātos) un grafisko daļu (*.dgn vai *.dwg un *.pdf formātā) digitālā veidā uz elektroniskā datu nesēja, kā arī pārskatu par detālplānojuma izstrādi ne mazāk kā divos cauršūtos un iesietos eksemplāros ar visiem dokumentiem digitālā veidā uz elektroniskā datu nesēja *.pdf formātā.”;

1.9. 1.pielikuma 5.4.apakšpunktā vārdus „nosacījumi publicēti  mājaslapā  www.vzd.gov.lv” ” aizstāt ar vārdiem „saskaņo detālplānojuma grafisko daļu”;

1.10. 1.pielikuma 6.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus „2013.gada 1.februārim” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „2014.gada 1.februārim”;

1.11. 1.pielikuma 6.2.apakšpunktā svītrot vārdus „un „Latvijas Vēstnesis””;

1.12. 1.pielikuma grafisko pielikumu izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar grafisko pielikumu;

 1. Pagarināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņu līdz 2014.gada 1.septembrim.

19.Par zvejas rīku veidu un skaita noteikšanu Rīgas ūdenskrātuvē

Ņemot vērā V. P., personas kods xxxxxxxxx, dzīvojoša xxxxxxxxx Ikšķiles novadā 27.02.2013. iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanu pašpatēriņa zvejai Rīgas ūdenskrātuvē un  pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, LR likuma “Zvejniecības likums” 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” 36.1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr. 1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4., 7 punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.1., 13., 14., 27.2., 32 punktiem,

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

1.Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Rīgas ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai uz vienu gadu, nosakot zvejas rīku veidu – zivju murds ar sētu līdz 30 m, skaitu – 1 gab.

 1.1. V. P., personas kods xxxxxxxxxx, dzīvojošam xxxxxx,  Ikšķiles novadā.

20. Par nekustamā īpašuma „Bērzu ielas turpinājums”, Kalnājos, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā iegūšanu pašvaldības īpašumā

Izpildot 2011.gada 14.septembrī starp Ikšķiles novada pašvaldību un SIA „Rīgas Meži” noslēgto vienošanos Nr. SRM-11-184-lī, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 77.panta otro daļu, ņemot vērā Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2013.gada 22.marta atzinumu, prot. Nr. 3, sertificētu nekustamo īpašumu vērtētāju SIA „BDO” un Daces Baltrunas 04.03.2013. novērtējumu,

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, Ģ. Baķis,  ,pret” nav, „ atturas” 1- E. Logins, nolemj:

 1. Akceptēt nekustamā īpašuma „Bērzu ielas turpinājums”, Kalnājos, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra numurs 7494 014 0039, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7494 014 0038 ar platību 0,7843 ha, iegūšanu Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā pirkuma darījuma ceļā no SIA „Rīgas Meži” par pirkuma cenu Ls 2070,- (divi tūkstoši septiņdesmit lati) likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) izpildes nodrošināšanai.
 2. Izdevumus, kas saistīti ar šī lēmuma 1.punktā norādītā nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā, valdījumā un lietošanā, segt no Ikšķiles novada pašvaldības budžeta 2013.gadam līdzekļiem.
 3. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt šī lēmuma 1. punktā norādītā nekustamā īpašuma iegādi.
 4. Pēc nekustamā īpašuma iegādes tas izmantojams sabiedrības vajadzībām, nododot to publiskā lietošanā, paredzot pašvaldības ielas izbūvi un uzturēšanu.

21.Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta organizācijai - biedrībai „IKŠĶILES BĒRNU UN JAUNATNES TENISA SKOLA”

Izskatot biedrības „IKŠĶILES BĒRNU UN JAUNATNES TENISA SKOLA” valdes locekļa Viestura Meidropa 2013.gada 25.marta iesniegumu (saņ. Nr. M16) par pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrības darbībai, kas pamatots ar faktiem: ka biedrība atbilstoši Ikšķiles novada pašvaldības 06.12.2011. izsniegtai licencei Nr. 3/2011 interešu izglītības programmas īstenošanai nodrošina pirmsskolas bērnu un 1.-2.klašu skolēnu attīstības programmas tenisā īstenošanu, ka šobrīd biedrība organizē sporta nodarbības 31 bērnam, kuru dzīvesvietas ir deklarētas Ikšķiles novadā, pamatojoties uz Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Ikšķiles novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 2/2012 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” (apst. ar 25.04.2012. lēmumu Nr. 14, prot. Nr.5) 3.1.punktu, ņemot vērā Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012. gada 19.decembra lēmuma Nr. 23, prot. Nr. 13 „Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām: biedrībām „Hokeja klubs „Ogre Juniors””, Bērnu un skolēnu sporta centrs „IKŠĶILE”, „Daiļslidošanas klubs ”Slidotprieks”” un „Igora Miglinieka sporta skola”” 2.punktu „2. Noteikt vienotu principu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai 2013.gadā katrai lēmuma 1.punktā minētajai sporta organizācijai, piešķirot finansējumu Ls 10,00 (desmit lati) katram sporta organizācijas audzēknim, kas ir Ikšķiles novada iedzīvotājs, kalendārajā mēnesī.”,

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 12 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe,  D. Villeruša, Ģ. Baķis,  ,pret” nav, „ atturas” 2- I. Urtāne, E. Logins, nolemj:

 1. Atzīt, ka sporta organizācijas: biedrības „IKŠĶILES BĒRNU UN JAUNATNES TENISA SKOLA” darbība ir Ikšķiles novada sporta nozares attīstību veicinoša.
 2. Piešķirt biedrībai „IKŠĶILES BĒRNU UN JAUNATNES TENISA SKOLA” (reģ. Nr. 40008206361, juridiskā adrese: „Dzērves”, Daugavmala, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads) finansējumu Ls 10,00 (desmit lati) katram sporta organizācijas audzēknim, kas ir Ikšķiles novada iedzīvotājs, kalendārajā mēnesī.
 3. Noteikt finansējuma izlietošanas mērķi - Ikšķiles novadā dzīvojošo bērnu tenisa nodarbību/treniņu un spēļu procesa nodrošināšana periodā no 2013.gada 1.aprīļa līdz 31.decembrim (9 mēneši).
 4. Finansējuma izmaksa veicama saskaņā ar finansējuma līgumu, ņemot vērā sporta organizācijas iesniegto audzēkņu sarakstu, atskaites par audzēkņu sekmēm un piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši mērķim.
 5. Šajā lēmumā norādīto finansējumu kopsummā LVL 2790,- paredzēt no Ikšķiles novada pašvaldības budžeta 2013.gadam līdzekļiem.

22.Par Ikšķiles Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes dievnama skiču projekta publiskās apspriešanas rezultātiem un būvniecības ieceri

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 11.panta trešo daļu un 12.pantu un Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgo būvnoteikumu” 35.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 19.punktu:

Dome, atklāti balsojot ar  14  balsīm, „ par” 10 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums,  I. Urtāne,   ,pret” 2- I. Mežaraupe, D. Villeruša, „ atturas”  2- E. Logins, Ģ. Baķis, nolemj:

 1. Atbalstīt publiski apspriesto būvniecības ieceri Romas katoļu draudzes dievnama būvniecībai Daugavas prospektā 20B, Ikšķilē, Ikšķiles novadā.
 2. Uzdot arhitektei G.Graudupei papildināt un noformēt skiču projektu Romas katoļu draudzes dievnama būvniecībai Daugavas prospektā 20B, Ikšķilē, Ikšķiles novadā atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 82.punktam un būvvaldes 2013.gada 22.marta lēmumam „Par Ikšķiles Romas katoļu draudzes dievnama būvniecības skiču projekta sabiedriskās apspriešanas rezultātiem”.
 3. Noteikt būvvaldes vadītājai A.Kauliņai kontroli par skiču projekta un tehniskā projekta izstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem.

23.Par zemes ierīcības projekta „Elkšņi” un „Ceļš Kārklu iela-Elkšņi” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, 30., 31.punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 8.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 16.1., 18., 23.2.2., 31., 36.punktiem, Ikšķiles novada domes 2012.gada 29.augusta lēmumu Nr.26 (prot.Nr.9) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai” un projekta izstrādātāja SIA „Galilejs” zemes ierīkotāja Jura Freimaņa 2013.gada 22.marta iesniegumu (reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā 2013.gada 25.martā, Nr.414) par projekta apstiprināšanu, ņemot vērā Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2013.gada 19.marta saskaņojumu,

Dome, atklāti balsojot ar  13  balsīm, „ par” 10 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums,   Ģ. Baķis,  ,pret” nav, „ atturas” 3- D. Villeruša, I. Mežaraupe, E. Logins, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „Elkšņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940150023) zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74940150023, 74940150199 un „Ceļš Kārklu iela-Elkšņi”, Tīnūžu pag. Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150549) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940150192 robežu pārkārtošanai;

2. Projektēto zemes vienību Nr.1 ar platību 2.47 ha un projektēto zemes vienību Nr.4 ar platību 3.08 ha iekļaut esošā nekustamā īpašuma „Elkšņi” ar kadastra Nr. 74940150023, atrašanās vieta Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., sastāvā;

3. Projektēto zemes vienību Nr.2 ar platību 0.17 ha un projektēto zemes vienību Nr.3 ar platību 0.09 ha iekļaut esošā nekustamā īpašuma „Ceļš Kārklu iela-Elkšņi” ar kadastra Nr. 74940150549, atrašanās vieta Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., sastāvā;

 4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

4.1. projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar platību 2.47 ha - :

4.1.1. atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105) 0.77 ha platībā;

4.1.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 1.70 ha platībā;

4.2. projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar platību 0.17 ha - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);

4.3. projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar platību 0.09 ha - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);

4.4. projektētajai zemes vienībai Nr.4 ar platību 3.08 ha - :

4.4.1. komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 2.19 ha platībā;

4.4.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 0.89 ha platībā;

5. Projektētajai zemes vienībai Nr.4 un uz tās esošajām ēkām ar būvju ar kadastra apzīmējumiem 7494015002300174940150023002, 74940150023003, 74940150023004 saglabāt esošo adresi "Elkšņi", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

6. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 iesniegt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

24.Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības iekšējos noteikumos Nr. 1/2012 “Kārtība, kādā Ikšķiles novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar  13  balsīm, „ par” 13 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, Z. Zēns,  V. Špēlis, Z. Bēķe, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Mežaraupe,, D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins ,pret” nav, „ atturas” nav, nolemj:

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības iekšējos noteikumos Nr. 1/2012 “Kārtība, kādā Ikšķiles novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” (apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 22.februāra lēmumu Nr. 17, prot. Nr. 3) šādus grozījumus:

 1. Noteikumu 32.3. punktu izteikt šādā redakcijā:

“32.3. ja rēķins paredzēts būvniecības darbu apmaksai vai pamatlīdzekļu iegādei, pēc šo noteikumu 32.1. un 32.2.punktos noteikto prasību izpildes, Finanšu un grāmatvedības nodaļas kompetenta amatpersona vai darbinieks rēķinu iesniedz apstiprināšanai pašvaldības domes priekšsēdētājam vai pašvaldības izpilddirektoram atbilstoši minēto amatpersonu kompetencei;”

 1. Noteikumu 32.4. punktu izteikt šādā redakcijā:

“32.4. pēc šo noteikumu 32.1., 32.2.  punktos noteikto prasību izpildes un šo noteikumu 32.3.punktā paredzētajos gadījumos 32.3.punktā noteikto prasību izpildes Finanšu un grāmatvedības nodaļa veic rēķina apmaksu.”

Domes sēdes datums 27.02.2013

Darba kārtība

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

Ikšķilē

2013. gada 27. februārī                                                                                   Nr. 2

plkst.9.00

 

Darba kārtībā:

 1. Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”. V. Bokmeldere
 2. Par finansējuma piešķiršanu E.Glīzdem. S. Tauriņa
 3. Par finansējuma piešķiršanu Z.Muceniecei. S. Tauriņa
 4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu  grāmatas “ Dambrete bērniem un jauniešiem līdz 16.gadu vecumam” izdošanai . S. Tauriņa
 5. Par finansiālo atbalstu Ginta Ziemeļa personālizstādei. Dz. Čudare
 6. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13)  „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”. R.Kalniņa
 7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 48A, Ogrē, Ogres novadā nodošanu valsts īpašumā. I. Trapiņš, D. Kļaviņa
 8. Par atļauju atsavināt pašvaldības nekustamā īpašuma Raudu ielā 6, Ikšķilē, Ikšķiles novadā daļu – atdalāmo zemes vienību ar platību 0,0174 ha. D. Kļaviņa
 9. Par saistošo noteikumu Nr.    /2013 „Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība”   apstiprināšanu. Dz. Švirkste
 10. Par „Dzintara Soduma balvas” nolikuma un žūrijas komisijas pamatsastāva apstiprināšanu. Dz. Čudare
 11. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Ogres novada pašvaldībai. D. Kļaviņa
 12. Par nekustamā īpašuma „Mediņi”, Turkalnē, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā reģistrēšanu uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltijas investori” vārda.  D.Kļaviņa
 13. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 28.septembra lēmumā Nr.20 “Par ekskluzīvo tiesību piešķiršanu sniegt ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā”, prot. Nr.10. D.Kļaviņa
 14. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu. S. Augstkalna
 15. Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi (ielas) . S. Augstkalna
 16. Par  neapbūvētu lauku apvidus zemju piekritību pašvaldībai. S. Augstkalna
 17. Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi „Kalnāpēni 1” zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. S.Augstkalna
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Juglas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. zemes vienības sadalīšanai. J. Veilands
 19. Par nekustamā īpašuma „Luņģi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940080032) sadali un nekustamā īpašuma nosaukumu piešķiršanu. J. Veilands
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai. J. Veilands
 21. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74050010221 un 74050010455 apvienošanu. J.  Veilands
 22. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas rīku veidu un skaita noteikšanu Rīgas ūdenskrātuvē. I. Trapiņš

 

Domes priekšsēdētājs                                                              I. Trapiņš

Domes lēmumi

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES SĒDES LĒMUMI

Ikšķilē

2013. gada 27. februārī                                                                                  

 

 

 1. Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”.
 2. Par finansējuma piešķiršanu E.Glīzdem.
 3. Par finansējuma piešķiršanu Z.Muceniecei.
 4.  
 5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu grāmatas “ Dambrete bērniem un jauniešiem līdz 16.gadu vecumam” izdošanai .
 6. Par finansiālo atbalstu Ginta Ziemeļa personālizstādei.
 7. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”.
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 48A, Ogrē, Ogres novadā nodošanu valsts īpašumā.Par atļauju atsavināt pašvaldības nekustamā īpašuma Raudu ielā 6, Ikšķilē, Ikšķiles novadā daļu – atdalāmo zemes vienību ar platību 0,0174 ha.
 9. Par saistošo noteikumu Nr. 3 /2013 „Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība” apstiprināšanu.
 10. Par „Dzintara Soduma balvas” nolikuma un žūrijas komisijas pamatsastāva apstiprināšanu.
 11. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Ogres novada pašvaldībai.
 12. Par nekustamā īpašuma „Mediņi”, Turkalnē, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā reģistrēšanu uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltijas investori” vārda.
 13. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 28.septembra lēmumā Nr.20 “Par ekskluzīvo tiesību piešķiršanu sniegt ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā”, prot. Nr.10.

14. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.

15. Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi (ielas) .

16. Par neapbūvētu lauku apvidus zemju piekritību pašvaldībai.

17. Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi „Kalnāpēni 1”

zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Juglas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. zemes vienības sadalīšanai.

19. Par nekustamā īpašuma „Luņģi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940080032) sadali un nekustamā īpašuma nosaukumu piešķiršanu.

20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai.

21. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74050010221 un 74050010455 apvienošanu.

22. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas rīku veidu un skaita noteikšanu Rīgas ūdenskrātuvē.

23. Par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā.         

24. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012. gada 19.decembra lēmumā Nr. 3, prot. Nr. 13 „Par finansējuma piešķiršanu Ikšķiles novada bērniem/ Igora Miglinieka sporta skolas /IMS/ audzēkņiem, IMS skolas dibinātājam Igoram MIGLINIEKAM un IMS skolas direktorei Renātei GUSLENS”.

1.Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”

            Izskatot nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni”, reģistrācijas Nr. 40008057169, juridiskā adrese Graudu ielā 41A, Rīgā, LV-1058, valdes locekles Dzintras Gekas - Vaskas 14.01.2013. iesniegumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu nodibinājuma organizētajam Ikšķiles novada iedzīvotājas Astrīdas Salmiņas braucienam uz Sibīriju 2013. gada jūlijā, daļēji sedzot kopējās brauciena izmaksas saskaņā ar iesniegto tāmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu,

dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 10 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, „pret” nav, „atturas” 4- Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe, nolemj:

 1. Piešķirt nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”, reģistrācijas Nr. 40008057169, juridiskā adrese Graudu ielā 41A, Rīgā, LV-1058,   Ls 800,- Astrīdas Salmiņas, dzīvo „xxxxxxx”, xxxxxxx, xxxxx, Ikšķiles novadā, daļēju ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanai nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” organizētajā braucienā uz Sibīriju.
 2. Lēmuma 1. punktā paredzēto finansējumu piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kods 2275.

2. Par finansējuma piešķiršana E. Glīzdem

Izskatot Emīla Roberta GLĪZDES, personas kods xxxxxxx, 12.02.2013 (saņ. Nr. – 193 ) iesniegumu par finansiālo atbalstu dalībai “ Centrālās Eiropas līgas 9 - tajā Pasaules čempionātā karatē” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Ikšķiles novada domes 2012.gada 25.aprīļa apstiprinātiem „Iekšējiem noteikumiem Nr.2/2012 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” – finansiāls atbalsts – pēc iesnieguma satura- atbilst 5.1 punkta, 5.2.2. punktam un 5.2.3. punktam, kritērijam 5.3.1. un sporta metodiķes Sanitas Tauriņas izvērtējumu,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu Ls 100,- Emīlam Robertam Glīzdem, personas kods xxxxxxxxx, dzīv.xxxxxxx Ikšķiles novadā, dalības maksas un ceļa izdevumu segšanai uz/no sacensībām „Centrālās Eiropas līgas 9 - tajā Pasaules čempionātā karatē”, kas notiks laika posmā no 02. – 03.03.2013.
 2. Lēmuma 1. punktā paredzēto finansējumu piešķirt no sporta budžeta līdzekļiem, ievērojot finansējuma piešķiršanas kārtību – iekšējie noteikumi – punkts 5.5.

3.Par finansējuma piešķiršanu Z.Muceniecei

     Izskatot Zanes MUCENIECES, personas kods xxxxxxx, 12.02.2013. iesniegumu (saņ. Nr. – 192), par finansiālo atbalstu dalībai sportlat.lv un noskrien.lv rīkotajām sacensībām un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Ikšķiles novada domes 2012.gada 25.aprīļa apstiprinātiem „Iekšējiem noteikumiem Nr.2/2012 Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” – finansiāls atbalsts – pēc iesnieguma satura- atbilst 5.1 punkta, 5.2.2. punktam, kritērijam 5.3.1. un sporta metodiķes Sanitas Tauriņas izvērtējumu,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu Ls 100,- Zanei Muceniecei, personas kods xxxxxxxxxx, dzīv. xxxxxxxxx, Ikšķiles novadā, dalības maksas segšanai sportlat. lv. un noskrien. lv rīkotajām sacensībām, kas notiks 2013. gada sezonā.
 2. Lēmuma 1. punktā paredzēto finansējumu piešķirt no sporta budžeta līdzekļiem, ievērojot finansējuma piešķiršanas kārtību – iekšējie noteikumi – punkts 5.5.

4.Par līdzfinansējuma piešķiršanu grāmatas “ Dambrete bērniem un jauniešiem līdz 16.gadu vecumam” izdošanai

Izskatot Starptautiskā sporta meistara „64 lauciņu” dambretē Aivara Remeša,   13.02.2013. iesniegumu (saņ. reģ.Nr. 196) par finansiālu atbalstu grāmatas „Dambrete bērniem un jauniešiem līdz 16.gadu vecumam” papildus izdošanai, kas ir paredzēta kā cikla noslēgums metodiskiem materiāliem dambretes apmācībā un ņemot vērā to, ka šī grāmata ir labs mācību materiāls jaunajiem dambretistiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

Piešķirt līdzfinansējumu Ls 300,- Starptautiskā sporta meistaram „64 lauciņu” dambretē Aivaram Remesim grāmatas „Dambrete bērniem un jauniešiem līdz 16.gadu vecumam” papildus   eksemplāru izdošanai.                                                                                               

5.Par finansiālo atbalstu Ginta Ziemeļa personālizstādei

Ņemot vērā Ginta Ziemeļa, dzīvojoša xxxxxxx Ikšķiles novadā, 14.02.2013. iesniegumu (reģ.Nr. 204) par finansiālu atbalstu LVL 300.00 apmērā, personālizstādes ”Cits skats uz lietām” rīkošanai Ogres vēstures un mākslas muzejā, kas paredzēta no š.g. 8. maija līdz 8. jūnijam un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj: 

 1. Piešķirt finansējumu LVL 300.00 apmērā Gintam Ziemelim personas kods: xxxxxxxxxxxx, dzīvojoša xxxxxxxxxx Ikšķiles novadā, personālizstādes ”Cits skats uz lietām” rīkošanai Ogres vēstures un mākslas muzejā.
 2. Paredzēto finansējumu piešķirt no kultūras un sporta pārvaldes budžeta līdzekļiem (kods. 2239)

6. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”

PAMATOJOTIES UZ LIKUMA „PAR PAŠVALDĪBĀM” 21.PANTA PIRMĀS DAĻAS 13. PUNKTU, UN IKŠĶILES NOVADA DOMES 17.08.2005. APSTIPRINĀTO SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 3 „IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 11.PUNKTU,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

 1. Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1.papildināt sadaļu „Dienas centrs”ar sekojošām amatu vienībām:

Amatu grupa

Vienādo amatu skaits

Mēnešalgas grupa

Mēnešalgas apmērs 
1 amata vienībai vai amata vienības daļai

 

amata saime, apakšsaime, līmenis vai amata kategorija

amata nosaukums

 

Minimālā mēnešalga, Ls

Maksimālā mēnešalga, Ls

 

5.2.IV

Mobilās brigādes vadītājs

1

8

491

614

 

5.1.IC

Veselības veicināšanas konsultants

1

8

491

614

 

39.III

Sociālais darbinieks

1

8

491

614

 

5.2.I

Aprūpētājs

1

4

286

358

 

5.1.IC

Psihologs

0,5

8

246

307

 

13.I

Apkopējs

0,5

1

100

112

 

1.2.                     sadaļā „Saimniecības nodaļa” amata vienībai „Sētnieks” noteikt minimālo mēnešalgas apmēru - Ls 200;

1.3.sadaļās „Saimniecības nodaļa”, „Ikšķiles tautas nams”, „Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka” amata vienībai „Apkopējs” noteikt minimālo mēnešalgas apmēru - Ls 200.

 1. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 8.martā.

7.Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 48A, Ogrē, Ogres novadā nodošanu valsts īpašumā

Izpildot 2012.gada 15.februāra vienošanos ar Ogres novada pašvaldību un Zemkopības ministriju par zemes vienības 0,0662 ha platībā atsavināšanu, ievērojot Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 23.maija lēmuma Nr. 24 (prot. Nr.6) „Par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 003 0435 iegūšanu pašvaldības īpašumā” 4.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 22.februāra rīkojumu Nr.97 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.pantu, 5.panta pirmo daļu, 42.panta otro daļu,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

 1. Atļaut nodot Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā īpašumā bez atlīdzības Ikšķiles novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7401 003 0645) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7401 003 0435) ar platību 662 kvadrātmetri –Brīvības ielā 48A, Ogrē, Ogres novadā.
 2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītais nekustamais īpašums pēc tā nodošanas Latvijas valsts Zemkopības ministrijas personā īpašumā izmantojams šādu valsts pārvaldes funkciju izpildes nodrošināšanai: Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei (turpmāk „Pārvalde”) noteikto valsts funkciju nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr. 876 „Lauku atbalsta dienesta nolikuma” Pārvaldei noteikto funkciju īstenošanai, t.sk. Pārvaldei deleģēto funkciju īstenošanai (noteiktas 2011.gada 3.janvāra Reglamentā) – vienotas valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta politikas nodrošināšana noteiktā teritorijā, valsts un ES atbalsta pasākumu saskaņā ar ES tiesībām, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un izstrādātajām administrēšanas procedūrām administrēšana un citu normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšana.
 3. Izdevumus, kas saistīti ar šī lēmuma 1. punktā norādītā nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā īpašumā, valdījumā un lietošanā, tajā skaitā, koroborācijas izdevumus, segt no Ikšķiles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 4. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt šī lēmuma 1. punktā norādītā nekustamā īpašuma nodošanu, tajā skaitā, sagatavot nepieciešamos dokumentus, parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktus un veikt citas ar īpašumu nodošanu saistītās darbības.
 5. Kontroli pār šī lēmuma 5.punkta izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

8.Par atļauju atsavināt pašvaldības nekustamā īpašuma Raudu ielā 6, Ikšķilē, Ikšķiles novadā daļu – atdalāmo zemes vienību ar platību 0,0174 ha

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punku, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļām, 5.panta pirmo un piekto daļām, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 04.09.2012. lēmumus Nr. 2.1., 2.2., prot. Nr. 24, Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumu Nr. 30 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību Raudu ielā 4 un Raudu ielā 6 robežu pārkārtošanai”, prot. Nr. 9, Ikšķiles novada pašvaldības domes 2013.gada 23.janvāra lēmumu Nr. 29 „Par zemes ierīcības projekta Raudu iela 4 un Raudu iela 6 apstiprināšanu”, prot. Nr. 1,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

 1. Atļaut atsavināt Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma Raudu ielā 6, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, kadastra numurs 7405 001 0542, daļu - atdalāmo zemes vienību ar platību 0,0174 ha (174 m2).
 2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā norādītā nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām – uz atsavināmā zemesgabala atrodošās zemesgrāmatā ierakstītas ēkas Raudu ielā 4, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, kadastra numurs 7405 001 0546, visiem kopīpašniekiem.
 3. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt šī lēmuma 1.punktā norādītā nekustamā īpašuma pārdošanu, t.sk., apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
 4. Nekustamā īpašuma atsavināšanā iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaitīt Ikšķiles novada pašvaldības budžetā.
 5. 9.Par saistošo noteikumu Nr. 3/2013 „Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 21. aprīļa noteikumu Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 3. punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3/2013 „Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība” saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.
 2. Uzdot pašvaldības sekretārei Valentīnai Kābelei trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos kopā ar paskaidrojuma rakstu rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
 3. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

Pielikums

2013. gada 27. februāra lēmumu Nr. 9   prot. Nr. 2

Saistošie noteikumi Nr. 3/2013

Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība

Izdoti saskaņā ar

Sociālo pakalpojumu un

sociālās palīdzības likuma

3. panta otro un trešo daļu,

Ministru kabineta 2003.gada 27.maija

noteikumu Nr.275

„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,

kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas

no pašvaldības budžeta” 6.punktu

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā saņemami Ikšķiles novada pašvaldības (turpmāk tekstā – „pašvaldība”) sniegtie sociālie pakalpojumi - aprūpe mājās (turpmāk tekstā – pakalpojums), tostarp pakalpojuma piešķiršanas, saņemšanas un apmaksas kārtību, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pakalpojums paredzēts kā palīdzība dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai un dzīves kvalitātes līmeņa saglabāšanai personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt.

3. Pakalpojums tiek piešķirts personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu pieņem pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – „Sociālais dienests”).

5. Pakalpojumu sniedzējs – Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra Mobilā brigāde.

 

II. Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtība

6. Pakalpojuma pieprasījumu persona iesniedz rakstveidā Sociālajā dienestā. Pieprasījumā norāda problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu. Pieprasījumam pievienojami dokumenti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

7. Sociālais dienests:

7.1. izvērtē personas un ģimenes materiālos resursus, līdzdarbības iespējas un lemj par pakalpojuma finansētāju un finansējuma apjomu;

7.2. lemj par pakalpojuma nepieciešamību, piešķiršanu vai atteikumu, par to rakstiski informējot pieprasījuma iesniedzēju.

 

8. Personai piešķiramā pakalpojuma apjoms tiek noteikts, ievērojot šādus kritērijus:

8.1. I aprūpes līmenī - ne vairāk, kā 10 stundas mēnesī;

8.2. II aprūpes līmenī - ne vairāk, kā 20 stundas mēnesī;

8.3. III aprūpes līmenī – ne vairāk, kā 30 stundas mēnesī;

8.4. IV aprūpes līmenī – ne vairāk, kā 40 stundas mēnesī;

9. Pakalpojums tiek piešķirts, izvērtējot katras personas individuālo situāciju un pamatvajadzības:

9.1. I aprūpes līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības preču piegāde, maksājumu veikšana, medicīnas darbinieku izsaukšana, dzīvojamo telpu uzkopšana, divreiz gadā logu mazgāšana, veļas nodošana veļas mazgātavā;

9.2. II aprūpes līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības preču piegāde, maksājumu veikšana, medicīnas darbinieku izsaukšana, dzīvojamo telpu uzkopšana, divreiz gadā logu mazgāšana, ūdens ienešana un iznešana, kurināmā ienešana, palīdzība ēdiena gatavošanā, veļas nodošana veļas mazgātavā;

9.3. III aprūpes līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības preču piegāde, maksājumu veikšana, medicīnas darbinieku izsaukšana, dzīvojamo telpu uzkopšana, divreiz gadā logu mazgāšana, ūdens ienešana un iznešana, kurināmā ienešana un krāsns kurināšana, palīdzība ēdiena gatavošanā, medicīnas darbinieku izsaukšana, veļas nodošana veļas mazgātavā, mazgāšanās nodrošināšana, ēdienreižu nodrošināšana, trauku mazgāšana;

9.4. IV aprūpes līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības preču piegāde, maksājumu veikšana, medicīnas darbinieku izsaukšana, dzīvojamo telpu uzkopšana, divreiz gadā logu mazgāšana, ūdens ienešana un iznešana, kurināmā ienešana un krāsns kurināšana, palīdzība ēdiena gatavošanā un barošanā, veļas nodošana veļas mazgātavā, mazgāšanās nodrošināšana, ēdienreižu nodrošināšana, trauku mazgāšana, iekļūšana gultā un izkļūšana no gultas, palīdzība apģērbjoties un noģērbjoties, inkontinences līdzekļu nomaiņa.

10. Pakalpojuma sniegšana jāuzsāk ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā kopš lēmuma pieņemšanas dienas, pirms tam noslēdzot līgumu ar personu vai tās likumīgajiem apgādniekiem par pakalpojuma saņemšanas kārtību. Ja persona atsakās noslēgt līgumu par pakalpojuma sniegšanas kārtību vai nenoslēdz to Sociālā dienesta noteiktajā termiņā, Sociālajam dienestam ir pamats pārskatīt lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu minētajai personai un atteikt pakalpojuma piešķiršanu.

11. Lēmumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai atteikumu var pieņemt šādos gadījumos:

11.1. personai ir noteiktas kontrindikācijas aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai;

11.2. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, novērtējot personas pašaprūpes spējas, tiek konstatēts, ka persona var nodrošināt pašaprūpi saviem spēkiem, vai ja ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli, var nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;

11.3. personai nepieciešamais aprūpes apjoms pārsniedz 8. punktā noteikto;

11.4. persona ir noslēgusi uztura līgumu;

11.5. persona lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu.

12. Pakalpojuma finansēšana:

12.1. no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā;

12.2. no personas vai tās likumīgo apgādnieku līdzekļiem ar noteiktu pašvaldības līdzfinansējumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un šiem saistošajiem noteikumiem;

12.3. personas vai viņas apgādnieka pilns finansējums (arī gadījumos, kad persona saņem valsts pabalstu īpašai kopšanai).

13. Pakalpojuma finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā var piešķirt:

13.1. vientuļam, nestrādājošam pensionāram vai invalīdam, kuram nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kura ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 180,00 mēnesī;

13.2. atsevišķi dzīvojošam, nestrādājošam pensionāram vai invalīdam, kura ienākumi nepārsniedz Ls 165,00 mēnesī un tā atsevišķi dzīvojošiem likumīgiem apgādniekiem:

13.2.1. piešķirts (spēkā esošs) trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;

13.2.2. vienīgie ienākumi ir pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;

13.2.3. apgādnieks ir apgādājamās personas mazbērns vai mazmazbērns;

13.2.4. līdzekļi, kas paliek apgādnieka ģimenes rīcībā pēc pakalpojuma samaksas, ir mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar koeficentu 1,0 par vienas personas ģimeni, bet par katru nākamo apgādnieka ģimenes locekli reizinot ar koeficentu 0,5.

14. Ja klienta rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz šo noteikumu 13.1.p. un 13.2.p. noteikto līmeni, persona maksā starpību starp viņa ienākumu līmeni un pakalpojuma maksu.

15. Ja personas apgādnieka rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz šo noteikumu 13.2.4.p. noteikto līmeni, apgādnieks maksā daļu no pakalpojuma maksas - starpību starp pakalpojuma pilnu maksu un viņa ienākumu līmeni saskaņā ar 13.2.4.p.

III. Sociālā pakalpojuma saņēmēju tiesības un pienākumi

16. Sociālā pakalpojuma saņēmēju tiesības:

16.1. bez maksas saņemt informāciju par sociāliem pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un kārtību;

16.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu;

16.3. iesniegt priekšlikumus un sūdzības par pakalpojumu kvalitāti.

17. Sociālo pakalpojumu saņēmējam ir pienākums:

17.1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, noslēdzot vienošanos par līdzdarbības pienākumiem;

17.2. sniegt patiesas ziņas par sevi un sociālo situāciju;

17.3. maksāt par sociālo pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā par sociālo pakalpojumu saņemšanu noteiktajā kārtībā;

17.4. pakalpojuma saņemšanas laikā neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

18. Sociālā dienesta lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā pašvaldības domē.

Domes priekšsēdētājs                                                                        I. Trapiņš

10. Par „Dzintara Soduma balvas” nolikuma un žūrijas komisijas pamatsastāva apstiprināšanu

Noklausoties Ikšķiles novada pašvaldības Kultūras un sporta pārvaldes vadītājas Dzintras Čudares ziņojumu un Nacionālās rakstniecības atbalsta fonda, reģ. Nr. 40008197853, juridiskā adrese „Dārziņi”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, LV-5052, valdes priekšsēdētājas Liānas Langas 11.02.2013. iesniegumu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 9 – I. Trapiņš, V. Špēlis, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, Ģ. Baķis, Z. Zēns, D. Villeruša, „pret”2- J. Rudzītis, Z. Bēķe, „atturas” 3- I. Bērziņa, I. Mežaraupe, I. Urtāne, nolemj:

 1. Apstiprināt Dzintara Soduma balvas nolikumu saskaņā ar pievienoto redakciju.
 2. Apstiprināt Dzintara Soduma balvas konkursa žūrijas komisijas pamatsastāvu:

2.1.žūrijas priekšsēdētājs – domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš;

2.2.žūrijas loceklis – Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dzintra Čudare;

2.3.žūrijas loceklis – rakstniece Nora Ikstena;

2.4.žūrijas loceklis – dzejniece Liāna Bokša.

 

Pielikums

Ikšķiles novada pašvaldības domes

27.02. 2013. lēmumu Nr. 10, prot. Nr. 2

 

DZINTARA SODUMA BALVAS

NOLIKUMS

I.                   VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Dzintara Soduma balva (turpmāk saukta „Balva”) ir izcilā latviešu rakstnieka un tulkotāja Dzintara Soduma piemiņai veltīta Ikšķiles novada pašvaldības (turpmāk saukta „pašvaldība”) atzinība autoram par novatorismu dzejā, prozā, dramaturģijā vai literatūras tulkojumā latviešu valodā, kas tiek piešķirta finansiāla atbalsta veidā un pasniegta ikgadējā Dzintara Soduma piemiņas pasākumā – rakstnieka dzimšanas dienā 13.maijā.

2.Balvas piešķiršanas mērķi:

2.1. iedibināt un turpināt Dzintara Soduma piemiņas tradīcijas, tādējādi sekmējot kultūras vērtību saglabāšanu;

2.2. novērtēt izcilākos darbus un godināt šo darbu autorus;

2.3. veicināt latviešu rakstniecības attīstību, atbalstot latviešu valodas izkopšanu un saglabāšanu;

2.4. motivēt kultūras nozarē iesaistītos cilvēkus un sabiedrību dot ieguldījumu nozares attīstībā;

2.5. popularizēt latviešu rakstniecību;

2.6. popularizēt Ikšķiles novadu.

 1. Šis nolikums nosaka Balvas piešķiršanas nosacījumus, Balvas apmēru, kārtību, kādā tiek iesniegti pieteikumi un autoru darbi, darbu vērtēšanu konkursa (turpmāk saukts „konkurss”) kārtībā, konkursa laureātu noteikšanas kārtību, Balvas pasniegšanas veidu un laiku.
 2. Konkursu Balvas piešķiršanai organizē Ikšķiles novada pašvaldības Kultūras un sporta pārvalde (turpmāk - Pārvalde).
 3. Konkurss, tostarp, finansiālais atbalsts konkursa laureātam un Balvas pasniegšanas ceremonijas izmaksas, kā arī Konkursa organizēšanas izmaksas, tiek finansēts no pašvaldības budžeta Pārvaldei paredzētiem līdzekļiem.
 1. Balvas pretendenti
 2. Uz Balvas piešķiršanu var pretendēt latviešu valodā izdota literatūras darba – grāmatas autori šādos žanros:

6.1. dzejā;

6.2. prozā;

6.3. dramaturģijā;

6.4. literatūras tulkojumā.

 1. Uz Balvas piešķiršanu 2013.gadā var pretendēt darbu autori, kuru darbi izdoti laika posmā no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 1.martam.
 2. Uz Balvas piešķiršanu nākamajos gados var pretendēt darbu autori, kuru darbi izdoti laika posmā no iepriekšējā gada 1.marta līdz Balvas pasniegšanas gada 1.martam.
 3. Uz Balvas piešķiršanu pretendē autori, kuri pieteikti šī nolikuma III. nodaļas noteiktajā kārtībā.
 1. Balvas pretendentu pieteikšana
 2. Pretendentus Balvas piešķiršanai var pieteikt fiziskas un juridiskas personas, personu apvienības, biedrības, organizācijas (kultūras organizācijas, izdevniecības, aģentūras, autori).
 3. Pretendenti piesakāmi rakstveidā, pieteikumā norādot informāciju par pieteicēju, pieteikto autoru, konkursam pieteikto autora darbu, pieteikumam pievienojot 5 (piecus) Konkursam pieteiktā darba – grāmatas eksemplārus.
 4. Pretendenti Balvas Konkursam piesakāmi personīgi Pārvaldē tās darba laikā vai nosūtot pa pastu ar norādi „Dzintara Soduma Balvai”.
 5. Kopā ar pieteikumu Konkursa dalībai iesniegtie darbu eksemplāri pēc Konkursa noslēgšanās paliek pašvaldības īpašumā un Pārvaldes lietošanā.
 6. Pieteikumi iesniedzami ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc šī nolikuma 7. un 8. punktos paredzēto termiņu pēdējā datuma. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc šajā punktā noteiktās dienas, tiek atstāti bez izskatīšanas, par to rakstveidā paziņojot iesniedzējam.
 7. Šī nolikuma 11.punkta nosacījumiem neatbilstoši pieteikumi tiek atstāti bez izskatīšanas, par to rakstveidā paziņojot iesniedzējam.
 1. Pieteikumu vērtēšana un Balvas piešķiršana
 2. Pieteikumu Balvas piešķiršanai vērtēšanu un laureāta noteikšanu veic žūrijas komisija (turpmāk „žūrijas komisija”).
 3. Žūrijas komisija sastāv no 7 (septiņiem) locekļiem, tostarp:

17.1. žūrijas pamatsastāva 4 (četru) locekļu sastāvā: žūrijas priekšsēdētāja, kuru pienākumus izpilda pašvaldības domes priekšsēdētājs, un 3 (trīs) pašvaldības domes apstiprinātiem žūrijas locekļiem, tostarp, Pārvaldes vadītājs;

17.2. 3 (trīs) žūrijas pamatsastāva pieaicinātiem neatkarīgiem literatūras nozares ekspertiem.

 1. Visiem 7 (septiņiem) žūrijas komisijas locekļiem ir balsstiesības. Katram žūrijas komisijas loceklim ir 1 (viena) balss. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir žūrijas priekšsēdētāja balss.
 2. Žūrija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no žūrijas komisijas locekļiem. Žūrija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, kas nozīmē, ka lēmums ir pieņemts, ja par to ir nobalsojuši vairāk kā puse no klātesošo žūrijas komisijas locekļu skaita.
 3. Par ekspertu pieaicināšanu žūrijas komisijā un eksperta atbrīvošanu no žūrijas komisijas locekļa amata lemj žūrijas pamatsastāvs, ievērojot šī nolikuma 19.punktā noteikto balsošanas kārtību.
 4. Konkursa vērtēšanas rezultātus un Konkursa laureātu, kam tiks piešķirta Balva, Žūrijas komisija apstiprina ar lēmumu. Žūrijas komisijai ir tiesības neizvirzīt nevienu laureātu un nepiešķirt Balvu, ja neviens no pretendentu darbiem nav atzīts par atbilstošu.
 5. Žūrijas komisijas sēdes vada žūrijas priekšsēdētājs. Žūrijas komisijas sēdes protokolē žūrijas komisijas ievēlēts protokolists no žūrijas komisijas locekļu vidus.
 6. Vērtējot pieteikumus, žūrijas komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pieteikuma iesniedzēja vai autora.
 7. Konkursa pieteikumi Balvai visos šī nolikuma 6.punktā minētajos žanros tiek vērtēti vienā nominācijā un pretendē uz vienu Balvu.
 8. Žūrijas komisija pieteikumu vērtēšanā vadās no galvenā vērtēšanas kritērija – darbam ir jābūt novatoriskam.
 9. Žūrijas komisijai ir tiesības apzināt sabiedrības viedokli par Balvas piešķiršanai izvirzītajiem pretendentu darbiem, organizējot aptaujas vai balsojumus. Sabiedrības viedoklis var tikt ņemts vērā Žūrijas komisijas vērtēšanas procesā. Žūrijas komisija var piešķirt sabiedrības balsojuma uzvarētājam atsevišķu balvu, kas nav naudas balva.
 10.  

V.Balvas apmērs un pasniegšana

 1. Ikgadējās Balvas apmērs ir LVL 3000,- (trīs tūkstoši lati), ieskaitot nodokļus.
 2. Balva tiek pasniegta šī nolikuma 21.punkta kārtībā apstiprinātam Konkursa laureātam.
 3. Balvas laureāts tiek godināts Pārvaldes organizētā Balvas pasniegšanas ceremonijā šī nolikuma 1.punktā noteiktajā datumā.
 4. Šis nolikums, žūrijas komisijas lēmums par Konkursa laureāta noteikšanu un Balvas piešķiršanu, pašvaldības domes lēmums par Konkursa laureāta apstiprināšanu tiek publicēti pašvaldības interneta mājas lapā.
 5. Žūrijas komisija nodrošina Konkursa uz Balvas piešķiršanu publicitāti, tostarp, informācijas par pieteikšanos Balvai publicēšanu gan vietējos, gan Latvijas mēroga plašsaziņas līdzekļos.
 6. Pārvalde nodrošina informācijas par Balvas pasniegšanas ceremoniju un laureātiem publicēšanu.
 7.  

VI. PUBLICITĀTE

VII.Nobeiguma noteikums

 1. Šo nolikumu apstiprina, grozījumus tajā izdara, atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu pašvaldības dome ar lēmumu.
 2.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                              I. Trapiņš

 

 

 

 1. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Ogres novada pašvaldībai

Izskatot Ogres novada pašvaldības 24.01.2013. (saņ. 28.01.2012.) iesniegumu Nr. 1-12.1/82 „Par atsevišķa pašvaldības pārvaldes uzdevuma – licences un licences kartītes izsniegšana pasažieru pārvadātājiem ar vieglajiem taksometriem Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā – deleģējumu Ogres novada pašvaldībai”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11. punktu, trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta pirmo daļu, 45.panta otro un trešo daļām,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

1. Deleģēt no Ikšķiles novada pašvaldības autonomās funkcijas – izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11. punkts) – izrietošu pārvaldes uzdevumu – izsniegt speciālo atļauju (licenci) pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru, kas dod tiesības veikt vieglo taksometru pārvadājumus Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā (Autopārvadājumu likuma 35.pants) Ogres novada pašvaldībai (reģ. Nr. 90000024455), paredzot tiesības Ogres novada pašvaldībai apstiprināt licencēšanas noteikumus un pēc saskaņošanas ar Ikšķiles novada pašvaldību noteikt vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu, kā arī noteikt pašvaldības atšķirības zīmi un tās izvietojumu ārpusē uz taksometra virsbūves.

2. Uzdot domes priekšsēdētājam Indulim Trapiņam viena kalendārā mēneša laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā noslēgt deleģēšanas līgumu ar Ogres novada pašvaldību uz termiņu, kas nepārsniedz vienu kalendāro gadu, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.panta prasībām, informējot par šī līguma noslēgšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

12.Par nekustamā īpašuma „Mediņi”, Turkalnē, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā reģistrēšanu uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltijas investori” vārda

           

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltijas Investori”, reģ. Nr. 40103546916, juridiskā adrese A. Čaka ielā 96-37, Rīgā, LV-1011, kuras pamatkapitāls 100% pieder Krievijas pilsoņiem, 2013.gada 6. februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Mediņi”, Turkalnē, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra Nr. 7494 006 0204 ar kopējo platību 0,86 ha,   iegūšanu īpašumā, konstatēts, ka minēto nekustamo īpašumu SIA „Baltijas Investori” ir ieguvusi saskaņā ar 2013. gada 8. janvāra Rīgas apgabaltiesas lēmumu par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz SIA „Baltijas investori” vārda. Saskaņā ar teritorijas plānojumu, zemes izmantošanas mērķis- mazstāvu dzīvojamo māju apbūve.

Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta trešās daļas b) apakšpunktu, 30. panta pirmo un otro daļu,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

1. Piekrist, ka nekustamā īpašuma tiesības uz īpašumu ar kadastra Nr. 7494 006 0204 ar kopējo zemes platību 0,86 ha, kas atrodas „Mediņi”, Turkalnē, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, tiek reģistrētas uz SIA „Baltijas investori”, reģ. Nr. 40103546916, juridiskā adrese A. Čaka ielā 96-37, Rīgā, LV-1011, vārda.

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums tiks izmantots atbilstoši teritorijas plānojumam – mazstāvu dzīvojamo māju apbūve.

13.Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 28.septembra lēmumā Nr.20 “Par ekskluzīvo tiesību piešķiršanu sniegt ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā”, prot. Nr.10

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumi Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”21.4., 17. apakšpunktiem, 4.pielikuma 35.7. apakšpunktu un 38.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 28.septembra lēmumā Nr.20 “Par ekskluzīvo tiesību piešķiršanu sniegt ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā”, prot. Nr.10, šādus grozījumus:

 1. Lēmuma pielikumu “Līgums par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu” tā ievaddaļā aiz pušu uzskaitījuma papildināt ar jaunu atsauci šādā redakcijā:

“ievērojot Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi,”

 1. Lēmuma pielikumu “Līgums par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu” papildināt ar jaunu 2.4.punktu šādā redakcijā:

“2.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs apliecina un garantē, ka tā īpašumā ir visa infrastruktūra ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai.”

 

 

Pielikums

Ikšķiles novada pašvaldības domes

2013.gada 27.februāra lēmumam Nr.13, prot. Nr. 2

 

PAPILDUS VIENOŠANĀS

pie 2011.gada 29.septembra līguma Nr.3-19/386

“PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANU”

 

Ikšķilē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit septītajā februārī (27.02.2012.)

 

Ikšķiles novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000013714, juridiskā adrese: Strēlnieku iela 10, Ikšķile, Ikšķiles novads, turpmāk tekstā saukta "Pašvaldība", kuras vārdā uz Ikšķiles novada pašvaldības nolikuma pamata rīkojas Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, no vienas puses,

un

Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja”, reģ. Nr. 40103416198, juridiskā adrese Strēlnieku iela 10, Ikšķile, Ikšķiles novads, turpmāk tekstā saukta "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs", kuras vārdā uz sabiedrības statūtu un 13.04.2012. pilnvaras (reģ. Nr. 1198) pamata rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Jānis Gunārs Rubenis, no otras puses,

pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības domes 2013.gada 27.februāra lēmumu Nr. 13 (prot. Nr.2) „Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 28.septembra lēmumā Nr.20 “Par ekskluzīvo tiesību piešķiršanu sniegt ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā”, prot. Nr.10”, vienojas izdarīt starp pusēm 2011.gada 29.septembrī noslēgtajā līgumā „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu” Nr.3-19/386 šādus grozījumus:

 1. Līguma ievaddaļu aiz pušu uzskaitījuma papildināt ar jaunu atsauci šādā redakcijā:

“ievērojot Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi,”.

 1. Līgumu papildināt ar jaunu 2.4.punktu šādā redakcijā:

“2.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs apliecina un garantē, ka tā īpašumā ir visa infrastruktūra ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai.”

PUŠU PARAKSTI:

Pašvaldība:

_____________________________________________________________________

domes priekšsēdētājs I.Trapiņš

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:________________________________________

valdes priekšsēdētājs J.G.Rubenis

 

 

 

14.Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu

Ņemot vērā, ka likvidēta dārzkopības sabiedrība „Celtnieks”, nepieciešamas izmaiņas īpašuma nosaukuma pierakstā, un pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta 1. daļas 14. punktu,Ministra kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” IV daļas 41. punktu un V daļas 44. punktu, kā arī atbilstoši Ikšķiles novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 21.decembra lēmumu Nr.28 (prot.Nr.13) „Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam apstiprināšanu”,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

 1. Mainīt nekustamā īpašuma nosaukumus sekojošiem nekustamiem īpašumiem:

1.1.   D/s Celtnieks Nr. 103 ar kadastra numuru 7494 002 0123 – „Celtnieks 103”, atrašanās vieta Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

1.2.   D/s Celtnieks Nr. 194 ar kadastra numuru 7494 002 0093 – „Celtnieks 194”, atrašanās vieta Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

1.3.   D/s Celtnieks Nr. 195 ar kadastra numuru 7494 002 0094 – „Celtnieks 195”, atrašanās vieta Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

1.4.   D/s Celtnieks Nr. 7 ar kadastra numuru 7494 002 0152 – „Celtnieks 7”, atrašanās vieta Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

2. Uzdot nekustamo īpašumu pārvaldniecei Sarmītei Augstkalnai lēmumu piecu darba dienu   laikā     pēc parakstīšanas nosūtīt LR Valsts zemes dienestam.

 

 

15.Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi (ielas)

Ņemot vērā, ka neapbūvēta lauku zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7494 012 1317 ieskaitīta rezerves zemes fondā un sakarā ar nepieciešamību sakārtot pašvaldības ceļu un ielu reģistru, iekļaujot reģistrā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7494 012 1317, kas nepieciešama pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai – ielu un ceļu uzturēšanai, un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta trešās daļas 4.punktu un 4. daļu, MK noteikumu Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13. punktu, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta 1. daļas 14. punktu un 33. panta 1. daļas 3. punktu, Ministra kabineta noteikumu Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 2.4. daļas 46.2. un 47. punktiem, Ministra kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” V daļas 44. punktu, kā arī atbilstoši Ikšķiles novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 21.decembra lēmumu Nr.28 (prot.Nr.13) „Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam apstiprināšanu”,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

1. Pašvaldībai piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ikšķiles novada pašvaldības vārda lauku zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7494 012 1317, platība 0,02 ha, kas nepieciešama pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai – ielu un ceļu uzturēšanai.

2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7494 012 1317 iekļaut nekustamā īpašumā Kastaņu iela, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., ar kadastra numuru 7494 012 0754 sastāvā un piešķirt vienotu ielu nosaukumu - Kastaņu iela, Jaunikšķile, Tīnūžu pag.,Ikšķiles nov.;

3. Noteikt zemes vienībai lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101)

4. Lēmumā uzrādītā platība vairāk vai mazāk var tikt precizēta, uzmērot zemes vienību un tā   robežas nosakot dabā.

5. Uzdot nekustamo īpašumu pārvaldniecei Sarmītei Augstkalnai lēmumu piecu darba dienu   laikā pēc parakstīšanas nosūtīt LR Valsts zemes dienestam.

 

 

16.Par   neapbūvētu lauku apvidus zemju

piekritību pašvaldībai

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas 2. punktu,   „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.daļu, kā arī atbilstoši Ikšķiles novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, apstiprinātiem ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 21.decembra lēmumu Nr.28 (prot.Nr.13) „Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam apstiprināšanu”,

             Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

1. Pašvaldībai piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ikšķiles novada pašvaldības vārda sekojošas zemes vienības:

1.1. Neapbūvēta lauku apvidus zemes īpašuma „Liepu 3-1”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. ar kadastra numuru 7494 004 0279, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0279, 0,3 ha platībā, uz kuru likumā noteiktajā termiņā ir noslēgts nomas līgums ar Irinu Ivanovu;

1.2. Neapbūvēta lauku apvidus zemes īpašuma „Liepu 3-14”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. ar kadastra numuru 7494 004 0280, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0280, 0,3 ha platībā, uz kuru likumā noteiktajā termiņā ir noslēgts nomas   līgums ar Grigoriju Ivanovu;

2. Lēmumā uzrādītās platības vairāk vai mazāk var tikt precizētas, uzmērot zemes vienības un tā   robežas nosakot dabā.

3 Uzdot nekustamo īpašumu pārvaldniecei Sarmītei Augstkalnai lēmumu piecu darba dienu   laikā pēc parakstīšanas nosūtīt LR Valsts zemes dienestam.

 

17.Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi „Kalnāpēni 1”

zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas 1. punktu, un saskaņā ar novada pašvaldības domes 21.02.2007. sēdes lēmumu Nr. 33 (prot. Nr. 2) Par zemes īpašuma tiesībām lietojumā „Kalnāpēni 1”,

           Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

1. Nostiprināt īpašuma tiesības uz zemi „Kalnāpēni 1”, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., ar kadastra numuru 7494 012 0476, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7494 012 0476, platība 0,2688 ha (2688 m2), uz Ikšķiles novada pašvaldības vārda, saskaņā ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7494 012 0476 zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem mērogā M 1:500.

2. Zemes vienība pēc lietošanas mērķa – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

(kods 0601).

3. Nekustamam īpašumam noteikti nekustamā īpašuma lietošanas apgrūtinājumi:

3.1. 120301 – aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija - 0,0097 ha;

3.2. 12050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās

un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0223 ha;

3.3. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve ar kadastra apzīmējumu 7494

012 0476 001;

3.4. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve ar kadastra apzīmējumu 7494

012 0476 003;

3.5. 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve ar kadastra apzīmējumu 7494

 1. 76 007;

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei S. Augstkalnai nekustamo īpašumu reģistrēt

Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā.

 

 

18.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Juglas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. zemes vienības sadalīšanai

....................................................................................................................

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, otro daļu, 9.panta pirmo daļu, 11 panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.apakšpunktu, 11., 12., 15.punktiem, Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.pielikuma 308.2.2.apakšpunktu, 6.pielikumu, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 20.februāra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

 1. Noteikt, ka ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Juglas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940040053) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940040053 sadalīšanai, atbilstoši zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem (1.pielikums);
 2. 2.   Noteikt, ka lēmums par šī lēmuma 1.punktā minētā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu var tikt pieņemts divu gadu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. un 11.punktiem šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

          

19.Par nekustamā īpašuma „Luņģi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940080032) sadali un nekustamā īpašuma nosaukumu piešķiršanu

.......................................................................................................................................

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 2.punktu, 53.panta 1) b) apakšpunktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4.punktu, 17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 23.3.apakšpunktu, 36.punktu, Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.pielikumu, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 20.februāra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

 1. 1.    Jauna nekustamā īpašuma veidošanai piešķirt no nekustamā īpašuma „Luņģi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940080032) atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940080363, platība 0.37 ha, īpašuma nosaukumu - „Mežaluņģi”, atrašanās vieta - Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;
 2. 2.    Jauna nekustamā īpašuma veidošanai piešķirt no nekustamā īpašuma „Luņģi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940080032) atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940080071, platība 1.8 ha, īpašuma nosaukumu - „Mazluņģi”, atrašanās vieta - Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;
 3. 3.    Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940080071 1.8 ha platībā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi par - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201);
 4. 4.    Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un informēt Intu Tamuli par pieņemto lēmumu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

 

 

20.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai

......................................................................................................................

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.apakšpunktu, 11., 12.punktiem, Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.pielikuma 104., 107.punktiem, 296.2.apakšpunktu, 6.pielikumu, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 20.februāra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

 1. Noteikt, ka ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Veckalni”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.749400800138) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 749400800138 un nekustamā īpašuma „Ceļmallapas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.749400800199) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 749400800199 robežu pārkārtošanai, atbilstoši zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem (1.pielikums);
 2. 2.   Noteikt, ka lēmums par šī lēmuma 1.punktā minētā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu var tikt pieņemts divu gadu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. un 11.punktiem šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

          

 

 

21. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74050010221 un 74050010455 apvienošanu

........................................................................................................................

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 44.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 18., 36.punktiem

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 74050010221 un 74050010455, saglabājot apvienoto zemes vienību nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7405 001 0221 sastāvā, pēc zemes vienību apvienošanas likvidējot nekustamā īpašuma nosaukumu Ozolu iela 5 (atrašanās vieta – Ikšķile, Ikšķiles nov.);

2. Saglabāt apvienotajai zemes vienībai ar aptuveno platību 1536 m2 un uz tās esošajām ēkām adresi – Ozolu iela 5, Ikšķile, Ikšķiles nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);

3. Pēc zemes vienību apvienošanas likvidēt adresi Ozolu iela 5A, Ikšķile, Ikšķiles nov.;

4. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

 

 

22.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un

zvejas rīku veidu un skaita noteikšanu Rīgas ūdenskrātuvē

Ņemot vērā Mārtiņa Catlakša, personas kods xxxxxxxxx, dzīvojoša xxxxxxxxxxxxxx, Ikšķiles novadā 14.02.2013. iesniegumu, Arvīda Salmaņa, personas kods xxxxxxxxxxxxx, dzīvojoša xxxxxxxxxx, Ikšķiles novadā 18.02.2013. iesniegumu un Kuzmas Šalajeva, personas kods xxxxxxxxxx, dzīvojoša xxxxxxxxxxx, Ikšķiles novadā 18.02.2013. iesniegumu un pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, LR likuma “Zvejniecības likums” 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” 36.1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr. 1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4., 7 punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.1., 13., 14., 27.2., 32 punktiem,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

1.Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Rīgas ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai uz vienu gadu, nosakot zvejas rīku veidu – zivju murds ar sētu līdz 30 m, skaitu – 1 gab.

1.1. Mārtiņam Catlakšam, personas kods xxxxxxx, dzīvojošam xxxxxxxxxx, Ikšķiles novadā.

 

1.2. Arvīdam Salmanim, personas kods xxxxxxxxx, dzīvojošam xxxxxxxxxxxx, Ikšķiles novadā;

1.3. Kuzmam Šalajevam, personas kods xxxxxxxxxx, dzīvojošam xxxxxxxx, Ikšķiles novadā.

 

23. Par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā

Izskatot Vācijas pilsones Tamaras Petras Olgas Berges 2013.gada 22. februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Alksnīši”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra Nr.7494 002 0176 ar kopējo zemes platību 0,2180 ha,   iegūšanu īpašumā, konstatēts, ka minētā persona zemi var iegūt īpašumā ar ierobežojumiem un tikai, saņemot pašvaldības domes piekrišanu. Saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības Teritorijas plānojumu, zemes izmantošanas mērķis ir mazstāvu dzīvojamo māju apbūve.

Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta trešās daļas b) apakšpunktu, 30. panta pirmo un otro daļu,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

1. Piekrist, ka Vācijas pilsone Tamara Petra Olga Berge, dzīvojoša xxxxxx, Vācijā iegūst īpašumā nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7494 002 0176 ar kopējo platību 0,2180 ha, kas atrodas „Alksnīši”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

2. Noteikt, ka darījuma rezultātā iegūstamās zemes izmantošanas veids saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības Teritorijas plānojumu ir mazstāvu dzīvojamo māju apbūve.

24. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012. gada 19.decembra lēmumā Nr. 3, prot. Nr. 13 „Par finansējuma piešķiršanu Ikšķiles novada bērniem/ Igora Miglinieka sporta skolas /IMS/ audzēkņiem, IMS skolas dibinātājam Igoram MIGLINIEKAM un IMS skolas direktorei Renātei GUSLENS

 

       Izskatot biedrības „Igora Miglinieka sporta skola” (IMSS) 25.02.2013. iesniegumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu IMSS audzēknim Rūdolfam Feldmanim daļēju ceļa izdevumu segšanai uz Maskavu, Krieviju, kur IMSS komanda 2013.gada 4.-9.februārī piedalījās starptautiskajā turnīrā „Draudzības kauss”, pamatojoties uz Ikšķiles novada domes 2012.gada 25.aprīļa apstiprinātiem „Iekšējiem noteikumiem Nr.2/2012 Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” 3.1., 3.2., 3.3.punktiem,

Dome, atklāti balsojot ar „ 14” balsīm, „par” 14 – I. Trapiņš, J. Rudzītis, V. Špēlis, I. Bērziņa, V. Krinkele, A. Stiliņš, J.G. Rubenis, I. Viļums, I. Urtāne, Ģ. Baķis, Z. Zēns, I. Mežaraupe, D. Villeruša, Z. Bēķe „pret” nav, „atturas” nav-, nolemj:

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012. gada 19.decembra lēmumā Nr. 3, prot. Nr. 13 „Par finansējuma piešķiršanu Ikšķiles novada bērniem/ Igora Miglinieka sporta skolas /IMS/ audzēkņiem, IMS skolas dibinātājam Igoram MIGLINIEKAM un IMS skolas direktorei Renātei GUSLENS” šādus grozījumus:

 1. Lēmuma 1.punktā skaitļus un zīmes „08. – 13.01.2013.” aizstāt ar skaitļiem un zīmēm „04.-09.02.2013.”
 2. Papildināt lēmumu ar jaunu 1.11.punktu šādā redakcijā:

„1.11. Ls 55,- Rūdolfam Feldmanim, finansiālam atbalstam daļēju izmaksu segšanai uz/ no sacensībām, pārstāvot „IMS skolu” starptautiskā turnīrā „Draudzības kauss”, Maskavā 04. - 09.02.2013.”

Domes sēdes datums 23.01.2013

Darba kārtība

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

Ikšķilē

2013. gada 23. janvārī                                                                                     Nr. 1

plkst. 9.00

Darba kārtībā:

 1. Par starpnovadu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas izveidi. M. Niedra
 2. Par Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu. M. Niedra, D. Kļaviņa
 3. Par pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes  “Ikšķiles mūzikas un mākslas skola” nolikuma apstiprināšanu. V. Jermanova
 4. Par saistošo noteikumu Nr. 25/2012 „Grozījums Ikšķiles novada domes 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālajiem pabalstiem” precizēšanu. Dz. Švirkste
 5. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu. I.Laganovska
 6. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības 2013. gada budžets” apstiprināšanu. V. Bokmeldere
 7. Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras "Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra" budžeta 2013.gadam apstiprināšanu. I. Skutule, V.Bokmeldere
 8. Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. I. Skutule 
 9. Par kompensācijas piešķiršanu transporta izdevumu segšanai. Dz. Švirkste
 10. Par atļauju atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Briežu mežs”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā. I. Trapiņš, D. Kļaviņa
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. V. Bokmeldere, I. Laganovska
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vidzemes Ledus”, reģ. Nr.40003560449. I. Laganovska
 13. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu”. D. Kļaviņa
 14. Par detālplānojuma „Mežaparks” darba uzdevuma grozījumiem. J. Veilands
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma Ozolu ielas 66, Ikšķile, Ikšķiles nov. zemes vienību apvienošanai un sadalīšanai. J. Veilands
 16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām detālplānojuma „Vīlipi” teritorijā. J. Veilands
 17. Par detālplānojuma „Meldriņi, Noriņu ceļš” apstiprināšanu. J. Veilands
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Burši”, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. zemes vienības sadalīšanai un piekļūšanas iespēju nodrošināšanai. J. Veilands
 19. Par nekustamā īpašuma „Rībenieki”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940050006) sadali un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu. J. Veilands
 20. Par Ikšķiles novada teritoriālā iedalījuma vienību Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta robežas grozījumiem un ciemu statusa atcelšanu, ielu nosaukumu piešķiršanu vai likvidēšanu un adrešu maiņu. J. Veilands
 21. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 21.02.2007. sēdes  lēmumā Nr. 33  (prot. 2) ”Par zemes īpašuma tiesībām lietojumā „Kalnāpēni 1”. S. Augstkalna
 22. Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi „Celtnieks 7”, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību  nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. S. Augstkalna
 23. Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi „Liepu 3-15”, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību   nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. S. Augstkalna
 24. Par  neapbūvētas pilsētas zemes piekritību pašvaldībai. S. Augstkalna
 25. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un  zvejas rīku veidu un skaita noteikšanu Rīgas ūdenskrātuvē. I. Trapiņš

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          I. Trapiņš

Domes lēmumi

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES LĒMUMI

Ikšķilē

 

2013. gada 23. janvārī                                                                                                 prot.  Nr. 1

 

 1. Par starpnovadu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas izveidi.
 2. Par Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.
 3. Par pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes  “Ikšķiles mūzikas un mākslas skola” nolikuma apstiprināšanu.
 4. Par saistošo noteikumu Nr. 25/2012 „Grozījums Ikšķiles novada domes 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālajiem pabalstiem” precizēšanu.
 5. Par saistošo noteikumu Nr.2/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
 6. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības 2013. gada budžets” apstiprināšanu.
 7. Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras "Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra" budžeta 2013.gadam apstiprināšanu.
 8. Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.
 9. Par kompensācijas piešķiršanu transporta izdevumu segšanai.
 10. Par atļauju atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Briežu mežs”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances.
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vidzemes Ledus”, reģ. Nr.40003560449.
 13. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu”
 14. Par detālplānojuma „Mežaparks” darba uzdevuma grozījumiem.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma Ozolu ielas 66, Ikšķile, Ikšķiles nov. zemes vienību apvienošanai un sadalīšanai.
 16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām detālplānojuma „Vīlipi” teritorijā
 17. Par detālplānojuma „Meldriņi, Noriņu ceļš” apstiprināšanu.
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Burši”, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. zemes vienības sadalīšanai un piekļūšanas iespēju nodrošināšanai.
 19. Par nekustamā īpašuma „Rībenieki”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940050006) sadali un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
 20. Par Ikšķiles novada teritoriālā iedalījuma vienību Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta robežas grozījumiem un ciemu statusa atcelšanu, ielu nosaukumu piešķiršanu vai likvidēšanu un adrešu maiņu. izslēgts
 21. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 21.02.2007. sēdes  lēmumā Nr. 33  (prot. 2) ”Par zemes īpašuma tiesībām lietojumā „Kalnāpēni 1”.
 22. Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi „Celtnieks 7”, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību  nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
 23. Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi „Liepu 3-15”, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību   nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
 24. Par  neapbūvētas pilsētas zemes piekritību pašvaldībai.
 25. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un  zvejas rīku veidu un skaita noteikšanu Rīgas ūdenskrātuvē.

26.Par finansējuma piešķiršanu I.Dundurei.

27.Par adrešu, īpašuma nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” teritorijā.

28.Par zemes ierīcības projekta „Pļavas Āriņi” apstiprināšanu.

29.Par zemes ierīcības projekta Raudu iela 4 un Raudu iela 6 apstiprināšanu.

30. Par Ievas Zlemetas  atbrīvošanu no Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra vadītājas amata. 31.Par Zandas Vītolas iecelšanu Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra vadītājas amatā.

32.Par Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrēšanas komisijas 2012.gada 31.oktobra lēmuma Nr. 4 apstrīdēšanu.

1. Par starpnovadu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas izveidi

Noklausoties pašvaldības izglītības darba speciālistes Māras Niedras ziņojumu par Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumiem par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa organizēšanu, izmantojot IZM īstenotā ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (2009.gada 1.septembra MK noteikumi Nr.998 ”Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (2009-2012)) 3.aktivitātes (pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveide un tālāka attīstība) ietvaros gūto pieredzi, uzsākt ilgtermiņa pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes sistēmas pakāpenisku ieviešanu, izveidojot Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldību pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas starpnovadu komisiju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 24.punktu un 2010.gada 1.aprīlī noslēgto vienošanos par sadarbību izglītības jomā starp Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu pašvaldībām,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Izveidot Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību kopīgu komisiju „Starpnovadu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija”, pilnvarojot komisiju organizēt un nodrošināt 4.kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanu Ikšķiles novada pašvaldībā, Ķeguma novada pašvaldībā un Lielvārdes novada pašvaldībā, sniedzot IZM atzinumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai nepiešķiršanu pedagogam atbilstoši novērtēšanas rezultātiem.
 2. Apstiprināt Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu kopīgās komisijas „Starpnovadu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 3. Ikšķiles novada pašvaldības pārstāvībai komisijā pilnvarot Līgu Strauss, Ikšķiles vidusskolas direktores vietnieci mācību darbā

2.Par Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, Vispārējās izglītības likuma 54.pantu, Ministru kabineta 16.11.2012. noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”, Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumiem Nr.253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”, Ministru kabineta 11.03.2003. noteikumiem Nr.112 „Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”, 

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1.Apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.

2.Atzīt par spēku zaudējušu ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 24.marta lēmumu Nr. 11, prot. Nr. 3, apstiprināto Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.

3.Apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu:

1.1.Komisijas vadītāja – Māra Niedra (Ikšķiles novada pašvaldības izglītības darba speciālists);

1.2.Komisijas loceklis – Līga Volonte (izglītības psihologs);

1.3.Komisijas loceklis – Aija Celmiņa (logopēds);

1.4.Komisijas loceklis – Sandra Siliņšmite (speciālās izglītības pedagogs).

3.Par pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ikšķiles mūzikas un mākslas skola” nolikuma apstiprināšanu

            Noklausoties Ikšķiles novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ikšķiles mūzikas un mākslas skola” direktores Valdas Jermanovas ziņojumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,

Dome, atklāti balsojot ar „14” balsīm, „par”11- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  3 – I. Mežaraupe, I. Urtāne, E.Logins, „ atturas” nav,  nolemj: 

 1. Apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ikšķiles mūzikas un mākslas skola” nolikumu saskaņā ar pievienoto redakciju.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 26.septembra lēmumu Nr. 11, prot. Nr. 10, apstiprināto Ikšķiles novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ikšķiles mūzikas un mākslas skola” nolikumu.

4.Par saistošo noteikumu Nr. 25/2012 „Grozījums Ikšķiles novada domes 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālajiem pabalstiem” precizēšanu

Ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 6. janvāra vēstuli Nr.17-1e/265 „Par saistošajiem noteikumiem” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” , 45.panta ceturto daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likuma 35.panta ceturto daļu,  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299  “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi   dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. punktu , 

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Precizēt saistošos noteikumus Nr. 25/2012 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem pabalstiem” saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.
 2. Uzdot pašvaldības sekretārei Valentīnai Kābelei publicēt saistošos noteikumus un trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos kopā ar paskaidrojuma rakstu rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
 3. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

5.Par saistošo noteikumu Nr.2/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta trešo daļu un saskaņā ar 46.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmo daļu, pārejas noteikumu 47. un 48.punktiem, 

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi

Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.

 1. Uzdot domes sekretārei Valentīnai Kābelei publicēt saistošos noteikumus un trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos kopā ar paskaidrojuma rakstu rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
 2. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

6.Par saistošo noteikumu Nr. 1 /2013 „ Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta  2. punktu, 46. pantu   un likuma „ Par pašvaldību budžetiem” 16. pantu,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”14- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis,  „pret”  1- E. Logins, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Apstiprināt  saistošos noteikumus Nr. 1 /2012 „ Par Ikšķiles novada  pašvaldības budžetu 2013.gadam” saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot pašvaldības  sekretārei Valentīnai  Kābelei trīs dienu laikā pēc 1.punktā norādīto saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos kopā ar paskaidrojuma rakstu rakstiskā formā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai  atzinuma sniegšanai.

3. .Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

7.Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras "Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra" budžeta 2013.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 23.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”14- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, „pret”  nav, „ atturas”  1- E. Logins,  nolemj:

Apstiprināt Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras "Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra" budžetu 2013.gadam.  

8.Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra”

personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 7.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 1.decembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2009.gada 2.decembra noteikumiem Nr.1651 “Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”, Ikšķiles novada pašvaldības 2005.gada 17.augusta saistošo noteikumu Nr.3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums” 10.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”13- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,   Ģ. Baķis,  „pret”  nav, „ atturas”  2- D. Villeruša, E. Logins,  nolemj:

Apstiprināt Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu 2013.gadam.

9.Par kompensācijas piešķiršanu xxxxxxxxx transporta izdevumu segšanai

            Izskatot xxxxxxxxxxxx personas kods xxxxxxxxx, dzīvojoša xxxxxxxxxx, Ikšķiles novadā, 2013.gada 8.janvāra iesniegumu ar lūgumu piešķirt kompensāciju transporta izdevumu segšanai, lai veiktu nieru hemodialīzi 3 reizes nedēļā SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, kam pievienots izraksts par xxxxxxxxxx veselības stāvokli un iztikas līdzekļu deklarācija, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”12.pantu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Piešķirt ikmēneša kompensāciju Ls 40,00 (četrdesmit latu) apmērā xxxxxxxxx, personas kods xxxxxxxx, par laika periodu no 2013. gada janvāra līdz decembrim (ieskaitot).
 2. Lēmuma 1.punktā noteiktā finansējuma kopsummā LVL 480,00 (četri simti astoņdesmit lati) izmaksu paredzēt no pašvaldības budžeta 2013.gadam Sociālā dienesta budžeta sadaļas „izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”, kods 6423.

10.Par atļauju atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Briežu mežs”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā

Noklausoties Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Induļa Trapiņa ierosinājumu izsoles ceļā atsavināt pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7494 005 0054 „Briežu mežs”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kura galvenais izmantošanas mērķis ir mežsaimniecība un kas nav nepieciešams pašvaldības un tās iestāžu funkciju izpildes nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punku, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļām, 5.panta pirmo un piekto daļām, ņemot vērā Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 11.01.2013. lēmumiem Nr. 1.1., 1.2., 1.3. (prot. Nr. 1),

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”14- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis,  „pret”  nav, „ atturas”1- E. Logins,  nolemj:

 1. Atļaut atsavināt Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā esošu nekustamo īpašumu “Briežu mežs”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra numurs 7494 005 0054, sastāvošu no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7494 005 0054 ar platību 13,7 ha.
 2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā norādītā nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana labprātīgā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 3. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt šī lēmuma 1.punktā norādītā nekustamā īpašuma izsoli, t.sk., apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
 4. Nekustamā īpašuma atsavināšanā iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaitīt Ikšķiles novada pašvaldības budžetā.

11.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un otrās daļas 4.punktu, atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmuma reģistrācijas 2012.gada 5.decembra lēmumu Nr.6-12/175199 par komercsabiedrības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „J un J īpašumi” izslēgšanu no komercreģistra un Ikšķiles novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtības punktu Nr.23, dome,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Norakstīt un izslēgt no bilances SIA „J un J īpašumi” , reģ. Nr.40003663709, juridiskā adrese: Nogāzes iela 2B - 59, Ogre, LV-5001, nekustama īpašuma nodokļa parādu LVL 14.71, nokavējuma naudu LVL 2.79, kopā – LVL 17.50 (septiņpadsmit lati 50 santīmi) apmērā.
 2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai Velgai Bokmelderei.

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vidzemes Ledus”, reģ. Nr.40003560449

Pamatojoties uz SIA „Vidzemes Ledus”, reģ. Nr.40003560449, juridiskā adrese: „Vidzeme”, Ikšķiles novads, LV-5052, 2012.gada 26.novembra iesniegumu (saņ. reģ. Nr.1801) un saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 2.panta trešo daļu un 3.panta otro daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktam un saistošo noteikumu Nr.3/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” 2.1., 2.2.punkta 2.2.5.apakšpunktu, 2.3., 3.3. un 3.3.5.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”9-  I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis,  „pret”  nav, „ atturas” 6- A. Stiliņš, Ģ. Baķis, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša, E.Logins,  nolemj:

 1. Piešķirt SIA „Vidzemes Ledus”, reģ. Nr.40003560449, juridiskā adrese: „Vidzeme”, Ikšķiles novads, LV-5052, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par taksācijas gadu par nekustamo īpašumu – ledus halli, kadastra Nr.7494 014 0019 001, un zemi 1,9337 ha platībā, kadastra Nr.7494 014 0019, adrese: Mežezera iela 3, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, kura tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai un šī darbība saistīta ar sporta, izglītības, kultūras un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Ikšķiles novada iedzīvotājiem.
 2. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntaram Kurmim.

13.Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu” 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 29.augusta lēmumā Nr.13, prot. Nr.9 „Ikšķiles vidusskolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu” šādus grozījumus:

Izteikt lēmumu – izvēles ēdienu komponenšu cenrādi saskaņā ar pielikumu. 

14.Par detālplānojuma „Mežaparks” darba uzdevuma grozījumiem

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 28.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.7­11 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 102., 103.punktiem,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 2012.gada 25.janvāra lēmuma Nr.18 (prot. Nr.2) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Mežaparks”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. teritorijā” 1.pielikumā šādus grozījumus:

1.1. visā tekstā vārdus un skaitļus „Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”” visos locījumos aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.7­11 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” attiecīgajā locījumā”;

1.2. 4.5.apakšpunktā svītrot vārdus un skaitļus „V.nodaļas”;

1.3. 4.5.3.apakšpunktā vārdu „noteikumi” aizstāt ar vārdu „nosacījumi”;

1.4. svītrot 4.5.4.apakšpunktu;

1.5. izteikt 4.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

     „4.10. Detālplānojumu Ikšķiles novada pašvaldībā iesniedz ne mazāk kā 5 eksemplāros (divi eksemplāri necauršūti, trīs eksemplāri cauršūti un iesieti) ar paskaidrojuma rakstu, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem (*.doc un *.pdf formātos) un grafisko daļu (*.dgn vai *.dwg un *.pdf formātā) digitālā veidā uz elektroniskā datu nesēja, kā arī pārskatu par detālplānojuma izstrādi ne mazāk kā divos cauršūtos un iesietos eksemplāros ar visiem dokumentiem digitālā veidā uz elektroniskā datu nesēja *.pdf formātā.”;

1.6. 6.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus „2013.gada 1.februārim” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem „2014.gada 1.februārim”;

 1. Pagarināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņu līdz 2015.gada 1.februārim.  

15.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma Ozolu ielas 66, Ikšķile, Ikšķiles nov. zemes vienību apvienošanai un sadalīšanai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 4.punktu, otro daļu, 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.apakšpunktu, 11., 12.punktiem, Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.pielikuma 311.5.2., 312.1.1., 362.3.apakšpunktiem, 7.pielikumam, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 16.janvāra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Noteikt, ka ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ozolu ielas 66, Ikšķile, Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74050010006) zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74050010006 un 74050010466 apvienošanai un sadalīšanai, atbilstoši zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem (1.pielikums);
 2. Noteikt, ka lēmums par šī lēmuma 1.punktā minētā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu var tikt pieņemts divu gadu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. un 11.punktiem šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.  

16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām detālplānojuma „Vīlipi” teritorijā 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4.punktu, 14.1punkta 1.apakšpunktu, 17.punkta 7.apakšpunktu, 18.punktu, 23.punkta 1.apakšpunktu, 36.punku, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 16.janvāra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Mainīt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 74940070364 (platība 0.3166 ha), 74940070365 (platība 0.3123 ha), 74940070370 (platība 0.2500 ha), 74940070369 (platība 0.2400 ha), 74940070368 (platība 0.2661 ha) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600);

2. Mainīt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 74940070371 (platība 0.5403 ha), 74940070366 (platība 0.2400 ha), 74940070367 (platība 0.2655 ha) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0800);

3. Uzdot Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un informēt par pieņemto lēmumu Daini Šmitu.

   Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

17.Par detālplānojuma „Meldriņi, Noriņu ceļš” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 47.panta pirmo daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.7­11 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.1.apakšpunktu, 120., 121.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.4.apakšpunktu, 18.punktu, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 16.janvāra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Apstiprināt iesniegto detālplānojuma „Meldriņi”, „Noriņu ceļš” nekustamo īpašumu ”Meldriņi” (kadastra Nr. 74940150351), „Noriņu ceļš” (kadastra Nr.74940150355), Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. teritorijai redakciju (1.pielikums);

2. Uzdot Ikšķiles novada domes priekšsēdētājam noslēgt līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju - nekustamā īpašuma „Meldriņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150351) īpašnieku un nekustamā īpašuma „Noriņu ceļš”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940150355) ½ domājamās daļas īpašnieku SIA „Skott Baltic” (reģ.Nr.42103043985), atbilstoši līguma projektam (2.pielikums), sešu nedēļu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā;

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja netiek izpildīts lēmuma 2.punkts;

4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam SIA „Skott Baltic” (reģ.Nr.42103043985), atbilstoši 2012.gada 26.aprīļa līgumam par detālplānojuma izstrādes finansēšanu, publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstos „Ikšķiles vēstis” un „Latvijas Vēstnesis”, ievietot Ikšķiles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ikskile.lv, pievienojot pārskatam par detālplānojuma izstrādi publikācijas apliecinošus dokumentus;

5. Nekustamā īpašuma ”Meldriņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74940150351) īpašniekam SIA „Skott Baltic” (reģ.Nr. 42103043985) mēneša laikā no šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma stāšanās spēkā ierosināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu atbilstoši detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;

6. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam paziņot šo lēmumu SIA „Skott Baltic” (reģ.Nr.42103043985) un Vilnim Marculānam.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 30.panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

18.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Burši”, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. zemes vienības sadalīšanai un piekļūšanas iespēju nodrošināšanai 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 5.punktu, otro daļu, 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.apakšpunktu, 11., 12.punktiem, Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.pielikuma 195.punktu, 312.1.1., 359.3.apakšpunktiem, 7.pielikumam, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 16.janvāra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Noteikt, ka ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Burši”, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940120730) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940120730 sadalīšanai un piekļūšanas iespēju nodrošināšanai, atbilstoši zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem (1.pielikums);
 2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētā zemes ierīcības projekta izstrādes robežas saskaņā ar 2.pielikumu;
 3. Noteikt, ka lēmums par šī lēmuma 1.punktā minētā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu var tikt pieņemts divu gadu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. un 11.punktiem šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.  

19. Par nekustamā īpašuma „Rībenieki”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940050006) sadali un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 2.punktu, 53.panta 1) b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4.punktu, 17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 23.3.apakšpunktu, 36.punktu, Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.pielikumam, ņemot vērā Ikšķiles novada domes Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 16.janvāra sēdē apstiprināto domes lēmuma projektu,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Rībenieki”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940050006), atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 74940050084, platība 11.82 ha, jauna nekustamā īpašuma veidošanai un piešķirt tam īpašuma nosaukumu - „Meža Rībenieki”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;
 2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940050084 11.82 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201);
 3. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un informēt Līgu Simsoni par pieņemto lēmumu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

 1. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 21.02.2007. sēdes  lēmumā Nr. 33  (prot. 2) ”Par zemes īpašuma tiesībām lietojumā „Kalnāpēni 1”

Ņemot vērā, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu pašvaldībai piekrītošā zemes vienībā „Kalnāpēni 1” ar kadastra apzīmējumu 7494 012 0476, ir konstatēta atšķirība platībās domes 21.02.2007. lēmumā par pašvaldībai piekrītošo zemi „Kalnāpēni 1”, un pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.2.daļas 70. un 72.1. p.,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Izdarīt Ikšķiles novada pašvaldības domes 21.02.2007. sēdes lēmuma Nr. 33 (prot. 2) “Par zemes īpašuma tiesībām lietojumā „Kalnāpēni 1” punktos 1., 2. un 3. šādus grozījumus:

Aizstāt skaitli “0,36”  ar  skaitli “0,2688” ;

2. Uzdot nekustamo īpašumu pārvaldniecei Sarmītei Augstkalnai lēmumu piecu darba dienu   laikā pēc parakstīšanas nosūtīt LR Valsts zemes dienestam.

22.Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi „Celtnieks 7”, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda                                                                                                               

Pamatojoties uz likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas 2. punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Pašvaldībai piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ikšķiles novada pašvaldības vārda  nekustamā īpašuma „Celtnieks 7”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. ar kadastra numuru 7494 002 0152, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0152, platība 0,1213 ha.

2. Nostiprināt īpašuma tiesības Ikšķiles novada pašvaldībai uz nekustamā īpašuma „Celtnieks 7”, Dobelnieki, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. ar kadastra numuru 7494 002 0152, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0152, platība 0,1213 ha,  saskaņā ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0152 zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu mērogā M 1:500.

3. Nekustamam īpašumam noteikti nekustamā īpašuma lietošanas apgrūtinājumi:

3.1. 01020101 – vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos -  0,1213 ha;

4. Zemes vienība pēc lietošanas mērķa – individuālo dzīvojamo  māju apbūves  zeme (kods 0601).

5. Uzdot nekustamo īpašumu pārvaldniecei Sarmītei Augstkalnai lēmumu piecu darba dienu   laikā pēc parakstīšanas nosūtīt LR Valsts zemes dienestam.

6. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Sarmītei Augstkalnai nekustamo īpašumu reģistrēt Ogres

rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā

23.Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi „Liepu 3-15”, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda                                                                                                                

Pamatojoties uz likuma  „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas 2. punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj: 

1. Pašvaldībai piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ikšķiles novada pašvaldības vārda  nekustamā īpašuma „Liepu 3-15”, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.  ar kadastra numuru 7494 004 0266, zemes vienība   ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0266, platība 0,2632 ha.

2. Nostiprināt īpašuma tiesības Ikšķiles novada pašvaldībai uz nekustamā īpašuma „Liepu 3-15”, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. ar kadastra numuru 7494 004 0266, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7494 004 0266, platība 0,2632 ha,  saskaņā ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7494 002 0266 zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu mērogā M 1:500.

3. Nekustamam īpašumam noteikti nekustamā īpašuma lietošanas apgrūtinājumi:

3.1. - 1. ceļa servitūta  teritorija -  0,0192 ha;

3.2. - 2. ceļa servitūta  teritorija -  0,0068 ha;

4. Zemes vienība pēc lietošanas mērķa –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (kods 0101).

5. Uzdot nekustamo īpašumu pārvaldniecei Sarmītei Augstkalnai lēmumu piecu darba dienu   laikā pēc parakstīšanas nosūtīt LR Valsts zemes dienestam.

6. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Sarmītei Augstkalnai nekustamo īpašumu reģistrēt Ogres

rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā

24.Par  neapbūvētas pilsētas zemes piekritību pašvaldībai

Ņemot vērā Ikšķiles novada būvvaldes 13.12.2012. izziņu Nr. 11-8/78 par būves neesību dabā un sakarā ar to, ka neapbūvēta pilsētas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7405 002 0298 ieskaitīta rezerves zemes fondā un ir starpgabals, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību un kura konfigurācija nepieļauj zemes gabala izmantošanu apbūvei, un sakarā ar nepieciešamību sakārtot pašvaldības ceļu un ielu reģistru, iekļaujot reģistrā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7405 002 0298, kas nepieciešama pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai – ielu un ceļu uzturēšanai, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1. panta 11 .punkta a )apakšpunktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 4. punktu un  trešās daļas 4.punktu un 4. daļu, MK noteikumu Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmākizmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13. punktu, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta 1. daļas 14. punktu un  33. panta 1. daļas 3. punktu, MK noteikumu Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”  2.4. daļas 46.2. un 47. punktiem, Ministra kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”  V daļas 44. punktu,   kā arī atbilstoši Ikšķiles novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 45/2011 „Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 21.decembra lēmumu Nr.28 (prot.Nr.13) „Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam apstiprināšanu”,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Pašvaldībai piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ikšķiles novada pašvaldības vārda neapbūvēta pilsētas zeme  - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7405 002 0298, 0,02 ha (200 m2) platībā, kas ir starpgabals, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību un kura konfigurācija nepieļauj zemes gabala izmantošanu apbūvei, un sakarā ar nepieciešamību sakārtot pašvaldības ceļu un ielu reģistru, iekļaujot reģistrā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7405 002 0298, kas nepieciešama pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai – ielu un ceļu uzturēšanai.

2. Akceptēt nekustamā īpašuma Bērzu iela 1A, Ikšķiles nov. ar kadastra numuru 7405 002 0298, un tā sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra pazīmējumu 7405 002 0298 iekļaušanu nekustamā īpašumā Lakstīgalu iela, Ikšķile, Ikšķiles nov., ar kadastra numuru 7405 002 0499, saglabājot ielu nosaukumu–Lakstīgalu iela,  Ikšķile, Ikšķiles nov.;

3. Likvidēt nekustamā īpašuma nosaukumu  – Bērzu iela 1A, Ikšķile, Ikšķiles nov.;

4.Noteikt zemes vienībai lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101)

5. Lēmumā uzrādītā platība vairāk vai mazāk var tikt precizēta, uzmērot zemes  vienību un tā   robežas nosakot dabā.

6. Uzdot nekustamo īpašumu pārvaldniecei Sarmītei Augstkalnai lēmumu piecu darba dienu   laikā pēc parakstīšanas nosūtīt LR Valsts zemes dienestam.

25.Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas rīku veidu un skaita noteikšanu Rīgas ūdenskrātuvē

Ņemot vērā V. M.,  personas kods xxxxxxxxx, dzīvojoša xxxxxxxxxx, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā 10.01.2013. iesniegumu, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, LR likuma “Zvejniecības likums” 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” 36.1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr. 1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4., 7 punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.1., 13., 14., 27.2., 32 punktiem,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”14- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis,   „pret” 1 – E. Logins, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Rīgas ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai uz vienu gadu, nosakot zvejas rīku veidu – zivju murds ar sētu līdz 30 m, skaitu – 1 gab. V.M., personas kods XXXXXXXXX, dzīvo XXXXX, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā. 

26.Par finansējuma piešķiršanu I. D.

     Izskatot I.D., personas kods xxxxxxxx,  dzīv. xxxxxxxxx, Ikšķiles novadā, 18.01.2013.  iesniegumu ( saņ.reģ. Nr.83 )  par finansiālo atbalstu dalībai jāšanas sporta sacensībās, ko rīko LJF , kas plānotas – 2013. gada sezonā un pamatojoties uz Ikšķiles novada domes 2012.gada 25.aprīļa apstiprinātiem „Iekšējiem noteikumiem Nr.2/2012  „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” – finansiāls atbalsts – pēc iesnieguma satura- atbilst 5.1 punkta, 5.2.2. punktam, kritērijam 5.3.1. un sporta metodiķes Sanitas Tauriņas izvērtējumu,  

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

 1. Piešķirt I. D., personas kods xxxxxxxxxx dzīv., xxxxxxxxxxxxxx, Ikšķiles novadā,  finansējumu Ls 100,-, finansiālam atbalstam daļējai dalības maksas segšanai jāšanas sporta sacensībām, kas plānotas – 2013.gada sezonā.
 2. Lēmuma 1. punktā paredzēto finansējumu piešķirt no sporta budžeta līdzekļiem, ievērojot finansējuma piešķiršanas kārtību – iekšējie noteikumi – punkts 5.5.

27.Par adrešu, īpašuma nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” teritorijā 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 2.punktu, 53.panta 1) b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 7., 8.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  4., 16.1., 18., 23.1., 36.punktiem, Ikšķiles novada domes 2012.gada 28.novembra lēmumu Nr.21 (prot.Nr.12) „Par detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” apstiprināšanu”

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”14- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis,  „pret”  nav, „ atturas” 1- E. Logins,  nolemj:

1. Atbilstoši numerācijai detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” grafiskajā daļā:

1.1.      plānotajā zemes vienībā Nr.22 jaunveidojamai ielai piešķirt ielas nosaukumu – Gobu iela, adrese – Gobu iela, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

1.2.      pievienot esošajai Kārklu ielai ar adresi Kārklu iela, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. plānotajā zemes vienībā Nr.23 esošo ceļu, kā arī ceļa posmu no esošās Kārklu ielas līdz plānotajai zemes vienībai Nr.23 (ieskaitot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 74940120808, 74940120755, 74940150191, 74940150216, 74940150130);

1.3. plānotās zemes vienības, ko veido daļas no nekustamā īpašuma „Gobas” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 74940150251, 74940150250 un 74940150249, iekļaut jaunveidojamu nekustamo īpašumu vai saglabāt esošā nekustamā īpašuma „Gobas”, kuru atrašanās vieta ir Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., sastāvā, piešķirot tiem īpašuma nosaukumus, un piešķirt plānotajām zemes vienībām adreses un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, atbilstoši 1.pielikumam;

1.4. plānoto zemes vienību Nr.23, platība 0.1804 ha, ko veido nekustamā īpašuma „Elkšņu ceļš” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74940150130 un daļa no nekustamā īpašuma „Gobas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940150249, iekļaut nekustamā īpašuma Kārklu iela, kadastra Nr. 74940120808, atrašanās vieta Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., sastāvā, likvidējot nekustamo īpašumu „Elkšņu ceļš”, kadastra Nr. 74940150130, atrašanās vieta Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.;

1.5. plānotajai zemes vienībai Nr.23, platība 0.1804 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);

2. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam.

   Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

 

1.pielikums

Ikšķiles novada domes

2013.gada 23.janvāra

lēmumam Nr.  27  (protokols Nr.1  )

 

Plānotās zemes vienības Nr.

Plānotās zemes vienības platība (ha)

Piešķirtais vai saglabātais nekustamā īpašuma nosaukums, kura sastāvā tiek iekļauta plānotā zemes vienība

Piešķirtā plānotās zemes vienības adrese

Noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

1.

0.2549

„Gobu iela 1”

Gobu iela 1, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (kods 0501)

2.

0.1223

„Gobu iela 2”

Gobu iela 2, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (kods 0501)

3.

0.2454

„Gobu iela 5”

Gobu iela 5, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)

4.

0.2421

„Gobu iela 4”

Gobu iela 4, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (kods 0501)

5.

0.2522

„Gobu iela 9”

Gobu iela 9, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)

6.

0.2428

„Gobu iela 8”

Gobu iela 8, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)

7.

0.1452

„Gobu iela 11”

Gobu iela 11, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)

8.

0.2427

„Gobu iela 12”

Gobu iela 12, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)

9.

0.1525

„Gobu iela 13”

Gobu iela 13, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)

10.

0.1431

„Gobu iela 15”

Gobu iela 15, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)

11.

0.1237

„Gobu iela 17”

Gobu iela 17, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)

12.

0.1344

„Gobu iela 19”

Gobu iela 19, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)

13.

0.1399

„Gobu iela 21”

Gobu iela 21, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)

14.

0.1353

„Gobu iela 23”

Gobu iela 23, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)

15.

0.1426

„Gobu iela 25”

Gobu iela 25, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)

16.

0.1282

„Gobu iela 20”

Gobu iela 20, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)

17.

0.1277

„Gobu iela 22”

Gobu iela 22, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)

18.

0.1214

„Gobu iela 24”

Gobu iela 24, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)

19.

0.1205

„Kārklu iela 50”

Kārklu iela 50, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600)

20.

1.16

„Gobas”

nav

 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201)

21.

0.2274

„Ceļš Gobās”

nav

 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101)

22.

0.6798

„Gobu iela”

nav

 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101)

 

28.Par zemes ierīcības projekta „Pļavas Āriņi” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, 30., 31.punktiem, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 2.punktu, 53.panta 1) b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 16.1., 18., 23.2.2., 36.punktiem, Ikšķiles novada domes 2012.gada 27.jūnija lēmumu Nr.30 (prot.Nr.7) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940080190 sadalīšanai” un projekta izstrādātāja SIA „Latvijasmernieks.lv” Rīgas reģiona biroja vadītāja vietnieka J.Šembeļa 2013.gada 11.janvāra iesniegumu Nr.11OG-03.3/6 (reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā 2013.gada 16.janvārī, Nr.70) par projekta apstiprināšanu, ņemot vērā Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2013.gada 11.janvāra saskaņojumu,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”14- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis,  „pret”  nav, „ atturas” 1,  nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Pļavas Āriņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940080190) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74940080190;

2. Projektēto zemes vienību Nr.1 ar platību 2.08 ha saglabāt nekustamā īpašuma „Pļavas Āriņi”, kas atrodas Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., kadastra Nr.74940080190, sastāvā un tai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);

3. Projektēto zemes vienību Nr.2 ar platību 1.01 ha iekļaut jaunveidojamā nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirot tam īpašuma nosaukumu – „Ceļa Āriņi”, atrašanās vieta Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., un tai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);

4. Projektēto zemes vienību Nr.3 ar platību 1.58 ha iekļaut jaunveidojamā nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirot tam īpašuma nosaukumu – „Meža Birzes”, atrašanās vieta Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., un tai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);

5. Projektēto zemes vienību Nr.4 ar platību 0.24 ha iekļaut jaunveidojamā nekustamā īpašuma sastāvā, piešķirot tam īpašuma nosaukumu – „Pļavas Āriņu ceļš”, atrašanās vieta Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., un tai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);

6. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 iesniegt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai.

   Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

29.Par zemes ierīcības projekta Raudu iela 4 un Raudu iela 6 apstiprināšanu 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.­288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, 30., 31.punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 8.punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 16.1., 18., 23.2.2., 36.punktiem, Ikšķiles novada domes 2012.gada 29.augusta lēmumu Nr.30 (prot.Nr.9) „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību Raudu ielā 4 un Raudu ielā 6 robežu pārkārtošanai” un projekta izstrādātāja SIA „Galilejs” zemes ierīkotāja Jura Freimaņa 2013.gada 21.janvāra iesniegumu (reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā 2013.gada 21.janvārī, Nr.92) par projekta apstiprināšanu, ņemot vērā Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2012.gada 19.decembra saskaņojumu un, ka nekustamā īpašuma nosaukuma un atrašanās vietas reģistrācijai zemesgrāmatā, atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 13.panta normai, nekustamo īpašumu nosaukumus ir lietderīgi saglabāt/piešķirt ne tikai nekustamajiem īpašumiem lauku apvidū (Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punkts), bet arī nekustamajiem īpašumiem Ikšķiles pilsētā, ja to  sastāvā esošās zemes vienības nav adresācijas objekti,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”15- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas” nav,  nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Raudu iela 4, Ikšķile, Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74050010546) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74050010546 un Raudu iela 6, Ikšķile, Ikšķiles nov. (kadastra Nr. 74050010542) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74050010542 robežu pārkārtošanai;

2. Projektēto zemes vienību Nr.1 ar platību 0.1555 ha iekļaut nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 74050010542, kas atrodas Ikšķilē, Ikšķiles nov., sastāvā, saglabājot/piešķirot īpašuma nosaukumu Raudu iela 6, un tai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (kods 0501);

3. Projektēto zemes vienību Nr.2 ar platību 0.1609 ha iekļaut nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 74050010546, kas atrodas Ikšķilē, Ikšķiles nov., sastāvā, likvidējot īpašuma nosaukumu Raudu iela 4, un tai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve teritorijas (kods 0701);

4. Likvidēt adresi Raudu iela 6, Ikšķile, Ikšķiles nov.;

5. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 saglabāt esošo adresi Raudu iela 4, Ikšķile, Ikšķiles nov.;

6. Uzdot Ikšķiles novada teritorijas plānotājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas nosūtīt to Valsts zemes dienestam un divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 iesniegt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai.

   Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 37.punktu šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (saņemšanas dienas), iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

30. Par Ievas Zlemetas  atbrīvošanu no Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra vadītājas amata

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. punktu, Ikšķiles novada domes 17.08.2005. apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums” 9. punktu, Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra nolikuma 5.2. punktu un 18.01.2013. vienošanos Nr. 4-9/25 par grozījumiem 02.03.2009. darba līgumā Nr. 4-10/1,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  V. Špēlis, A. Stiliņš,   I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, „pret” 1- E. Logins, „ atturas”  2- V. Krinkele, Z. Zēns,  nolemj:

atbrīvot Ievu Zlemetu, personas kods xxxxxx, no Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra vadītājas amata ar 20 .01.2013.  

31.Par Zandas Vītolas iecelšanu Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra vadītājas amatā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. punktu, Ikšķiles novada domes 17.08.2005. apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums” 9. punktu un Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra nolikuma 5.2. punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”12- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  V. Špēlis, A. Stiliņš,   I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša, Ģ. Baķis, „pret” 1- E. Logins, „ atturas”  2- V. Krinkele, Z. Zēns,  nolemj:

 1. Iecelt Zandu Vītolu, personas kods xxxxxxxx, Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra vadītājas amatā.

32.Par Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrēšanas komisijas 2012.gada 31.oktobra lēmuma Nr. 4 apstrīdēšanu

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 1.punktu,

Dome, atklāti balsojot ar „15” balsīm, „par”14- I. Trapiņš, J. Rudzītis,  Z. Zēns,V. Špēlis, A. Stiliņš,  V. Krinkele, I. Bērziņa,  Z. Bēķe,  I. Viļums, J.G. Rubenis, I. Mežaraupe,  I. Urtāne,  D. Villeruša,  E. Logins,  „pret”  nav, „ atturas”  1- Ģ. Baķis,  nolemj:

 1. atstāt negrozītu Ikšķiles novada pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrēšanas komisijas  2012.gada 31.oktobra lēmumu Nr. 4 (prot.Nr.15);
 2. atteikt anulēt ziņas par J. S., personas kods xxxxxxxxx, I.S., personas kods 2xxxxxxxxxx, un U. S., personas kods xxxxxxxxxx, deklarēto dzīvesvietu xxxxxxxxxxxx, Ikšķilē,  Ikšķiles novadā.

Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā, viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.