11.12.2013

Video

Video

Tautsaimniecības komitejas sēde

Ikšķilē

2013. gada 11. decembrī                                                                                           Nr.

Plkst. 10:30

 

Darba kārtībā:

1.Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Par Ikšķiles novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu lietošanas un aizsardzības kārtību” apstiprināšanu. I. Viļums, M. Vēverbrante

2.Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu citai pašvaldībai D.Kļaviņa

3.Par Ievas Tumanas atbrīvošanu no Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” direktores amata D.Kļaviņa

4.Par grozījuma izdarīšanu Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” uzraudzības padomes nolikumā D.Kļaviņa

5.Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi Avotu iela zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. S. Augstkalna

6.Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi Atteku iela zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. S. Augstkalna

7.Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi Atteku iela 9, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. S.Augstkalna

8.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienības Līvciema ielā 36, Ikšķilē sadalīšanai J.Veilands

9.Par zemes ierīcības projekta „Daugavgravas iela 18” apstiprināšanu J.Veilands

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Meža Ošāni”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. zemes vienības sadalīšanai J.Veilands

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienības ar adresi Rīgas iela 34, Ikšķile, Ikšķiles nov. sadalīšanai J.Veilands

12.Par zemes ierīcības projekta „Burši” apstiprināšanu J.Veilands

13.Par zemes ierīcības projekta „Drēviņi 1” apstiprināšanu J.Veilands

14. Par atteikumu veikt Bulstrumu ielas nosaukuma maiņu J.Veilands

15. Par Āpenu ielas nosaukuma un zemes vienību un ēku adreses maiņu J.Veilands

16. Par detālplānojuma „Airi, Buras” izstrādes uzsākšanu J.Veilands

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Ikšķilē

2013. gada 11.decembrī                                                                                  Nr.

Plkst. 9.00

 

Darba kārtībā:

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu. Dz. Švirkste
2. Par naudas balvām Ikšķiles novada politiski represētajām personām. Dz. Švirkste

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Ikšķilē

2013. gada 11. decembrī                                                                                             Nr.

Plkst. 09:30

 

Darba kārtībā:

 

1. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībai „RASAS KRĀSAS”. D.Kļaviņa
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu grāmatas „No iesācēja līdz dambretes starptautiskajam meistaram” izdošanai A.Laganovskis
3. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu hokeja klubam „LEĢIONS/ INRAC – Ikšķile” A.Laganovskis
4. Par maksas noteikšanu par pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas pieņemto atzinumu. M. Niedra

Finanšu komitejas sēde

Ikšķilē

2013. gada 11. decembrī                                                                   Nr.

Plkst. 12:00

Darba kārtībā:

1. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībai „RASAS KRĀSAS”. D.Kļaviņa
2. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Urdaviņa” apmeklējuma parāda norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. M. Vēverbrante
3. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu citai pašvaldībai D.Kļaviņa
4. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” apstiprināšanu V.Bokmeldere
5. Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu R.Kalniņa
6. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā R.Kalniņa

 

20.11.2013

 

Sociālo jautājumu komitejas sēde

SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Ikšķilē

2013. gada 20. novembrī                                 ....                                                        Nr.

plkst. 9.00

 

Lēmumprojekts

Par naudas balvām Ikšķiles novada Invalīdu biedrības biedriem Starptautiskajā Invalīdu dienā

 

            Izskatot Ikšķiles novada Invalīdu biedrības priekšsēdētāja p.i. Oskara Počkaja 08.11.2013. iesniegumu par naudas balvām Starptautiskajā Invalīdu dienā 3.decembrī un saskaņā ar 22.12.2009. pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2009 „Par pašvaldības kompensācijām un naudas balvām Ikšķiles novada iedzīvotājiem” 21., 22.punktiem

Dome, balsojot , „par” „pret” , atturas” , nolemj:

piešķirt naudas balvas Starptautiskajā Invalīdu dienā Ikšķiles novada Invalīdu biedrības 45 biedriem saskaņā ar Invalīdu biedrības iesniegto sarakstu LVL 39,47 apmērā katram biedram par kopējo summu LVL 1776,15, aprēķināt un apmaksāt likumā paredzētos nodokļus;
lēmuma 1.punktā noteikto finansējumu izmaksāt no Sociālā dienesta budžetā paredzētajiem līdzekļiem, kods 6400.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Ikšķilē

2013. gada 20. novembrī                                                                                             Nr.

plkst. 9.10

 

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Noklausoties Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” uzraudzības padomes locekles Daces Kļaviņas ziņojumu, pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 27.pantu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, ņemot vērā Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” uzraudzības padomes 08.11.2013. lēmumu Nr.1, prot. Nr.4, likuma „Par pašvaldībām” 992.panta pirmās daļas 4.punktu,

dome, balsojot ar „___” balsīm, „par”___”, „pret”____, „atturas”___, nolemj:

Apstiprināt Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” 2012.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras

„Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra”

Reģ. Nr. 90001449943, juridiskā adrese Brīvības iela 12a, Ogre, Ogres novads,

 

uzraudzības padomes sēdes

PROTOKOLS

Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā

2013.gada 8.novembrī                                                                                      Nr. 4

Sēdē piedalās:

Aģentūras uzraudzības padomes locekļi: Valda Gaile, Dace Kļaviņa, Rita Grāvīte, Guntars Kurmis.

Aģentūras direktore Ieva Tumana.

Sēdi vada Dace Kļaviņa

Sēde tiek atklāta plkst. 15:00

Darba kārtība:

 

1. Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšana
1.1. Akceptēt aģentūras direktores Ievas Tumanas iesniegto Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” 2012.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.
1.2. Uzdot aģentūras direktorei Ievai Tumanai iesniegt aģentūras 2012.gada publisko pārskatu apstiprināšanai Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību domēs.
1.3. Atbrīvot aģentūras direktori Ievu Tumanu no pienākuma izstrādāt un līdz 2013.gada decembrim iesniegt uzraudzības padomē aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas jaunu redakciju, kas aktualizēta atbilstoši grozījumiem aģentūras nolikumā un stāsies spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
 

Pirms darba kārtības jautājumu izskatīšanas uzraudzības padomes locekļi vienojas par sēdes protokolistu šajā sēdē apstiprināt Guntaru Kurmi.

1.

 

Ziņo Ieva Tumana.

Padomes locekļi diskutē par iesniegtā pārskata apstiprināšanu.

 

I.Tumana: „Vēlos aicināt pieņemt lēmumu arī atbrīvot direktori no vidējā termiņa darbības stratēģijas izveides pārveidotajai aģentūrai. Pirmkārt, tas ir apjomīgs darbs, kura veidošanā jāiesaista ne tikai aģentūras direktors un uzraudzības padome, bet arī jaunā komanda, lai izvirzītie darbi un prioritātes saskanētu ar nākotnes iespējām.”

                                                                                        

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 992.panta pirmās daļas 4.punktu, Publisko aģentūru likuma 27.pantu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” uzraudzības padomes nolikuma 2.1.4.punktu,

uzraudzības padome ar 4 balsīm – „par” D.Kļaviņa, V.Gaile, R.Grāvīte, G.Kurmis, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:

Komisija darbu beidz plkst. 16:00.

 

Paraksti:

Sēdes vadītājs: _____________________ /D.Kļaviņa/

Sēdes protokolists: ___________________ /G.Kurmis/

Finanšu komitejas sēde

 

23.10.2013

Video

Video

Video

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

 Ikšķilē

 

23.10.2013.                                                                                                     Nr. 10

plkst. 9.00

Darba kārtībā:

1. Par Ikšķiles novada pašvaldības 25.04.2012. iekšējo noteikumu Nr.2/2012 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā”” grozījumu apstiprināšanu. M. Vēverbrante

2. Par grozījumu izdarīšanu Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” uzraudzības padomes nolikumā. D. Kļaviņa

3. Par Ikšķiles novada simbolikas noteikšanu. D. Kļaviņa

4. Par papildus piešķirto mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2013.gadam Ikšķiles novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm. M. Niedra

5. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. M. Niedra

6. Par saistošo noteikumu Nr.25/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 19.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.12/2013 „Par sabiedrisko kārtību un drošību Ikšķiles novada pašvaldības aktīvās atpūtas objektos”” precizēšanu. M. Vēverbrante

 

Komitejas priekšsēdētāja                                                        D.Kļaviņa

Tautsaimniecības komitejas sēde

Ikšķilē

 

23.10.2013.                                                                                                     Nr.10

plkst. 9.45

Darba kārtībā:

1. Par Ikšķiles novada pašvaldības „Ikšķiles pilsētas zemes komisijas” sastāva apstiprināšanu. M. Vēverbrante

2. Par Ikšķiles novada pašvaldības domes „Dzīvokļu komisijas” sastāva apstiprināšanu.M. Vēverbrante

3. Par uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. I. Leja

4. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 17.06.2009. sēdes lēmumā Nr. 23 (prot. 6) ”Par pašvaldībai piekrītošo pilsētas zemi „Birztaliņas skvērs”. S. Augstkalna 

5. Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi „Birztaliņas skvērs” zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. S. Augstkalna

6. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu . S. Augstkalna

7. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķiles novada pašvaldības domes 22.12.2010. sēdes lēmumā Nr. 29 (prot. 13) ”Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi „Celtnieks 143”. S.Augstkalna

8. Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi „Celtnieks 143”, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. S.Augstkalna

9. Par pašvaldībai piekrītošo lauku zemi „Celtnieks 1”, zemes īpašuma tiesību atzīšanu zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. S.Augstkalna

10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Lapsenes”, Ikšķile, Ikšķiles novads, teritorijā. J. Veilands

11. Par nekustamā īpašuma „Rūcenes”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kadastra Nr.74940090005) sadali un nekustamā īpašuma nosaukumu piešķiršanu. J. Veilands

12. Par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā. V.Kābele

 

Komitejas priekšsēdētāja                                                                    V. Krinkele

Finanšu komitejas sēde

Ikšķilē

 

23.10.2013.                                                                                         Nr. 10

plkst. 11.00

 

Darba kārtībā:

1. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.03.2013. saistošajos noteikumos Nr.5/2013 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

2. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 28.11.2012. saistošajos noteikumos Nr.24/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ikšķiles novadā 2013.gadā”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

3. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 30.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.42/2011 „Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

4. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

5. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

6. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

7. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.9/2011 „Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

8. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 24.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.14/2010 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

9. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.04.2011. saistošajos noteikumos Nr.15/2011 „Ikšķiles novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

10. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 24.08.2011. saistošajos noteikumos Nr.46/2011 „Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

11. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.16/2010 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Ikšķiles novadā” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

12. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 24.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.9/2010 „Ikšķiles novada teritorijas un būvju uzturēšanas un kopšanas noteikumi”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

13. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 19.06.2013. saistošajos noteikumos Nr.12/2013 „Par sabiedrisko kārtību un drošību Ikšķiles novada pašvaldības aktīvās atpūtas objektos”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

14. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.15/2010 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ikšķiles novadā” apstiprināšanu. M.Vēverbrante

15. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Māras ielā 50, 55, Ikšķilē, Ikšķiles novadā un „Lejasselēkas”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā atsavināšanas veida noteikšanu. D. Kļaviņa

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. M.Vēverbrante

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. M.Vēverbrante

18. Par Maijas Plataces iesnieguma izskatīšanu. M.Vēverbrante

19. Par Julianas Stoblovskas iesnieguma izskatīšanu. M.Vēverbrante

20. Par papildus finansējumu Ikšķiles vidusskolas pedagogu samaksas līdzfinansējumam no pašvaldības budžeta. V.Bokmeldere

21. Par finansējumu Latvijas politiski represēto apvienības Ogres nodaļai. Dz.Švirkste

22. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 19.12.2012. lēmumā Nr.11 (prot.Nr.13) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”. R. Kalniņa

23. Par I.Trapiņa komandējumu uz Azerbaidžānu R. Kalniņa

24. Par amatu savienošanas atļauju I.Trapiņam. R. Kalniņa

25. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” apstiprināšanu.V. Bokmeldere

Komitejas priekšsēdētājs                                                                     I. Trapiņš

 

18.09.2013

Video

Video

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Ikšķilē

2013. gada 18. septembrī                                                                               

Plkst.9.00

Darba kārtībā:

1.Par finansējumu Lindai Dobelei. S. Tauriņa

2.Par finansējumu Gunāram Gribuškam. S. Tauriņa

3.Par iekšējo noteikumu Nr.___/2013 „Tīnūžu pamatskolas nolikums” apstiprināšanu. M. Vēverbrante, A. Grase

4.Par iekšējo noteikumu Nr.___/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 22.08.2007. iekšējos noteikumos Nr.1 „Ikšķiles vidusskolas nolikums” apstiprināšanu.

M. Vēverbrante, L. Kalniņa

Tautsaimniecības komitejas sēde

Ikšķilē

2013. gada 18. septembrī                                                                   

Plkst. 9.40

Darba kārtībā:

1.Par Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā citas personas īpašumā esošās kapsētas apsaimniekotāja apstiprināšanu. M. Vēverbrante

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7494 012 1156 . S. Augstkalna

3.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7494 012 0866. S. Augstkalna

4.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma „Celmiņi”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. zemes vienības sadalīšanai. J. Veilands

5.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. J. Veilands

6.Par zemes vienību apvienošanu. J. Veilands

Finanšu komitejas sēde

Ikšķilē

2013. gada 18. septembrī                                                                               

Plkst. 10.00

Darba kārtībā:

1. Par saistošo noteikumu Nr.21/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.9 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” precizēšanu. M.Vēverbrante
2. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.03.2007. saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sabiedrisko kārtību Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu. M.Vēverbrante
3. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 22.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.30/2009 „Par pašvaldības kompensācijām un naudas balvām Ikšķiles novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu. M.Vēverbrante
4. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 16.04.2008. saistošajos noteikumos Nr.8 „Pašvaldības nodeva par Ikšķiles novada būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām”” apstiprināšanu. M.Vēverbrante
5. Par papildus finansējumu Tīnūžu pamatskolas pedagogu samaksas līdzfinansējumam no pašvaldības. V. Bokmeldere
6. Par papildus finansējumu Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolai. V. Bokmeldere
7. Par ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanas apturēšanu. V. Bokmeldere
8. Par saistošo noteikumu Nr.__/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” apstiprināšanu. V. Bokmeldere