19.02.2014

Finanšu komitejas sēde

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Ikšķilē

2014. gada 19. februārī                                                                                

  Nr. 3

Plkst. 11.00

Darba kārtībā:

1. Par sabiedriskā labuma organizācijas biedrības „Savējie M” lūgumu ziedojumam. (M.Vēverbrante)

2. Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu. (M. Vēverbrante)

3. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 18.12.2013. lēmumā Nr.8 (prot.Nr.12) „Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu”. (R. Kalniņa)

4. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam I. Trapiņam. (R. Kalniņa)

5. .Par aizņēmumu no Valsts kases Ikšķiles novada Dienas centra rekonstrukcijai. (V.Bokmeldere)

6. Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 „Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Par Ikšķiles novada pašvaldības 2014. gada budžetu ” apstiprināšanu. (V. Bokmeldere)

 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs                                                         I. Trapiņš

Tautsaimniecības komitejas sēde

TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS SĒDE

Ikšķilē

2014. gada 19. februārī                                                                                  

Nr. 2

Plkst. 10.00

Darba kārtībā:

1.Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Ogres novada pašvaldībai. (M. Vēverbrante, D.Kļaviņa)

2.Par pašvaldības nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ogres novada pašvaldībai. (D. Kļaviņa)

3.Par nekustamo īpašumu iegūšanu pašvaldības īpašumā. (D. Kļaviņa)

4.Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu uz neapbūvētu lauku zemes „Celtnieks 93” daļu. (S.Augstkalna)

5. Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi „Rožkalni” zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. (S.Augstkalna)

6.Par jauna nekustamā īpašuma izveidi, īpašuma nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. (S. Augstkalna)

7. Par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā. (I.Trapiņš)

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940150312 sadalīšanai. (J. Veilands)

9. Par detālplānojuma „Ozolkalni” realizācijas otro kārtu. (J. Veilands)

10. Par nekustamā īpašuma „Kalnstariņi” sadali. (J. Veilands)

 

Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja                                         V. Krinkele

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Ikšķilē

2014. gada 19. februārī                                                                        

Nr. 2

Plkst. 9.15

Darba kārtībā:

1. Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2014. gadam Ikšķiles novada vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības iestādei. (M.Niedra)
2. Par iekšējo noteikumu Nr.___/2014 „Nolikums par apbalvojumu piešķiršanu Ikšķiles novada pašvaldības pedagogiem un izglītojamiem” apstiprināšanu. (M.Niedra, M. Vēverbrante)
3. Par iekšējo noteikumu Nr.___/2014 „Nolikums par Ikšķiles novada pašvaldības konkursu “Gada pedagogs”” apstiprināšanu (M.Niedra, M.Vēverbrante)
4. Par iekšējo noteikumu Nr.___/2014 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 25.04.2012. iekšējos noteikumos Nr.2/2012 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā”” apstiprināšanu. (M. Vēverbrante)
5. Par iekšējo noteikumu „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 25.09.2013. iekšējos noteikumos „Tīnūžu pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu (M.Vēverbrante)
6. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Edgaram Langmanim. (A.Laganovskis)
7. Par Laimas Kalniņas atbrīvošanu no Ikšķiles vidusskolas direktores amata. (R.Kalniņa)


Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja                                 D. Kļaviņa

Sociālo jautājumu komitejas sēde

SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Ikšķilē

Darba kārtībā:

1. Par transporta kompensācijas piešķiršanu (vārds, uzvārds) . (Dz. Švirkste)
2. Par saistošo noteikumu Nr.54/2013 „Par Ikšķiles novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” precizēšanu (Dz.Švirkste, M.Vēverbrante)
 

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja                                                     Z. Bēķe

 

22.01.2014

Video

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Ikšķilē

2014. gada 22. janvārī                                                                                    

Nr.1    

Plkst. 9.00

Darba kārtībā:

1. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Pēterim Ostošovam.
2. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Tomam Vilciņam.
3. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Signei Vilhovikai.
4. Par iekšējo noteikumu Nr.1/2014 „Par kārtību, kādā Ikšķiles novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” apstiprināšanu. ( M. Niedra, M. Vēverbrante)
5. Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 28.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.32/2011 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.

Tautsaimniecības komitejas sēde

TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS SĒDE

2014. gada 22. janvārī                                                                                  

Nr. 1

Plkst. 9.40

Darba kārtībā:

1. Par nekustamā īpašuma „Ceļš Kaparāmuri-Bulstrumi” sastāva izmaiņām, jauna īpašuma izveidi un īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
2. Par pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemes gabala “Kadiķu mežs” iekļaušanu apmaiņas fondā. (S Augstkalna)
3. Par iekšējo noteikumu Nr.___/2014 „Iekšējā audita veikšanas kārtība Ikšķiles novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr. ___/2014___ „Grozījumi Ikšķiles novada 17.08.2005. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.3 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu. (R. Kalniņa)
5. Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 „Par Ikšķiles novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu lietošanas un aizsardzības kārtību” apstiprināšanu. (I.Viļums, I.Kozule)
6. Par detālplānojuma „Tigranas” atcelšanu un Ikšķiles novada teritorijas plānojuma detālplānojumu saraksta grozījumiem (J. Veilands)
7. Par detālplānojuma „Tigranas” izstrādes uzsākšanu (J.Veilands)

Finanšu komitejas sēde

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

 

22.01.2014.                                                                                          

   prot. Nr. 1

Plkst. 11.00

Darba kārtībā:

1. Par J.Krūmiņas iesnieguma izskatīšanu.
2. Par līdzfinansējumu projektam „Vasaras dienas nometne sociālā riska ģimeņu bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām „Dzīvoju zaļi!”” apstiprināšanu. (M. Niedra)
3. Par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 28.septembra lēmumā Nr.10.

 

15.01.2014

Finanšu komitejas sēde

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Ikšķilē

 

2014. gada 15. janvārī                                                                        

     Nr. 1

Plkst. 9.00

1. Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu. D. Kļaviņa
2. Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” budžeta 2014.gadam apstiprināšanu. D.Kļaviņa
3. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2014 „Par Ikšķiles novada pašvaldības budžeta 2014. gadam”   apstiprināšanu.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          I. Trapiņš