Nekustamais īpašums

Paziņojums par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Indrānu iela 24, Ikšķilē, Ikšķiles novadā ar kadastra Nr. 74940121374, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74940120666, ar platību 2.3758 ha, atsavināšanu par brīvu cenu

Ikšķiles novada pašvaldība nodod atsavināšanai par brīvu cenu – 66000,00 EUR (sešdesmit seši tūkstoši euro, 0 euro centu) - neapbūvētu zemes vienību, adrese: Indrānu ielā 24, Ikšķilē, Ikšķiles novads, kadastra apzīmējums 74940120666, platība 2.3758 ha.

Indrānu24

Interesentiem lūdzam vērsties līdz 2019.gada 30.decembrim Ikšķiles novada pašvaldībā Peldu iela 22, Ikšķilē, Ikšķiles novads, 204. kabinetā pie nekustamā īpašuma speciālistes I. Nollendorfas, vēlams iepriekš vienoties par tikšanās laiku pa tālr. 65036118, darba dienās plkst.: P. 8:30-13:00, 14:00-19:00; O., T., C. 8.30-12:00, 12.30-17:00, P. 8.30-15:00 vai rakstot e-pastu, adrese:  inguna.nollendorfa@ikskile.lv

Ja līdz 2019. gada 30. decembrim (ieskaitot) nekustamā īpašuma iegādei būs pieteicies vairāk kā viens pretendents, starp pretendentiem tiks rīkota izsole. Izsoles rīkošanas gadījumā pretendentiem divu nedēļu laikā tiks izsūtīti izsoles noteikumi.

Publicēts: 5.12.2019.


Paziņojums par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Galēni”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, ar kadastra numuru 7494 015 0320, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7494 015 0320, ar platību 2,18 ha, atsavināšanu par brīvu cenu

Ikšķiles novada pašvaldība nodod atsavināšanai par brīvu cenu – 35730 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit eiro, 0 eiro centu) - neapbūvētu zemes vienību, kadastra apzīmējums 7494 015 0320 ar platību 2.18 ha.

Interesentiem lūdzam vērsties Ikšķiles novada pašvaldībā Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novads, 204. kabinetā pie nekustamā īpašuma speciālistes I. Nollendorfas, vēlams iepriekš vienoties par tikšanās laiku pa tālr. 65036118, darba dienās plkst.: P. 8:30-13:00, 14:00-19:00; O., T., C. 8.30-12:00, 12.30-17:00, P. 8.30-15:00 vai rakstot e-pastu, adrese:  inguna.nollendorfa@ikskile.lv

Ja nekustamā īpašuma iegādei būs pieteicies vairāk kā viens pretendents, starp pretendentiem tiks rīkota izsole. Izsoles rīkošanas gadījumā pretendentiem divu nedēļu laikā tiks izsūtīti izsoles noteikumi.

Publicēšanas datums: 06.12.2019.