Nekustamie īpašumi par brīvu cenu

Paziņojums par Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Indrānu iela 24, Ikšķilē, Ikšķiles novadā ar kadastra Nr. 74940121374, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74940120666, ar platību 2.3758 ha, atsavināšanu par brīvu cenu.

Ikšķiles novada pašvaldība nodod atsavināšanai par brīvu cenu – 91300,00 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis trīs simti euro, 0 euro centu) - neapbūvētu zemes vienību, adrese: Indrānu ielā 24, Ikšķilē, Ikšķiles novads, kadastra apzīmējums 74940120666, platība 2.3758 ha.

Indrānu24

Interesentiem lūdzam vērsties Ikšķiles novada pašvaldībā Peldu iela 22, Ikšķilē, Ikšķiles novads, 204. kabinetā pie nekustamā īpašuma speciālistes I. Nollendorfas, vēlams iepriekš vienoties par tikšanās laiku pa tālr. 65036118, darba dienās plkst.: P. 8:30-13:00, 14:00-19:00; O., T., C. 8.30-12:00, 12.30-17:00, P. 8.30-15:00 vai rakstot e-pastu, adrese:  inguna.nollendorfa@ikskile.lv