IZGLĪTĪBA

Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas Saistošie noteikumi Nr.30/2021 (16.12.2021.)

 


Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei (saist.not. Nr. 31/2021; 16.12.2021. (precizēti 30.12.2021.))

Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (saist.not. Nr. 32/2021; 16.12.2021.)


Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Saistošie noteikumi Nr. 8/2022 (24.02.2022.)


Kārtība, kādā Ikšķiles novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem. Saistošie noteikumi Nr. 16/2018

Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs un kārtību, kādā pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātām izglītības iestādēm. Saistošie noteikumi Nr.7/2016

Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, 1.klasēs. Saistošie noteikumi Nr.36/2014


Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Saistošie noteikumi Nr.32/2011 

 

Grozījumi

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 32/2011 "Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs"

 


Par Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošo noteikumu Nr.21/2010 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” atzīšanu par spēku zaudējušiem. Saistošie noteikumi Nr.49/2013


Ikšķiles novada pašvaldības iekšējie noteikumi "Ikšķiles novada pašvaldības konkursa “Gada pedagogs” nolikums”


SPORTS

Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā.Saistošie noteikumi Nr. 11/2017 (pielikumi

Grozījumi

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.9/2020 „Grozījums Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.11/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā””

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.3/2020 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.11/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā””

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.6/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.11/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā””

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.8/2019 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.11/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā””

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei “Ikšķiles novada Sporta skolā”. Saistošie noteikumi Nr.11/2019

Konkursa par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai NOLIKUMS. Pielikumi

Sporta konsultatīvās padomes nolikums

Par pašvaldības sporta bāzu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu (domes lēmums 29.05.2019.)

Ikšķiles novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ikšķiles novada Sporta skola”  NOLIKUMS