Pašvaldības kompensācijas un naudas balvas

Par pašvaldības kompensācijām un naudas balvām Ikšķiles novada iedzīvotājiem.Saistošie noteikumi Nr.30/2009 (konsolidētā versija)

- Grozījumi Nr.3/2015 saistošajos noteikumos Nr.30/2009 "Par pašvaldības kompensācijām un naudas balvām Ikšķiles novada iedzīvotājiem".

- Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.12.2009. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.30/2009 "Par pašvaldības kompensācijām un naudas balvām Ikšķiles novada iedzīvotājiem".

- Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.12.2009. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.30/2009 "Par pašvaldības kompensācijām un naudas balvām Ikšķiles novada iedzīvotājiem".

Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.12.2009. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.30/2009 "Par pašvaldības kompensācijām un naudas balvām Ikšķiles novada iedzīvotājiem".

APSTIPRINĀTI

Ar Ikšķiles novada domes 2010.gada 24.februāra

lēmumu Nr. 32 (prot.Nr. 2)

Saistošie noteikumi Nr. 12/2010

Grozījumi Ikšķiles novada domes 22.12.2009. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.30/2009

"Par pašvaldības kompensācijām un naudas balvām Ikšķiles novada iedzīvotājiem"

  

 Izdoti, pamatojoties uz

LR likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu,

43.panta trešo daļu

Izdarīt Ikšķiles novada domes 22.12.2009. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.30/2009 "Par pašvaldības kompensācijām un naudas balvām Ikšķiles novada iedzīvotājiem" šādus grozījumus:

1.      Papildināt noteikumu 21.punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Domes piešķirtās naudas balvas apmērs nedrīkst pārsniegt LVL 50,00 (piecdesmit lati) vienai personai viena gada laikā."

2.      Izteikt noteikumu 22.punktu šādā redakcijā"

"22. Naudas balvu svētku vai atceres un atzīmējamā dienā var piešķirt politiski represētai personai, personai ar invaliditāti (arī personai, kura audzina bērnu ar invaliditāti un ir deklarēta tajā pašā dzīvesvietā, kurā deklarēta minētā bērna dzīvesvieta), vientuļajam pensionāram ar nosacījumu, ja šī persona savu dzīvesvietu ir deklarējusi Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā."

Domes priekšsēdētājs       (paraksts)           Indulis Trapiņš

Par pašvaldības kompensācijām un naudas balvām Ikšķiles novada iedzīvotājiem. Saistošie noteikumi Nr. 30/2009 (vēsturiskā redakcija)