Pašvaldības zemes noma

Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru. Saistošie noteikumi Nr.46/2010 (konsolidētā versija)

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.43/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 24.08.2011. saistošajos noteikumos Nr.46/2011 „Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru””

Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru. Saistošie noteikumi Nr.46/2010 (vēsturiskā redakcija)

Saistošie noteikumi Nr.46/2010 Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru.

Ikšķilē

APSTIPRINĀTI

 Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes

2011.gada 24.augusta

lēmumu Nr. 39 (prot. Nr. 9)

Saistošie noteikumi Nr.46/2010

Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām”

43.panta pirmās daļas 13. punktu,

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735

"Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu

 

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Ikšķiles novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piederošu un piekrītošu, tās valdījumā vai turējumā esošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. īslaicīgas lietošanas būve – būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām;

2.2. mazēka  –  vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2;

2.3. zemesgabals – nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienība vai nomas vajadzībām noteikta zemes vienības daļa, kas nav patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts.

3. Neapbūvēta pašvaldības zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksas apmērs noteikts:

3.1. zemesgabaliem, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem – 1,7 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā LVL 0,037 (trīs, komats, septiņi santīmi) par 1 m2 gadā;

3.2. zemesgabaliem, uz kuriem izvietotas komerciāla rakstura īslaicīgas lietošanas būves vai mazēkas - 10% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā LVL 0,80 (astoņdesmit santīmi) par 1 m2 gadā;

3.3. zemesgabaliem, kuri paredzēti komercdarbības objektu ekspluatācijas nodrošināšanai (t.sk. stāvlaukumi, piebraucamie ceļi, teritorijas labiekārtojuma elementi) - 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā LVL 0,3 (trīsdesmit santīmi) par 1 m2 gadā;

3.4. par zemesgabala īslaicīgu iznomāšanu publisku komerciāla rakstura izklaides pasākumu organizēšanai (tajā skaitā bērnu atrakciju parka darbībai, ceļojošā cirka izrādēm u.c.) - 30% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā LVL 20,- (divdesmit lati) par kopējo zemesgabala platību dienā;

3.5. pārējos gadījumos - 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā LVL 0,05 (pieci santīmi) par 1 m2 gadā.

4. Neapbūvēta zemesgabala ar apbūves tiesībām nomas maksas apmērs noteikts:

4.1. zemesgabaliem, kuru izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība– 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā;

4.2. zemesgabaliem, kuru izmantošanas mērķis ir dzīvojamo māju apbūve un dzīvojamo māju apsaimniekošana - 4 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā;

4.3. zemesgabaliem, kuru izmantošanas mērķis ir rūpniecisko vai komerciālu objektu apbūve un šo objektu apsaimniekošana – 5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā;

4.4. pārējos gadījumos - 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                       J. Rudzītis