Saistošo noteikumu projekti

DatumsSaistošo noteikumu projekti
30.01.2019.

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.__/2019 "Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2019.gadam"

24.10.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. __/2018 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Ikšķiles novadā”
24.10.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.___/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.11/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā””
24.10.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.___/2018  „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2016.gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.7/2016 “Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs un kārtību, kādā pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātām izglītības iestādēm””
19.09.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. __/2018 „Par kārtību Ikšķiles novada pašvaldības bērnu rotaļu un atpūtas laukumos”
22.08.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. __/2018 „Kārtība, kādā Ikšķiles novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”
23.05.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.___/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām””
23.05.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.___/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2015.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.19/2015 „Ielu tirdzniecības organizēšana publiskās vietās””
23.03.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. ___/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2018 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ikšķiles novadā””
28.03.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. ___/2018 “Grozījums Ikšķiles novada pašvaldības domes 2014.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums””
28.02.2018Par Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. ___/2018 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2014.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
21.02.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.___/2018 „ Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.11/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā””
21.02.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.__/2018 „Veselības veicināšanas centra pakalpojumu saņemšanas kārtība”
21.02.2018Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.___/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2011 „Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm””
23.01.2018Saistošie noteikumi Nr. __/2018, Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. _______, “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ikšķiles novadā”
23.01.2018Ikšķiles novada pašvaldības 2017.gada 23.janvāra saistošie noteikumi Nr.1/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2016.gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.7/2016 “Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs un kārtību, kādā pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātām izglītības iestādēm”” 
20.12.2017Saistošie noteikumi Nr. __/2017 „Kārtība kā tiek turēti mājas (istabas) dzīvnieki Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā”
13.12.2017Ikšķiles novada pašvaldības 27.09.2017. saistošie noteikumi Nr.___/2017 „Grozījums Ikšķiles novada pašvaldības 25.05.2016. saistošajos noteikumos Nr.12/2016 „Par Ikšķiles novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””
22.11.2017Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.__/2017 „Par valsts nodevas atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Ikšķiles novadā”
22.11.2017Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.__/2017 „Par pabalstu daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai izglītības iestādēs”
13.10.2017Saistošie noteikumi Nr.__/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ikšķiles novadā”
22.09.2017Ikšķiles novada pašvaldības 27.09.2017. saistošie noteikumi Nr.___/2017 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 30.07.2014. saistošajos noteikumos Nr.21/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām””
22.09.2017Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.___/2017 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā””
18.09.20171.pielikums Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.__/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā”
18.09.2017Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. __/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā”
24.05.2017Saistošie noteikumi Nr.__/2017 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ikšķiles novadā””
22.05.2017Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.___/2017 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.8/2011 „Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm””„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.8/2011 „Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm””
10.02.2017Saistošie noteikumi Nr.____/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ikšķiles novadā”
18.01.2017"Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2014.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām"
19.12.2016“Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2016.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.12/2016 ”Par Ikšķiles novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
19.10.2016„Noteikumi par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem”
24.08.2016Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15/2016 „Par kārtību, kādā izmantojama kompleksa “Zilie kalni” teritorija”
24.08.2016Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.________ „Kārtība, kādā daudzbērnu ģimeņu bērniem piešķir pašvaldības kompensāciju ēdināšanas pakalpojumu maksas daļējai segšanai izglītības iestādēs”
18.02.2016Ikšķiles novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
17.02.2016

“Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs un kārtību, kādā nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātām izglītības iestādēm”

„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 28.05.2014. saistošajos noteikumos Nr.16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”

„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.9/2010 „Ikšķiles novada teritorijas un būvju uzturēšanas un kopšanas noteikumi”

„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10/2015 „Pašvaldības nodeva par Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām”

20.01.2016

„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.21/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām””

„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums””