Noteikumu arhīvs 2013.g.

datumssaistošo noteikumu projekti
18.12.2013

„Par pašvaldības budžetu 2013.gadam”

„Par Ikšķiles novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

27.11.2013

„Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām”

„Par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Ikšķiles novadā”

 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

30.10.2013

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ikšķiles novadā

Ikšķiles novada teritorijas un būvju uzturēšanas un kopšanas noteikumi

Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Ikšķiles novadā

Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru

Ikšķiles novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība

Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība

Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām

Par sociālajiem pabalstiem

Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem

Par nekustamā īpašuma nodokli Ikšķiles novadā 2013.gadā

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža

25.09.2013

Par sabiedrisko kārtību Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā

Par pašvaldības kompensācijām un naudas balvām Ikšķiles novada iedzīvotājiem

Pašvaldības nodeva par Ikšķiles novada būvvaldes 
izsniegtajām būvatļaujām

„Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras 
„Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” nolikums