DatumsSaistošo noteikumu projekti
23.10.2019.

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.___/2019„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.11/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā””

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.__/2019 “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksu”

21.08.2019.

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr._/2019 „Par Ikšķiles novada pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. ___/2019 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2014. gada 28. maija saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums””

24.07.2019.

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.___/2019 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei “Ikšķiles novada Sporta skolā”

22.05.2019. 

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. ___/2019 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 19/2015 “Ielu tirdzniecības organizēšana publiskās vietās””

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.____/2019 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2017. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.11/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā””

24.04.2019.

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. __/2019 “Par Ikšķiles novada kapsētu izveidošanu, darbību un uzturēšanu”

27.03.2019.

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. …/2019 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr._/2019 „Par pašvaldības pabalstu piešķiršanu Ikšķiles novada iedzīvotājiem”

 

 

27.02.2019.

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. __/2019“Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu bērnu uzraudzības pakalpojumam”

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. ___/2019 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 4/2018 “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ikšķiles novadā”

30.01.2019.k

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.__/2019 "Par Ikšķiles novada pašvaldības budžetu 2019.gadam"