Pakalpojuma apraksts

Lai saņemtu atļauju organizēt publisku pasākumu Ikšķiles novadā, saskaņā ar LR likumdošanā noteikto kārtību, ir jāsaņem Ikšķiles novada pašvaldības atļauja. Atļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti jāiesniedz vismaz 15 dienas pirms plānotā pasākuma.

Publisko pasākumu rīkošanas atļauja nav nepieciešama publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs, kā arī, ja pasākumu rīko valsts vai pašvaldības iestāde. Valsts vai pašvaldības iestādēm ir jāinformē pašvaldība par šāda pasākuma organizēšanu.

Valsts un pašvaldību iestādes publiskus pasākumus nerīko, un pašvaldība neizsniedz atļauju šādu pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25.martā, 8.maijā, 14.jūnijā un 4.jūlijā. Šajās dienās var rīkot piemiņas dienu raksturam atbilstošus pasākumus.

Pašvaldības nodeva nomaksājama pirms atļaujas saņemšanas!


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, kuram jāpievieno:

1) to līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;

2) detalizētu pasākuma plānu;

3) pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators.

Ja plānotais publiskais pasākums paredz sporta sacensības, pasākuma organizators papildus iesniegumam pievieno sporta sacensību nolikumu.

Ja plānotais publiskais pasākums paredz sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā, pasākuma organizators papildus iesniegumam pievieno Sporta likumā noteiktajā kārtībā attiecīgajā sporta veidā atzītās sporta federācijas izsniegtu sacensību norises vietas (trases) licences un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša licences kopijas, uzrādot oriģinālu, vai notariāli apliecinātas kopijas.

Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis — arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

 Iesniegumā norāda informāciju par tirgotājiem pasākuma laikā. Tirgotājiem jāsaņem tirdzniecības atļauja Ikšķiles novada pašvaldībā


Termiņš

10 dienu laikā


Pakalpojuma maksa

  • par laika posmu līdz 24 stundām (ja pasākums pilnīgi tiek rīkots no plkst. 6:00 līdz plkst. 23:00) – 21.00 euro;
  • par laika posmu līdz 24 stundām (ja pasākums pilnīgi vai daļēji tiek rīkots laikā no plkst. 23:00 līdz plkst. 6:00) – 42.00 euro;
  • par katru pasākuma norises nākamo diennakti - 50% no noteiktās diennakts maksas (attiecīgi 10.50 euro un 21.00 euro).

No nodevas atbrīvotas šādas personas:

  • piemiņas pasākumu organizatorus, kuru rīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis atbilst valstī noteiktās piemiņas dienas raksturam;
  • pasākumu organizatori, ja pasākums ir brīvi, bez maksas pieejams visiem Ikšķiles novada iedzīvotājiem.

Kontaktinformācija

Dace Jansone, Kultūras pārvaldes vadītāja

Peldu ielā 22, Ikšķilē, 307.kab., tālr.: 65020893, e-pasts: dace.jansone@ikskile.lv   

Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Piektdienās:     8.30 – 15.00


Papildus dokumenti

Iesniegums publiska pasākuma organizēšanai Ikšķiles novadā


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu