Pakalpojuma apraksts

Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta iekārtotās vai ar Ogres novada pašvaldību saskaņotās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

Nodarboties ar ielu tirdzniecību Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta administratīvajā teritorijā drīkst tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju. Par ielu tirdzniecību ir jāmaksā pašvaldības nodeva.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, kuram pēc nepieciešamības jāpievieno:

  • alkoholisko dzērienu tirdzniecības licences kopija;
  • Pārtikas un veterinārā dienesta atļaujas kopija.

No nodevas atbrīvo I un II grupas invalīdus, trūcīgas un maznodrošinātas personas, kuras tirgo pašizgatavotu, pašaudzētu vai savvaļā ievāktu produkciju. Ja atļaujas saņēmējs ir atbrīvots no nodevas maksāšanas, iesniegumam jāpievieno attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta kopija (jāuzrāda oriģināls).


Termiņš

5 darba dienu laikā


Pakalpojuma maksa

Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās ir jāmaksā pašvaldības nodeva:

  • juridiskai personai un fiziskai personai, kas reģistrējusi saimniecisko darbību – 1,42 EUR dienā;
  • fiziskai personai, kurai nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, pārdodot šādas preces:

pašu ražoto lauksaimniecības produkciju (augkopības, lopkopības, zvejas produkti izmantošanai pārtikā, grieztie ziedi, biškopības produkti, stādi, sēklas, zari); vai pašu iegūtus savvaļas ogas, sēnes, riekstus, augļus, ziedu, zvejas produktus – 0,71 EUR dienā.

Ja tirdzniecības dalībnieks veic pastāvīgu vai sezonāla rakstura tirdzniecību ielu tirdzniecības vietā un tirdzniecības vietas izmantošanas laiks trīs mēnešu periodā sastāda vismaz vienu mēnesi, tirdzniecības dalībniekam tiek piemērots pašvaldības nodevas atvieglojums 70% apmērā no noteiktās pašvaldības nodevas likmes.

Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās dienā:

pašu ražota vai iegūta produkcija2.85
importētas pārtikas preces7.00
importētas nepārtikas preces7.00
Latvijā rūpnieciski ražotas pārtikas preces4.27
Latvijā rūpnieciski ražotas nepārtikas preces4.27
loterijas biļetes u.tml.7.00
alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi21.00
autortiesību un blakustiesību objekti4.27
sezonas preces (Ziemassvētku eglītes, Līgo vainagi un Jāņu zāles u.tml.)4.27
sabiedriskā ēdināšana, tirdzniecība ar karstajām uzkodām14.00

Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes.


Kontaktinformācija

Ilona Balode, Klientu apkalpošanas centra vadītāja Tīnūžos

“Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles novads, tālr.: 65068952, e-pasts: ilona.balode@ikskile.lv

Irīna Vāvere, Klientu apkalpošanas centra vadītāja Ikšķilē
Daugavas prospektā 34, Ikšķilē, tālr.: 65068932, e-pasts: irina.vavere@ikskile.lv

Liene Ozoliņa, lietvedības sekretāres p.i.

Peldu ielā 22, Ikšķilē, 302.kab., tālr.: 65030202 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu


Pielikumi:

Iesniegums_ielu tirdznniecība pašv tirdzniec vietās.doc

Iesniegums_citur.doc

Iesniegums tirdzniecībai pasākumos_gadatirgos.docx

Iesniegums ielu tirdzniecības organizēšanai