Bāriņtiesa nodibina aizbildnību bērnam vai vairākiem bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības (vecāki miruši vai vecākiem pārtrauktas, vai atņemtas aizgādības tiesības) un, kuru pārstāvību var uzņemties kāda bērnam tuva persona.

Prioritāri Bāriņtiesa par aizbildi ieceļ kādu no tuvākajiem bērna radiniekiem vai bērna vecāku testamentā norādīto personu, bet aizbildnis var būt arī cita bērnam tuva persona. Lai kļūtu par aizbildni, personai ir jāiesniedz bāriņtiesā iesniegums, kurā izteikts lūgums iecelt par aizbildni un norādīta motivācija, kādēļ persona vēlas uzņemties aizbildņa pienākumus.

Bāriņtiesa pirms personu ieceļ par aizbildni, pārliecinās, vai izraudzītajai personai ir nepieciešamās spējas un īpašības aizbildņa pienākumu pildīšanai.

Vairāk par aizbildnības nodibināšanas kārtību informāciju var atrast Labklājības ministrijas mājaslapā sadaļā Nozares politika/Bērni un ģimene/Noderīga informācija/Ārpusģimenes aprūpe/Aizbildnība - http://ej.uz/u4gk

Aizbildnības uzraudzība

Bāriņtiesa uzrauga aizbildņa rīcību aizbildņa pienākumu izpildē un vismaz reizi gadā pārbauda aizbildnībā esošās personas dzīves apstākļus.

Aizbildņiem ik gadu bāriņtiesai jāsniedz norēķins par aizbildnības pārvaldību. Norēķins iesniedzams bāriņtiesai rakstiski katra gada sākumā ne vēlāk par 1.februāri, tajā jānorāda informācija par:

  • ienākumiem un izdevumiem par aizbilstamo;
  • aizbilstamā mantas pārvaldību;
  • vecāku un citu radinieku attiecībām ar aizbilstamo;
  • aizbildņa un aizbilstamā savstarpējām attiecībām.

Norēķinam pēc iespējas jāpievieno kvītis par izdevumu un ienākumu summām par aizbilstamā mantas pārvaldību.

Bāriņtiesa, uzrauga aizbildņa darbību bērnam piederošās mantas pārvaldībā: aizbildnis bez bāriņtiesas atļaujas nevar rīkoties ar aizbilstamā mantu: iegūt, atsavināt, apgrūtināt, iznomāt un tml.

Materiālais atbalsts

Valts atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu ir 54,07 euro mēnesī neatkarīgi no aizbildnībā esošo bērnu skaita.

Par katru aizbildnībā esošu bērnu tiek maksāts valsts pabalsts bērna uzturam, kurš nosakāms, ņemot vērā citas bērna uzturam izmaksājamās summas. Pabalsta apmēra noteikšana norādīta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā: http://ej.uz/o8yo

Tāpat aizbildnis ir tiesīgs izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu un saņemt bērna kopšanas pabalstu, vecāku pabalstu un ģimenes valsts pabalstu, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, par ko būtu jāinteresējas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem

Pašvaldības atbalsts

Aizbildņu ģimenēm Ikšķiles novada sociālajā dienestā ar bāriņtiesas lūgumu pēc nepieciešamības tiek sniegtas bezmaksas individuālās vai ģimenes psihologa konsultācijas, kā arī papildus psiholoģiskam atbalstam dienestā iespējams apmeklēt atbalsta grupu aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm.