Pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežošanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ un aizgādnības nodibināšanu tiesā var iesniegt pati persona, tās bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais vai prokurors. Pieteikums iesniedzams tiesā pēc šīs personas deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, — pēc šīs personas dzīvesvietas; ja persona ievietota ārstniecības iestādē — pēc ārstniecības iestādes adreses.

Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:

 • personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
 • personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
 • personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
 • promesošas vai pazudušas personas mantai;
 • testamenta izpildīšanai.

Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem. Bāriņtiesa pārliecinās, vai izraudzītajai personai ir nepieciešamās spējas un īpašības un noskaidro aizgādnībā esošās personas viedokli par ieceļamo aizgādni.

Aizgādņa pienākums ir ik pēc septiņiem gadiem atkārtoti iesniegt tiesā pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu.

Aizgādnības uzraudzība

Bāriņtiesa uzrauga, lai aizgādnis pārvalda aizgādībā esošās personas, promesošas vai pazudušas personas mantu vai mantojuma masu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Aizgādņiem ik gadu bāriņtiesai jāsniedz norēķins par aizgādnības pārvaldību. Norēķins iesniedzams bāriņtiesai rakstiski katra gada sākumā ne vēlāk par 1.februāri.

Personas ar ierobežotu rīcībspēju aizgādnim norēķinā jānorāda informācija par aizgādnībā esošās personas:

 • veselības stāvokli;
 • dzīves apstākļiem;
 • mantas sastāvu;
 • izdevumiem aizgādnībā esošās personas vai mantas labā;
 • saņemtajiem ienākumiem un ienākumu summām, kas palikušas nesaņemtas.

Mantas un mantojuma aizgādņiem norēķinos jānorāda visi ienākumi un izdevumi par mantas pārvaldību.

Norēķinam pēc iespējas jāpievieno kvītis par izdevumu un ienākumu summām.

Bāriņtiesa vismaz reizi gadā pārbauda aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus.

Personas ar ierobežotu rīcībspēju aizgādnim visos jautājumos ir jānoskaidro aizgādnībā esošās personas viedoklis, saistībā ar šīs personas vārdā veicamajām darbībām.

Aizgādņa darbības, kurām nepieciešama bāriņtiesas atļauja

Aizgādnim likumā ir noteikti ierobežojumi patstāvīgai rīcībai aizgādājamā vārdā. 

Bez bāriņtiesas atļaujas aizgādnis nevar rīkoties ar aizgādājamā mantu: iegūt, atsavināt, apgrūtināt, iznomāt.

Pabalsts aizgādņiem

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.24/2016 “Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstu pilngadīgo personu aizgādņiem” paredz iespēju saņemt pabalstu personai, kuru Ikšķiles novada bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju, un pilngadīgai personai, kurai ir nodibināta pagaidu aizgādnība, ja:

 • aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta ir Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā;
 • aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta līdz ievietošanai ārpus Ikšķiles novada administratīvās teritorijas esošajā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem ir bijusi Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu ir 30 EUR (trīsdesmit euro) mēnesī.

Ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem, pabalsta apmērs ir 15 EUR (piecpadsmit euro) mēnesī.

Lai saņemtu pabalstu, aizgādnim jāvēršas Ikšķiles novada pašvaldības sociālajā dienestā Daugavas prospektā 34, Ikšķilē, Ikšķiles novadā.

Gadījumā, ja aizgādnis līdz kārtējā gada 1.februārim nav iesniedzis bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību, Ikšķiles novada sociālais dienests aiztur pabalsta izmaksu līdz brīdim, kad saņemta informācija no bāriņtiesas par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu.

Aizgādnība mantojumam

Mantojuma apsardzības nolūkos pēc mantinieka, testamenta izpildītāja, mantojuma atstājēja kreditora vai citu ieinteresēto personu lūguma zvērināts notārs var nodibināt aizgādnību mantojumam.

Notāram jāgādā par mantojuma apsardzību šādos gadījumos:

 • kad mantinieki, vai nu vispār, vai daži no tiem, nav zināmi;
 • kad viņi kaut arī ir zināmi, bet nav visi sasniedzami un nav arī viņiem pilnvarnieku vai citu personu, kas tos pēc likuma pārstāv;
 • kad mantinieki kaut arī ir zināmi un ir sasniedzami, bet negrib vai nevar mantojumu pieņemt;
 • kad viņu starpā atrodas kaut viens nepilngadīgais vai tāds, kas aiz kautkāda cita iemesla nespēj personīgi aizsargāt savas tiesības, un pie tam viņam arī nav iecelts aizbildnis vai aizgādnis;
 • kad droši zināms, ka mantojums pārāk apgrūtināts parādiem un ka kreditoru intereses ir apdraudētas, kā arī kad jābaidās, ka mantojumu izputinās.

Aizgādni izrauga mantojuma lietā ieinteresētās personas un, ja viņam ir vajadzīgās īpašības, Bāriņtiesa saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni. Ja lietā ieinteresētās personas nevienu neieteic par aizgādni, tad aizgādņus ieceļ pati bāriņtiesa.

Mantojuma aizgādņi mantojuma pārvaldībā un pārstāvēšanā rīkojas patstāvīgi un mantojuma vārdā.

Aizgādņiem savas pārvaldības laikā jādod ik gadus par to norēķins bāriņtiesai, bet, kad mantojumu nodod mantiniekiem, vai citu iemeslu dēļ aizgādnībai izbeidzoties, bāriņtiesā jāsniedz galīgais norēķins.