Bāriņtiesa veic apliecinājumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
 • apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesa noskaidro personas identitāti pēc personas pases vai personas apliecības, kā arī veic personu datu pārbaudi Iedzīvotāju reģistrā.

Valsts nodevas:

 • par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
 • par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
 • par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
 • par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
 • par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
 • par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
 • par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
 • par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 • par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 • par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
 • par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
 • par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
 • par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
 • par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
 • par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi);
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro.

Valsts nodevu atvieglojumi

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 29.novembra lēmumu Nr.5 (prot. Nr.9) apstiprināti saistošie noteikumi Nr.18/2017 „Par valsts nodevas atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Ikšķiles novadā”, kuros noteikti nodevu atvieglojumi:

 • Nepilngadīgu personu interesēs par mantojuma saraksta sastādīšanu 100 % apmērā.
 • Trūcīgām vai maznodrošinātām personām par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu, nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma, paraksta apliecināšanu, mantojuma saraksta sastādīšanu 100 % apmērā.
 • Personām ar invaliditāti par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu, nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma, paraksta apliecināšanu, mantojuma saraksta sastādīšanu 100 % apmērā.
 • Daudzbērnu ģimenēm par pilnvaras sagatavošanu un/vai apliecināšanu, nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma, paraksta apliecināšanu, mantojuma saraksta sastādīšanu 50 % apmērā.
 • Pensionāriem par pilnvaras sagatavošanu un/vai apliecināšanu, mantojuma saraksta sastādīšanu 50 % apmērā.
 • Politiski represētām personām par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu, nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma, paraksta apliecināšanu, mantojuma saraksta sastādīšanu 50 % apmērā.
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu, nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma, paraksta apliecināšanu, mantojuma saraksta sastādīšanu 50 % apmērā.
 • Audžuģimenēm par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma, paraksta apliecināšanu, mantojuma saraksta sastādīšanu 100 % apmērā.
 • Aizbildņiem par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu, nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma, paraksta apliecināšanu, mantojuma saraksta sastādīšanu 100 % apmērā.
 • Aizgādņiem par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu, nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma, paraksta apliecināšanu, mantojuma saraksta sastādīšanu 100 % apmērā.
 • Par pilnvaras vai piekrišanas bērnam patstāvīgi ceļot sagatavošanu un/vai apliecināšanu izglītības iestāžu organizētiem ārvalstu braucieniem 100 % apmērā.
 • Par paraksta apliecināšanu uz likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta, vai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu, kas sastādīts saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.pantu un 25. 5 pantu 100 % apmērā.
 • Par apliecinājumu izdarīšanu, ja tas tiek veikts Ikšķiles novada pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, 100 % apmērā.

Lai piemērotu minētos atvieglojumus, personai, kura saņem pakalpojumu, jāuzrāda atvieglojuma saņemšanu pamatojošs dokuments. Pamatojošs dokuments nav jāuzrāda, ja Ikšķiles novada bāriņtiesas rīcībā ir informācija, kas apliecina, ka personai ir tiesības saņemt atvieglojumu.