Civillikumā noteikts, ka gadījumos, kad bērnam piekrīt kāda manta, vecākam par to jāinformē bāriņtiesa, kas nodrošina, ka līdz bērna pilngadības sasniegšanai tiek uzraudzīts, lai vecāki bērna mantu pārvalda atbilstoši bērna interesēm. Ar bērna mantu Civillikuma izpratnē saprotama kustama vai nekustama manta, kuru nepieciešams pārvaldīt: nekustamie īpašumi, transportlīdzekļi, naudas līdzekļi, izņemot bērna brīvā manta.

Par bērnu brīvo mantu, kas izņemta no vecāku pārvaldības, ja bērni sasnieguši sešpadsmit gadu vecumu, jāatzīst:

 1. viss, ko bērni ieguvuši ar savu personisko darbu vai ar vecāku piekrišanu patstāvīgi nodarbojoties kādā arodā, rūpniecībā vai tirdzniecībā u. tml.;
 2. viss, ko vecāki no bērniem piederošās mantas nodod viņu brīvā pārvaldībā;
 3. visa manta, kuru bērniem bez atlīdzības piešķīruši radinieki vai citas personas ar nosacījumu, lai bērni to pārvaldītu un lietotu patstāvīgi, izņemot mantu, kas piešķirta noteiktam mērķim.

Vecāku koppārstāvība:

Saskaņā ar Civillikumu vecāki kopīgi pārstāv bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās (koppārstāvība), līdz ar to kārtojot jautājumus par bērna mantiskajām interesēm, nepieciešama abu vecāku līdzdalība, izņemot, ja otrs vecāks ir miris, ja otrs vecāks nav sasniedzis pilngadību un nav stājies laulībā, vai, ja ar vienošanos vai tiesas spriedumu nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība.

Bāriņtiesas kompetence

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos:

 1. lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 2. lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 3. lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 4. lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 5. lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;
 6. ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
 7. lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 8. lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 9. veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.

Vecāku pienākumi bērnu mantas pārvaldībā.

Vecāki pārvalda bērnu mantu ar aizbildņu tiesībām un pienākumiem.

Civillikumā norādīts:

 1. nekustamie īpašumi pilsētās aizbildnim jāuztur lietojami un labā stāvoklī, ievācot no tiem ienākumus un laikā sedzot uz tiem krītošās nodevas;
 2. ja nepilngadīgā manta sastāv no lauku nekustamiem īpašumiem, aizbildnim jāgriež sevišķa vērība uz to, lai lauki būtu pienācīgi apstrādāti, lopi labi uzturēti, ēkas izlabotas, visādi ienākumi pienācīgi ievākti, nodevas un citas sabiedriskas nastas laikā segtas un uzņēmumi uzturēti;
 3. jaunas ēkas un ietaises, kas saistītas ar tādiem izdevumiem, ko nevar segt no nekustamā īpašuma ienākumiem, aizbildnis nedrīkst celt un ierīkot bez bāriņtiesas iepriekšējas atļaujas;
 4. ja nekustamā īpašuma iznomāšana ir aizbilstamajam izdevīgāka, nomas līguma projekts jāiesniedz bāriņtiesai apstiprināt. Aizbildnim pašam, viņa laulātajam un bērniem ir aizliegts nomāt aizbilstamā nekustamo īpašumu;
 5. nepilngadīgā mantots tirdzniecības, rūpniecības vai kāds cits uzņēmums aizbildnim jāturpina uz nepilngadīgā rēķina, ja vien tāda turpināšana nav saistīta ar risku vai tai nestāv ceļā kādi šķēršļi. Jautājums par uzņēmuma turpināšanu vai izbeigšanu jāizšķir bāriņtiesai;
 6. aizbildnis var nepilngadīgā lietās un viņa interesēs noslēgt visādus līgumus, kā arī pieņemt un izdarīt maksājumus. Visa tāda darbība saista nepilngadīgo, ja vien aizbildnis to izdarījis labā ticībā, palikdams turklāt saimnieciskās pārvaldības ietvaros un nesaistīdams nepilngadīgo bez sevišķas vajadzības uz ilgāku laiku kā līdz viņa pilngadībai;
 7. ja aizbildnis ieskata sava aizbilstamā interesēm par izdevīgu iegūt nekustamo īpašumu vai jau piederošam nekustamam īpašumam sevišķas tiesības vai servitūtus, viņam jālūdz šim nolūkam bāriņtiesas atļauja;
 8. mantojumu, ko aizbilstamais mantojis kā no vecākiem, tā arī no jebkura cita, aizbildnis drīkst pieņemt tikai ar inventāra tiesību. Viņš nedrīkst bez bāriņtiesas atļaujas ne mantojumu pieņemt, ne to atraidīt;
 9. nepilngadīgā kustamo un nekustamo mantu var pārdot vai nu izsolē, vai par brīvām cenām, raugoties pēc tā, kā bāriņtiesa atzīst par izdevīgāku. Aizbildņi, viņu laulātie un bērni nedrīkst pirkt aizbilstamā mantu;
 10. pārdot nepilngadīgajam piederošu nekustamo īpašumu pieļaujams:
  1. izdalot mantojumu starp pilngadīgajiem un nepilngadīgajiem mantiniekiem;
  2. neatliekamu parādu samaksai, kas pārgājuši uz viņu kopā ar mantojumu;
  3. ja nav nekādu citu līdzekļu viņa uzturam;
  4. ja pārdošana ir vienīgais līdzeklis novērst nepilngadīgajam draudošu ievērojamu zaudējumu;
 11. visa skaidrā nauda, izņemot nepilngadīgā kārtējiem izdevumiem nepieciešamo, aizbildnim jānogulda uz procentiem kādā no kredītiestādēm;
 12. aizbildnis atbild par katru neattaisnotu nokavējumu nepilngadīgā naudas noguldīšanā uz procentiem, un viņam jāatlīdzina nepilngadīgajam ar to radies procentu zaudējums.

Norēķins par bērna mantas pārvaldību

Lai bāriņtiesa varētu uzraudzīt vai vecāki pārvalda bērna mantu atbilstoši bērna interesēm, saskaņā ar Civillikumu vecākiem ik gadu bāriņtiesai jāsniedz norēķins par bērna mantas pārvaldību.

Norēķins iesniedzams bāriņtiesai rakstiski katra gada sākumā ne vēlāk par februāri, tajā jābūt mantas sastāvam, pieliekot pēc iespējas kvītis par visiem gada laikā bijušajiem izdevumiem, kā arī par saņemtajiem ienākumiem no mantas pārvaldības un tāpat par ienākumu summām, kas palikušas nesaņemtas.