Pakalpojuma apraksts:

Gadījumos, ja būvei nav saglabājies neviens konstruktīvais elements un teritorija ir sakārtota, būvvalde pēc zemes vai būves īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja vai lietotāja pieprasījuma saņemšanas 14 dienu laikā veic apsekošanu dabā un izdod izziņu, kas apliecina būves neesību.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: iesniegums (brīvā formā)

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Pakalpojuma maksa: 7.11 EUR