Pakalpojuma īss apraksts:

Pašvaldība izsniedz izziņu par Ikšķiles novada teritorijas plānojumā noteikto zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu (funkcionālo zonējumu).

Izziņā tiek sniegta informācija par zemes vienībā atļauto darbību (teritorijas izmantošanu, apbūves veidu).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti:

  •  Ikšķiles novada teritorijas plānojums
  •  Saistošie noteikumi Nr. 7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām”

Pakalpojuma maksa: 1.42 EUR

Kontaktpersona: