Pakalpojuma apraksts

Atsavinot nekustamo īpašumu (izņemot likuma "Par pašvaldībām" 78.panta otrajā daļā minētos gadījumus), pirkuma līgums vai tā noraksts pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā iesniedzams attiecīgajai vietējās pašvaldības domei, kas pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas izsniedz rakstisku izziņu.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • pirkuma līgums (jāuzrāda oriģināls);
  • iesniegums izziņas saņemšanai.

Termiņš

5 darba dienu laikā (ja pašvaldībai īpašums nav nepieciešams un tā no pirmpirkuma tiesībām atsakās).

Ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.


Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Papildus dokumenti

Iesnieguma veidlapa


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

28.09.2010. MK noteikumi Nr.919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem".