Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība

UNIFICĒTAIS PAKALPOJUMS

Īss apraksts:

Pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama palīdzība, ārpus mājas aktivitāšu veikšanā – lai nokļūtu vietā, kur mācās, strādā vai saņem pakalpojumus.

Saņēmēji:

Fiziska persona

Pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Maksimālais termiņš (darba dienās): 21

Termiņš:

Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

PROCESA APRAKSTS 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, Ikšķiles novada Sociālajā dienestā persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz:

  • iesniegumu;
  • komisijas atzinumu, ja šī informācija nav pieejama pašvaldību informācijas sistēmā;
  • institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem));
  • darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
  • izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
  • dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv).

 

2. solis / Iesnieguma izskatīšana

Sociālais darbinieks pārbauda iesniegtos dokumentus un nosaka piešķiramā pakalpojuma apjomu konkrētu aktivitāšu veikšanai, izvērtējot pakalpojuma saņēmēja iesaisti pasākumos atbilstoši MK noteikumu Nr.942 1.pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

 

3. solis / Pakalpojuma saņemšana

1.Ikšķiles novada Sociālais dienests viena mēneša laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
• lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot asistenta pakalpojuma apjomu un ilgumu;
• lēmumu par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu.
2. Lēmumu iesniedzējam nosūta atbilstoši iesniegumā norādītajam saņemšanas veidam.
3. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas par asistenta pakalpojuma piešķiršanu slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju. Līgums nosaka asistenta pakalpojuma sniegšanas apjomu, ilgumu, norēķinu un atskaišu iesniegšanas kārtību.

 

4. solis / Informācija

Asistenta pakalpojuma pieprasītājam ir pienākums triju darba dienu laikā informēt pašvaldības sociālo dienestu par:

  • personas dzīvesvietas maiņu,
  • personas ievietošanu stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā,
  • izmaiņām, kas ietekmē piešķirtā pakalpojuma saturu un ilgumu (izmaiņas apmeklējamo institūciju vai pasākumu sarakstā),
  • par citiem apstākļiem, kas varētu būt par pamatu izmaiņām asistenta pakalpojuma apjomā vai asistenta maiņai.
 

CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu attiecīgās pašvaldības domē.
Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atgādinājums

-

Brīdinājums

-

Normatīvie akti

Invaliditātes likums (Saeima; likumi; 01.01.2011)

Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā (Ministru kabinets; noteikumi; 942; 03.01.2013)

Pakalpojuma klasifikācija

Pakalpojuma nozare:

Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā

SAISTĪTIE PAKALPOJUMI

ORGANIZĀCIJA

 

SAISTĪTĀ PAKALPOJUMA NOSAUKUMS

 

Ikšķiles novada pašvaldība

Aprūpe mājās (Ikšķiles novada pašvaldība)

Ikšķiles novada pašvaldība

Informācijas sniegšana par sabiedrības veselības veicināšanu

Ikšķiles novada pašvaldība

Sociālā rehabilitācija

Ikšķiles novada pašvaldība

Transporta pakalpojumi personām ar apgrūtinātu pārvietošanos

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Profesionālā rehabilitācija

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Sociālā rehabilitācija

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Ģimenes valsts pabalsts

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Invaliditātes pensija

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Invaliditātes ekspertīze

E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

Ikšķiles novada Sociālais dienests

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās8.30-13.00; 14.00-19.00
Otrdienās8.30-12.00
Trešdienās8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās12.30-17.00
PiektdienāsNAV

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 6862593