Ikšķiles novada pašvaldības
Privātuma politika


Personas datu apstrādes veidi un principi

Ikšķiles novada pašvaldība apstrādā personas datus papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski un veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādi var veikt Ikšķiles novada pašvaldības amatpersona, darbinieks vai kāds no apstrādātājiem, ar ko Ikšķiles novada pašvaldībai ir noslēgts līgums.

Ikšķiles novada pašvaldība, apstrādājot Jūsu personas datus, nodrošina personas datu aizsardzības principu ievērošanu:

 • apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
 • apstrādā personas datus adekvāti, tiesiski pamatoti un tikai tādā apjomā, kas nepieciešams apstrādes nolūku sasniegšanai;
 • apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
 • personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
 • Jūs informēs, kāpēc tai ir nepieciešami Jūsu personas dati, un ko Ikšķiles novada pašvaldība darīs ar Jūsu personas datiem;
 • apstrādā tikai aktuālus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
 • vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.


Personas datu kategorijas

Ikšķiles novada pašvaldība apstrādā:

 • identificējošo informāciju, kas ir unikāla vai daļēji unikāla (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, fotoattēli);
 • vēsturisko informāciju (piemēram, personas individuālā vēsture, notikumi);
 • informāciju par personas ģimenes sastāvu;
 • kontaktinformāciju (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese; pasta adrese, deklarētā dzīvesvieta);
 • finansiāla informācija (piemēram, bankas konti, īpašumi);
 • profesionālo informāciju (piemēram, izglītība, karjera, atsauksmes) u.c. informāciju.

Ikšķiles novada pašvaldība apstrādā īpašu kategoriju personas datus:

 • dalību arodbiedrībās;
 • informāciju par fizisko un mentālo veselību;
 • informāciju par sodāmību u.c. informāciju.


Personas datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Ikšķiles novada pašvaldība kā pārzinis varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri ir noteikti likumā “Par pašvaldībām” un citos normatīvajos aktos, t.sk., gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, adresēto iesniegumu izskatīšanu, aprūpes nodrošināšanu, nodrošināt bērnu tiesību aizsardzību, iedzīvotāju reģistrēšanu, civilstāvokļa aktu reģistrāciju, sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa u.c. jautājumu risināšanā, organizēt komunālos pakalpojumus, kultūras dzīvi un nodrošināt iedzīvotāju veselīga dzīvesveidu, kā arī uzturēt grāmatvedības pārvaldīšanu un sistematizētu dokumentu apriti.

Atsevišķos gadījumos Ikšķiles novada pašvaldība saglabā Jūsu personas datus arhīvā, saglabājot pierādījumus un materiālus vēsturiskiem mērķiem vai izmantojot tos pētniecības vai statistiskiem mērķiem.

Dažreiz personas datus ir nepieciešams apstrādāt, lai aizsargātu datu subjektu vai sabiedrisko kārtību, novērstu vai izmeklētu administratīvos pārkāpumus, nodrošinot atbilstību tiesību aktu prasībām, un sniegtu informāciju saskaņā ar datu subjekta tiesībām.


Tiesiskais pamats personas datu apstrādei

Jūsu personas datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati Ikšķiles novada pašvaldībai ir:

 1. lai izpildītu uz Ikšķiles novada pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu;
 2. lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Papildus tiesiskie pamati:

 1. pirms līguma noslēgšanas, personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma;
 2. Jūs esat devis/-usi piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 3. apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses, t.sk. dzīvību un veselību.

Ja Ikšķiles novada pašvaldībai būs nepieciešama Jūsu piekrišana apstrādāt Jūsu personas datus, Ikšķiles novada pašvaldība to lūgs Jums sniegt.

Ja Jūs vēlēsieties atsaukt savu sniegto piekrišanu, tad Jūs varēsiet to atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties Ikšķiles novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās, vai, kontaktējoties ar Ikšķiles novada pašvaldības attiecīgo iestādi vai struktūrvienību, kurai iepriekš Jūs sniedzāt savu piekrišanu personas datu apstrādei.


Informācijas apmaiņa

Lai Jums sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un pildītu savas funkcijas un uzdevumus, Ikšķiles novada pašvaldība apmainās ar informāciju starp savām iestādēm, struktūrvienībām un pašvaldības kapitālsabiedrību, kā arī citām organizācijām, kas Ikšķiles novada pašvaldības vārdā sniedz Jums pakalpojumus.

Kad Jūs sniegsiet savus personas datus vienai struktūrvienībai vai iestādei, tie var tikt nodoti citām struktūrvienībām un iestādēm Ikšķiles novada pašvaldībā, ciktāl tas ir atbilstoši, proporcionāli un samērīgi nepieciešams, lai Ikšķiles novada pašvaldība izpildītu savas funkcijas un sniegtu pakalpojumus.

Ikšķiles novada pašvaldība, iespējams, Jūsu personas datus nodos citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams vai noteikts tiesību aktos, tai skaitā, iespējams, tos nodos citām valsts un pašvaldības iestādēm. Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Ikšķiles novada pašvaldības vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams pašvaldības funkciju un uzdevumu nodrošināšanai.

Ikšķiles novada pašvaldība, iespējams, nodos Jūsu personas datus trešajām personām, bet tikai lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus vai to atļauj tiesību akti, kas reglamentē personas datu aizsardzību.

Piemēram, Ikšķiles novada pašvaldība var nodot Jūsu personas datus:

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;
 • Valsts ieņēmumu dienestam;
 • Izglītības un zinātnes ministrijai;
 • sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
 • Valsts zemes dienestam;
 • tiesībaizsardzības iestādēm u.tml.

Sniedzot pakalpojumus, Ikšķiles novada pašvaldība sniegs Jums precīzāku informāciju par Jūsu personas datu saņēmējiem vai organizācijām, kas būs Ikšķiles novada pašvaldības vārdā iesaistītas pakalpojuma sniegšanā, vai arī ar kurām notiks informācijas, kura saturēs Jūsu personas datus, apmaiņa.

Ar Jūsu personas datiem Ikšķiles novada pašvaldība apmainīsies tikai ar organizācijām, piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kas ir pietiekami, lai personas datu apstrādē tiktu ievērotas tiesību aktos esošās prasības un tiktu nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, kas spēj izpildīt pienākumus, kuri ir noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar organizācijām un trešajām personām.

Ikšķiles novada pašvaldība neizmantos Jūsu personas datus komerciāliem sūtījumiem, ja vien Jūs tieši būsiet piekritis tam, ka Ikšķiles novada pašvaldība to dara.


Personas datu nodošana uz trešajām valstīm un garantijas

Jūsu personas dati tiks apstrādāti Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomiskajā zonā.

Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, Ikšķiles novada pašvaldība to darīs, ja būs tiesības to darīt un būs nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis.


Personas datu saglabāšana un Jūsu tiesības

Ikšķiles novada pašvaldība saglabās Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas un tik ilgi, cik to glabāšanu nosaka tiesību akti. Laika periods, cik ilgi Ikšķiles novada pašvaldība saglabās Jūsu personas datus, ir atkarīgs no tā kādam nolūkam tie ir iegūti, kā arī personas dati tiks uzglabāti saskaņā ar Arhīvu likuma un Ikšķiles novada pašvaldības nomenklatūras nosacījumiem. Jūsu tiesības:

 • tikt informētam par to, kāpēc Ikšķiles novada pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus;
 • pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus Ikšķiles novada pašvaldība par Jums glabā – šo informāciju Ikšķiles novada pašvaldība sniedz bez maksas. Ikšķiles novada pašvaldībai ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien atbildes sniegšanas termiņš netiek pagarināts līdz trim mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un apjomu;
 • labot datus – Jums ir tiesības labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Ikšķiles novada pašvaldībai ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā. Ja Ikšķiles novada pašvaldība nolems nelabot datus, Jums tiks sniegts skaidrojums, kāpēc Ikšķiles novada pašvaldība tos nelabos, un sniegs Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā;
 • uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”) – Jums ir tiesības lūgt dzēst Jūsu personas datus vai pārtraukt to apstrādi, ja šie personas dati bija apstrādāti pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Ja būs nolemts nedzēst personas datus, tad Ikšķiles novada pašvaldība Jums sniegs skaidrojumu un informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā;
 • ierobežot apstrādi – Jums atsevišķos gadījumos ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, ja personas datu informācija nav precīza. Ja notiks personas datu apstrādes ierobežošana, tad Ikšķiles novada pašvaldība var saglabāt par to attiecīgu informāciju, lai nākotnē varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu. Ja Ikšķiles novada pašvaldība nolems atcelt šādu ierobežojumu, tad paziņos par to Jums;
 • uz datu pārnesamību – ja Ikšķiles novada pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, tad Jums ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz Ikšķiles novada pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 • iebilst – Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos vai zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs;
 • nebūt automatizēta individuāla lēmumu pieņemšanas, tostarp profilēšanas lēmuma subjektam – šāda lēmuma pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz Jums rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.


Videonovērošana Ikšķiles novada pašvaldībā

Ikšķiles novada pašvaldībā tiek veikta publisko vietu videonovērošana šādiem mērķiem:

 • sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšanai,
 • noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību;
 • personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai.

 
Videonovērošanu pašvaldībā veic, izmantojot stacionāras videokameras, kuras, izmantojot, iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstu.

Lēmumu par videonovērošanas iekārtu uzstādīšanu, piemērošanu un ierakstu veikšanu Ikšķiles novada pašvaldība pieņem, iepriekš izvērtējot, vai ar videonovērošanas palīdzību var sasniegt izvirzīto mērķi.

Ikšķiles novada pašvaldība pirms videonovērošanas zonas informē par veikto videonovērošanu. Šiem videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka videonovērošanas sistēma darbojas.

Videonovērošanas ierakstā iegūtos personas datus glabā tā, lai tiem nepiekļūtu trešās personas.

Videonovērošanas ierakstiem neveido rezerves kopijas, un dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, ja informāciju nepieciešams nodot tiesībaizsardzības iestādēm).

Gadījumā, kad nepieciešama videonovērošanā fiksēto personas datu apskate un to likumīga izpaušana citām personām, Ikšķiles novada pašvaldībā tiek fiksēti dati par to, kam (identificējot personu), kad, kādam nolūkam un kādi dati ir izpausti.


Ikšķiles novada pašvaldības domes sēdes tiešsaistes pārraides

Lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību, Ikšķiles novada pašvaldības domes publiskās sēdes tiek pārraidītas tiešsaistē internetā, un vēlāk tās ir pieejamas pašvaldības interneta tīmekļa vietnē. Šajās tiešsaistes pārraidēs tiek fiksētas tikai publiskas personas, t.i. deputāti, amatpersonas un Ikšķiles novada pašvaldības domes izveidoto iestāžu darbinieki, kad tie piedalās domes debatēs.


Publisku pasākumu vai vietu fotografēšana un filmēšana

Ikšķiles novada iedzīvotāji un viesi, kā arī citi interesenti novada administratīvajā teritorijā notiekošajās aktivitātēs un pasākumos tiek fotografēti un filmēti. Uzņemtos video un foto attēlus Ikšķiles novada pašvaldība var izvietot savā informatīvajā izdevumā “Ikšķiles Vēstis”, reprezentācijas materiālos, tīmekļa vietnēs, kā arī Ikšķiles novada pašvaldības sociālo tīklu profilos (Facebook, Twitter, Instagram).

Ikšķiles novada pašvaldība informāciju par pasākumu fotografēšanu vai filmēšanu izvieto notikumu relīzēs (informācijā presei), paziņojumos, nolikumos vai afišās par plānoto pasākumu.

Filmēšanu un fotografēšanu var veikt arī publiskās vietās, īpaši par to nebrīdinot, ja tas nepieciešams kādas aktivitātes vai notikuma atspoguļošanai.

Ikšķiles novada pašvaldības darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis var Jūs uzrunāt tieši un lūgt atļauju Jūsu filmēšanai vai fotografēšanai (piemēram, lai sniegtu viedokli par kādu jautājumu vai lai nofotografētu Jūs kā kāda pasākuma dalībnieku). Ja šajā situācijā ļaujat sevi fotografēt vai filmēt, tad Ikšķiles novada pašvaldība uzskatīs, ka Jūs esat piekritis/-usi sava attēla publiskošanai. Atsevišķos gadījumos Ikšķiles novada pašvaldības darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis var lūgt Jūsu piekrišanu noformēt rakstveidā.
 
Fotografēšana un filmēšana izglītības iestādēs

Pasākumu, dažādu sporta norišu un ikdienas aktivitāšu fotografēšana un filmēšana var tikt veikta arī Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Par izglītojamo fotogrāfiju publiskošanu izglītības iestāde (vai Ikšķiles novada pašvaldība) reizi gadā, vai atsevišķos gadījumos pirms pasākuma, lūgs vecāku rakstveida piekrišanu, ja vecāki ar izglītības iestādi iepriekš nav vienojušies par izglītojamās personas datu apstrādi. Ja vecāki ir piekrituši, tad izglītojamo fotoattēlus var publiskot Ikšķiles novada pašvaldības vai izglītības iestādes izdevumos, interneta tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu profilos.

Atsevišķos gadījumos, piemēram, kad tiek fotografēts kāds kolektīvs (koris, deju kolektīvs vai sporta komanda), Ikšķiles novada pašvaldība video un foto attēlus var publiskot, neprasot personu vai vecāku piekrišanu, ja attēls neattiecas uz konkrētu fizisku personu, bet gan uz visu kolektīvu.

Ja vienā pasākumā piedalās vairāku izglītības iestāžu pārstāvji, par atļauju publicēt foto materiālu un videomateriālu ir atbildīga katra izglītības iestāde atsevišķi.

Ikšķiles novada pašvaldība informatīvajos izdevumos un sociālo tīklu profilos var publiskot fotogrāfijas, kuras iesūtījis pats datu subjekts. Attēlu iesūtīšanu Ikšķiles novada pašvaldība uzskatīs kā piekrišanu Jūsu attēlu publicēšanai. Ja attēlā būs redzamas vēl citas fiziskas personas, tad Ikšķiles novada pašvaldība var arī nepublicēt šo fotogrāfiju.

Informāciju par to, vai Ikšķiles novada pašvaldības rīcībā ir video vai foto materiāli ar Jūsu attēlu, Ikšķiles novada pašvaldība sniegs tikai tad, ja Jūs sniegsiet konkrētu informāciju, lai Jūs var identificēt (piemēram, datums, pasākums, laika posms, Jūsu apģērbs u.c. pazīmes), un Jūsu attēlu identificēšana neprasīs nesamērīgas pūles.

Fotogrāfijas un video no pasākumiem un no publiskām vietām Ikšķiles novada pašvaldība var nodot arī trešajām personām (piemēram, masu informācijas līdzekļiem), lai informētu par Ikšķiles novada pašvaldībā notiekošajām aktivitātēm.

Ikšķiles novada pašvaldība video un fotoattēlus glabā tik ilgi līdz sasniegts to izmantošanas mērķis vai saņemts Jūsu lūgums attēlu dzēst no Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma. No minētā informatīvā izdevuma var dzēst personas datus, ja video un fotoattēli vēl nav publiskoti.

Ja Jūs nevēlaties, lai video vai fotogrāfija ar Jūsu attēlu būtu publiskota, Jūs varat vērsties Ikšķiles novada pašvaldībā un lūgt dzēst savu attēlu, rakstot uz e-pasta adresi dome@ikskile.lv un norādot attēlu, kuru vēlaties dzēst.

Ikšķiles novada pašvaldība izvērtēs katru gadījumu un iespēju robežās centīsies ievērot Jūsu vēlmes. Ikšķiles novada pašvaldībai nav pienākuma dzēst attēlus, kuros Jūs nav iespējams tieši identificēt.

Ikšķiles novada pašvaldība neatbild par attēlu, ko nav uzņēmis tās darbinieks vai pilnvarots pārstāvis, publiskošanu masu informācijas līdzekļos (televīzijā, preses izdevumos) un citos informatīvajos izdevumos, portālos, kuru pārzinis un uzturētājs nav Ikšķiles novada pašvaldība.

Ikšķiles novada pašvaldība neveic Jūsu personas datu profilēšanu un nepieņem automatizētus individuālus lēmumus, kas varētu Jums radīt tiesiskas sekas.

Pastāvīgi pārskatīsim un uzlabosim aizsardzības pasākumus, lai pasargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.
 
Personas datu aizsardzības pārkāpumi, sūdzības un komentāri

Ja Jums ir pamatotas bažas par to, ko Ikšķiles novada pašvaldība dara ar Jūsu personas datiem, vai Jums šķiet, ka personas datu apstrāde notikusi neatbilstoši (piemēram, ja Jūs saņemat vēstuli no Ikšķiles novada pašvaldības, kura nav adresēta Jums), lūdzu sazinieties ar Ikšķiles novada pašvaldību, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību vai sniegt komentārus par to, kā Ikšķiles novada pašvaldība apstrādā personas datus, Jūs varat rakstīt konkrētai Ikšķiles novada pašvaldības struktūrvienībai vai iestādei.

Ja Jūs joprojām neesat apmierināti ar to, kā Ikšķiles novada pašvaldība izskata sūdzību, Jūs varat kontaktēties ar Datu valsts inspekciju, Blaumaņa iela 11/13 – 11, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67 22 31 31, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv


Citi noteikumi

Ikšķiles novada pašvaldībai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Jums aktuālo versiju interneta tīmekļa vietnē http://www.ikskile.lv/.