Atbalsts audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Pašvaldības atbalsts audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei

Ogres novada pašvaldības 2021.gada 11. novembra domes sēdē tika pieņemti saistošie noteikumi “Par palīdzību audžuģimenei”, kas nosaka pabalsta apmēru audžuģimenē vai specializētā audžuģimenē ievietota bērna uzturam, pabalsta apmēru viņa apģērba un mīkstā inventāra iegādei un šī pabalsta izmaksas kārtību, kā arī atlīdzības apmēru par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni, un šī pabalsta apmēru, ievērojot šajos noteikumos  minētās norādes, nosaka pašvaldība.

Spēkā esošie saistošie  noteikumi, kuri šobrīd tiek piemēroti bijušo Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās, nosaka atšķirīgus pabalstu apmērus audžuģimenēm. Līdz ar to Ogres novada pašvaldība ir izvērtējusi šos normatīvos aktus un izstrādājusi jaunus saistošos noteikumus, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī un paredz vienotu kārtību visā apvienotajā Ogres novadā.

Saskaņā ar domes sēdē pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem pašvaldība Ogres novada audžuģimenēm ikmēneša pabalstu bērna uzturam turpmāk izmaksās šādā apmērā: bērnam līdz divu gadu vecuma sasniegšanai – 258 eiro, bērnam vecumā no diviem gadiem līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 215 eiro, bērnam vecumā no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 eiro mēnesī. Apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam  tiks piešķirts ikgadējs pabalsts 450 eiro apmērā.

Gadījumos, ja bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, pašvaldība, atbilstoši valstī noteiktajai atlīdzībai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu,  piešķirs atlīdzību proporcionāli dienu skaitam, kurā veikti šie pienākumi.

Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka audžuģimene ir ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs palikšana savā ģimenē nav pieļaujama. Šī aprūpe  tiek nodrošināta līdz brīdim, kad bērns var atgriezties pie ģimenes vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam tiek nodibināta aizbildnība vai arī viņš tiek ievietots bērnu aprūpes iestādē. Savukārt specializētā audžuģimene ir audžuģimene, kas nodrošina aprūpi noteiktas mērķgrupas bērnam, kuram ir nepieciešama īpaša aprūpe.

Tiesības pieprasīt minētos pabalstus ir audžuģimenei, kurā ar Ogres novada bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns un kura ar Ogres novada Sociālo dienestu ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. Šogad bijušajā Ogres novadā šāda veida palīdzība plānota 38 bērniem, Ikšķiles novadā – 1, Ķeguma novadā – 1, bet Lielvārdes novadā – 12 bērniem audžuģimenēs.

Pieņemtie saistošie noteikumi “Par palīdzību audžuģimenei” ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai. Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos 2022. gada 1. janvārī spēku zaudēs visi četri līdzšinējie saistošie noteikumi.

Īss apraksts:

 

Saņēmēji:

Fiziska persona

Audžuģimene

Termiņš:

Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

PROCESA APRAKSTS

1. solis / Pabalsta saņemšana

Sociālais dienests 5 darba dienu laikā pēc bāriņtiesas lēmuma saņemšanas sagatavo līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. Pamatojoties uz noslēgto līgumu, Lēmumu par pabalsta piešķiršanu nosūta pa pastu.

Pabalsts katru mēnesi līdz 10.datumam tiek pārskaitīts uz audžuģimenes norādīto norēķinu kontu.

 

 CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta pieņemto lēmumu par piešķirto vai atteikto pabalstu persona var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

-

Normatīvie akti

Audžuģimenes noteikumi (Ministru kabinets; noteikumi; 354; 26.06.2018)

Par palīdzību audžuģimenei Saistošie noteikumi Nr. 28/2021 (11.11.2021.)

 

Pakalpojuma klasifikācija

Pakalpojuma nozare:

Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi

SAISTĪTIE PAKALPOJUMI

Organizācija

 

Saistītā pakalpojuma nosaukums

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

 

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās8.30-13.00; 14.00-19.00
Otrdienās8.30-12.00
Trešdienās8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās12.30-17.00
PiektdienāsNAV

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 6862593

Pašvaldības atbalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

Ogres novada domes sēdē 2021. gada 11. novembrī deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas. Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Saistošie noteikumi vai to punkti par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas šobrīd ir spēkā vēsturisko Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās, savukārt vēsturiskā Ogres novada administratīvajā teritorijā saistošie noteikumi par pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas nav pieņemti, pabalsta izmaksa tiek veikta pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām.

Izvērtējot spēkā esošos saistošos noteikumus, kas nosaka atšķirīgus pabalstu apmērus, un ievērojot Ogres novada pašvaldības budžeta iespējas, apstiprināti jauni saistošie noteikumi, kas attieksies uz visu jaunizveidoto Ogres novada administrīvo teritoriju.

Saistošie noteikumi paredz šādus pabalstu apmērus:

  • vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai - 218 euro, personai ar invaliditāti - 327 eiro;
  • vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei - 820,05 eiro;
  • pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai - 159 eiro, personai ar invaliditāti – 213 eiro. Pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai  izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību sasniegušais bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē,  studē augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu;
  • mājokļa pabalsts tiek aprēķināts, piešķirts un izmaksāts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteikto kārtību, bet neņemot vērā bāreņa ienākumus.

Kopējais palīdzības sasniegšanas apmērs bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērniem pēc pilngadības 2021.gadā plānots 123 327 eiro. 2022.gadā palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērniem pēc pilngadības sasniegšanas plānots sniegt 147 134 eiro apmērā, līdz ar to plānota budžeta izdevumu palielināšanās par 23 807 eiro gadā. Tomēr kopējā budžeta palielināšanās nav paredzēta, ņemot vērā, ka budžeta izdevumu palielināšanās tiks kompensēta no Labklājības ministrijas saņemtās mērķdotācijas.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45. pantu saistošie noteikumi “Par pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atzinuma sniegšanai, pēc VARAM pozitīva atzinuma saņemšanas tie tiks publicēti un stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī, šajā datumā zaudēs spēku vēsturiskajos novados šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi.

PROCESA APRAKSTS 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, Ikšķiles novada Sociālajā dienestā iesniedz:

  • iesniegumu (brīvā formā);
  • bāriņtiesas lēmumu par ārpus ģimenes aprūpes izbeigšanos sasniedzot pilngadību.

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv).

 

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas nosūta pa pastu. Pabalstu pārskaita uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu.

 

 CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta pieņemto lēmumu par piešķirto vai atteikto pabalstu persona var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

-

Brīdinājums

Ikmēneša pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem.

Normatīvie akti 

Bērnu tiesību aizsardzības likums (Saeima; 22.07.1998)

Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (Saeima; 01.01.2002.)

Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
(Ministru kabinets; 857; 18.11.2005)

Par pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Saistošie noteikumi Nr.27/2021 (11.11.2021.)

 

Pakalpojuma klasifikācija

Pakalpojuma nozare:

Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi

SAISTĪTIE PAKALPOJUMI

 

Organizācija

 

Saistītā pakalpojuma nosaukums

 

Ikšķiles novada pašvaldība

Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai (Ikšķiles novada pašvaldība)

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Konsultāciju sniegšana par uzturlīdzekļu saņemšanas iespējām

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Apgādnieka zaudējuma pensija

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Ģimenes valsts pabalsts

Down ArrowUp ArrowLeft ArrowRight ArrowPaslēpt

E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās8.30-13.00; 14.00-19.00
Otrdienās8.30-12.00
Trešdienās8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās12.30-17.00
PiektdienāsNAV

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 6862593