Sociālā palīdzība

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana

Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība

UNIFICĒTAIS PAKALPOJUMS

Īss apraksts:

Jums ir iespēja iesniegt Ikšķiles novada Sociālajā dienestā pieteikumu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu, kura nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.

Saņēmēji:

Fiziska persona

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Maksimālais termiņš (darba dienās): 30

Termiņš:

Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

PROCESA APRAKSTS

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, Ikšķiles novada Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un nepieciešamos papildu dokumentus. Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz Sociālā dienesta tālruni nr. 65055459, 68625938.

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv).

 

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Ikšķiles novada Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. Lēmumu paziņo atbilstoši vēlamajam saņemšanas veidam – nosūta pa pastu, uz e-pastu vai izsniedz klātienē.

Ja pieņemts lēmums piešķirt trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, izsniedz rakstisku izziņu.

 

3. solis / Informācija

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 354 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 248 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu piešķir, ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, tā nav noslēgusi uztura līgumu.

 

 CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta lēmumu par mājsaimniecības atbilstību vai neatbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam var apstrīdēt pašvaldības domē vai citā pašvaldības domes noteiktā institūcijā. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

Atgādinājums

-

Brīdinājums

-

Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (Saeima; likumi; 01.01.2003)

- Ikšķiles novada pašvaldības 25.03.2020. saistošie noteikumi Nr.6/2020

 

E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

Ikšķiles novada Sociālais dienests

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās8.30-13.00; 14.00-19.00
Otrdienās8.30-12.00
Trešdienās8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās12.30-17.00
PiektdienāsNAV

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 6862593

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība

UNIFICĒTAIS PAKALPOJUMS

Īss apraksts:

Ja Jums ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai. GMI slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Saņēmēji:

Fiziska persona

Termiņš:

Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

PROCESA APRAKSTS

1. solis / Pabalsta pieprasīšana

Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu: klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv).

Papildus iesniegumam deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā, kurā norāda šādus mājsaimniecības ienākumus un saņemtos maksājumus:

a) ienākumus no darba un saimnieciskās darbības un citus ienākumus un saņemtos maksājumus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas;
b) neregulāra rakstura ienākumus (tai skaitā ienākumus no sava īpašuma atsavināšanas) un citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas.

- Iesniedzējs, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, deklarācijai pievieno izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības. - Iesniedzējs, kurš ir darba ņēmējs, deklarācijai pievieno darba devēja izziņu par darba samaksu. Izziņā norāda informāciju par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas.
Iesniedzējs deklarācijai pievieno izrakstu no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem pirms iesnieguma iesniegšanas.
Ienākumus deklarē atbilstoši apmēram, kas veidojas pēc nodokļu samaksas.

 

2. solis / Iesnieguma izskatīšana

Sociālais dienests pirms lēmuma pieņemšanas pārbauda deklarācijā iekļauto ziņu patiesumu pieejamajās datu bāzēs, kā arī apsekojot mājsaimniecību dzīvesvietā, un sastāda aktu par mājsaimniecības apsekošanu dzīvesvietā.

 

 

 

3. solis / Pabalsta saņemšana

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas nosūta pa pastu. Pabalstu pārskaita uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu.

 

 CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta lēmumu par GMI pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt pašvaldības domē.

 Atgādinājums

-

Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (Saeima; likumi; 01.01.2003)

Pakalpojuma klasifikācija

Pakalpojuma nozare:

Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība

SAISTĪTIE PAKALPOJUMI

OrganizācijaSaistītā pakalpojuma nosaukums
Ikšķiles novada pašvaldībaTrūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršana (Ikšķiles novada pašvaldība)

 

E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

Ikšķiles novada Sociālais dienests

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās8.30-13.00; 14.00-19.00
Otrdienās8.30-12.00
Trešdienās8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās12.30-17.00
PiektdienāsNAV

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 6862593

Pašvaldības pabalsts krīzes situācijā

Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība

UNIFICĒTAIS PAKALPOJUMS

Īss apraksts:

Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā un lūgt palīdzību situācijas risināšanai.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punkta noteiktajā gadījumā mājsaimniecībai, kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, piešķir pabalstu krīzes situācijā 100,00 euro katrai pilngadīgai personai, gadījumā, ja:

  • mājsaimniecībai (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju zuduši vai samazinājušies ienākumi (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
  • mājsaimniecībai ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam u.c.);
  • mājsaimniecība atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Saņēmēji:

Fiziska persona

Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (mājsaimniecībai) bez materiālās situācijas izvērtēšanas.

Maksimālais termiņš (darba dienās): 10

PROCESA APRAKSTS

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Persona Ikšķiles novada Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un krīzes situāciju pamatojošus dokumentus (piemēram, izziņu, aktu, protokolu).

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv).

 

2. solis / Iesnieguma izskatīšana

Sociālais dienests pārbauda iesniegtos dokumentus un informāciju datubāzēs.

 

 

3. solis / Pakalpojuma saņemšana

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas nosūta pa pastu. Pabalstu pārskaita uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu.

 

4. solis / Informācija

Krīžu un konsultāciju centra „Skalbes” diennakts krīzes tālruņa psihosociālā palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām. Tālruņi: 67222922 / 27722292

 
     

CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta pieņemto lēmumu par piešķirto vai atteikto pabalstu krīzes situācijā persona var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

-

Normatīvie akti

- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (Saeima; likumi; 01.01.2003)

Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu (Ministru kabinets; noteikumi; 138; 05.04.2019)

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6/2020 „Pašvaldības sociālie pabalsti Ikšķiles novada iedzīvotājiem” (Ikšķiles novada pašvaldības dome; saistošie noteikumi; 25.03.2020)

Pakalpojuma klasifikācija

Pakalpojuma nozare:

Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi

 

E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

Ikšķiles novada Sociālais dienests

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās8.30-13.00; 14.00-19.00
Otrdienās8.30-12.00
Trešdienās8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās12.30-17.00
PiektdienāsNAV

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 6862593