Veidlapas

Izmantojot portālu Latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums "Pašvaldības apstiprināta izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu" skatīt šeit - https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP174/Apraksts

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 96. pantu ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību. Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību ietvertas arī Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pantā. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantā ir īpaši norādīts, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, bet šie dati ir jāapstrādā godprātīgi, noteiktiem mērķiem un ar attiecīgās personas piekrišanu vai ar citu likumīgu pamatojumu, kas paredzēts tiesību aktos. Tādējādi, lai aizsargātu fizisko personu intereses, būvvalde, nodrošinot personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā, informē , ka būvniecības ieceres un būvprojektu vāka noformējumā uzrādāma sekojoša informācija:
- Būvobjekta nosaukums
- Būvobjekta adrese
- Būvprojektēšanas stadija
- Būvprojekta daļas
- Gads


Pielikumi:

Būvniecības iesniegums ĒKĀM

Apliecinājuma karte INŽENIERBŪVĒM

Apliecinājuma karte ĒKAS vienkāršotai atjaunošanai

Apliecinājums INŽENIERBŪVES gatavību ekspluatācijai

Apliecinājums par ĒKAS gatavību ekspluatācijai

Atzinums par būves pārbaudi

Būvdarbu vadītāja saistību raksts

Būvniecības iesniegums INŽENIERBŪVĒM

Būvniecības iesniegums ELEKTRĪBA

Būvniecības iesniegums SAKARI

Būvuzrauga saistību raksts

Apliecinājuma karte ĒKAS fasādei

Iesniegums par adreses piešķiršanu vai maiņu

Iesniegums detālplānojuma ierosināšanai

Iesniegums reklāmas izvietošanai

Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai

Vispārējā iesnieguma forma (brīva forma)

Iesniegums būvatļaujas pagarināšanai

Paskaidrojuma raksts INŽENIERBŪVES konservācija

Paskaidrojuma raksts INŽENIERBŪVĒM

Paskaidrojuma raksts ĒKĀM

Paskaidrojuma raksts ĒKAS nojaukšanai

Paskaidrojuma raksts ĒKU lietošanas veida maiņai bez pārbūves

Paziņojums par būvniecību ELEKTRĪBAI

Sabiedrības viedokļa aptauja

Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādāšanai