Ikšķiles pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš” aicina darbā vadītāja vietnieku izglītības jomā

PII Čiekuriņš _2018

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš”  aicina pieteikties vadītāja vietnieka izglītības jomā vakancei.

Informācija par vakanci:

Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku

Darba likme - 40 stundas nedēļā

Darba alga – EUR 1106,00 pārbaudes laikā

Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 2019. gada 21.augusts.

Galvenie darba pienākumi:

Valsts izglītības standarta, izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanas nodrošināšana un metodiskā darba vadība;; izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrāde un to ievērošanas nodrošināšana; mācību priekšmetu programmu, nodarbību tīkla, plānojumu izstrāde un realizācijas nodrošināšana,  pedagogu konsultēšana, metodiskās palīdzības sniegšana,  izglītības iestādes  pedagoģiskā personāla pieredzes apmaiņu veicināšana; iestādes atbalsta personāla darba koordinēšana un vadīšana, sadarbības ar izglītojamo vecākiem organizēšana; tematisko pēcpusdienu, mācību ekskursiju, interešu izglītības,  viesizrāžu un citu pasākumu plānošana, koordinēšana un pārraudzība; sekmēt drošas, veselībai nekaitīgas un psiholoģiski labvēlīgas vides nodrošināšanu izglītības procesa īstenošanai; koordinēt un vadīt telpu estētisko noformēšanu, strādāt ar izglītības iestādes datubāzēm, pildīt e-klases virslietotāja pienākumus, u.c..

Pretendentiem izvirzītās prasības:

  • augstākā izglītība pedagoģijā (kvalifikācija vai bakalaura grāds pirmsskolas izglītībā), vēlams maģistra grāds pedagoģijā vai izglītības vadībā;
  • teicamas zināšanas pirmsskolas izglītības saturā un didaktikā;
  • zināšana pedagoģiskā procesa  un iestādes darbības vadībā;
  • normatīvo aktu, kas reglamentē izglītības iestāžu darbu, pārzināšana;
  • teicamas prasmes un iemaņas darbā ar IT un interaktīvajiem rīkiem,
  • labas komunikācijas, saskarsmes prasmes, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un veikt produktīvu sava darba laika plānošanu;
  • valsts valodas pārzināšana augtākajā līmenī, svešvalodu zināšanas
  • spēja rast risinājumus neordinārās situācijās;
  • augsta atbildības sajūta, laba sadarbība komandā.
  • pedagoģiskā darba stāžs vismaz 5 gadi, vēlams pieredze izglītības vadības darbā.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un CV formu ar norādi „Vadītāja vietnieka vakancei” līdz 2019. gada 16.augustam uz e-pastu: laimite.senkane.soste@ikskile.lv, pa pastu Laimītei Seņkānei Sostei ar norādi “PII Čiekuriņš vadītāja vietnieka vakancei”, Irbenāju iela 2, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052 vai klātienē.

 Kontaktpersonas – PII “Čiekuriņš” vadītāja Laimīte Seņkāne-Soste,

                                   tālrunis informācijai +371 28672556