IKŠĶILES VIDUSSKOLA


 

Skolas iela 2, Ikšķile, LV - 5052
Tālrunis 65020992, 65030236, 65055463
Fakss 64905734
E - pasts: vidusskola@ikskile.lv
Direktors: Ginta Liepiņa, e-pasts: ginta.liepina@ikskile.lv
Mājas lapa: http://www.ikskilesvidusskola.lv/
Ikšķiles vidusskolas blogs

 

Ievads

Skolas pirmsākumi ir meklējami 1864. gadā, kad pie šosejas Rīga - Daugavpils pusceļā, starp tagadējo Ikšķiles pilsētas centru un Ogri bijušajā Elkšņu kroga ēkā ierīkoja pagasta skolu. Ikšķilei turpinot attīstīties, pēc simts gadiem tika nolemts būvēt skolu pašā pilsētas centrā un to atklāja 1966. gadā. 1989. - 1990. gados tika uzbūvēta liela piebūve un esošo pamatskolu pārveidoja par vidusskolu. Skolas devīze "Augsim tautas cerībai" mūs saista ar vēsturiskajām cīņām Ikšķiles teritorijā un pirmās Latvijas Republikas laikiem, jo tā bija ieausta Elkšņu pamatskolas karogā, kuru 1939. gadā skolai dāvināja bijušā 5. Zemgales latviešu strēlnieku pulka karavīri.

Jauno skolas karogu 2006.gadā izgatavoja māksliniece Irisa Jurševska.

gada 1. septembrī durvis vēra skolas jaunais korpuss.
2010.gadā- notika ārsienu siltināšanas darbi, kuru rezultātā skola ieguva jaunu un dzīvespriecīgu krāsojumu.

2011.gada rudenī ekspluatācijā nodeva skolas sporta stadionu, kas šobrīd kopā ar divām sporta zālēm veido plašu kompleksu, kur darbojas gan skolēni, gan Ikšķiles novada iedzīvotāji un Igora Miglinieka sporta skola.

2011.gada septembrī atklāja skolas muzeju.

2018.gada rudenī skolā tika atklāta skaista un plaša sākumskolas piebūve.

Statistiskā informācija

Skolā šajā mācību gadā ir 45 klašu komplekti (20 no tiem 1.-4. klases). Izglītojamo skaits katru mācību gadu palielinās, 2021/2022. mācību gadā mācības uzsāka 1176 skolēni, kurus izglīto un audzina 100 pedagogi, ieskaitot direktori, skolas darbību nodrošina 33 tehniskie darbinieki.

Mācību darba organizācija 

Skolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

1) Pamatizglītības programma

2) Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 

3) Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) humanitārā un sociālā izglītības programma

4) Vispārējās vidējās izglītības programma

5) Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 

6) Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma

7) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

8) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Interešu izglītība

Ikšķiles vidusskola ir bagāta ar kultūras un sporta tradīcijām. Skola nav iedomājam bez interešu izglītības pulciņu programmu darba. Skolēnu kolektīvi piedalās Ikšķiles novada svētkos, koncertos, festivālos un labdarības pasākumos, izglītojamie labprāt apmeklē teātra, mūzikas, lietišķās mākslas, deju, vides izglītības, tehnoloģiju, valodas un sporta pulciņu nodarbības.

Sīkāka informācija par visām interešu izglītības nodarbībām atrodama šeit.

Skolā darbojas informātikas kabinets, kurš pieejams gan pedagogiem, gan izglītojamajiem. Daudzos kabinetos ir interaktīvās tāfeles vai interaktīvie ekrāni, kas dod iespēju interesantāk pasniegt stundas un veidot prezentācijas pasākumus. Skola kopumā nodrošināta ar visa veida mācību līdzekļiem un jaunākajām tehnoloģijām.

Skolā divas reizes mācību gadā notiek vecāku dienas, kurās vecāki var piedalīties mācību stundās un tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem.

Jau vairākus gadus ir pieejami atbalsta personāla - psihologa, logopēda, speciālā pedagoga un sociālā pedagoga pakalpojumi gan bērniem, gan vecākiem un pedagogiem.

Kontakts ar Pierīgas novadu skolām paplašina sadarbības iespējas gan mācību priekšmetu apgūšanā, gan konkursu, sacensību un pasākumu organizēšanā.